Groot Gouda, dinsdag 12 maart 1946

r W GROOT GOUDA GEMEEN DAGBLAD VOOP GOUDA EN OMSTCEKEN PEP ASPEe AD ASTÊA Reiactie L J A v i Sfeenhoven Mr A A J Rijkstn Prukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 176 DINSDAG 12 MAART 1946 EEMJRACHT MAAKT MAOn Ailministratie M J van Lij Bur Markt 67 Oouia Td Abonn p wetk 27 c Lowe om 10 et iKluJcMM Java onder de Japanners Mag ik zeven kaarten van U voor de lezing van mr Verboeket over Java tijdens de japaosche bezetting Het was de eerste atnemer na het bericht in de bladen van vorige week Woensdag Ik heb met mijn gezin deze causerie al tweemaal gehoord doch graag wil Ik haar ook nog een derde keer beluisteren zoo buitengewoon interessant en boeiend Is ze en op zoo sublieme wijze wordt ze voorgedragen Dit was een ongevraagde aanbeveling van een gerepatrieerde alt Indlë die zich op het kantoor vaa den Regeeringsdienst Oog en Oor vervoegde De lezing vindt morgen Woensdagavond om 8 uur plaats in degrootezaal van De Beursklok Ingang St Anthoniestraat Toegangsbewijzen zijn kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van den Regeerlngsdlenst Westhaven 19 Mr Verboeket is adjunct directeur van jden Regeerlngsvoorlichtlngsdlenst te Batavia Hij kent de toestanden op Java beter dan leder ander Wie zich zich voor Indlë interesseeren zullen van de causerie Java tijdens de japansche bezetting daarom heel veel kunnen leeren Weersverwachting door het K N M l tot mwfeanv Wordt verwacht I Voor het N nevelig of zw bewolkt Plaatselijk eemge necrsl weinig verandering in temp Voot het Z half tot zwaar bew Tijdel toen wind tusschen Z O en Z Iets zachte Door de tientallen van d GemeenteLichtfabrieken Posterijen en Distributiedienst wordt een onderlinge schaak competle gespeeld De eerste wedstrijd werd Donderdag j I gespeeld De uitslag was t Distrlbutiedlenst PosterQen den Broeder P Bines 1 0 A K van Zanen L W H Roelofe 01 Visser A Kok 0 1 W A Luynenborg M B B de Man 1 0 H van Geelen G Bosman 0 1 H de jong J Lnbken 0 1 A Scharloo G L Slootjes j ï A Perdijk 1 0 H Klaasse 1 0 F H Dijk 0 1 Mat Is er In Qouém t d iit Renniei Vrfldag t m Woewdaf Een moeder zonder weerga Thalla Theateri Vr dag t m Wof ëat Sterren van Arizona Schouwburg Bioscoop Van Vrt d p t m Dinsdag Verdwenen Meltjcs Dinsdag 12 Maart 8 uur Concordia i Arb Toon Verg Door en voor t Volk De Opgaande Zon van H Heyerainni Idem Ned Herv Ver Calvi n 7 30 B n m Blduur veor het gewas door Da Akaia van IJsselstein Dinsdag 12 Maart 7 uur Reunie bevenzaal Ds J Borger Wat U aea slecht mcasch Woensdag 13 Maart V 30 uur Ned 6eref Gem Turfmarkt S Ds Joh vaa Welzen Idem 8 uur Benrsklokt Rcf Voorl Dienst Mr K F L Verboeket over Java tijdens de Japansche bezettinf Donderdag 14 Maart 8 onr ThaliaTbeater t Trouw avond Idem 8 uur Reunie VolksumiveriteH i Slmon Vestdijk draagt voorJPïiit elgjcn werk Verduistering van melk en melkbonnen Wegens verduistering van melk en melkbonnen ten nadeele van zijn patroon werd K van het Pretoriaplein aangehouden Na te zijn verhoord werd hij wederom op vrije voeten gesteld Koop geen te duur geitenvleesch Kortgeleden maakten wij er melding van dat een slager hier ter stede geitenvleesch tegen te hooge prijzen had verkocht Thans zijn nog verbaliseerd K van de Westhaven twee heeren W van de Willens v V van Stolwijkersluis B uit de Keizerstiaat en V uit de Spieringstraat die als koopers waren opgetreden Gestolen kleeding Bij de politie werd aangifte gedaan van diefstal van een stofjas ter waarde van 10 uit de cabine van een vrachtauto in de V Itersonlaan ten nadeele van V d H terwijl Mevr B van de Vest in de garderobe van Concordia een mantel kwijt raakte BURGERLIJKE STAND Geboren 8 Maart Anthonius F zv P J C Ernst en L C G Smitskamp C Huygensstraat 132 Margrita W F dv H Baltus en j Wiekenkamp Sophiastraat 5 Johanna M dv J H Prinsen en W P Dijkshoorn Sophiastraat 63 Petronella J dv A Boetekees en M M Lens Nobelstraat 55 Sophia j Iv J de Jong en M J Zijderhand Dijkstraat 4 9 Maart Magdalena J dv W van Egmond en C J Plug Goej verw dijk 45 Petrus A J zv Th A Rieken en A H Versteeg Koekoekstraat 38 Ada N dv W V Rees en N W v Geest Bothastraat 8 Jan zv A A v d Berg en B j Hoogerdijk Gansstraat 14 Johannes R A zv J Th Hakkeling en J H Schoon Fluweelensingel 74 10 Maart Cornelis J zv J G J v d Wouden en C G M Vergeer Goej verw dijk 33 Teunis zv S Loef en T v d Heuvel Snoystraat 77 Johannes H F zv J v Elsas en A C M Wessels Krugerlaan 207 Pancras J zv H P den Hollander en W A Voorwinden Graaf Flonsweg 39 11 Maart Reinier zv J H v d Neut en M C V Diggelen Gravin Beatrix straat 21 o u Gehuwd 11 Maart H J Scheele en T Aikema o i Overleden 8 Maart jozef C Koe mans 2 jaar Vcrvalsching van tabaksbonnen Zoowel te Rotterdam als te Amsterdaat is de politie op het spoor gekoascn van ccB vervalsching op groote schaal va takaksbenaen Reeds eenlgen t d was bekend dat er bedr Iegelijk nagemaakte bonnen In omloop waren Een slgarenwlaktlier te Rotterdam die al eens de dupe was geworden en met de valschc bonnen welke kij niet bij den distrlbutiedlenst kon Inwisselen was blijven zitten besloot op zijn quivlve te zijn Zijn oplettendheid had succes Dezer dagen verlaagde een van zijn klanten sigaretten op zfln tabakabon welke een kleine afwijking vertooadoi Hij noteerde naam en adres van den aanbieder en stelde de politie v nn het geval op de hoogte Onmiddellijk begonnen eenlge rechercheurs het onderzoek en telkens wisten zij een volgende schakel van de kettlag te vinden Het spoor leidde tenslotte naar Amsterdam waar de Rotterdamsche politie tot de ontdekking kwaas dat men ook in Amsterdam reeds op ket spoor van de vervalsching was gekomen In de hoofdstad was reeds een arrestatie verricht Aangenomen wordt dat dovalsche bonaen la groote aantallen worden gedrukt en bij duizenden tn omloop z n gebracht De centrale van de vervalsching Bioet In de hoofdstad gezocht worden De politie hoopt thans een eind aan deze praktijken te kunnen naken Het geval Jaap Spaanderman Naar aanleiding van de bezwaren van de Arahemsche plaatselijke advieicommissie tegen het advies van den eereraad Inzake de zuivering van den dirigent der Arnhemscbeorkestvereenlglng Jaap Spaander maa heeft de eereraad voor mazlck als zijn oordeel de onderstaande verklaring afgelegd De eereraad voor de Uozick keanli genomen hebbende van de stokken der Arnhemsche adviascommissie verklaart dat de verklaringen door den hcer Spaanderman tegenover genofmden raad afgelegd k dezen den indrak hebben gewekt dat hij te goedertreuw en zonder opzet om te proflteeren of te colleboreercn da gemaakte handelingen heeft verricht reden waarom de raad geen doorslaggevende aanleiding keeft kunnen vinden om den heer Spaanderman van openbaar optreden uit te sluiten en dns de alttpraak te herzien Eeredoctoraat voor Prof Schermerhorn Naar het A NJ uft Brussel vernoemt heeft de universitdt te Oent aan nünisterpre ent pc ir W Schemiefhora het eerredoctonurt Acr ttniversi vefteend Aanvraten extra Textielfaederen Antwoord op de Iniediende aanvrafM k worden gehaald aan iem Distribotiedienst loket 11 Peperstr door hen wier kewQs van aanvrage het noaaer draagt t BM k n 3é733 eA 37384 p WocasdH 13 Maart tusschen f 3 en 12 uw en 2 en 3 3 onr STADSNIEUWS Volksttniversitcit Ia afwijking van de oorspronkelijke bedoeling zal de auteur Vestdijk op Donderdag H dezer Mn de Reunie niet lezen uit zijn poëtisch werk Vestdijk spreekt in zijn p ëzie een moeilijk verstasabare taal en daarom nog afgezien van het feit dat men in het algemeen gedichten nu eenmaal het beste voor zichzelf lezen kan vreest de dichter ook gelet op ervaringen elders dat het practisch niet mogelijk zal zijn om met de hoorders bet zoo noodzakelijke contact te krijgen In de plaats daarvan zal de auteur thans verder lezen uit zijn illegale roman Pastorale 1943 en daaraan zoo mogelijk een korte inleiding laten voorafgaan Met name zal hij thans lezen de passage die in de gevangenis in Scheveningen speelt Het is wellicht niet bekend dat de auteur na feruimen tijd in het gijzelaarskamp te hebben vertoefd daar vandaan zelf naar Scheveningen Is overgebracht Nu moet men vooral niet denken met een autobiografie te doen te hebben in dien zin dat hier sprake is van een zuivere copie van de werkeliJkWeid Dit is in een roffian zelden het geval De auteur heeft deze vraag aangeroerd in een opstel naar aanleiding van du Perron s Schandaal in Holland Naar zMn meening zullen de meeste romanciers in wisselende verhouding de realiteit copieeren in deze herscheppen van de verbeelding uit Modellen zullen bdna altijd bestaan zegt Vestd k doch de schrijver zal met zQn modellen dan ook letterlijk alles doen waartoe persoonlijke visit combinatievermogen caricatorale neigingen en de speciale technische eisehtn van h t verhaal hem nopen Hij zal peraonnmgea combineeren situaties varieer en en zichzelf vermengen met al zijn creaturen Ik geloof dat het niet anders kan deed de schrijver anders copieerde h dus slechts de werkelijkheid r faaaft overigeis veel af van den inhoud dien men aan dit laatste begrip toekent dan zou hij naar het mij voorkomt niet als romancier kunnen worden aangemerkt Een roman is tenslotte geen foto en hoe vaak komt men zelfs daarbij nog voor verrassingen te staan V B Mooie zwemprestatie Onze oud stadgenoote Mej Stooker die eenigcn tijd p ons bureau werkzaam was en thans officier b de Marva s Is werd Zoidag tweede in de zwemwedstrijden om de Tomlinsonbeker te MnuntLavinia Colombo Beb Llnge werd eerste In totaal waren er 40 mededingers van verschillende nationaliteiten Er werd in zee gezwommen over een afstand van 2 mijl Van der Kind voor het Bijzonder Gerechtshof Gisteren stond de 39 jarige Gouwenaar A V d Kind voor zijn rechters van het Bijzondere Gerechtshof te sGra venhage Van der Kind was in begin 1942 vrij willig in dienst getreden van den waehdienst Niederiachscn Hij was met een Duitsche vrouw getrouwd die volgens zijn verklaring pressie op kem uitoefende Hij had uitsluitend bewakingsdiensten verricht De proc fiscaal verzocht verdachte van het primair ten laste gelegde vrij te spreken daar het Inderdaad moeilijk uit te maken is of deze wachtdienst een duitsche krijgsdienst was Wegens het subsidiair ten laste gelegde het verrichten van bewaklagsdlensten voor den vijand verzocht hij verdachte te veroordeelen tot 6 maanden met ontzetting uit de beide kiesrechten voor het leven De verdediger Mr Roest Crollius pleitte vrijspraak Hij bracht o m naar voren dat verdachte zijn zoen had laten onderduiken en Verder ook antl duitsch was Uitspraak over veertien dagen De feeitelqkliedeB op 4 Mei Alle buurtvereenigingen die willen medewerken aan een waardige viering van de Nationale feestdag dienen vertegenwoordigd te zijB op de a s Woensdagf If wht in het veemarktres d rL 1 algemeen vergadering der Centrale van Buurtvereenigingen SPORT NIEUWS Landelqk congres ondenxrqsvernienwing Schaken t Op 24 25 en 26 April zal te Utrecht In de groote zaal van Tivoli een Landelijk Congres worden belegd door de Vernleuwingsraad voor het Onderwijs Op dit congres zullen o m spreken Prof Ir W Schermerhorn Min Pres Prof Dr G v d Leeuw Min van O K en W en Prof Dr W Banning Op den avond van 24 en 25 April zullen sectie vergaderingen worden gehouden waar het discussiemateriaal v n de Vernleuwingsraad dat allen die deelnemen aan het congres zal worden toegezonden in bespreking wordt gebracht Men kan zich voor deelneming opgeven postbox 96 Utrecht J N de Vos C W Bclonje T de Boom 1Vr5Vj Parlementaire ComaiisBie eerstZaterdag naar Indië Het vertrek der parlementaire consmiaaie naar Nei Ind dat oorspronkelijk waa vastgesteld op vandsag iaVOETBAL bepaald op Zaterdag 15 Maart De 2de Klasse B Ir A Holtrop 2 1 Mr Trip als Ondanks de betrekkelijk slechte weers president der Ned Bank omstandigheden zijner in de 2deklasseB toch nog drie wedstrijden gespeeld De eenlge wllzifing die er in de ranglijst kwam werd bereikt in de wedstrijd VrlendenschaarVelox van eenlge weken geleden waardoor Vrlendenschaar met Eliakwijk van plaaits verwisselde De stand is thans opvolgen Naar van de zijde van de Ned Bank wordt medegedeeld staat thans vrijwel vast dat Mr L J A Trip president der Ned Bank weldra In deze fanctle zal worden opgevolgd door Ir A Holtrop directeur der N V Nederl Hoogovens te IJmolden 19 18 16 14 13 11 7 6 4 3 3 1 1 1 4 2 5 i 6 9 7 8 40 11 3013 3213 3421 2616 2127 212 1625 1131 834 937 1 2 2 O 1 J 1 2 O 1 i 9 8 7 7 6 5 3 2 2 1 1 11 11 10 11 9 11 11 10 11 9 10 H V C Unitas U V V Vriendensch Elinkwijk Hilversum Velox Gouda Slledrecht Hercules S V W De ngcregeldheden in het kamp aan de Levantkade Unitas won Zondag j I van Hilversum hetgeen te verwaehten was met 3 2 U V V wist ket tegen H V C tot een gelijk spel 1 1 te brengen terwijl S V WSlledrecht met een 3 2 overwinning voor de eerstgenoemde ploeg eindigde WORSTELEN Culemborg Den Haag De Zaterdagavond te Culemborg gehouden wedstrijd Den Haag Culemborg is door Den Haag gewonnen met 23 tegen 35 strafpunten Den Haag is daardoor in het bezit gekomen van den Bruckman beker welke door Culemborg was uitgeloofd De retunrmatch heeft op 7 April in Den Haag plaats WANDELEN De Vierdaagsche Het reglement voor de vierdaagsche afstandsmarschen welke van 23 tot en met 26 Juli a s te Nijmegen zullen worden gehouden zal aan het einde van deze maand verschijnen Dit reglement wordt op aanvraag kosteloos toegezonden Men wordt verzocht thans reeds zijn aanvrage in te dienen of wel zijn adresverandering op te geven aan het secretariaat Valkenboschplein 18 Den Haag ZWEMMEN De a s zwemwedstrijden in Engeland Het Londensche waterpolo team dat Zaterdag in Marshall Street Baths tegen het Haagsche Zian uitkomt bevat drie internationals te weten H Goble Penguin S C doelverdediger E Pascoe Plaistow S C en F Milton Otter S C achterspeler Voorts zijn in het team opgenomen R Potter Avondale spil en de voorhoedespelers J Webster Plaistow J Davies Otter en E Kimber Beckenham Omtrent de ongeregeldheden In het Interneerlagskaaip aan de Levantkade verneemt het A N P nog naden Zondagavond heeft de directeur generaal voor da B z rechtspleging Mr ter Veer het onderzoek naar het gebeurde persoonlijk ter hand genomen Vast is komen te staan dat er enkele gewonden meer zijn dan aanvankelijk werd gemeld De bewaking is genoodzaakt geweest doordat een aantal vrouwen haar loods had verlaten te varea Drie vrouwen werden hierbij gewond waarvan een zoo ernstig dat zij moest worden overgebracht naar het Binnengasthuis Ook bij de inmiddels in opstand gekomen mannen was het noodzakelijk van de vuurwapens gebruik te maken Vier der manlijke gedetineerden werden hierbij gewond Enkele belhamels In de maanenafdeeling maakten van de verwarring gebruik om een hnop stroo in brand te stiken en daardoor ontstond la loods 4 een brand die zich aanvankelijk ernstig Het aanzien maar die gelukkig spoedig door het actieve optreden van de brandweer kon worden bedwongen Maandagaorgen was de rust in het kamp volkomen weergekeerd De manaen alt de grootcndeels vernielde loods 4 zijn voorloopig In een noodgebouw ondergebracht De gemeentepolitie van Amsterdam heeft thans het onderzoek naar de sehnld van de brandstichting overgenomen De verantwoordelijke elementen zullen zich voor een daartoe bevoegden rechter moeten verantwoorden Het geschenk van de N V BataafschePetrolcnaMij voor het hooger onderwas De regeering kecft tn een door den Minister President en de Ministers van O K en W Financiën Openbare werken en Wederopbouw onderteekend schrijven aan de directie vaa de B P M haar bijzondere waardeering en dankbaarheid betuigd voor de gedane aanbiedingen ten behoeve van hooger onderwijs wetenschappelijk onderzoek en heeft de schenkingen aanvaard Een nieuw Boawmeester schouwspel BINNENLAND Deviezenbekendmaking 3 46 In de Ned Staatscourant van ïieden is opgenomen een deviezenbekendmaking betreffende de deviezenrechtelijke positie van Nederlandsche officieele vertegenwoordigingen in den vreemde en derzelver leden alsmede Na eenlge jaren onderbreking zullen de voorstellingen van het Bouwmeester schouwspel binaen korten tijd worden hervat ket schouwspel zal den nsam dragen t De lichten zijn weer aan De medewerkenden z n de dames Lla Dorana Joy Bouwmeester Wiesje Bouwmeester Maria Lor lot Nelly Aenders de heeren Louis Bouwmeester als Stoethaspel Jacques van Bijlevelt Henk Bood Herman Frentzen Willem van Herk Verder de solodanseressen Masche ter Weeme Clara DelbooyBoezer Rita Basellers de dansers Indra Kamadjojo Anthony Raedt Jack Bow Johan Terner George PnelU en iiiiair veruaiiu ij u isv it Il opvarenden ter koopvaardij van p erlonênrdie in Nederlandsch mileen gr oot corps de ballet Het geheel ten litair verband zijn opgenoinen en vanltooneele gebracht door mevrouw Bouw I aecster Sandbergen