Groot Gouda, maandag 11 maart 1946

Luxemburg Nederland 2 6 Ben les in negatieven zin De landenwedstrijd tegen Luxemburg welke de eerste was na den oorlog is na een ontmoeting waarin ze matig spel werd te zien gegeven geëindigd in een 6 2 overwinning voor het Nederlandsche elftal Vele competitie wedstrijden in Nederland bieden spel van beter gehalte dan die welke de 15 000 toeschouwers waaronder zich een zeer kleine schare Nederlandsche supporters bevond in het fraaie stedelijke stadion bijwoonden Geen moment kreeg men den indruk dat hier een interlandwedstrijd werd gespeeld De groote les van Luxemburg is wel dat de Keuzecommissie van den K N V B in negatieven zin wijzer is geworden al dient er aan te worden to evoegd dat het spel van enkele Oranjehemden ongetwijfeld meeviel t Concertgebouw orkest in Londen Massale en geestdriftige opvoering Min Bevin spraic Het zou volkomen verkeerd zijn indien men na deze wat de cijfers betreft groote overwinning nog wel te Luxemburg behaald in een stemming kwam te verkeeren waaruit zou blijf ken dat men er met het vertegenwoordigende Nederlandsche elftal reeds is Integendeel wanneer men in de toekomst een sterke Nederlandsche ploeg wil verkrijgen zullen zoowel de officials als de spelers moeten bedenken dat wij nog maar in een periode van opbouw verkeeren en dat er nog heel wat zal moeten gewijzigd en verbeterd worden om weer een team te kunnen samenstellen De samenstelling Doel Kraak Stormvogels achter Wilders BlauwWit aanvoerder en Van der Linden Ajax midden Van Buitenen Hermes D V S Pelikaan Longa en Stijger Blauw Wit voor Holleman V U C Wilkes Xerxes Lenstra Heerenveen Rijvers N A C en Bergman BlauwWit Wij schreven dat de officials in negatieven zin ongetwijfeld wijzer zullen zijn geworden Wij bedoelen hiermee dat men in dezen wedstrijd veel duidelijker de fouten zoowel in het elftal ais geheel als bij de spelers individueel heeft kunnen constateeren dan de goede verrichtingen welke er toch ook zeer zeker waren Stond onze verdediging in de eerste ehlft niet zwak te spelen Vooral Wilders werd herhaaldelijk gepasseerd Verder was het verband tusschen de linies soms ver te zoeken en al speelden de beide binnen spelers Wilkes en Rijvers in teruggetrokken positie niettemin bleven er groote gapingen op het middenspel bestaan In de voorhoede moest alles komen van den rechtervleugel terwijl de linksbinnen Rijvers op zeer goede wijze van het middenveld af den grondslag legde voor keurige conmbinaties en daarbij als zwerver toch nog kans zag op het goede oogenblik voor het vijandelijk doel te verschijnen dank zij een groot uithoudingsvermogen Men zal moeten toegeven dat er een mid voorvraagstuk in hJt Nederlandsche elftal bestaat Lenstra werd weliswaar voor de rust door den stopperspil Feller 2 zwaar gedekt beter gezegd geschaduwd maar in de tweede helft gmg zijn tegenstander van tactiek veranderen en trok herhaaldelijk mee naar voren Niettemin ging er van het spel van Lenstra weinig uit De ziel van den aanval was hij zeker niet Van spelverdeelen hebben wij weinig kunnen ontdekken en ook zijn schot liet hem in den steek De Luxemburgsche ploeg welke dringend om verjonging vraagt was op vele plaatsen na de zware nederlaag tegen België te Charleroi gewijzigd Het elftal speelde zeer zeker beter dan tegeft België waaruit men ook de conclusie zou kunnen trekken dat de Oranjeploeg het er nog niet zoo slecht heetf afgebracht Maar niettemm heeft het J ederlandsche elftal als geheel niet volledig voldaan De Oranjehemden waren zonder opdracht het veld ingegaan en het is de vraag of dit standpunt gezien de huidige opfvattingen omtrent tactiek wel juist is geweest Aan den anderen kant kunnen wijook begrijpen dat men eerst wil komen tot een eenigszins homogeneploeg en met elf spelers van wie men van tevoren weet dat zij zeker zullen voldoen en geen mislukking zullen vormen j Aanvang van den wedstrijd De wedstrijd kon pas om vier uur beginnen aangezien van Zaterdag 3 uur tot Zondagmiddag 3 uur gerouwd werd ter herdenking van de tijdens de bezetting gevallen illegale strijders In de ochtenduren hadden de officials en spelers gezamenlijk een krans gelegd bij de plek waar de plechtigheden van dezen rouwdag plaats vonden Daarna had rnen nog een tocht door de schoone omstreken van de stad gemaakt Over den wedstrijd zelf kunnen wij kort zijn De Prins regent van Luxemburg liet zich voor den wedstrijd aan alle spelers voorstellen de volksliederen werden ten gehoore gebracht het Wilhelmus werd door de naar verhouding weinig in aantal zijnde Nederlanders flink meegezongen De weersomstandigheden waren uitstekend de hemel was bewolkt maar gelukkig bleef het droog en er was weinig wind De wedstrijd Het veld was goed bespeelbaar eenigszins glad door den zwaren leemgrond en niet geheel vlak Na vijf minuten doelpuntte Wilkes uit een voorzet van Holleman met een laag schot in den hoek Niet lang behielden onze landgenooten dezen voorsprong want na acht minuten miste Wilders den bal waardoor de snelle Luxemburgsche linksbuiten Lahure een prachtige kans kreeg om den stand gelijk te maken en met een laag schot werd Kraak gepasseerd 1 1 De rechtervleugel van het Nederlandsch elftal was uitstekend op dreef keer op keer wisten Holleman en Wilkes de verdediging te passeeren en het was uit één van deze aanvallen dat Holleman aan Wilkes de gelegenheid bood voor de tweede maal te doelpunten Geruimen tijd wogen de partijen nu goed tegen elkaar op en het duurde töt een kwartier voor de rust dat Wilkes in zijn eentje nummer drie langs M chaux plaatste De rust kwam met een 3 1 voorsprong voor Nederland In de eerste tien minuten van de tweede helft werd de wedstrijd reeds beslist Rijvers dook plotseling op den rechtervleugel op en wist het leder keurig vrij te maken Hij deponeerde toen den bal precies in het uiterste rechterhoekje Twee minuten later legde tegen de lat maar Bergman plaatste met een hoog schot opnieuw den bal in het doel en ditmaal was Michaux gepasseerd Het pleitte voor de Luxemburgsche ploeg dat men zich door dezen grooten achterstand niet Uet ontmoedigen integendeel het elftal viel telkens energiek aan maar dank zij den doelman Kraak en ook het slechte afwerken van den aanval bleef succes uit Twintig minuten voor het einde kwam Holleman in vollen ren ten val waarbij hij een dijspiertje blesseerde Aangezien de bepaling was gemaakt dat tot vijf minuten voor de rust invallers werden toegestaan werd besloten dat hij het veld niet zou verlaten maar op halve kracht zou verder spelen Met een voorhoede van vier man slaagde Wilkes er nog in met een hoog schot in den hoek no 6 te scoren In het laatste kwartier deden de 0 janjehemden het rustig aan Vele kansen kregen de gastheeren doch wederom was Kraak niet te passeeren In de laatste minuut had Luxemburg eevenwel nog succes met een bijzonder hard schot van Feller 1 zoodat het einde kwam met een 6 2 overwinning voor Nederland De spelers Kraak in het doel was één der beste spelers van het veld Hij heeft er enkele felle en goedgerichte schoten uitgehouden In de achterhoede begon Wilders bepaald slecht In de tweede helft herstelde hij zich maar meer dan voldoende was hij zeer zeker niet Van der Linden speelde ons inziens beter Hij miste zelden was overal waar gevaar dreigde en de Ajaxied kon op een goeden wedstrijd terug zien In de middenlinie waren geen uitblinkers te vinden Alle drie speelden een nuttige partij voetbal Van Buitenen hield den bal soms te lang bij zich en hield daardoor het spel op Pelikaan zwoegde van begin tot het einde bleek moeilijk te passeeren maar in het opbouwen van den aanval had hij weinig deel Wij misten van hem lange passes naar den vleugel door het midden Ook in uithoudingsvermogen schoot hij op dit vrij zware terrein eenige malen tekort Stijger heeft geen bijzondere din en gedaan maar was zijn plaats wel waard In de voorhoede roemden wij reeds het spel van den rechtervleugel Holleman Wilkes De snelle Hagenaar passeerde keer op keer zijn tegenstander plaatste het leder goed voor en aarzelde ook niet zelf zijn kans waar te nemen Dat Wilkes vier maal heeft kunnen doelpunten heeft hij behalve aan eigen capaciteiten ook te danken aan zijn vleugelspeler die vrijwel steeds den grondslag voor deze goals heeft gelegd Na afloop spraken wij Holleman nog even in de kleedkamer Hij heeft nog nooit een blessure in een wedstrijd opgeloopen en aan den Bondsmeester Kaufmann vroeg de V U C speler natuuriijk na hoeveel tijd is mijn blessure genezen Wilkes was met Kraak wel de beste speler van het Nederlandsche elftal Van Lenstra ging weinig uit hij miste de energie en ambitie zoodat zeer zeker het midvoorvraagstuk onder de loupe zal moeten worden genomen De kleine jeugdige Rijvers van N A C invaller voor den geblesseerden Smit was een ontdekking Natuurlijk miste hij elke ervaring maar technisch was hij meer dan voldoende en in menig opzicht heeft hij laten zien dat hi een uitstekend inzicht in het spel heeft Hij zwierf zeer veel over het veld soms iets te veel zoodat hij de anderen in den weg liep Overigens bleek deze negentienjarige over een enorm uithoudingsvermogen te beschikken want het tempo heeft hij van het begin tot het einde kunnen volhouden Bergman kreeg weinig te doen deed in alle opzichten zijn best doch zijn spel mocht geen algeheele voldoening wekken In de Luxemburgsche ploeg waren doelman Michaux aanvoerder Dumont en spil Feller 2 de besten De voorhoede was zeer zeker het zwakste gedeelte van het elftal Hoeveel kansen zijn er van deze zijde niet gemist De Belgische scheidsrechter Jorissen voldeed poed in dezen niet Het eerste concert na den oorlog dat het Concertgebouw Orkest onder leiding van Eduard van Beinum Zondagmiddag in t Stoll Theatre te Londen heeft gegeven waar twee duizend toehoorders diep onder de bakoring kwamen van de glanzende klankschoonheid van Nederland s eerste orkest is tevens geworden tot een manifestatie van EngelschNederlandsche vriendschap en verbondenheid zooals deze in de afgeloopèn jaren zijn gegroeid Op de receptie welke gegeven werd door de leden van het London Philharmonic Orchestra dat als gastheer optreedt van de vier concerten hebben de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken Ernest Bevin en de plaatsvervangend eerste minister Herbert Morrison beiden in redevoeringen die van hart tot hart spraken hulde gebracht aan het Orkest en aan Nederland Bevin riep het Orkest een hartelijk welkom in Engeland toe Het was een van de mooiste uitvoeringen ooit in Londen gehoord zeide hij Wat den minister ge troffen had was dat dit prachtige orkest komt uit een land dat vijf jaar in diepe duisternis had verkeerd Uitwisseling op het gebied der kunst beschouwde Bevin als een vati de belangrijkste factoren ter bevordering van den vrede en hij zou alles doen om de volken met elkaar in contact te moeilijken wedstrijd al was het publiek het meermalen niet met zijn beslissingen eens De heer Lotsy zeide het vertoonde spel was meer dat van een tweede klassewedstrijd De heer H Herbetrs voorzitter van de Keuzecommissie verklaarde de ploeg heeft aan de verwachtingen voldaan Wij zijn in een periode van opbouw en er zal nog heel wat gedaan moeten worden om weer een ouderwetsch sterk Nederiandsch elftal te verkrijgen ATHLETIEK Jaarlijksche algemeene vergadering K N A U Nadat Zaterdagavond de Technische Commissie van de K N A U had vergaderd is Zondagmorgen de algemeene jaarvergadering in Kransnapolsky te Amsterdam gehouden Dat naweeën van den ooriog niet hebben nagelaten ook hun stempel te drukken op de athletiek in ons land bewees wel een opmerking van een Zeeuwschen afgevaardigde die ter kennis van de vergadering bracht dat het eiland Walcheren op het oogenblik geen enkel bruikbaar sportterrein bezit noch eenig lokaal De achterstand zal niet in een enkel jaar in te halen zijn aldus de voorzitter ir A Paulen in zijn openingsrede Legio brieven heeft het hoofdbestuur ontvangen over het nijpend tekort aan spikes en ander athietheikmateriaal Ir Paulen adviseerde ook in dit opzicht geduld te willen oefenen Hij hoopte dat de pers op dit tekort nog eens speciaal de aandacht zou willen vesfigen De zuivering is een probleem waarmede niet alleen de K N A U te kampen heeft Er werd menig woord over gesproken Het besluit werd genomen die leden tegen wie bezwaren naar voren waren gebracht de gelegenheid te geven hun grieven tegen die aanklacht ter publicatie in De Athletiekwereld in te dienen De heer j H Moerman die te elfder ure zijn candidaatstelling voor Uniebestuurslid had teruggetrokken werd bij enkele candidaatstelling herkozen als lid van de Technische Commissie Londen Philharmonic Orchestre naar Nederland Oorspronkelijk had het in de bedoeling gelegen het bezoek van het Concertgebouw Orkest aan Engeland te doen samenvallen met een wederkeerig optreden van het London Philharmonic Orchestra in Nederland Dit plan is editer gestrand op moeilijkheden van financieelen aard Het Lbndensche Orkest dat geen overheidssteun ontvangt is namelijk niet in staat de kosten van deze reis te betalen Men hoopt thans een weg te vinden waardoor het alsnog mogelijl zal zijn naar ons land te brengen Het speet den minister dat er niet meer concertzalen beschikbaar zijn Doch een aantal is door den vijand verwoest Minister Bevin achtte t een verheugend feit dat klassieke muziek tijdens den oorlog meer dan ooit is beluisterd De uitvoeringen voor fabrieksarbeiders van het Londensche Ph harmonic Orchestra vormden een belangrijke steun voor hem toen hij nog minister van Arbeid was Want zij werkten er toe mede dat het arbeidsproces vlot verliep Millioe nen zijn door de muziek gewonnen Tenslotte bracht de minister hulde aan Nederland Het Britsche volk zal nooit vergeten wat de Nederlanders in moeilijke tijden gedaan hebben Wij zijn dankbaar dat Nederland weer een vrij land is aldus besloot Bevin wiens woorden luid werden toegejuicht Herbert Morrison zeide onder den indruk te zijn van het prachtige spel De toon van dit orkest is verbazingwekkend Wij kunnen vanmiddag niet vergeten hoe Nederiand gebukt ging onder het naziregiem de minister bracht hulde aan de standvastigheid van de Nederlanders en aan hun ondergrondsche beweging Het verheugt ons dat zij die zooveel hebben geleden thans reeds een orkest als dit hebben Op Kingsway is vandaag iets groots gebeurd Wij zijn blij dat het Amsterdamsche Orkest is gekomen Ik INGEZONDEN Baiten verantwoocdelijkheid der redactit lé er in Gouda belangstelling voor muziek Geachte redactie In uw blad van Vrijdag 1 komt een vraaggesprek voor dat één uwer medewerkers had met den heer Verhocff directeur van het Goudsch Conservatorium Ik lees daarin dat volgens den heer Verhoeff in Gouda zeker niet minder belangstelling voor goede muziek beitaat dan in andere plaatsen Het geringe bezoe aan concerten nuig daarbij niet alt maatstaf worden gebruikt Met deze laatste uitspraak ben ik het niet eens Heeft de heer Verhoeff de concerten wel eens bezocht welke het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest in Gouda geeft voor de leden van Vereeniging Het Goudsch Volksconcert Deze zijn altijd zeer goed bezocht Dat kan ook niet anders De Schouwburg biedt plaats aan 700 bezoekers Het Goudsch Volksconheeft 650 leden Deze hebben allen een abonnement op de concerten van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest Met den verkoop van losse kaarten er bij zijn wij dan ock altijd verzekerd van een vollen Schouwburg Ook de concerten welke de gebroeders Andriessen en juda In de zaal Concordia hebben gegeven waren voor zoover ml bekend zeer goed bezocht En de concerten welke gegeven worden door het Toonkunstkoor waarvan de heer Verhoeff zelf dirigent Is De twee laatste uitvoeringen werden In de St Janskerk door meer dan 2000 personen per uttvoerinq bezocht Is dat geea prachtig resultaat Neen de belangstelling voor goede maziek beweegt zich In Gouda gelukkig in een stijgende lijn Het bestuur vaa Het Goudsch Volksconcert stelt zich ten doel deze belangstelling zooveel mogelijk op te voeren Het hoopt dit In de toekomst te bewijzen Op 27 Maart a s wordt het 3e aborcementsconcert door het Rotterdamsch Philarmonisch Orkest gegeven Muziekliefhebbers In Gouda geeft dieq dag een waardig antwoord een itampvolle Schouwbusg Met vriendelijken dank voor de plaatsruimte G B van Willigen Secretaris van Het Goudsch Volkiconcert komen Nu Britsche ministers van hun groote belangstelling voor muziek hebben blijk gegeven en de noodzaak van internatonaal contact nog eens hebben onderstreept acht men de kans op een bevredigende oplossing vrij groot Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de reis van het Concertgebouw Orkest door de actieve medewerking van de Nederlandsche regeering is mogelijk gemaakt Wniil W Wi breng een groet aan het Nederlandsche volk Good luck De Nederlandsche ambassadeur Jhr Michiels van Verduynen dankte daarop de leden der Britsche regeering voor hun woorden Het Stoll Theatre was tot de laatste plaats bezet toen Eduard v Beinum Zondagmiddag om drie uur den dirigeerstok omhoog hief en het Orkest staande de volksliederen ten gehoore bracht Ademloos luisterden de aanwezigen onder wie zich behalve de genoemde Britsche ministers nog bevonden minister A V Alexander First Lord of the Admirality mevrouw Attlee de echtgenoote van den minister president alsmede de Fransche en Russische ambassadeurs naar het sublieme spel Voor de pauze werden uitgevoerd de Achtste Symphonic van Beethoven en de Marsyas suite van Diepenbrock terwijl het programa besloten werd met Berlioz Symphonic Fantastique Het publiek was verrukt over het innige luxe kleurvolle en meeslcepende spel en bracht aan het slot dirigent en orkest ovatie op ovatie De leden van t Londensche Philharmonic hebben hun gasten zelf kunnen beluisteren een bijzonderheid omda zij daartoe meestal niet in de gelegenheid zijn Maandagavond half acht Nederlandsche tijd treedt het Concertgebouworkest voor de BBC op