Groot Gouda, vrijdag 8 maart 1946

Algemeen Kunstenaarscomité De Wacht open brief aan den Burgemeester van Amsterdam inzake de voorgenomen opera opvoering In overleg fcet den Bond van oudille oale werkers te Amsterdam is opgericht een Algemeen Kunstenaars comite De Wacht waarvan voorzitter is de heer j J Voskuil en secretaresse mej M C Dit c omité stelt zich ten doel alsnog gegevens te verzamelen omtrent de laa kbare houding van de kunstenaars tijdens de bezetting en deze ter kennis te brencen van bevoegde instanties er op toe te zen dat de uitspraken der eereraden nagekomen worden o m door publicatie van die uitspraken te bevorderen en bij de Overheid op sancties tegen overtredingen aan te driiigen en protesten in te leiden tegen die uitspraken der eereradeii I welke in ernstige mate onbevredigend blijken te zijn voor het algemeen rechts I Het comité heeft een openbrief aan den burgemeester van Amsterdam gezonden waarin wordt aangedrongen maatregelen te nemen de opera voorstelling van FidMio op 12 Maart a s te voorkomen Minister Lieftinck te Washington De Nederlandsche Minister van Finan ciën professor P LiettincK is g alhier aangekomen Dr i feeren derlandsche ambassadeur zal P obeeren voor hem e diënti met P f Trumann te bespreken M n ster Lieftinck zou hedenavond naar Savannah ver trekken Herziening van het tijdelijk Persbesluit 1945 Behoudens onvoorziene omstandighedenheden kan in de tweede helft van de volgende week de indiening bij de StatenOeneraal van het voorstel van wet Tot herziening van het tijdelijk persbesluit nr F 177 worden tegemoet gezien De oude schoenenbonnen in elk geval bij winkelier inleveren Zooals het Centraal Distributiekantoor j heeft medegedeeld zullen met ingang van AprTl a s nieuwe schoenenbonnen in omloop worden gebracht t rwij oude bonnen na 16 Maart a s hun geldigheid zullen verliezen In aansluiting hierop deelt men ons van bevoegde zijde mede dat evenals zij voor wien geen passende schoenen bij den schoenenhandel voorradig zijn ook zij die een bon hebben ontvangen doch niet over de noodige middelen beschikken om deze bon te besteden in afwachting van h t consumentcrediet hun bon op de voorgeschreven wijze tegen ontvangstbewijs bij een schoenhandelaar moeten inleveren De Sibajak gearriveerd De afdeeling pers en publiciteit van den dienst der repatrieering deelt het volgende net hospitaalschip Oranje is 6 Maartet Suez aangekomen met 869 repatrieerenden aan boord De passagierslijstenziin reeds gearriveerd en zullen zoo spoedig mogelijk door middel van de pers en de informatiebureaux van het Nederlandsche Roode Kruis aan belanghebbenden ter kennis worden gebracht De aan komst te Southampton is vermoedelijk U Maart Van Southampton uit worden de passagiers met andere schepen naar Amstt tdam vervoerd i De Bloemfontein wordt 9 of U Maarten de Tegelberg 11 Maart te Amsterdam verwacht De Sibajak welke het overige dee der passagiers van de Alcantara naar Nederland zal brengen is gisteravond e Amsterdam aangekomen De debarkatiezal vandaag plaats hebben Oproep voor Oostenrijkers Het Oostenrijksch Comité Van Imhoff straat 45 Den Haag tel 770254 maakt alle Oostenrijkers erop attent dat z j vóór 15 Maart a s opnieuw een verzoekschrift dienen in te dienen teneinde etn verblijfsvergunning te verkrijgen Er zit schot in Amsterdam telde aan het eind van 1045 naar schatting van 775 144 inwoneis teeen 768 740 een half jaar tevoren In Januati j l kwamen 95 zeeschepen binnen met een totalen inhoud van 678 351 ton Ruim een half jaar tevoren in Juni 1945 was dat aantal nog slechts 2 meteen totalen inhoud van 10 848 ton tijd te laten overschrijven Hierbij worde opgemerkt dat de stamkaarten niet meer behoeven te worden afgemeld bij den Q tributiedienst doch nog wel aangemeia m de nieuwe gemeente behoudens eerlang te verwachten wijzigingen en nieuwe stamkaarten Alle in omloop zijnde nooastamkaarten voor Nederlanders worden successievelijk ingetrokken ter omwisseling in nieuwe stamkaarten Aanbieding daartoe is gewenscht Er valt om te denken dat alleen gezegelde ftamkaar en geldig zijn Degenen die elders thuis hooren moeten de noodstamkaarten daa ter omwisseling aanbieden zij kunnen aus hier geen bonkaarten meer ontvangen De gemeenten en de verkiezinen voor de Provinciale Staten Welke gmeenten behooren tot den zoogenaamden Statenkieskring GOUUA Dit zijn de volgende gemeenten Alphen a d Rijn Alkemade Animer stol Barwoutswaarder Benthuizen eer ambacht Bergschenhoek Berkel en i o denrijs Berkenwoude Bleiswijk öoat graven Boskoop Capelle a a J f GQuderak Haastrecht Hazerswoude ne kendorp HiUegersberg Krimpen a Lek Krimpen a d IJssel Lange Ru ge Weide eimuiden Leidscheadam LekKei kerk Moercapelle Moordë ht Nieuwer kerk a d IJssel Nieuwkoop Nieuwveen Nootdorp Ouderkerk a d IJssel uuuc water Papekop Pijnacker Reeuwijk Kiei veld Rijnsaterwoudp Schiebroek bclioon hoven Stolwijk Ter Aar Vlist Voorburg Waarder Waddinxveen Woerden wou brugge Zevenhoven Zoetermeer zwan merdam dat geheel aan de wettelijke voorschriften voldoet aan de markt te komen Het probleem der stembussen is nog in onderzoek doch wij hebben een gegrond vermoeden dat ook daarvoor n geslaagde oplossing aanstaande is Agenda verkiezingswerkzamheden 1946 Zoodra de data geheel vaststaan stellen wij ons voor hieromtrent nadere publicatieën te doen en wel in den vorm eener agenda met referente aan de toepasselijke voorschriften Leeftijd der kiezers In 1946 zal het aantal kiezers vermeerderen met hen die geboren zijn tusschen 15 Mei 1921 en 1 Jan 1923 Met andere woorden de kiesgerechtigde leeftijd wordt niet met 2 jaar doch met 19 2 maand verlaagd Wegens gebrek aan papier is voor 1946 vervallen het voorschrift dat op elk stembureau een exemplaar der kieswet aanwezig moet zijn Legitimatie door de kiezers Overwogen wordt bij gelegenheid van de komende stemmingen door eiken kiezer hetzelfde legitimatiebewijs te laten toonen Nu als zoodanig het persoonsbewijs geen dienst kan doen komt daarvoor niet anders in aanmerking dan de tweede distributiestamkaart mits van een zegel voorzien Voor hen die deelnemen aan een gemeenschappelijke voeding b v in ziekenhuizen tehuizen voor ouden van dagen enz enz zullen de stamkaarten in den regel door de leiding dier inrichtingen tor beschikking van den dstribii edienst gesteld zijn Echter heeft deze dienst voor elke kaart een ontvangstbewijs afgegeven Deze bewijzen zullen in dit geval als legitimatiepapier kunnen worden aanvaard Het aantrekkelijke chouwspel van hoverbrengen van allerlei pakken met zwre lakken zal men evenwel et eer van deze gemeenten naar Gouda om kan worden volstaan met in ev processenverbaal e d die heel wat mider omslag behoeven Dit is een bl jvenumaatregel Het overbrengen der Pfj v ten is alleen nog noodig op specia e noodiging in daartoe leidende gevallen enin elke gemeente uiteraard van de sic bureaux naar het raadhuis i aen Heel wat overbodige beslommering zijn daarmede verdwenen terwijl een langrijke besparing aan transportmidaeie eveneens werd bereikt De pakken blijven nu in de onderscheidene gemeenten o ze op te vragen als ze ooit noodig m ten ziin en kunnen na het onderzocK geloofsbrieven ter plaatse worden vern tigd Kiezers die vettioizen moeten Kiezers die na 5 April 1946 verhuizen naar een andere gemeente dienen indachtig te zijn dat zij slechts met toepassing van de zoogenaamde regeling Albarda in die gemeente zullen kunnen stemmen indien zij tijdig daarvoor de noodige formaliteiten vervullen ex artt 57a j derl kieswet Beter is het zich tijdig vóór dienl Is er in Gouda belangstelling poor muziek over een goede concertvleugel te beschikken bij muziekuitvoeringen De heer Verhoeff achtte het met juist in een plaats waar weinig concerten woeden gegeven met strijkkwartetten te beginnen daar dit toch wel als een van Je moeilijkste concertvormen mag worden beschouwd Waneer men het op de juiste wijze aanpakt zal er zeker iets te bereiken zijn en kan in Gouda evenals in andere en Dikwijls kleinere plaatsen een bloeiend muziekleveh ontstaan Een concert te geven door de leeraren van het conservatorium waarvoor het plan in voorbereiding is zal daar zeker veel toe kunnen bijdragen Vermelden wij tenslotte nog dat binnenkort een opera operette en strijkorkestklasse zal worden ingesteld o npriP rnncertvleueel te beschik In een vraaggesprek dat wi met den heer Nico Verhoeff mochten voeren hadden wij gelegenheid om over het bovenstaande van gedachten te wisselen Nu het Goudsche Conserva toriuin ongeveer een half jaar bestaat zal op Woensdag 27 Maart en Zaterdag 30 Maart een leerlingenuitvoering gegeven worden waarbij getoond zal worden wat in dezen Vo ï enf den heer Verhoeff bestaat er in Gouda zekt r niet minder belangste ling voor goede nTuziek dan in andere plaatsen Het geringe bezoek aan bncerten mag daarbij niet als maatstaf worden gebruikt Momenteel telt het Conservatorium ongeveer 200 leerlingn waarbij de zangklasseïi niet zijn inbegi epen Dat wil iets BINNENLAND CANDIDAATSTELLINGEN EN VERKIEZINGEN ïfeTstreven van het Conservatorium is om een belangrijke plaats in te ruimen aan de moderife werken Op de leerlingenuitvoering zal dat ook blijken De koorklasse voert n l vrijwel uitsluitend moderne werken van Nederlandsche componis Naar wij vernemen zijn de data der crndidaatstellingen en aanstaande verkiezngen officieel als volgt vastgesteld Tweede Kamef candidaatstelling 9 April verkiezingen 17 Mei Provinciale Staten candidaatstelling 9 April verkiezingen 29 Mei Gemeenteraden candidaatstelling 11 Juni verkiez en 26 Juli De candidaatstelling voor de verkiezingen van de Eerste Kamer vmdt op 9 Juli plaats De Gemeentebesturen zullen naar wij verder vernemen de kiezerslijsten utterlijk 5 April aanstaande vaststellen Hare Majesteit de Koningin ontvangt den deken van het corps diplomatique Gistermiddag heeft Hare Majesteit de Koningin den Doyen en Doyenne van het Corps Diplomatique Sir en Lady Nevile Bland in haar paleis op het Lange Voorhout in audiëntie ontvangen Na het onderhoud bood Hare Majesteit haar gasteneen lunch aan e heer Verhoeff is tot dé conclu sie gekomen dat het muziekonderwijs in Gouda intensiever kan zijn Maar daarvoor s tijd noodig Het is een oodzakel jkhed voor een ontwikkeld muziekleven dat het publiek opgevoed wordt en via het Conservatorium kan dat o m geschieden Ue leerlingen worden er rijp gemaakt voor t beoefenen niet aleen maar ook waardeeren van goede muziek en door hun toedoen en de te houden leerlingenuitvoeripgen kan veel voor de algemeene muzikale ontwikkeling worden bijgedragen Ook heeft de heer Verhoeff t ini latief genomen voor een belangrijke verbe ering voor muziekuitvoeringen To nu toe moest een goede concertvleugel steeds in Rotterdam gehuurd worden wat jioogevervoerkosten met zich mee bracht Het plan bestaat nu een vleugel in Gouda te stationeeren die dan voor muziekuitvoeringen via het Conservatorium gehuurdkan worden waardogr de kosten met dehelft verminderen Daardoor zal het mogelijk zijn om steeds UIT PEN OMTREK REEUWIJK Vaststelling en verbetering van de kiezerslijst Moest de kiezerstijst eertijds op 22 Februari worden vastgesteld in verband met de bijzondere omstandigheden zal dit echter in 1946 op 5 April moeten geschieden De procedure om tot verbetering van de vastgestelde kiezerslijst te komen is evenwel ongewijzigd gebleven Dit jaar zal de kiezerslijst van 6 t m 29 April ter inzage moeteMiggen Verzoeken om verbetering kunnen tot en met 20 April worden ingediend Deze verzoeken met de bijlagen liggen tot en met 27 April daaraanvolgende VOOR EEN IEDER ter inzage Tegenspraak kan uiterlijk worden ingediend op 29 April Op de verzoeken moet na 29 April doch vóór 9 Mei a s worden beslist Van 12 Mei 1946 tot 1 April 1947 blijft de kiezerslijst dan behoudens wijziging bij rechterlijke uitspraak onveranderd van kracht en op de secretarie voor een ieder ter inzage nedergelegd Beroep op den kantonrechter blijft mogelijk gedurende vijf dagen te rekenen van den dag der midedeeling van de beslissing van het gemeentebestuur aan belanghebbende De termijn voor het aanvragen van cassatie van het vonnis aan den kantonrechter is voor 1946 van 14 tot 8 dagen bekort Binnen vijf normaal acht dagen moet het verzoekschrift aan den Hoogen Raad en de wederpartij worden beteekend De termijn voor beantwoording door de wederpartij is eveneens dit jaar van veertien tot acht dagen teruggebracht Al deze wijiipngen in de termijnen gelden alleen voo 1946 Bevoegdheid tot stemmen bij volmacht De Burgemeester heeft bekend gemaakt dat klexeri die herhialdelljk of althani op de dagen waarop een itemmlng wordt gehouden buiten de gemeente waar z P kiezerslijst voorkomen werkzaam zijn bevoegd zijn om bij volmacht te steromen Voor nadere bijzonderheden verwijzen w j naar ors nummer van Vrijdag 1 Maart j U Jubileum De heer M van Zijl kantoorhouder alhier der P T T en de heer M AchterSerg besteller der P T T herdachten deze week den dag waarop zij 25 jaar geleden iB vasten dienst werden aangesteld dJ directie van de P T T te Gouda bracht beide jubilarissen een bezoek aan hunne woning terwijl talrijke felicitaties van de inwoners door hen werden ontvangen Bekendmeking De Burgemeester heeft bekend gemaakt dat het van het grootste belang is dat het taformatiebureau van het Roode Kruis op de hoogte wordt geste d van de juiste adresaen van in het vaderland teruggekeerd personeel gerepatrieerde personen Wanneer zich in deze gemeente personen al bovenbedoeld zich hebben gevestigd of nog zullen vestigen behoort hiervan onverwijld ter gemeentesecretaris te worden kennis gegeven openbare kennisgeving Candidatenlijsten op de oproei ngskaarten Voor de dit jaar te houden verlciezingen wil de regeering de oproepingskaarten vereenvoudigen door te bepalen dat de candidatenlijsten daarop niet behoeven te worden afgedrukt Deze zullen dan echter afzonderlijk tijdig op andere wijze b v door huis aan huis bezorging ter kennis van de kiezer worden gebracht Dit is ook mogelijk door inschakeling van bestel stelof distributiediensten enz Hebben wij enóeg stemhokjes or materiaal daarvoor Het is ons bekend dat de bekende VUGA uitgeverlj dit vraagstuk onder de oogen heeft ge ien en er in geslèagd is met een eenvoudig uitneembaar stem hokje Burgemeester en Wethouders van Reeu wllk hebben bij publicatie belanghebbenden eraan herinnerd nopens de verjaring van oeldvordfringen ten laste der gemeente Aangezien binnenkort de gemeenterekeotng over het afgeloopen jaar moet worden opgemaakt zullen belanghebbenden goed doen hunne rekeningen ten laste van dat Jaar ten gpoedigste in te zenden ongeacht het bovenstaande kan ulet tljdige indiening belangrijke vertraging in de betaling ten gevolge hebben WA0DINXVEEN Imdur ving van nieuwe leerlingen Per 1 April a vangt ht Bjeuwe4e r a r aaa voor de beide O L Schol Nlf we Icarlliioco moetea zoo tpoedlg mogelyk W hoofd der idiool dan wel ter semcMte tCfeUrie worden aangegeven