Groot Gouda, vrijdag 8 maart 1946

F GROOT GOUDA H ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN EENDR VCHT Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzij Gouda NUMMER 173 Administratie M J van Loon VRIJDAG 8 MAART 1946 Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS De glorie van Nederland In De Beursklok hield de Qoudsche afd van de Ned Reisver Woensdagavond een bijeenkomst die tevens als viering van het 40 jarig bestaan van de vereeniging was bedoeld De heer C H Hagedorn opende met een welkomstwoord speciaal tot de uit genoodigde vereenigingen en den heer H J Stuvel den spreker van dezen avond De hee Hagedorn memoreerde hoe het werk van dt N R V was gegroeid en het aantal reizen was toegenomen van 2 met 26 deelnemers in 1906 tot 10 000 in de afgeloopen 40 jaren met een totaal van 3 000 000 deelnéfljiers Het ledental groeide van 44 tot pikX Hierna voerde de heer H J Stuvel ons aan de hand van een uitgebreide serie lichtbeelden in kleuren langs de schoonheid van Nederlandsche steden en dorpen de kleederdrachten en het landschap Prachtige opnamen van niet vermoede plekjes beelden van steden en dorpen vóór en en na den oorlog en uitgebreide détails van de kleederdrachten waarvan de heer Stuvel een speciale studie heeft gemaakt volgden elkaar op Het was een ongetwijfeld interessante avond die opwekte om niet voorbij gaan aan de schoonheid van eigen land en aan t eind van den avond kon de heer Hagedorn in zijn slotwoord den heer Stuvel de verzekering geven dat zijn causerie haar doel niet gemist heeft Daar het 40 jarig bestaan eenige feestelijkheid rechtvaardigde bleef men nog bijeen op een intiem bal Bijeenkmnsten van niet katholieken 2ondag a s zal de Franciscaner Pater Wijnand Sluijs de eerste van 6 meditaties geven over het lijden van Christus Deze meditaties zijn gratis toegankelijk voor niet katholieken Zij worden gehouden in de St Josephkerk aan de Gouwe des middags 3 uur Volksuniversiteit Twee nieuwe romans op komst Gisteravond las de bekende en cntische auteur Simon Vestdijk voor de leden van de Volksuniversiteit voor uit twee onlangs voltooide romans Pastorale en Puriteinen en Piraten Uit de eerste roman die speelt in 1943 midden in de bezetting las hij meer fragmenten uit Puriteinen en Piraten één fragment voor zoodat het gemakkelijker is een voorloopig oordeel te vellen over de eerste dan over de tweede roman Met ware hartstocht heeft Vestdijk de hoofdfiguur in Patorale een ondergedoken Joodsch bankierszoon Aaror Cohen Cats geteekend Het is alsof hij zichzelf teekent Psychologisch fijn geschilderd ziet men de fijnbesnaarde Jood in de eenigszips ruwe omgeving in levende lijve voor zich bijna tastbaar zelfs Door enkele schijnbaar zeer incidenteel vermelde voorvallen en opmerkingen verplaatst Vestdijk zijn lezers weer middenin den bezettingstijd De wijze waarop hij b v een wolfangel op de pet van een W A man beschrijft een zet in spiegelschrift met een streepje er doorheen toont ten volle de meesterlijke bescFhrijvingskunst van den meester Daar Vestdijk slecht enkele fragmenten uit zijn roman voorlas en het blijkbaar in zijn bedoeling lag op dezen avond vooral den hoofdpersoon scherp te belichten vielen de overige personen in de roman zooals de twee andere onderduikers op de boerderij de boef zelf en zijn dochters minder scherp op Ongetwijfeld zal men deze roman met groote belangstelling lezen De tweede roman Puriteinen en Piraten speelt zich af om een snelvarend zeilschip de Marylack Zooals de schrijver verklaarde is het gebouwd op een vrij ingewikkelde intrige Ook hier trof ons weer de fijn psychologische beschrijving van de romanfiguren Het fragment deed ons aan Het Vijfde Zegel denken Naar de schrijver on later verklaarde is Pastorale een roman welke grooter is dan Het Vijfde Zegel Na eerst in een tijdschrift verschenen te zijn zal het m druk worden gegeven Puriteinen en Piraten zal eerder verschijnen Ongetwijfeld hebben de aanwezige leden v de Volksuniversiteit van dezen buftengewonen avond genoten De heer Hagedorn jubileert Gisterenmiddag hield de jubileerende secretaris van de Goudsche Kamer van Koophandel de heer C H Hagedorn in hotel De Zalm een receptie ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum Hoe gezien de jubilaris in alle kringen van het bedrijfsleven in het district Gouda wel is bleek overduidelijk uit de groote belangstelling Uit alle streken om Gouda waren vertegenwoordigers van handel en nijverheid grooten kleinbedrijf aanwezig om hun gelukwenschen aan te bieden Ook uit Gouda zelf ontbrak het niet aan belangstelling behalve burgemeester James zagen wij de wethouders en eenige leden van den gemeenteraad den kantonrechter een groot aantal advocaten en tal van anderen Ook uit het vereenigingsleven waarin fe heer Hagedorn belangrijk werk verricht ontbrak het niet aan belangstelling Onder de talrijke cadeaux vielen een herdenkingsbord van de Fa Goedewaagen op en een werkelijk prachtig bord ge schonken door de Plateelfabriek Zuid Holland Het bestuur van de P T T had een zilveren schaal geschonken terwijl het bedrijfsleven een album met kaartjes vergezeld deed gaan van een bedrag onder couvert ter beschikking van den jubilaris Men pleegt bij dergelijke gebeurtenissen te spreken van een schat van bloemen Wat hier echter aan bloemen en fruitmanden was geschonken overtreft alles Prachtige bloemstukken zonder tal behoorden mede tot de stoffelijke blijken van waardeering voor wat de heer Hagedorn in de afgeloopen 25 jaar heeft gepresteerd Het zal mevr Hagedorn heel wat werk verschaffen om deze bloemenpracht te verzorgen Maar wij twijfelen er niet aan of zij zal het doen met een gevoel van dankbaarheid voor de waardeering die haar echtgenoot op deze dag heeft mogen ondervinden Wederom een inbraak op een schip Werd er omstreeks 24 Febr ingebroken op een schip aan de Veerstal thans is het motorschip Koophandel van schipper P P aan de Punt met een bezoek vereerd In den nacht van Dinsdag op Woensdag wist een onbevoegde waarschijnlijk dezelfde als van de hierboven vermelde inbraak uit het vooronder een paar schoenen een paar sokken een onderbroek een hemd 2 werkbroeken een paar regenpijpen en een overjas weg te nemen Rijwieldief gepakt In ons blad van Zaterdag 2 Maart maakten wij melding van diefstal van een fiets ten nadeele van Th v d K uit Moordrecht Thaps is de dader van deze diefstal gegrepen en naar Rotterdam overgebracht Het is de landbouwer A V uit Waddinxveen die ook voor anëere zaken terecM zal moeten staan De fiets is aan den eigenaar teruggegeven Gedenkraam St Janskeik Dezer dagen bracht onze oud stadge noot Hans van Norden een bezoek aan de St Janskerk Uit de kisten met oude scherven die na dé restauratie door Ir Jan Schouten zijn overgebleven heeft deze ontwerper een aantal kleuren uitgezocht om met deze tinten rekening te houden bij de samenstelling van het nieuwe Gedenkraam If Ned Chr Geheelonthoudersver Woensdag 6 Maart gaf de afd v d Ned Chr Geheelonthoudersvereeniging De Schakel haar 3en propaganda avond in Concordia Nadat het jeugdkoor onder leiding van den heer Isarin eeni toepasselijke liederen ten bpste gegeven had opende dhr A van Camp deze bijeenkomst Spreker betoogde in wel gekozen woorden het algemeene nut der drankbestrijding Vervolgens memoreerde hij duidelijk met diverse voorbeelden het leed van het alcoholisme Na deze speech werd het stuk Zeemans thuiskomst opgevoerd o l v den regisseur Wouda uit Vlaardingen Duidelijk kwam in het stuk doel en streven der vereeniging naar voren Het was inderdaad e n goed stuk tooneel wat we zagen waarin de levens ernst maar toch ook de kom noot niet ontbrak Het stuk oogstte veel bijval Allen keerden na een genoeglijken en leerzamen avond voldaan huiswaarts terwijl de vereeniging met genoegen op dezen avond kan terug zien De Jonge Bonwcrs Alle leden van de groepen van 12 tot 15 jaar worden verzocht a s Zaterdagmiddag kwart voor vier in Ons Huii aanwezig te zi n in verband met de repetitie voor den a i Ouderavond De muziekrepetitie zal in het vervolg niet meer op Maandag plaats hebben maar op Dinsdag van 5 6 unr Nieuwe leden zi n hartelijk welkom voor de groep 9 12 jaar Zaterdags te 2 uur en de groepen van 12 15 jaar kwart voor vier zaal Turfmarkt 59 SPORTNIEUWS Damclub Gouda Dinsdagavond j l werden voor de onderlinge competitie vatf de Damclub Gouda de volgende partijen gespeeld i P 9p den Camp J Woerlee afg H Luldens A A dr Jong A A de Jong H Luldens G van Ardenne A van Leeuwen van Buren j Goudriaan P Vogelsang Groenendijk F Vogelsang 1 1 D v d Linde 2 0 P Op den Camp 2 0 M van Vliet 0 2 Heetland 1 1 C Bouters 1 1 H Tenwolde 0 2 D Rljnsbur 2 0 Th V d Veer 0 2 D Stuurman 0 2 Damkampioenachap v Gonda e o De Woensdag j l in Restaurant Duynstee gespeelde wedstrijden voor de 5e ronde hadden de volgende uitslagen i Ie klasse P Hoogerbrug F Verwaal nitfl W Anker P Stecnlan4 0 2 M Zljlstra A Blok 1 G van Egmond F Jacobl 2e klasse J Hoogerbrug A van Ardenne verv A Multem J Bol 2 0 N Anker P Potuit 2 0 C Blonk J Stout 2 0 X 3e klasse T Kooistra A Mesker 2 0 M V d Filer A Compeer 2 0 A van Setten T Lammens 2 0 N £ tilU D v d Star 0 2 XI reglementair wegens niet opkomen Goudsche Districts Dambond Ranglijsten na de 5e ronde Ie kl a P Hoogerbrug 6 p F Verwaai 5 p P Steenland 4 p W Anker 2 p C Terlouw 1 p Ie kl b M Zijlstra 7 p Goudriaan 6 p A Blok 3 p G V Egmond 3 p F Jacobl 1 p 2e kl B P op den Camp 4 p Hoogerbrug 3 p A Multem 2 p J Bol 1 p 2e kl b N Anker 6 p P Potuit 5 p C Blonk 3 p I V d Horst 3 p Stout 3 p 3e kl a P Palsgraaf 7 p M v d Flier 7 p T Kooistra 4 p A Mesker 2 p A Compeer O p 3e kl b D v d Star 7 p A v Setten 5 p N Duits 4 p T Lammens 4 p A Rodenbach 1 p In lA moet nog de beslissende partij P HoogerbrugF Verwaai worden gespeeld Idem in 2A de partij Hoogerbrug A Multem terwijl in 3A een speciale beslissingspartij gespeeld moet worden tusschen P Palsgraaf en M v d Filer Deze partijen worden a s Woensdagavond om half 8 gespeeld in Restaurant Duynstee te Gouda Dan begint tevens de eindstrijd om het Ie klasse kampioenschap Voetbalwedstrijden op Zondag Voor Zondag a s zijn dezelfde voetbalwedstrijden vastgesteld die aanvankelijk op 24 Febr zouden worden gespeelde De Waterpolocwnpetitie Op Dinsdag 12 Maart a s wordt de wintercompetitie van de kring Gouda der K N Z en R B voortgezet in het Spaardersbad met de wedstrijden Dames AZC Boskoop Heeren a Boskoop I SZ en PC I Meeren b AZC Comb OZV I Heeren c Boskoop II SZ en P C H VeceUdM WcerasrerwBchting medegedeeld door het K N M L tot morgenavond Wordt verwacht I Meest zwaar bewolkt geen neerslag van beteekenls In de kuststrook temp om het vriespunt In het binnenland lichte vorst zwakke wind Wat il er In Gouda ta do iit Reunie I Vrijdag t m Woensdag i Een moeder zonder weerga Thalla Theater I Vrfldag t m Woensdag Sterren vai Arizona Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Verdwenen Meisjes Dinsdag 12 Maart 8 uur Concordia i Arb Toon Verg Door en voor t Volk De Opgaande Zon van H Heyermana Idem Ned Herv Ver Calvljn 7 30 our n m Biduur voor het gewas door Ds Abma van IJsselsteln PREDIKBEURTEN Zondag 10 Maart 1946 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur voorm Ds Gerh Huls 5 uur n m Ds G Elzenga Westerkerk v m 10 uur Di D ter Stccge van Zevenhuizen jeugddienst 5 aur n mi Ds C A Korevaar Woensdag 13 Maait 7 30 uur am St Janskerk Ds Gerh Huls Bidstond voor het gewas Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 10 30 uur v m Ds W de Voogd van der Straaten van Haastrecht Vrijz Jeugdkerk Keizerstraat 2 nam 7 a Ds Cl P Thomscn N d Herv Ver Calvljn Dinsdag 12 Mrt nam 7 30 uur nam Ds Abma van IJsselsteln I Bidstond voor het gewas Remonstr Gereform Gemeente 10 30 oor Ds J Nlenhuls Evang Luthersche Kerk 10 uur voora Ds J Slmon Oud Katbolieke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Giskes Gereform Kerk 10 uur vm Ds ten Brink en 5 uur nm Geref tZondagschool Jozef Groen van Prlnstercrscbool Groenendaal en vervelgkl 1216 J Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 u vm in de Chr Geref Kerk en uurnm Remem Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uor Icesdienst Woensdag 14 Maart nam 7 uur Dsi W C Lamain van Ryssen ChrUtel Gereform Kerk JO en 5 onr Ds A Dubois Woensdag 13 Maart 7 uur nam Bi onr voor het gewas i Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evang gem geb Zeugestraat 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n m Ds H C Leep Woensdag 13 Maart 3 uur Gebedsouri Leger des Heils Zaterdag 9 Maart 7 30 o Muziekuitvoering van het Zaandamsche Muziekkorps Leger des Heils 10 uur Heiligingsdlenst 3 30 uur openlucht samenkomst N Markt 7 30 uur openbare samenkomst Deze diensten staan onder leiding vanMaj J v Veen Dinsdag 7 30 uur nam Ledenvergadering Donderdag 7 30 uur Openbare samenkomsti Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr J G W F Bik Bleekerssingel 55 en Dr H A M Eijkman Westhaven 63 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst Fa F A Dee Westhaven 14 HAASTRECHT OUDEWATÉR EN POLSBROEK Doktersdienst De Zondagsdienst in de gemeente Haastrecht Oodewater en Polsbroek zal van Zaterdag 9 Maart tot Maandagmorgen worden waargenomen door Dr F S J A Bonga te Hèastrecht