Groot Gouda, maandag 11 maart 1946

oodat zy meer dao een stem kttones uitbrengen Hoewel naar Engclscge mecning dt misbruiken geen noemenswaardige vora hebben aangenomen en de lijsten behaorlijk zijn voorbereid overweegt de GriekKhe regeering om dubbele stemming te voorkomen de vingers der kiezers met een chemlschen verstof te kleuren wanoeer zij het stemhokje verlaten zoodat de kiezeft onmogelijk op verschillende stcaposten kunnen verschijnen te onderzoeken en te verlfieeren Dit Is de belangrijkste stap in de hun opgelegde taak toezicht te houden in Griekenland op de algemeene verkiezingen die op 31 Maart zullen worden gehouden Alle partijen van de linkerzijde beweren zonder uitzondering dat er in meer of mindere mate in de klezcril sten is geknoeid en dat in vele gevallen de plaatselijke commissies die met de registratie belast waren met opzet llnksge oriënteerden niet op de lasten opnamen en dat aan de andere kant persenen onder valsche namëte aitB ingeschreven over het concept van de grwidwet de nationalisatlevan de electridteits centrales de industrie en de bijzondere scholan waren gerezen uit djcn weg te ruimen Voorbereiding Griektche verkiezingen 240 speciaal opgeleide Bngcltche Amerlkaansche en Fransche officieren bijgestaan door even zoovele Grieksche tolken zijn vandaag begonnen de kiezerslijsten Voortzetting driepartqenregeering in Frankr k De kansen dat de drlepartljenregeering in Frankrijk tot de verkiezingen In Juni zal aanblijven zijn hedenavond toegenomen de M R P progressleva katholieken heeft namelijk na een bespreking van twee dagen op haar partijcongres in een stemming haar vertrouwen uitgesproken in het bestuur en dit de vrije hand gegeven om de geschillen die tusschen de M R P en de communisten J Mariniers naar Soerabaja Zater4agaorgen is het Nederlan heMarioebataljon dat sinds het ongeveerzet weken geleden U aangekomen opdracht had wachtdienst te verrichten In het gebied tea zuiden van Batavia In de vroegte te Tandjong Prlok aan boord gegaan om naar Soerabaja te vertrekken Waanchijnhjk zal het bataljon versterkt worden door andere detachementen van de brigade Mariniers wier voornaamste taak het zal zi n de haven van Soerabajate herstellen De jongste republiek van Europa Slot Hóe is het echter met de ambtenarenen employe s gesteld Nu het is met henzoo gesteld zooals het altijd geweest isin alle door de inflatie geteisterde landen Ze krijgen wekelijks nieuwe salaristoelagen welke echter steeds weer juistenkele dagen te laat komen aangeziende prijzen even tevoren een paar tredenomhoog zijn geklautierd Het klinkt nietonaardig te vernemen dat er in het buitenland talrijke diplomatieke vertegenwoordigers van Hongarije wonen diedoor hun regèering ten deele in naturaworden betaald d w z met levensmiddelen welke óf door den gezant en zijn familie zelf worden geconsumeerd óf waarvan de opbrengst moet dienen om hetschoolgeld van den zoon het loon vanden chauffeur of wel de rekening van dewasscherij te betalen Opdat er geen gebrek aan opwindingzal zijn bezetten de Russen kortgeledenop een Zaterdag de Nationale Bank ennamen de kleine goudreserven in beslag welke de regeering met de grootste moeite had opgekocht Gelijktijdig namen zijde deviezenvoorraad en ten laatste ooknog de drukplaten voor de pengö bil ten mede Het staat iedereen vrij te raden of met deze maatregel de inflatie tegengehouden moef worden of dat de Russen met hun berucht plezier in alles watmechaniek is zelf beginnen pengö s tevervaardigen Toch moet gezegd worden dat tot nu toe geen verergering in dentoestand is gekomen en dat de Russenreeds meer dan eenmaal hebben bewezen dat noch haat noch vernielzucht aan hunhandelingen ten grondslag liggen dochrustig politiek overleg en dat speciaal deonderste zwaar lijdende lagen der bevolking van de aanwezigheid van het RoodeLeger hebben geprofiteerd In ieder geval zou het land met eigen kracht zich weer goed kunnen oprichten De verwachtingen hiervoor zijn al door de Agrarreform gewekt daar 2 5 mill ha akkerland door deze onder 500 000 boeren werden verdeeld Aan de grootgrondbezitters werd het land ontnomen zij zijn met pengö biljetten schadeloos gesteld en verder aan de overpeinzing overgelaten of zij met hun hoopen geld liever een vuur in de oven in de haard of onder het dak willen aansteken Want tot andere doeleinden is de zoo goed als waardeiooze pengö wel niet meer te gebruiken Een scherp kantje heeft die handeling door de Reform toch wel gekregen er kwamen wèl honderdduizenden trotsche en zelfstandige boeren maar er kwamen geen voldoende akkerbouwgereedschappen onvoldoende paarden koeien en hooi voorraden De Duitschers hebben inderdaad rekening gehouden met een iangdu rigen opbouw toen zij Hongarije verwoestten IJ 1 De zuivering is een duister hoofdstuk Behalve een paar van de meest prominente Nazi s die als concessie aan degalg werden opgeknoopt gebeurt metdfegenen dié aan het ongeluk van denatie schuldig zijn niet veel Dit geldtspeciaal voor de beambten die over hetalgemeen geen roemrijke rol hebben gespeeld De ergsten worden uit den dienstontslagen degenen die minder erg waren werd het recht op promotie ontnomen de derde categorie werd de deurnaar een leidende positie gesloten dekleine zondaren kregen een vaderlijkevermaning Men wil hiermede waarschijnlijk voorkomen dat zij Hongarije ooiteen oorlog tegen de Geallieerden zullenweer aan de zijde van Duitschland inbetrekken Copyright Universun Press KORTE BERICHTEN De Amcrlkaansche Minister van Handel Wallace beeft In ten radio rede een beroep op het Amerikaanschc volk gedaan om de pogingen van den President om hongersnood in vele deelen van de wereld te voorkomen te steunen Wij moeten eiken dag een paar sneden brood uitsparen In wereldoorlog II werdea 996 vijandelijke onderzeccrt vernietigd waarvan 781 Dultsche 85 Italiaanschecn 130 apansche Voor de deelneming ons betoond bij het overlijden van onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw ALIDA BLANKEN Geboren VAN SELM betuigen wij U onzen hartelijken dank Gouda A Mijnbeek Blanken W Mijnbeek Mies en Anton Utrecht M H Gazeabeek Blankcn H Gaxenbeek Alle Herman Tonny en Rietje Gouda Maart 1946 Burgvlietkade 31 Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij het overlijden van onze lieve Moeder Behuwd huwden Grootmoeder Mevrouw de Wad Ph H J Lafeber geb G van Eist zeggen wij langs dezen weg hai telijk dank Namens allen Wed C de Graaf Lafeber Gouda Graaf Florlsweg 40 y UifÈeverij Gouden Garven Korie Tiendeweg 1 Gouda Uit verre gewesten komen nu weer de goede theesoorten die Douwe Egberts Thee zijn aangenamen geur en smaak geven U kunt uw theebon niet beter besteden dan aan D E Thee Dmwe tghrts THEE Klein Handelskantoor vraagt CORRESPONDENT M of Vr u it j TE KOOPÖEVRAASD Liefst bekend met de moderne talen en boekhouden j i j j u m Goede vooruitzichten Goed loon Br onder no 5061 bur v d blad i p Hm Aduede tUa De Heer en Mevrouw VAN AARDENNE SCHAGEN geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon Htaérik G tbert Willes Rotterdam 10 Maart 1946 Tijdelyk adres I Diaconesaenhuls Rotterdam Met groote vreugde en dankbaarheid geven wl U keanU van de geboorte vaa onzen Zoon PANCRAS JOHANIJpS W4 noemen hem HANS H P DEN HOLLANDER W A DEN HOLLANDERVoorwinden X ouda 10 Maart 1946 Graaf Florlsweg 39 Tijdelijk St Jozef Paviljoen Benige kennisgeping Getrouwd H J SCHEELE en NINI ALKEMA 11 Maart 1946 Enschede G J v Heekstraat 20 Gouda Krugerlaan 179 Heden overleed nog vrij onverwacht tot onze groote droefheid onze lieve Man Vader Be huwd Grootvader Zwager en Oom de Heer JOHAN ADOLF VERHOEFF ia den ouderdom van 80 jaar Uit aller naam A J Verhoeff Verbrugjen Voorburg 9 Maart 1946 Pr Mariannelaan 258 De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 13 Maeirt a s op de Algemeene Begraafplaats te Rijswijk Z H te 1 uur Heden behaagde het den Heere na een langdurig geduldig gedragen lijden tot onze diepe droefheid van oaze zijde weg te nemen onze innig geliefde Man en zorgzame Vader Zoon Behuwdzoon Broeder Behuwdbroeder en Oom JACOB BERCKENKAMP tn den ouderdom van b na 32 j Mijn genade is U genoeg G N Berckeakamp Kraak Annie Jacob Harry Willy Beppy en familie Gouda 9 Maart 1946 Roemer Visserstraat 15 Geen bloemen De teraardebeitelllng D V zal plaats hebben Woensdag 13 Maart a s te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Alg Begraafplaats te Gouda Abonneert U op GROOT GOUPA VERPLEEGSTER zoft zich gaarne epiaalsl als ASSISTENTE bij dokier of landarls Br onder no 5000 bur v d bl Rood brnin wollen mantelpmk nieuw gr makt 42 rood braine schoenen gr 38 en bl chroomleeren schoenen met ingebouwde stemnzool nC39 tt koop ook te ruilen voorschoenen maat 41 en textiel of serviesgoed Br onder no 10 bur v d blad gevraagd een NETTE WERKSTER voor 1 dag in de wetk MEVR TONINO Boelekade 175 Gevraagd een FLINKE DIENSTIODE Goed loon Aanm J Arts Brug 1 1 V d GCk T Keeuwij k HUWELIJK DeGruyter Cassabons zijn contanten Voor 10 gulden cassabons EEN gulden contant terug BcazaMcI Blijf toch niet langer doorleven met Uw stil verlangen aar een oprechten levenskameraad Dank zij de Vcrccmiflde Ncdct laadach BcasiMellagakaatorea kunt U Immers ook in contact komen met iemand die evenab Uzelf oprecht verlangt naar eci welgemeende kennismaking en hi wcl k Wij hebben immers massa s Ingeschrevenen uit alle plaatsenen dorpen uit gckecl Nederland o l mit Uw proTiacic looacdc M de plaata Uwer iawoalng ca directe omgcTing daarvaa Onze bemiddeling is voor jong ca oud voor werkenden gegoeden middenen boerenstand Wij hebben een speciale prettige bemiddeling voor jongelui en kunnen heerea die in een moederloos gezin et huwelijk als doel een sericuie bolshoudster zoeken of damts die als zoodanig geplaatst wenscheo U worden ook diieet van dienst z a Kom toch direct even rustig vertrouwelijk praten 95 p0 d f ingeschrevenen kan direct kennismaking worden gegarandeerd lit strengste geheimhouding verzekerd VerccBigdeNcdcriandsche Beinli deiiigikaotorcn Bzceliior 672 De grootste organisatie in Eurepd gch oadcr ▼ rouwciqkc Dircctk KaBtorcadoorgcbaal Ncdcrlaa Voor Zuid HoUand Govda Gottwe 90 s Gravenhage Woudenbergstr 50 Leiden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbocht 209B Geopend van 2 5 n ooit Zondaft Drs J Taal Hu o de Grool en Gouda Pri s f 2 50 s Maandags gegoten Hoofdkantoor Haarlm KaaspcraiBgcl 48rood Dagelijks geopend van 2 5 ntf ook Zaterdags s Zondags ge O Vr ag 8 0n lattrdag 9 Maart geidtn nog vtrhagée prvi v or vM 58 voor 46 Bt loos WLITIBWTIN vaii22voof19ctp M0 r ZUraiiZIHD BAKMiH vaa M voor 24 ot p mN BAHKIIBAKKiaOfOaOia vaa 28 voor 26 at Pi li CHoe nauaaK CHOC HAKHHTAIHS Besfelling kan ook geschieden bij Grool Gouda Marki 67 en bij den boekhandel leefé U cef acaiUwttU Richt U dan tot de GEBR VERBOOM Wy z4a in ataat om alle Reparatiei Bouw n Bctonwerkca vakkundig ea tegen billi keB pr a voor U ait te ▼ octea Beleefd aanbevelend Gcbr Verboom Tningtraat 44a Zwirttwcg 9 Gevraagd Kintoorbeilienile w om opgeleid te worden voor het bijhouden van de geheele boekhouding Leeftijd plm 16 jaar Mulodlpioma en kennis vanmachiBeschrijven strekkentot aanbeveling Brieven onder no 4567 bureau van dit blad TE KOOP AANGEBODEN 1 paar nituwt damnickocnca m 37 3 4 bale V acrletlraat 13 TER RUIUIüé prima groot klDduledlkaal en aadclwagtat e voor DameuclioeBCB m 38 cn o loagtBi rhocBCB m 4 3S of opkladbcd met iplraal Brievca onder ne 4997 bsrcan t d blad twacpili gaiitd CD z o a n daamtcliMnca ai 38 voor groent ovcrgord nco BriavcB ao 4951 bareaa vaa dit Had voor braodatof of te koop s g a a Welf daaMatch m 38 ca dito joageaach ai 34 ca een aienwc radiolamp PhliiptA L 4 919 Gravia laeobaitraa SI Lamb lgai P HtyMtiaat 10 brvia nitdc nolière m 36 lechtt étamaat gedragen voor dito maat 37 f 31 Briaven ao S033 baiun vaa dit blad