Groot Gouda, zaterdag 9 maart 1946

Hoofdredacteur van de Zwarte Soldaat staat terecht De zwarte soldaat strijdorgaan van de WA Frontbjad an de in Rusland vechtende Nederlandsch sprekenden het blad dat n zijnNbesten tijd als oplage 4000 exeiïrplareiV bereikte I OH dc wuk Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten t geheim der sterken school altijd daarin dat zij zich instelden op lange drachfe en Jntoomden ctongestaime dadenzm Niet t wachten der praatgragen zij het onze die sprekend aldoor over wat zal zijn intusschen inslurpen als grage sponzen met lijf en ziel den heeten levenswijn maar t dadenfijke wachten van yie wachtend zichzelven èn het leve nsvei anders wie niet uitstellen het ontwaken tot een bazuinroep door de heuvlen zwelt Zij voor wie alle dage en alle uren de eeuwigheid breekt door den tijd en die houden aldoor bij de kampvuren zwijgende wacht te gaan bereid BiO COfflCf brengen Inkomsten en Vennootschapsbelasting qedUU ua Gerepatrieerden uit Indië In Gouda zijn tot dusver een 25 tal gerepatrieerden uit Indië aangekomen terwijl er nog een 40 tal verwacht worden Door de zorgen van het plaatselijk Comité Nederland helpt Indië kannen deze aenschen aan het allernoodzakelijkste geholpen worden Alleen zit het Comité met moeilijkheden inzake de huisvesting Er zijn n l 2 gezinnen van 4 personen die bi hun lamilie hier te Gouda wegens te kleine behuizing geen plaats kunnen vinden Het Comité vraagt ingezetenen die twee of meer kamers te missen hebben dringend deze voor de oorlogsslachtoffers uit Indië beschikbaar te stallen Opgaven worden gaarne ingewacht bl het Secretariaat Bodegraver Straatweg 68 te Reeuwijk Tel 272 Er zijn verder nog eenige mannelijke gerepatrieerilen voor wie in Suez bij de liitdeeling van kleeren geen hoeden aanwezig waren Mocht iemand een gebruikte hcerenhoed willen afstaan dan ontvangt de Secretaris van het Comité gaarne ericht Bij niet passen van een afgestane hoed wordt deze teruggeven BURGERLIJKE STAND Geboren 6 Maart Gerardus B zv Z B Kalmeijer en A M Heisterborg Jan Philipsweg 30 Gerard A zv M de Jonge en E A M Schick Boelekade TT nïnkus J zv H J Oeul en C M Brenkman Da Costakade 74 7 Maart Hilegonda M J dv V A Lorjé en H M Laurier Prins Hendrikstraat 100 Drikus zv J Flux en L V Eijsden Onder de Boompjes 63 8 Maart Albert R zv R den Held en C M Jager Westhaven 20 Ondertrouwd 7 Maart J Seits en W J Koster C v Beuzekom en J N D V d Berg C Pieters en C J Vos Q Poot en N Prevo M A v Mourik en j de Jong D Berckenkamp en M v d Kleij J de Raad en D Kooijman G L de Bruijn en A J Janssen H W J Verwort en M de Haan C Nieuwveld en H A v Straaten P F v Loon en W A Lakerveld j Schouten en S v d Horst P Wassing en W J Castelein jaar Overleden 5 Maart Johannes Vuijk 76 jaar lj inem van Heijningen Nan ninga DE AALZEEF 5 Nu wil ik praten over iets waaraan ik niet goed durf te beginnen want dan lachen de menschen me uit Maar ondanks dat zal ik dezen strijd voeren tot het einde van mijn dagen den strijd n l tegen het allerleelijkste super Duitsche Germanisme meerdere dat gemeen en listig ons blijvend wil annexeeren Wij kennen in het Nederlandsch alleen n zelfstandig naamwoord meerdere in de beeekenis van superieur Maar in uitgebreide kring gebruikt Uien tegenwoordig meerdere als bijvoegelijk naamwoord meerdert hulp aanwezig meerdere personen gaven van hun instemming blijk En tot mijn schrik had Groot Gouda zelf vorige week een vetgedrukten kop staan met Meerdere diefstallen opgehelderd In het eerste geval kunnen we evengoed zeggen meer hulp en voor d andere voldoet uitstekend ons woord verscheidene Ook met meef dan één doet men wonderen als raen variatie zoekt Lieden die uit een onbegrijpelijke aanhankelijkheid aan die dieventaal t woord meerderen willen verdedigen plegen aan te voeren dat het ook vóór den oorlog reeds gebezigd werd Volkomen juist Voor den oorlog woonden er eveneens Duitschers in Nederland Vraagt U ze daarom ook nu nog te logeerert in Uw gastvrije woning M H M Uit Henr Roland Holst Tusschen tijd en eeuwigheid Wat de STERREN VAN ARIZONA Als afwisseling in de rij van speelen komische films brengt Thalia Thea ter de Cow Boy film 5tars of Arizona We zien hierin de zingei de CowBoy Jack Randell als de held van deze WildWest historie In het dorpje Yucca in Arizona gaat het niet naar wensch de Inspecteur is verdwenen vee wordt gestolen de Bank wordt beroofd en de omgeving geterroriseerd door een bende roovers In dit dorp heerscht geen recht maar de revolver zegt één van hen Jack Randell treedt hier op en weet inderdaad de bende te verslaan en de rust te herstellen Hij beleeft zijn avonturen in gezelschap van zijn trouwen dienaar Smookey en een viertal vrijgelaten gevangenen die onschuldig ook door toedoen yan die bende in de gevangenis zijn geraakt Inderdaad heerschen de revolvers en daardoor weet Jack Randall tenslotte de leiding te veroveren Hiertusschen door vindt hij nog tijd om met zijn fraaie stem een tweetal songs te brengen en wel Headin for the trail en Rol rol rolling along Vooraf en we een uitgebreid voorprogramnift met een film van de prachtige Itali ansche Rivièra een Polygoon film metfo a Koos Koen die ons in zijn atelier rijn bekende figuren laat zien en ee Amerikaansche schoolfilm waarin Shirley Temple een hoofdrol vervult VERDWENEN MEISJES Maurice Chevalier niet alleen als de charmante zanger maar ook in serieus spel dat biedt de film Verdwenen meisjes die deze week i d Schouw burgBioscoop vertoond wordt Op mysterieuze wijze verdwijnen meisjes die op advertenties schrijven en de politie neemt een vriendin van een der slachtoffers een buitengewone rol UIT DEN OMTREK WADDINXVEEN Onvermoeid Vooruit in het zilver De heer De Jong voorzitter van het mannenkoor Onvermoeid Vooruit opende de béide uitvoeringen die gegeven worden in de groote zaal van den heer Matse Spreker memoreerde het lief en leed uit de voorbije 25 jaar hoe een klein aantal mannen het koor hebben opgericht dat thans tot een bloeiende vereeniging met 75 leden is uitgegroeid De daarop volgende zanguitvoering was in één woord af Keurig werden de nummers uitgevoerd o irv den heer Mastenbroek De hierna volgende pauze werd gevuld met muziek door het duo Vergeer Rencheval In de groote pauze maakten velen van de gelegenheid gebruik om de jubileerende vereeniging te complimenteeren en in de bloemetjes te zetten Couverts met inhoud en zangnummers waren de stoffelijke blijken van jelangstélling van andere plaatselijke vereenigingen Na de pauze werden eenige schetsen opgevoerd De heer Gelderblom gaf enkele goede zangsoli ten beste terwijl ook de costums prima verzorgd waren Het was jammer van den mooien avond dat de zaal zich niet zoo vooi het doel leende De spelers werden er slecht verstaanbaar door terwijl de temperatuur alles behalve zomersch was Voorzitter De Jong sloot de avonden met een woord van dank aan alten die tot het slagen iets hadden bijgedragen en ten slotte slechts in enl afdrukken werd verspreid 1942 1945 onder hoofdrede Hendrikus J M VredevoQi stencil cti ond van e van 41 jaar ten graan oud vroeger werkzaanj consulent Gisteren stond eze journalist voor het Bijzondeif Hof te Amsterdam terecht en prof Van Hamel die debiting presideerde las een bloemlezing fraaie citaten uit Vnstdevoórts zwarte werk voor van Goabbelsche lyriek druipende artikelelV7 het O M noemde ze kolder 7 pleegde verdachte om onze landgenooten tot loyale samenwerking met de Duitschers in alles op te wekken tegen een salaris van f 200 per maand Voordat verdachte met zijn pen yoor den vijand ging vechten kreeg hij een van de nieuwe ter Maria Dea in den arm Zij geraakt in tal van vreemde en zonderlinge situaties en door haar toedoen kan een bende gearresteerd worden die meisjes naar het buitenland brengt De hoofddader ontbreekt echter nog Intusschen is Maurice Chevaiier methaar in contact gekomen en wij zienhem als de altijd jeugdige en licht ontvlambare die op de hem eigen zoo aanstekelijk werkende manier tweeliedjes brengt Mon amour en het bekende II pleurait comme une Madeleine Tegen zijn charme is ook zijniet bestand en het wordt een verloving I Doch dan verdwijnt het humoristische wanneer zij in zijn bureau foto s en voorwerpen van de vermoorde meisjes ontdekt Ht wordt een proces en een doodvonnis Maar op het laatste moment wordt de ware dader ontmaskerd Hoe dat willen wij niet verklappen In alle rollen wordt uitstekend en overtuigend spel te zien gegeven en speciaal Pierre Renoir als de compagnon van Chevalier is een prachtig type zij het ook een onsympathiek type Het voorprogramma brengt het gebruikelijke Hollandsche en Wereldnieuws STELLA DALLAS Een film van groot formaat is deze week de keuze van de Réunie directie Na eenige weken van films met show en sensatie is hier de kunst weer aan het woord En Kunst met een groote K Het geheim van de verfilming van sterk spel in tooneeltrant is hier beter opgelost dan bij de meeste Fransche films Men moet waarlijk de camera artist bewonderen die dit werk met zijn vele cft se ups toch weer steeds vol variaties en actie gemaakt heeft Het eenvoudige gegeven doet de dramatiek van het gewone leven sterk uitkomen Een film voor iedereen want ieder kent het magische woord Moeder En een moeder is Stella Dalla de figuur die door Barbara Stanwyck op gran diooze wijze vertolkt wordt Het valt niet te verheelen dat op haar voor het grootste gedeelte het accent valt Men vergeet dat men een film ziet zoo werkelijk zoo meesleepend en toch zoo eenvoudig als het spel is Dit is het soort film dat wij van tijd tot tijd noo dig hebben nadruk als zij legt op de hooge zedelijke waarden de samenleving Hier is de film op haar best Ons bezoek zij voor de Réunie directie een aanmoediging op dit terrein door te gaan In het voorprogramma t Hollandsch nieuws met de herdenking van de staking in Amsterdam en een prachtige gekleurde teekenfilm met onze oude kennissen Mickey Donald Duck en Toetoe BINNENLAND Mn E N van Kleffens De oud minister van Buitenlandsche Zaken thans minister zonder portefeuille mr E N van Kleffens zal Woensdag 13 Maart per vliegtuig naar Amerika vertrekken ten einde daar zijn ambt te aanvaarden van vertegenwoordiger van Nederland in den Veiligheidsraad Yorkshire helpt Nederland Yorkshire Engeland heeft 21 000 stuks Weeding en 1 3000 pd st ingezameld voor den Help Holland Council opleiding bij het Legioen Nederland vrijwillig was hij in Juni 1941 daarin getreden om persoonlijk aan den strijd tegen het Bolsjewisme te gaan deelnemen In 1942 is hij voor militairen dienst afgekeurd Mr Gelinck eischte tegen Vredevport twaalf jaar opname in een Rijkswerkinrichting en levenslange ontzetting uit de kiesrechten Uitspraak over 14 dagen In Engeland opgeleide militairen terug in het vaderland Reeds vroeg in den morgen heerschte er een groote drukte aan de SintJobskade te Rotterdam Met het s s Meckelenburg van de maatschappij Zeeland was namelijk uit Harwich een contingent van 450 man troepen van de expeditionnair macht medegekomen staande onder bevel van majoor Bouma Oorspronkelijk had het in de bedoeling gelegen een groep van 700 man reeds Woensdag JT naar Nederland over te brengen Door omstandigheden konden er toen echter maar 250 worden vervoerd terwijl het overgroote deel tot gisteren moest wachten Deze 700 man zijn hoofdzakelijk vrijwilligers althans voorzoover het onderofficieren en officieren betreft Van de officieren is een klein deel in werkelijken dienst opgeroepen maar vele anderen hebben zich vrijwillig gemeld toen de strijd niet Japan nog niet teneinde was Op 1 Mei a s zal in Nederland de Kèhting 1945 worden opgeroepen en al deze manschappen die in Engeland getraind zijn krijgen tot taak de nieuwe lichting op te leiden De vrijwilligers die oorspronkelijk uit Nederland gekomefl zijn waren destijds verzameld in kampen in het Zuiden van het land o a te Mill en te Wanrooy SPORTNIEUWS Nederlandsch elftal te Luxemburg De spelers van het Nederlandsch elftal dat 2 ndag tegen Luxenburg uitkomt zijn Vrijdagmiddag met de hen vergezellende official na eei vermoeiende busreis van tien uur te Luxemburg aangekomen Vandaag wordt een kijkje op het terrein waar de wedstrijd wordt gespeeld genomen Eerst daarna zal het elftal definitief worden samengesteld De weersomstandigheden zijn hier uitstekend van sneeuw is te Luxemburg in tegenstelling met Nederland en België niets te bespeuren Geen hockey weds trqden op Zondag De Kon Nederl Hockybond deelt mede dat alle voor Zondag a s vastgestelde wedstrijden van dcb hoofdbond en de onderbonden zijn afgelast Korfbalwedstrj den voor a s Zondag afgelast Naar wij van den KN K B vernemen zijn de wedstrijden in de Landelijke competitie voor a s Zondag afgelast Aanvullende bepalingen met betrek king tot de buitenlandsche effecten en Nederlanlandsche effecten In het buitenland Het is t a v de opbrengsten van effecten buitenlandsche effecten en Nederlandsche effecten in het buitenland waarvan de revenuen door oorlogsomstandigheden tot dusverre niet in Nederland konden worden genoten wenschelijk gebleken aanvullende bepalingen betreffende de heffingen van de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting uit te vaardigen In de Staatscourant van 7 Maart no 47 is opgenomen een beschikking waarbij deze aanvullende bepalingen worden gegeven Volgens deze bepaHngen worden de opbrengsten van de hier bedoelde effecten in het algemeen gesproken eerst belast in het jaar waarin de opbrengsten bijv ten gevolge van deblokkeeringen in het buitenland naar Nederland kunnen worden opgemaakt Dit geldt ook voor de opbrengsten van effecten die tot de iedrijfsbaten worden gerekend Tenzij de belastingplichtige bij zijn winstberekening de opbrengst reeds in aanmerking heeft genomen als bate V an het jaar waarin zij betaalbaar werden gesteld Nu de opbrengsten ovtr de verstreken jaren in het algemeen wojden beschouwd als bate van het jaar waarin zij naar Nederland kunnen worden overgemaakt zou het progressieve tarief van de Inkomstenbelasting zwaar drukken Om dezen druk te verlichten bepaalt de beschik 15 Wat een sneeuw en nattigheid van de week Zoo heb ik het mijn heele leven in Maart nog niet beleefd En juist met die natte sneeuw moest ik den heelen dag den weg op teVwijI de zolen van mijn schoenen stuk zijn Dus aldoor natte voeten Niks waar je zoo beroerd van wordt Eén Van mijn kennissen aan wien ik vertelde dat ik geen leerpunten meer had voor reparatie wist ergens nog een partijtje leer Ik er op af Nee meneer mag ik niet verkoopen mag aleen via het Rijkskantoor voor Huidenkoopers in Den Haag of zoo iets Mijn aanvrage daarvoor van anderhalve maand geleden is nog niet ingewilligd Deur weer dicht Daarover sprak ik mijn verontwaardiging uit bij mijn sigarenhandelaar die liberaal is Die vond Al die bureaux moeten weg Er moet vrije handel zijn Dan komt volf ens de vaste wet van vraag en aanbod alles waar het wezen moet Toen ik vroeg of hij me kon helpen nu alles nog vast zit vond hij het beter dat over te laten aan mijn particulier initiatief als eenig gezonde economische basis Even daarna kwam ik mijn buurman tegen een maand geleden nog politiek dakloos nu versch lid van de Partij van den Arbeid Die ging el midden op straat een heel betoog over houden De ordening moest niet weg maar moest vlotter en zuiverder naar een grondslag van sociale gerechtigheid op de basis van Christelijke of hum nistische naastenliefde enz enz Er stonden tenslotte tien menschen bij Hi begon zch tot de menigte te richten Ik ben toen maar doorgeloopen Ik geloof dat de stemming voor de stemming er al in gaat komen De kranten beginnen al politieke hatelijkheden te schrijven en het woord eenheid hoor je wat minder Tenslotte loopen bij ille beginselen ik en een ander nog met kapotte zolen ABONNEERT U OP GROOT GOUDA king verder dat ten aanzien van de heffing van de Inkomstenbelasting niet het progressieve tarief maar een proportioneel tarief zal gelden De opbrengsten worden n l belast met een zelfde percentage als het heffingspercentage bedraagt van de laatste ƒ 600 van het overige zuiver inkomen Indien bijv als zuivere opbrengst van een betrekking of als winst van eeff bedrijf in 1946 ƒ 10 000 is genoten en daarnaast in dat jaar aan dividend of interest van effecten ƒ 5 000 naar Nederland kon worden overgemaakt wordt het bedrag van ƒ 5 0 X niet gevoegd bij de ƒ 10 000 en de Inkomstenbelasting berekend over ƒ 15 000 doch het t edrag van ƒ 5000 wordt afzonderlijk belast én wel met het percentage dat blijkt verschuldigd te zijn van de laatste ƒ 600 van het éenoemde bedrag van ƒ 10 000 Het tarief zal niet minder dan 207 doch niet meer dan 40 bedragen Op de opbrengsten van effecten als waarover het hier gaat zal bij betaling hier te lande door degene die uitbetaalt 20 worden ingehouden Het ingehouden bedrag dient als voorheffing op de Inkomsttenbelasting en eventueel op de Vennootschapsbelasting Worden de opbrengsten van deze effecten gestort op een geblokkeerde rekening hier te lande dan mag ingevolge deze beschikking de voorheffing ten laste van de geblokkegldgrekening worden gebracht