Groot Gouda, maandag 11 maart 1946

W GROOT GOUDA EENDRAarr PEP ASPEK ADASTBA R 4actie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen rukker Drukkerij Verzijl Gouda ALGEMEEN DAGBUD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN MAANDAG 11 MAART 1946 lOtf NUMMER 175 Administratie M J van Looo Bur Markt 67 Gouda T Abonn p week 27 c Lowe Bttmm hap is overleden Z4 Is aeraal Dijxhoorn krijgsgevangeni een nicht van Bordini komt De heer Bordini zal op 19 Maa ta s l in de zaal van Hotel Zomerzorfl aan de Brug met een hypnose vanété programma optreden Er zal een groote voorstelling doer hem worden gegeven met tooncel zang en dans onder hypnose terwijl de bekende cocferencier Plet Leenhouts zijn medewerking zal verleenen Itot aan zijn dood Verschillende van zijn meesterwerken werden hlerb behandeld Spreker slaagde erin deze werken als het ware voor ons geestesoog te schilderen De toeschouwers waren dan ook allen zeer enthcbsiast over dezen avond Het Comité mag zich gelukkig prijzen met zijn keus voor deze lezing en we hoopen dat spoedig weer een spreker van dit formaat bereid zal worden gevonden om naar Waddlnxveen te komca STADSNIEUWS Perceclen verhuurd Burgemeester en wethouders hebben verhuurd ain dcN V Goudsche Waterleiding Maatschappi alhier de aan Schielands Hooge Zeedijk gelegen perceelen tezamen groot 7715 centiaren Aflossing obl gaties Bij loting zijn ter aflossing aangewezen Van de 3 pet obligatlcleenlng 1937 groot f l OOO OeO 47 obligaties è f 1000 nummei i 73 74 75 105 113 120 121 138 141 175 181 185 215 239 277 298 299 323 378 393 402 417 420 455 456 516 527 544 577 578 592 599 609 610 646 678 698 794 804 847 888 901 905 923 931 949 en 959 Van de 3 3 pct obligatlelcenlng 1937 groot f 2 000 000 65 obligaties ö f 1 000 nummers 3 128 159 161 398 511 512 547 550 551 552 553 563 572 591 592 622 625 629 644 648 695 697 712 713 723 802 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 960 963 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1088 1089 1288 1320 1322 1323 1324 1325 1511 1512 1513 15a 1515 1515 1516 1517 1518 1519 1526 en 1769 De uitgelote obligaties zullen betaalbaar gesteld worden op 15 April 1946 De Bit te betalen bedragen zallen worden gestort op een geblokkeerde rekening bij het kantoor waar de inlevering geschiedt Deze nltiotlng zou In normale tijdsomstandigheden plaats gehdd hebben per 1 September 1945 De per 1 Maart 1946 verschenen halfJaarlijkBehe rcctccouposs van de thans uitgelote obligaties zallen evenwel betaalbaar gesteld worden UcuUdcUt en Goederenvervoer naar van Vliegvelden Tusschen de A T O Van Gend en Loos en de K L M is een overeenkomst getroffen waardoor de aanvoer naar en de afvoer van de vliegvelden door de A T O zal geschieden Hierdoor is een zeer economische oplossing verkregen daar de bcstekHenst van de per vliegtuig aangevoerde goederen m de groote steden thans gecombineerd wordt met de bestellingen van de expressegoederen van de N S zoodat geen afzonderlijke K L M bestelauto s behoeven te Weersverwachting medegededd door het K N M l totm rfleii vq ï Wordt verwacht I WADDINXVEEN Vrqdagavond 8 Maart j l vond de elndles plaats van den algemeenen Landbouwcursus uitgaande van de C B T B alhier Voor deze gelegenheid waren aanwezig Burgemeester Mumsen de Rijkslandbouwconsulent Ir Scheepers en de Commissie van Toezicht de heeren Van der Hee Breedijk en De Jong Na opening met gebed en een woord van welkom door het Hoofd van den cursus den heer E van Putten werd overgegaan tot het examen Hierna werden door Ir C P Scheepers de diploma s uitgereikt nadat hij eerst had gewezen op het belang van het landbouwonderwijs daar in de toekomst de boeren een harden dobber zullen hebben het hoofd boven water te houden zoodat het bedrijf zoo economisch mogelijk geleld zal moeten worden Hij wees op de moeilijke omstandigheden waai onder deze cursus gehouden werd het zware examen en feliciteerde de cursisten met het behaalde succes Diploma met zeer veel vrucht werd uitgereikt aan D Breedijk W deloode M Oudljk J Vermeulen en A Visser Diploma met veel vrucht aan A de long C Havenaar E C Klomp J Visser en C de Zwart Diploma met vrucht aan P de Jong R van Eijk en L Visser Hierna nam Burgemeester Mumsen bet woord en drukte zijn sympathie uit voor het landbouwonderwijs en zijn blijdschap dat ook in zijn gemeente in die behoefte werd voorzien waarom dan ook de gemeente flnancieelen steun aan dezen cursus verleent De heer van der Hee sprak daarna nog een woord waarna door het Hoofd van den cursm alleü hartelijk werden bedankt d e aan dezen avond hun medewerking hadden verleend Jn t bijzonder de familie Breedi k die hun woning afstond en allen ruimschoots onthaalde op kofiïe met gebak Een prachtige kloostcrtafel en haardbankje is de blijvende herinnering die door de cursisten bij monde van M Oudljk aan den leeraar werd aangeboden Meest nevelig of zwaar bewolkt zonder noemenswaardige nceralag Matige Oostelijke wind weinig verandering In temperatuur Mat is er fn Gouda t d iif BINNENLAND Reunie I Vrijdag t m Woenidaa Een moeder zonder weerga De haringvoorraad zoo goed als opgeruimd De haringvoorraad teelt 1945 opge J slagen In de diverse visscherij lBBtsen Is zoo goed als opgeruimd De steurharlng welke groo endeels tot bokking verwerkt is geworden ts nagenoeg verbruikt Het zelfde geldt ook voor de haring diedoot de Inleggerijen is bereid Dit zeer gewilde artikel zal nog slechts korten tijd verkrijgbaar zijn De in het afgeloopen seizoen gevangen haring welke voorraad In Januari van dit jaar nog zeer belangrijk was is vlug afgenomen Het grootste deel hiervan is ia het binnenland verbruikt terwijl een klein gedeelte naar het buitenland Is verzonden afgenomen door Luxemburg Tsjecho Slowiklje en Palestina Naar wij vernemen zullen de eerste harlngschepen eind April begln Mei weder naar zee vertrekken Thalla Theateri Vr dag t Woea dag Sterren van Arizona Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Verdwenen Meisjes De Stille Omgang te Amsterdam Het Bagijnhof altijd het middelpuntvan den Stillen Omgang te Amsterdam was het ditmaal wel heel in het bijzonder door de van verre zichtbare illuminatie van den toren der Engelsche kerk vroeger de eigenlijke R K Kerk van het Bagijnhof De Stille Omgang trok voor het eerst na den oorlog in georganiseerd verband al blijft het altijd een indivldueele devotie door de verlichte straten en ook de fraaie lantaarn had haar plaats herkregen In de Kalverstraat daar waar vroeger de nieuwe Zljdskapel de zgn H Stede heeft gestaan De late Amsterdammers die huiswaarts keerden toonden vooral op het Spul veel belangstelling en zelfs de nachtvlinders en dronken lieden In Amsterdams pretbuart de Nieuwendijk wier luidruchtigheid scherp afstak tegen Ide stilte van zoovele duizenden mannen kwamea onder den Indruk van deze geloof smanifestatie Naar schatting hebben 20 a 25000 mannen aan den Stillen Omgang deelgenomen Dat is minder dan normaal voorden oorlog maar de transportmoellijkheden hadden verhinderd dat de anders zoo groote groepen uit Groningen Limburg het zuidelijk deel van N Brabanten 2Ieeland konden deelnemen Examens gezel De Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht zal dit jaar In de week van 510 Aug a s te Utrecht en te Slttard gelegenheid geven tot het afleggen van de examens gezel en of meester in de onderscheidene ambachten en welt timmeren meubelmaker huisschilderen metselen plaaten smldsbankwerken vuurwerken constructlebankwerken machlaebankwer Dinsdag 12 Maart 8 uur Concordia i Arb Toon Verg Door en voor t Volk De Opiaande Zon van H Heyermaaa Idem Ned Herv Ver Calvljn 7 30 a n m Biduur voor het gewas door D Abma van IJsselstcin Dinsdag 12 Maart 7 uur R etiale bovenzaal Ds Borger Wat U aea slecht measch Woensdag 13 Maart 7 30 uur Nt Geref Gem Turfmarkt 54 Ds Joh vaa Welzen Idem 8 uur Beurskloki Reg Vaorl Dienst Mr K F L Verbaeket over Java tijdens de Japansche bezetting Donderdag 14 Maart 8 aar ThaHaTbeater i Trouw avond Bloemfontein aangekomen In de Amsterdamsche haven t Zater I dagmorgen het M S Bloemfonteinvan de Holland Afrlkalljn aangekomen Het schip had 1368 repatrtanten uit Indic aan boord die thans gedebarkeerd zijn Onder hen zijn 62 zieken waarvan echter geen enkele ernstig ziek Is Maandagavond wordt het M S Tegelberg In IJmuiden verwacht Met debarkeeren der passagiers in Amsterdam hoopt men dus Dinsdagmorgen te kunnen beginnen Generaal Kruis treedt in het huwelijk Binnenkort vermoedelijk volgende week zal de chef van den Nederlandschen Generalen Staf Luitenant Generaal Mr H 1 Kruis in het huwelijk treden met mevrouw M Rowland Staf kapitein van het Nedcrlandsche Vrouwenhulpcorps Mrs Rowland is weduwe van een Brltsch lid van de R A F die In apansche Idem 8 uur Reunie Volksunlverltelt i Simon Vestdijk draagt voor nlt elg werk en zlakwcT ken machlnedraalen loodken en model maken Inlichtingen en Inschrljvlngsformullerea zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Secretariaat der Vereeniging Raadhuis kamer 198 Amsterdam C De inschrijving moet vóór 15 April a s geschieden Den Haag Breda door de lucht Toestemming Gedeputeerde staten hebben goedgekeurd het besluit van burgemeester ea wethouders tot uitgihe In erfpacht aan de fa J M Borsje Vest 4a alhier van het ten name der gemeente staande deel ven het kadastrale perceel gemeente Gouda sectie D no 2901 ter grootte van 160 c A Vrouwengroep Partq van den Arbeid Men deelt ons mede Zooals bekend houdt de vrouwengroep elke week een bijeenkomst in de bovenzaal van de ReunU en wel lederen Don derdagmiddag van 2 4 uur Reeds vele dames bezoeken deze zeer goede ontspannlngs en ontwikkclingsmlddagen Maar wij zouden er nog meer willen zien Hier volgt een gedeelte van ons voorloopig programma Er is vermoedelijk wel iets bij wat ook Uw aandacht heeft 14 Maart a s spreekt Mej Wannet over de Jeugd beweglng 21 Maart Mevr Van Dantzlg Melles over de Baldadigheid van de jeugd hier ter plaatse 28 Maart Mevr de Jong Maasland over de Vrouw in Indonesië 4 April Mej Verkerk over Hygiëne in Huis Geslaagd Voor het doctoraal examen 1ste deel veeartsenükunde slaagde onze stadgenoot den heer M A Moons De voormalige Nederlandscha Regeerief in Londen heeft gedurende den oorlog een groot aantal kortegolfzendoatvangera aangekocht met het oog of het ontbrekea of vernield zijn van telefoonverbladlngto m ons land Deze apparaten zijn door de Amerikanen naar Europa gebracht Op golflengten van 3 tot 4 meter kunnen afstanden tot 50 km door middel van radio telefonie worden overbrugd Feestavoüd Voetbal en Athletiekvereeniging Waddinxveen Morgenavond houdt de Voetbal en Athletiekvereeniging In de verwarmde zaal van den heer Matze haar jaarlijkschen feestavond Het programma wordt verzorgd door Martin Rijken en zijn gezelschap terwijl de muziek In handen is van Jo Nobel Kortlever en Doagelmans De bijeenkomst vangt om kwart voor acht aan Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij bestuur en leden Uityoering T O 0 S De Gymnastiek vereenlging T O O S Is voornemens op 20 en 21 Maart as twee uitvoeringen te geven in de zaal van den heer Matse T O O S die in lanuari J l 25 jaar bestond telt thans 335 leden die de komende uitvoeringen ong etwlJfeld hun beste beentje zullen voorzetten Drie bestuursleden JubÜeeren met de vereeniging mede Het ligt in f bedoeling na afloop van het officieele programma een gezellig samenzijn te oiganiseeren Vernieuwing van Onderwijs aantal van hen die erkennen dat niet alleen geen beschaving mogelijk is zonder kennis van godsdienstige zaken maar evenmin opvoeding welke den godsdienst negeert In de derde plaats De openbare school zou in zovene naar de bijzondere toe kunnen groeien dat zij nog wat minder van een overheidsinrichting krijgt en nog wat meer van een werkgemeenschap waarin kladeren ouders en leerkrachten zich natuurlijk onder een zekertoezicht van den staat vereenigen Vrijdag sprak mlnlrter Van der Leeuw een rede uit waarmede h te Groningen het congres voor onderwijsvernieuwing opende Over een ding zullen wij het wel allen eens zijn zoo zeide hij vernieuwing die wij beoogen beteekent niet een particële herziening of wijziging op enkele belang rijke punten doch reformatie in hoofd en leden in den vollen zin van die uitdrukking Van sommige zijden houdt men om daiste redenen niet op met deze regeering ie de schoenen te schuiven dat zij de vrijheid van onderwijs zou willen aantasten Wanneer het daarbij gaat om het wekken van een boozen schijn kan men deze lieden hun genoegen laten en er slechts aan toevoegen dat van deze regeeilng geen enkele wijziging in de wettelijke verhouding van openbaar en bijzonder onderwas te verwachten is Het spreekt immers vanzelf dat opvoeding geen staatszaak Is maar een zaak waarbij zoowel de ouders als de opvoeders als ook ter ordening en rege Voor den oorlog is la ons land geëxperimenteerd op een golflengte van 5 m doch de resultaten waren niet zeer gunstig met de Amerikaansche apparaten U een betere ontvangst mogelijk Tqdcaa den oorlog hebben lij hun brulkbaarheki in het geallieerde leger afdoende bcwexca Ook In ons land Is er al een uitstekend gebruik van gemaakt o a op het geïsoleerde Walcheren terwijl tijdens den watersnood te Almelo de verbinding onderhouden kon worden door middel van de draadlooze telefonie de spoorwegen hebben er gebruik van gemaakt op de lijnen Ütrecht Maastrlcht en UtrechtZwolle De P T T heeft de apparaten voor openbaar verkeer tusschen Goes en Temeuzen In verband met herhaalde storingen eveneens in gebruik Aan drie voorwaarden zal tenslotte moeten worden voldaan wil dit alles niet volkomen illusoir blijven Ten eerste Deze uitbreiding waar nog wel het noodige bij zal komen brengt den absoluten eisch mede van eifferentatie Er zal gebroken moeten worden met het systeem waarbij allen alles en allen hetzelfde moeten leeren Beschaving ligt afgezien van eenige elementaire kennis die voor allen onmisbaar is niet in compleetheid Ten tweede Hiaruit volgt onmlddelljk de noodzakelijkheid van de herziening van ons examenstelsel met zijn volkomen onpersoonlijke uniforme elschen Het examen zal zeker gedeeltelijk moeten plaatsmaken voor tests waarbij op begaafdheid In bepaalde richting en vooral op karakter gelet wordt Ten derde De school zal wU van dit alles iets terecht komen in veel sterkere mate dan tot nu toe een gemeenschap I moeten zijn dat wil zeggen een werkge Ook In Breda Is thans een dergelQke Installatie geplaatst en wel In het topje van den toren der groote kerk aan de markt Van hieruit wordt een verbinding onderhouden met Den Haag Het Haaggche tegenstation Is in den toren van het vredespaleis opgesteld Het apparaat bestaat uit een betrekkelQk kleine kast waarin zich o m 15 ontvang 6 zend en 2 voedingslampcn bevinden die met kabels zijn verbonden aan de In de koepel van den torea aangebrachte antennes UIT DEN OMTREK Indien de verbinding Breda Den Haag voldoet het is voorlooplg een dienst verbinding zal zlJ voor het gewone verkeer in gebruik worden genomen Aanvragen extra Textielgoedercn Antwoord op de ingediende vragen kan wardea gehaald aaa dea Distrlbutlcdienst loket 11 Peperstr door hen wier bewfi vanaaavrage het nummer draagt tnssckea 36002 ca 36731 op Dinsdag 12 Maart f 3t ea 12 uur en 2 nor Iopvoeaers ais uw llng de overheid betrokken zijn oiiweruH r r iw rfonk vooral aan drie ding REEUWIJK Lustrum feestavond Ik denk vooral aan drie dingen die in de naaste toekomst het openbaar onderwijs dichter bij het bijzondere zullen kunnen brengen Vooreerst De groeiende overtuiging dat geen opvoeding mogelijk is zonder btzef van bepaalde normen en dat de Neutrale School dus een onmogelijkheid beteekent Is de tweede plaats denk ik aan dt Gottwerulters hoopt uitvoering te geven en wel op 26 Maart a s Drs G Westmeijse over het Leven van Rembrandt Donderdagavond hield Drs G Westmeijse voor het Leringen Comité in het Centrum een voordracht over De Botsing tusschen goud en genie In een aSlsch Kunstenaarsleven Spr behandelde hierin het kven vaa onzen grooten In een echte Slulpwijksche sfeer heeft de IJsclub Catrlen gevestigd op de plas GrootVogelenzang aan de Tocht zijn feestavond gevierd Het programma dat een 28 tal punten bevatte werd op vlotte wijze afgewerkt Een dow gaf verschillende acrobatische stand te zien welke de bewondering pwekten van de aanwezigen 3 30 Ib de tweeoe pma i moeten zi n oai wü noodzakelijkheid van een vastere P meenschap tusschen leeraren en leerlingen van het godsdlenstonderwfls op P leen levend lichaam ca De heer P van Et trad op als humorist en velen hebben van xHn spel genoten wordt het delde hierin het kven vb onzen grootw j g oter ichlWer Rembrandt vanaf zijn kinder Jaren l De IJsclub Catrien kto op eea welgeslaagden avond terug zien