Groot Gouda, zaterdag 9 maart 1946

Wat is er in Gouda ta de nt Reunie I Vrijdag t m Woentdafl i Een moeder z oder weerga ThallB Theateri Vrijdag t m Woeiudag Sterren van Arizona Schouwburg Bioscoop Van VrIJdafl t m Dinsdag Verdwenen Meisjes Dinsdag 12 Maart 8 uur Concordiai Arb Toon Verg Door en voor t Volk De Opgaande Zon van H Heyemana Idem Ned Herv Ver Calvijn 7 30 o n m Blduur voor het gewas door Da Abma van IJsselsteln Dinsdag 12 Maart 7 uur Reunie bovenzaal Ds J Borger Wat U een slecht mensch Woensdag 13 Maart 7 30 uur Ned Geref Gem Turfmarkt 54 Ds Joh van Welzen Idem 8 uur Beursklok Reg Voorl Dienst Mr K F L Verboeket over Java tijden de Japansche bezetting Een der iiai £n avvaïïan ding zeer gebrekkig was Een goede punten was het Hawana semble dat echter te veel lanL nummers bracht Goed hawa gitaarspel viel op evenals de uitstekende gitarist Koos v d Steen Als singlestring solist kon hij meer op den voorgrond treden Betsy Kerk heeft als zangeres een goed g lyid met ftfr ter teveel verschil in kop en borststem wat door juiste transponeering van haar nummers vermeden had kunjien worden De dansen waren behoorlijk met weinig variatie Alleen de heer Atteveld toonde aanleg voor revue artist Het revue orkest piano slagwerk viool en trompet o l v den heer j Vergeer maakte een zeer zwakken indruk en steunde in de begeleiding onvoldoende Ook hier was v n eenige leiding geen sprake een poging om de pauzes op te vullen werd niet ondernomen De drummer was met zijn rug naar de spelers opgesteld en daqfdoor wellicht de meest benijde man van den avond Zuiverheid techniek lieten te wenschen Hoff dezen uitsteKena geaiaoyutu o w g maatvastheid ntitn it t ov v met woorden van dank aan alle mede ygr hetgeen vooral tot uiting kwamwerkers In het bijzonder aan den Dlrec Ujj gt Ave Maria van Gounod geteur den heer Luljoenburg en den heer r o hipr crplpcp fcrnilitatr bij het Ave Maria van Gounod gezongen door een hier gelegeghnihtair Nee dergelijke opvoeringeiTziin een v v V W Ö J een overbodige belasting van het krappe stroom en kolenrantsoen Passagierslqst m 8 Oranje Ofi ons bureau ligt ter inzage de paasaglerslljst van het m s Oranje dat op 16 Maart a s In Southampton wordt verwacht De lijst bevat o a den naam van Mevr Hasse tAalfs KattenslngckSO MEDEDBELINGEN PLAATSBLI KB DISTRIBUTIBDIBNST GOUDA TEXTIEL De komende week kan antwoord gehaald worden op Ingediende aanvragen voor extra textlelpunten aan loket 1 i van den dlstrlbutiedienst Peperstraat volgens onderstaand schema i Nos3528O 35997 op Maandag 11 Maart No s 36062 36731 op Dinsdag 12 Maart No s3673337384 op Woensdag 13Mrt No s 37405 38199 op Don derdag 14 Mrt No i 38201 39914 op Vrijdag 15 Maart Alle dagen van 9 30 tot 12 en van 2 3 30 uur Aanvragen extra Tcxtielgoedeccn Antwoord op de ingediende aanvragen kan werden gebrald un den Dlstrlbutiedienst loket 11 Pep str door hen wier bewi vanfnnvragc het nummer draagt tusacken 35280 en 35997 op Maandag 11 Maart 3 9 30 et 12 nut en 2 V GROOT GOUDA H PEP ASPEEA AD ASTBA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Irukker Drukkerij Verzijl Gouda ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Administratie M J van Loon ZATERDAG 9 MAART 1946 NUMMER 174 Bur Markt 67 Gouda Tel Abonn p w 25 et Losse numm lU Alvorens de voorzitter van het Districtsbureau Zuid Holland van deCPN het woord nam werd de vermoorde Frits Stolk herdacht en een persoonlijk schrijven van de Koningin voorgelezen u De spreker van dezen avond de heer jan Snel wijdde uitvoerig uit over de politieke situatie in ons land en memoreerde de afspraken tijdens de ille galiteit gemaakt waartegen de reactie thans hoopt op te trekken Na de internationale toestand öelicfit te hebben bepleitte spreker het socialisme door eenheid te bevorderen en den eindstrijd tegen het imperia isme te volvoeren waaraan alle volkeren dienen mede te werken tot wij gekomen zijn aan ons devies van Nooit meer oorlogl li ccdccicU VAN WEEK TOT WEEK Grooter formaat Weersverwachting metfeflectetld door het K N M l totm rfleB voBd Wordt verwacht I Nevelig of mistig met hier en daar nog eenige l hte sneeuw of Ot fl Temp om het vriespunt Mat N U wind Overigens zwakke wind De week die achter ons ligt was er een van een felle bewogenheid Naast de uit de fïiten voortvloeiende spanningen Inzake het Iraansche en het Mandsjoe rijsche geschil werd Je politieke hemel deze week nog meer verduisterd door een opzienbarende rede welke Churchill ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn eercdoctoraat van de Universiteit van Fulton in aanwezigheid van Truman en Lord Hallfax uitsprak Churchill gaf hier als Ecgelich Staatsburger zijn meening te kennen maar zijn meer dan gewone capaciteiten op het gebied der Brltsche oorlogvoering hebben hem in de oogen van de wereld een aurlool gegeven dat voor het orakel van Delphi niet on dei doet Voor de massa evengoed in Amerika all in Europa Is zijn woord nu eenmaal wet en waar Churchill is voor velen al z t hij niet meer op den zetel van ministerpresident DE man die het weet De talrijke commentaren op zijn rede en het haastige antwoord van Bevln en het Foreign Office die in geen geval aansprakelijk willen zijn voor wat Churchill zei toonen duldclflk aan dat hij een gevoelige snaar heeft geraakt een snaar welke men liever riet ziet aangeroerd Rusland wordt momenteel beschouwd als het enfant terrible en de schending van rijn belofte om tegelijk met Engeland op 2 Maart zijn troepen uU Iran terug te trekken heeft een vrij ernstige crisis veroorzaakt Bovendien leeft Rusland htt Mantsjoerijsche Incident en de geheimzinnige sfeer in de Oost Europeesche landen op zijn naam zoodat de onvriendelijke woorden aan het adres van Rusland meeiendeeis beaamd worden doch het Russische antwoord wordt met eenige angst tegemoet gezien Na het aftreden van Sjahrlr en de vorming van een nieuw kabinet wordt het steeds duldeHjker dat de Invloed en de macht van den jongen premier steeds meer toenemen hetgeen gaat ten koste van Soekarno en de komende besprekingen slectjts ten goede kunnen komen Sir Archibald Kerr gaat echter zijn ontevredenheid toonen over de langzame wijze van voorbereiden door de Nationalisten Hij moet op 1 Mei in Moskou zijn en ziet voor dien datum de aak liever in kannen en kruiken De Spaansche kwestie Is eenlgszlns geluwd Amerika en Engeland voelen niets voor Inmenging In de blnnenlandsche aangelegenheden van 3panje Ruslard heeft zich daarentegen solidair met Franltrljk verklaard en ziet gaarne de geheele zaak in he openbaar voor de UNO behandeld Berichten uit Spanje bevestigen steeds weer het vermoeden dat de terechtstelling van Garcia c s een prestlge kwestle betrof De Invloed der republikeinen In Spanje neemt van dag tot dag toe Dagelijks fladderen uit de hooge gebouwen van Madrid republlkelnsche pamfletftn naar beneden en honderden loopen met zoo n Illegaalblaadje m b elfs de politie is niet zuiver meer In Azië zoowel Mantsjoerlje China FranschIndo Chlna als Voor Indië blijft de toestand gespannen Het gist hier ener zal een langen tijd over heen moeten gaan eer dit gistingsproces uitgewerkt is Van de kracht der opposanten zal het inmiddels afhangen of deze in staat zijn deze gebieden een nieuw aanschijn te geven Horde of Orde Dank zij de medewerking van de Ver Nederlandsche Dagbladpers 1945 kunnen wij met ingang van vandaag op grooter formaat verschijnen waardoor wij U dagelijks bijna een bladzijde nieaws méér kunnen aanbieden dan op ons vorig formaat Door verhooging van de kosten zijn wij echter wel genoodzaakt om de abonnementsprijs te verkoogen met 2 cent per week doch vertrouwen dat deze zeer kleine verhooging geen bezwaar zal zijn U ontvangt hiervoor per week bijna 6 bladzijden meer Met de wètïschen en verlangens van onze abonné s zullen wij in de toekomst zooveel mogelijk rekening houden en U een blad voorleggen waarin U vindt naast uitgebreid nieuws van Gouda en omgeving actueele overzichten en besprekingen de vootnaamste gebeurtenissen in binnen en buitenland en ontspanningsrubrieken Redactie en Administratie Langzamerhand was er v d oorlog een heele rij van boeken ontstaar die in gewoonlijk somber romantische kleureh de verwording van de Wester sche cultuur voorspelden In plaats van vrijheid ging de techniek heerschen ontwikkeling was bezig tot oppervlakkigheid te verworden het instinct verdrong het bezonnen overleg zoo werd geleerd Uitvoering Excelsior Het moet den bezoekers van den ge heel gcvulden Schouwburg bij de Jeugdultvoerlng van de gymnastlekvereemging Excelsior Donderdagavond weldadig aangedaan hebben te zien dat de jeugd ook nog tot Iets anders dan alleen baldadigheid In staat Is Deze avond was tevens een aansporing om de jeugd In het vercenlglngsleven te doen Inschakelen zoodat zij onder deskundige leiding leeren zouden rechten doch tevens plichten te hebben Ce Jeugd van Excelsior heeft dit begrepen gezien de levensvreugd doch tevens de discipline welke er van uitstraalde De avond werd geopend met een marsen waarbij de ca 3$0 deelnemers zich voorstelden waarna de heer D van Hoff den avond opende waarbij hlJ alle aanwezigen en in htt bijzonder burgemeester K F O James eereleden en genoodlgden een welkom toeriep terwijl Mevr LuljnenIburg bloemen werden aangeboden Het zou ondoenlijk zijn leder tafreel van du vlot afgewerkte programma afzonderlijk onder de loupe e nemen al zijn de Schotsche en de volksdans in kleederdracht en rhythmlsche en klokkenspeldani een eervolle vermelding waard De standen en vrije oefeningen oogstten een welverdiend applaus hetwelk ook den meisjes na het b ugturnen ten deel viel Bij de oefeningen aan den rekstok viel het op dat de voor de kleinere Jongens lage stand van den rekstok voor de grootsten van hen tijdens het afspringen een handicap was Voor de pauze sprak burgemeester James zijn dank uit aan het bestuur voor het vele werk dat zij verricht hebben waarna ook hlJ met bloemen vereerd werd Na een finale waarbij het gymnastenlled gezongen werd besloot de heer Van Hoff dezen uitstekend geslaagden avond Hitler aanvaardde deze theorie zelfs als grondslag van zijn propaganda Het is voldoende daarvoor enkele zin pn uit Mein Kampf aan te hnien Elke propaganda behoort populair te ziin en haar geestelijk peil af te stemmen op het bevattingsvermogen van den meest bekrompenen diergenen tot wie zij zich heeft te richten Indien de propaganda zich met houdt aan een primitieve wijze van zich uit te drukken dan vindt zij den weg met naar het hart der breede n Ot a t De propaganda moet met objectiet ook naar de waarheid zoeken doch STADSNIEUWS onophoudelijk haar eigen waarheid dienen Opbrengst collecten Bal masque s ten bate Stichting Nederland helpt Indie De opbrengst van de collecte gehouden door de Nederland Indië groep tijdens het balmasqué In de R K Leesvereenlglng op Zondag 3 Maart j l bedroeg f 53 12 en de opbrengst van de collecte gehouden tijdens het vbalmasque In de Sociëteit Ons Genoegen op Maandag Maart J l bedroeg f 148 43 De mensch van morgen Onze lezers maken wij erop attent dat de lezing van Ds J Borger over Demensch van morgen In de bovenzaalvan de Reunie a s weeknlet op Woensdag maar op Dinsdag 12 Maart om 7 uur wordt gehouden f Een zzt Z In het verslag van de lezing van Slmon Vestdijk zal de opmerkzame lezer hebben gezien dat een wolfsangel wordt beschreven als een zet in spiegelschrift met een streepje er doorheen De bedoeling was natuurlijk een Z in spiegelschrift Kaderavond van de N V B Op Maandag 11 Maart a s om 8 uur i avond zal M vr CNederhorst Posthuls m Resta rant Ter Gouw aan de Bleekerssingey op den kaderavond van den Ned Volksbeweging spreken over Gezin en Maatschappij Introductie is voor dezen avond toegestaan Weer een dief gepakt Het is de politie gelukt den tuindersknecht V uit Boskoop te arresteeren verdacht van diefstallen op twee schuiten resp gelegen aan de Veeritalen dcPubt waarvan wij onlangs In ons blad melding hebben gemaakt De gestolen goederen had hij in Den Haag en Utrecht aan den man gebracht De politie tracht thans nog iets van het gestolene te achterhalen De te dure geiten Slager v E van de Westhavin werd bekeurd wegens het vcrkoopen van geltenvleesch iOor f 5 per Kg en geltenvet voor f 10 per Kg Opjhet abattoir had hlJ op regelmatige wHze met vergunning 12 gelten geslacht Het vleesch en het vet werden echter op niet normale wijze In den handel gebracht Bijeenkomst van de C P N De Waarheid Voor een zeer goed bezette zaal belegde de afd Gouda van de C P N De Waarheid Donderdagavond l een openbare bijeenkomst waaraan t gezelichap Sylvain Poons medewe king verleende Deze bekende artist presenteerde met een groepje van zes collega s een gevarieerd programma met vele komische momenten Naast dit bont allerlei werden ook ernstige stukjes ten tooneele gebracht w o declamatie met muzikaleombjsen Maar ook wie de afdaling naar verstomping en instinct als een rampzagen meenden toch dat de beschaving bezig was daarheen af te glijden In dat opzicht staan Ortega y Gassetin De opstand der horden en prof Huizinga in Schaduwen van morgennaast Hitler Ortega y Gasset is overtuigd Maatschappelijk wordt de toon aangegeven door een type mensch wiende beginselen der beschaving koudlaten Niet van deze o f geene beschaving maar van alle beschaving yGasset ziet de oorzaak in gebrek aanalgemeene ontwikkeling ook bij devakgeleerden Huizinga ziet als eigenlijke fout de oppervlakkigheid van de algemeene ontwikkeling Hij zegt van Berkel en zijn ensemble voor hun muzikale medewerking REVUE 945 De eerste scènes van de Donderdagavond in Concordia voor de Biliartver Het Westen opgevoerde revue deden ons onwillekeurig denken aan de revue ten bate van de Stichting 40 45 Na een drietal tafreelen knapte de draad echter af en werd zonder eenige samenhang een onverteerbaar aantal nummers ongeveer 40 ten tooneele gevoerd Van de revue 1945 heeft het vraagteeken den geheelen avond beheerscht De leiding dient te bedenken dat het hier geen epvoering betrof met een ïefdadig doel maar met het streven èen batig saWo te bereiken hetgeen andere maatstaven met zich mee brfenet Voor de Tooneelver Arti et Amicitia moge it een les geweest zijn om niet te meeneTi dat revuewerk wel aan tooneelspel verbonden kan worden Trouwens er was hier van een revue geen sprake hoogstens van een schier eindeloos cabaret De auteur de heer P Hofstede had de functies van regisseur conferencier en speler hetgeen voor éen mensen veel te veel is Hij slaagde er tenminste riiet in het geheel te beheerschen Voortaan zij hij bescheidener in ziin opzet en besteede hij vooral zorg aan een goede samenwerking met de muziek Ook aan de noodzakelijke yaai ter vermijding van op pauzes I lken onderbrekingen Wat de scenes betre Onze tijd staat voor het benauwende feit dat twee groote cultuurwinsten waarop men bij uitstek prat ging het algemeen onderwijs en de moderne publiciteit in plaats van regelrecht tot verhooging van het peil der cultuur te leiden integendeel in hiin doorwerking zekere verschijnselen van ontaarding en verzwakking met zich brengen Kennis van allerlei aard wordt in vroeger nooit gekende hoeveelheid en afwerking bij de massa s aangebracht maar het hapert aan de verwerking van die kennis in het leven Onverwerkte kennis belemmert het oordeel en staat wijsheid in clen weg Onderwijs maakt onderwijs Het is afschuwelijke woordspeling maar zij bevat helaas diepen zin Met n zekere graagte heeft het publiek boeken als deze gelezen Het scheen of men in de dreigende profetie of de strenge boetpredikerstoon een zeker welbehagen had Het geschilderde tafreel werd door velen meer bewonderd naarmate de ondergang er als meer noodwendig werd voorgesteld fout in de andere vervalt In die stemming krijgen de minderwaardige gesteldheden hun kans en kan instinct en grofheid gaan heerschen Defaitisme rust niet zoozeer op feiten als op een gemoedsgesteldheid Wie de horde wil tegengaan kan daaraan helpen door den vastbesloten wilen daad tot orde Daaruit sprak een stemming zooals ook uit die boeken n stemming sprak Het waren niet in de eerste Plaats de feiten die tot deze overtuiging brachten Het was een geestesgesteldheid van het West Europeesche vasteland De Engelsche en vooral de Amenkaansche deskundigen over massapsychologie laten een ander geluid hooren Daar heerscht een zeker vertrouwen in de opvoedbaarheid van den mensen ook als hij deel uitmaak van een groote groep Vergeet U niet dat U Maandag Uw nieuwe distributiekaart en tabaks snoep of gecombineerde kaart moet halen als Uw naam ligt tusschen V d WAAG en ZIJTA U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het inlegvel mede te nimen U kunt m het Gymnastieklokaal aim de Peperstraat terecht aan loket X 5 7 en 9 tusschen 9 38 en 12 o of 2 en 3 30 uur amatie met muzikale omujs f rgineeler en dale hij I ting en herdenking van onzen vnj zO l korter en g peU U b rSdvanjohnny Groen erkr gA kon de heer Hofstede wel luide bijval voor zijn muzikale P es og JJ terwijl de aanklee U I taties Kurt Baschwitz schreef hierover een lezenswaardig boek als Denkend mensch en menigte vertaald door onzen oudstadgenoot dokter Johan W Schotman dat dezer dagen is verschenen Hfet is zijn door een reeks feiten gesiaafde overtuiging dat er alleen in enkele omstandigheden en slechts voor korten duur sprake is van het verlies van oordeel en norm dat men massasuggestie noemt De massa kan georganiseerd en opgevoed worden zooals o a de vakvereenigingen hebben geleerd Men heeft te veel aandacht geschonken aan opvallende uitzonderingen in het algemeen blijft echter de invloed van de normaaldenKwide en voelende mensch spreken ook in groote groepen Het gevaar schuilt in de macht van nmende idee het gevoel dat Ipt en men van de eene Il ii l II