Groot Gouda, dinsdag 12 maart 1946

hiervoor vinden van tijd tot tijd in de Studio s van Radio Nederland in Hilversum en Den Haag plaats Uitzending van deze berichten vindt plaats driemaal per week over den Nederlandschen Kortegolfzender PCJ op Maandag Woensdag en Vrijdagmiddag tusschen 2 00 2 30 uur op 18 71 en 16 88 meter elke uitzending ministers in het Grieksche kabinet er openlijk van dat zij misbruik maken van hun positie door het plaatsen van hun eigen partijgenooten in sleutelposities in leger en bestuur Bij het nastreven van deze factiek ontmoeten zij noodzakelijke tegenstand van de kant van de Britsche militairen en politieambtenaren wier voornaamste taak er in bestaat van het bevorderen van zakelijkheid en het ontmoedigen van t ondergeschikt maken van die diensten aan politieke en sectarische doeleinden De Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken heeft in een schrijven aan den Griekschen minister president de redenen uiteengezet die hem van meening doen zijn dat een uitstel der verkiezingen ongewenscht is Ook Bevin is van meening dat het zich onttrekken aan de verkiezingen door de linksche partijen het gevolg is van hun inzicht dat zij bij de a s verkiezingen de nederlaag zullen lijden De Britsche regeering heeft steeds aangedrongen op het houden van verkiezingen omdat slechts daardoor bepaald kan worden wat de werkelijke gevoelens van het Grieksche volk zijn Bevin is zeer verbaasd door de mededeeling van Sofoelis dat de gewapende strijdkrachten der Chi organisatie de politie en de gendarmerie zullen overheerschen Zulk een situatie wordt in de berichten die ik heb ontvangen niet mogelijk geacht en Bevin voegt er aan toe dat hij vertrouwt dat de Grieksche ministerpresident aan een dergelijke samenwerking van de wettige strijdkrachten en een illegale gewapende organisatie met de hulp der Britsche politieeenheden wel het hoofd zal kunnen bieden In ieder geval kan ik niet begrijpen hoe deze ® hi organisatie de kiezers in de provincies zou kunnen dwingen anders te stemmen dan hun overtuiging hun ingeeft wanneer er een geheime stemming is Griekenland aldus Bevin moet door zijn houding de eerbied van zijn geallieerden en in het bijzonder van de Vereenigde Staten afdwingen Twee communique s over de Fransche en Engelsche troepen in de Libanon Prijzen Akkerbouwproducten De Libaneesche regeering heeft twee communique s uitgegeven als resultaat van de gisteren gehouden bijeenkomst tusschen Betsjara el Koery president van de Libanon de eerste ministers van de Libanon en Syrië en de gezanten dezer beide landen Het eerste communiqué verklaart dat Syrië en de Libanon gehoord de resultaten van de tusschen de Engelsche en Fransche deskundigen te Parijs gehouden technische militaire onderhandelingen over de terugtrekking der Fransche troepen uit de Libanon hun goedkeuring hebben gehecht aan de politiek die de regeeringen aan haar afgevaardigden te Londen en Parijs zullen overbrengen In het tweede communiqué wordt medegedeeld dat de Libaneesche regeering na overleg met de Syrische autoriteiten instructies heeft gezonden aan haar afgevaardigden te Parijs over het plan de Fransche troepen in drie stadia liggende tusschen 1 April 46 en 1 April 47 terug te trekken De Libaneesche regeering vertrouwt dat Frankrijk ha r wensch in gunstige overweging zal nemen gezien de officieele bekendmaking dat de Libanon bereid is de ontruimingsoperaties te vergemakkelijken vooral door het verstrekken van de noodige vervoermiddelen en de bescherming van het materiaal Volgens officieele Engelsche kringen te Londen is het de bedoeling van Engeland de terugtrekking van de Engelsche troepen uit Syrië en de Libanon in ieder geval eind Juni van dit jaar te hebben voltooid onafhankelijk van de omstandigheid dat Frankrijk waarschijnlijk niet vóór 1 April 1947 gereed zal zijn met het terugtrekken der Fransche troepen ló jatige jongen verraadde communistische verzetsgroep NIEUWS IN HET KORT Het Joegoslavisch Nieuwsagentschap Tanjug heeft een communiquéuitgegeven waarin de alarmeerendeberichten over de concentratie vanJoegoslavische troepen langs de demarcatielijn in de provincie Venezia tulia als onjuist worden gekenschetst e versterking van de militiare controle was van zuiver defensieven aard aldus het communiqué Rt Radio Moskou haalde Fransche enZwitsersche persberichten aan volgens welke de Hispano Suiza fabrieken Geneve aan Franco 50 000 granaten slagen Zij beschouwen de argumen zourien leveren voor 20 mm kanonnen en de Geallieerde autoriteiten goedkeurden dat het transport er van via Italië en de Middellandsche Zee zou plaats vinden Uit de Cfar Hist Unie Naar wij vernemen hebben Mr Dr A A van Rhijn Mr M Ch de ong en de heer M Krijger t dit het inltatieftot verzet bebben genomen tegen plannen van het hoofdbestuur der Chrijt Hlst Unie tot samenwerking met de A R Partij in de beslissing van de algem vergadering der C H Unie welke tot een contact bealoot aanleiding gevonden voor het lidmaatsc ap der Unie te bedanken In een schrijven aan het hoofdbestuur hebben zij mededeeling gedaan dat zij tot hun leed wezen tot dit besluit werden genoodzaakt omdat zij de genomen beslissing een miskenning achten van het beginselprogram der C H Unie dat de kerk een bijzondere positie toekent en bovendien wijst in nationale en niet in separistlsche lijn t De Petroleumprif s Petroleum kost nog altijd 18 cent per liter Br is niet de minste aanleiding de prijs voor petroleum te verhoogen nu er integendeel onderhandelingen worden gevoerd om spoedig tot een aanmerkelijke verlaging te komen Daarom wordt hier een ernstige waarschuwing gegeven aan bet adres van hen die in sommige gevallen blijkbaar eigenmachtig tot een prijsverhooging zijn overgegaan Oe opsporingsdienst van de prijsbeh rschlng heeft opdracht nauwlettend hierop toe te zien terwijl het publiek wordt aangeraden van oycrvraging onverüflild mededeeling te doen aan de afdeeItagsbureaux van de prijsbeheersching of aan den economise hen dienst van de plaatselijke politie Maar toch zijn er nog heel wat tekort Gedurende de spoorwegstaking hebben de Duitschers in het geheel 464 locomotieven geroofd Hiervan waren er op 1 Maart j l 384 weer teruggebracht naar ons land maar slechts lion Jerd van deze 384 Iocs konden worden gerepareerd De andere moeten wachten tot er een plaatsje in de werkplaatsen voor hen vrij komt en dat kan wel even duren want de papaciteit der herstelwerkplaatsen blijft zeer gering Er ontbreken thans nog altijd tachtig locomotieven die door de Duitschers zijn weggesleept Daarvan zijn er echter 3 gesignaleerd door het Commissariaat Generaal voor de Nederlandsche Eonomische Belangen in Duitschland Deviezenbettendmaking 2 46 In de Ned Staatscourant is opgenomen een deviezenbekendmaking betreffende aanbieding en eigendomsoverdracht van goud edele metalen en buitenlandsche betaalmiddelen Krachtens deze bekendmaking zijn ingezetenen rechtstreeks of door tusschenkomst van een deviezenbank aan de Nederlandsche Bank aan te bieden en op verlangen in eigendom over te dragen goud edele metalen en buitenlandsche betaalmiddelen voorzoover deze waarden in het buitenland berusten Groeten aan zeevarenden Familieleden van zeevarenden die via de radio een groet tot vader echtgenoot zoon of verloofde op zee wenschen uit te spreken kunnen steeds n formulier bij radio Nederland afd Wereldomroep aanvragen Opnamen 20 jaar geéischt Sluw en berekenend noemde de ad vocaatfiscaal den thans 20 jarigen Sanders G Vlierman uit Amsterdam fijdens de gistermorgen gehouden zitting van het Bijzonder Gerechtshof Onevenwichtig abnormaal maar niettemin begaafder dan den gemiddelden mensch was de uitleg die de verdediger van deze zonderlinge figuur gaf Vlierman werkte als 15 jarige jongen bij Vreugde en Arbeid in Febr 1941 Terzelfder tijd was hij lid eener Communistische Verzetsgroep waarin hij zoo al niet een groot vertrouwen dan toch den naani had politiek bijzonder goed onderlegd te zijn Zijn medestrijders O W C Teesseling A Haspels J J van der Plaats Spits J Rietbergen en De Bood verkeerden onder den indruk dat hij reeds 20 jaar oud was en beschouwden hem als een volwaardig medewerker Na een onderzoek in het ouderlijk huis van Vlierman werd deze in de Euterpestraat ontboden Hij gaf hierMU gevolg werd correct behandeld en slechts ondervraagd over communistische litteratuur die bij hem thuis gevonden was Zooals het behoorde v aarschuwde hij den volgenden dag zijn vrienden Enkele weken later werd h opnieuw ontboden bij den S D en Reeds van half November 1945 af hebben besprekingen plaats gevonden over de vaststelling van de prijzen der akkerbouwproducten voor den oogst 1946 Begin December was er aanvankelijk overeenstemming bereikt om op korten J ermijn bepaalde verhoudingsprijzen vast te stellen terwijl later wanneer meer zekerheid zou bestaan omtrent den invloed van bepaalde factoren zooals kunstmestvoorzfëning loonpeil e d de definitieve prijzen bekend zouden worden gemaakt Hierbij werd door de Stichting voor den Landbouw als voorwaarde gesteld dat bij het bekend maken van deze verhoudingsprijzen een clausule werd opgenomen waarin vermeld stond dat bepaalde wijzingen in eerdergenoemde onzekere factoren volledig verdisconteerd zouden worden bij de definitieve prijsbepaling Van Regeeringszijde voelde men niet voor de publicatie van een zoodanig bericht doch helde men steeds meer over naar het thans reeds bekend maken van de geldende prijzen Hierover zijn gedurende de maanden Januari en Februari onderhandelingen gevoerd De Stichting voor den Landbouw heeft hierbij steeds het stanpunt ingenomen dat in feite de prijsvaststelling niet kan plaats vinden zoolang niet vast staat op welken loongrondslag de prijzen gebaseerd moeten zijn Hieraan lagen twee motieven ten grondslag dat wanneer niet gelij4 tijdig overeenstemming wordt verkregen omtrenthet loon en de prijzen een prijsstellingop het thans officieel geldende loonniveau het gevaar inhoudt dat om bepaalde redenen later geen prijsverhooging zal worden toegepast met als gevolg dat de landbouwers het gelagzouden betalen dat een eventueel later dus na een vaststelling op dit oogenblik in te voeren prijsverhooging opnieuw een verstoring zal brengen in het inmiddels vastgestelde loonniveau met alle gevolgen van dien Het is daarom dat de Stichting voor den Landbouw thans niet accoord kan gaan met het aanvankelijk voornemen van de Regeering tot publicatie van de prijzen louter met de mededeeling dat deze gebaseerd zijn op een uurloon van 60 cent Inmiddels is de Stichting voor den Landbouw in overleg met de Stichting van den Arbeid doende om overeenstemming te verkrqijgen over een loonpolitiek waarbij er evenwicht bestaat tusschen het landarbeidersloon en de overige loonen Hierdoor alleen kan immers bereikt worden dat aan den eisch van de sociale rechtvaardigheid wordt tegemoet gekomen terwijl anderzijds niet alleen de arbeidsvrede in den landbouw als zoodanig bewaard wordt doch bovendien n verdere onttrekking van de landbouwarbeiders aan de werkzaamheden van het land begaf zich alvorens naar de Euterpestraat te gaan naar Teesseling om diens advies in te winnen Teesseling adviseerde hem niet te gaan en beloofde hem een onderduikadres te zullen verschaffen Niettemin ging Vlierman den daarop volgenden dag naar den S D en verraadde daar zonder eenige noodzaak al zijn medestrijders Het gevolg hiervan was dat zij allen gevangen werden genomen en door een Duitsch Kriegsgericht voor een deel ter dood en voor een ander deel tot levenslange gevangenisstraf werden veroordeeld Een jaar later zijn deze doodstraffen door de Duitschers ten uitvoer gebracht Haspel Teesseling en De Bood werden er het slachtoffer van Met groote geraffineerdheid heeft Vlierman getracht de volkomen onschuldige verloofde van 1 zijner makkers de schuld van de aangifte in de schoenen te schuiven Verdachte die met al of niet voorgewende onverschilligheid op de door den president gestelde vraag antwoordde nam nauwelijks de moeite iets te zijner verdediging aan te voeren Slechts sprak hij eenmaal over een politieke intrige waarvan hij thans als slachtoffer op deze rechtszitting aanwezig waS Nadere inlichtingen daarover kon de president mr Van tusschen 8 00 9 00 uur op 32 28 en 25 57 meter wordt herhaald Het adres is Radio Nederland afd Wereldomroep postbus 150 Hilversum Op de enveloppe vermelden Groeten voor zeevarenden Aan het uitzenden van deze berichten zijn geen kosten verbonden Strijd tegen sabotage op Bngelsche schepen De Bngelsche veiligheidsdiensten zi n volop in werking getreden teneinde bet uitbreken van nieuwe branden aan boord van Bngelsche schepen te voorkomen bouwbedrijf voorkomen kan worden De Stichting voor den Landbouw heeft nu nogmaals bij de Regeering er op aangedrongen geen prijzen vast te stellen voordat eerdergenoemde pogingen om overeenstemming te verkrijgen terzake van het loonpeil zoo volledig mogelijk gedaan zijn De Stichting vertrouwt hierbij echter dat met dit overleg nog slechts enkele weken gemoeid zullen zijn Hoezeer de Stichting ook begrijpt dat de boer de prijzen voor den oogst 1946 thans zou willen weten is zij er van overtuigd dat gezien het uitermate groote belang van de arbeidsvoorziening ten plattelande en den invloed welke dit heeft op de productiekosten het begrijpelijk geoordeeld wordt dat de Stichting in verband met de door de Overheid ingenomen houding geen anderen weg kan bewandelen dan zij gedaan heeft Naar het oordeel der Stichting zou vaststelling van de prijzen op dit oogenblik gebaseerd op de huidige omstandigheden zonder de toezegging dat wijziging in bepaalde productiefactoren later verrekend zal worden gezien de reeds eerder genoemde bezwaren funest voor den landbouw zijn Na den brand van Vrijdag aan boord van de Queen BItiabeth 85000 ton het grootste schip ter wereld zullen de Britsche troepen wellicht naar Southamp gezonden worden om de havens te bewaken waar de Queen Mary 81000 ton en de Aquitanla 44700 ton zijn gearriveerd Het hoofd der politie te Southampton heeft verklaard dat hi het ministerie van Oorlog om medewerking zal verzoeken wegens de mogelijkheid van sabotage Voor de oorzaak van den brand op de Queen Elisabeth acht men geen andere redelijke uitlegging mogelijk dan sabotage Br wsrdt nauw samengewerkt tusschen ScotlandYard en de politie autoriteitcn in Southampton en Liverpool alwaar een geheele reeksscheepsbranden heeft gewoed Er zijn bevelen uitgevaardigd voor je bewaking der schepen in de Britsche havens bijna even streng als In oorlogstijd Ook de schepen van de Kon Marine genieten een extra bewaking vooral het pas voltooide vliegdekschip Eagle van 45000 ton te Belfast dat op 19 Maart door prinses Elisabeth zal worden gedoopt Het is het zwaarst bewaakte vaartuig ter wereld Vermindering van broodrantsoen in België Naar het agentschap Belga uit officieuse br a verneemt zal binnenkort het broodraotsoen verminderd worden Deze vermindering zou echter gering zijn en niet op alle categorieën van werkers worden toegepast BUITENLAND NIEUWE BELGISCHE REGEERING De heer Spaak is geslaagd in het vormen van een Kabinet Hier volgt de samenstelling van de regeering Eerste minister en minister van Buitenlandsche Zaken de heer Spaak soc Binnenlandsche Zaken Chr M Joseph Merlot soc Arbeid en SociGle voorzorg dhr Leon Elie Troclet soc Justitie dhr Henri Rolin soc Oorlogsschade en Oorlogsgetroffenen dhr Pierre Ermeylen soc Economische Zaken dhr De Smade Openbare Werken dhr Rongvaux söC Verkeer dhr Rongvaux soc Ravitailieering dhr Meons de Fem Financiën dht De Voghel Koloniën dhr Anseele soc indien hij aanvaardt Drie portefeuilles Lanidsverdediging Volksgezondheid en Landt Ouw hebben nog geen titularis De regeering zal op 19 Maart voor de Kamers komen Belgische ministers komen deze week niet naar Nederland De Belgische ministers van Buitenlandsche Zaken van Financiën en van Economische Zaken die voornemens waren deze week naar Den Haag te komen voor het voeren van besprekingen van economischen en commercieelen aard hebben zich genoodzaakt gezien deze reis uit te stellen daar de Kabinetscrisis in België hun aanwezighed daar noodzakelijk maakt Londenaars leverden oorlogssouvenirs in Sinds de Britsche minister v Binnenl Zaken de heer Chuter Ede drie weken geleden voor de radio ten oproep deed aan de bevolking om zg oorlogs sot venirs in te leveren ia verband met het feit dat er veel te veel wapens in handen der burgerij waren hebben Londenaars het volgende ingeleverd 150 mitrailleurs ruim 00 revolvers 2000 pistolen 750 geweren en 60000 patronen benevens 15 projectielen van 2 cm zooals door Spitfires en Hurricanes In den strijd om Groot Brittannië werden gebruikt Verder brandbommen slaghoedjes en ontstekingsladingen Salaris van vliegtaigbcstttnrders Naar men verneemt bedraagt het salans van een vliegtuig bestuurder van een twee motorig toestel thans ongeveer 9 000 dollar per jaar Oe Airline PiloU Association heeft verzocht om een salarisverhooging van 60 pCt hetgeen een gemiddeld jaarsalaris van 15 000 dollar zal beteekenen bij een vlieg tijd van 75 uur per maand De Airlines Negotiating Committee welke de werkgevers vertegenwoordigd biedt een gemiddeld salaris van 12 000 dollar per jaar aan voor 5 vlieguren per maand Op overzeesche routes vliegend vragen de bestuurders een gemiddeld jaarsalaris van 21 000 dollar Indien de luchtvaartmaatschappijen per piloot 15 000 dollar en meer zullen moeten betalen zullen de kosten tot een dergelijk peil stijgen dat de ontworpen tariefsverlagingen onmogelijk zullen worden Hoogere tarieven zullen de omvang van het reizen beperken en aldus het aantal beschikbare betrekkingen doen afnemen Washington en de Spaansche kwestie niet voor den Veiligheidsraad De Vereenigde Staten weigeren de Spaansche kwestie voor den Veilig heldsraad te brengen Deze beslissing werd gisteren aan de Fransche regeering meegedeeld in een nota die door Jefferson Caffery den ambassadeur van de Ver Staten te Parijs werd ovehandigd aan Georges Bidault den Franschen minister van Buitenland sche Zaken De Grieicsche verkiezingen Zondag hebben weer drie leden va A het Grieksche kabinet hun ontslag aangeboden zoodat nu tien ministers af zullen treden Naar men aanneemt zal minister presidcQt Sofoelis zijn kabinet met leden van zijn liberale partij aanvullen Verantwoordelijke kringen te Athene zijn van meening dat de republikeinsche ministers zijn afgetreden omdat zij nu geplaatst zijn tegenover het onweerlegbare bewijs dat zij bij de ver kiezingengrondig zullen worden ver Schaeck Mathon niet uit hem krijgen Ook dit verraad heeft als een lawine gewerkt Teesseling werd door de Duitschers cjermate mishandeld en gefolterd dat ook hij ging spreken Dit had tot gevolg dat 15 ondergrondsche strijders van n andere groep eveneens den dood in zijn gejaagd Uit een brief die Teesseling vlak voor de executie aan zijn vrouw heeft geschreven bleek dat hij hierover erge spijt had Nadat verdachte Vlierman zijn kameraden op deze wijze had uitgeroeid zette hij wonderlijk genoeg zijn ondergrondschen jarbeid weer voort waardoor hij een half jaar later zelf als slachtoffer van verraad gepakt werd en 2 jaar lang in het concentratiekamp te Dachau doorbracht De advocaat ficaal mr Gelinck zeide in zijn requisitoir dat hij aanvankelijk den doodstraf had willen eischen maar dat hij met den jongen leeftijd van verdachte rekening wilde houden en het feit in aanmerking wilde nemen dat de illegale groep zeker eenige verflntwoordeli kheid voor dit drama heeft omdat men beter naar den leeftijd van verdachte had moeten informeeren ten tegen het houden van verkiezingen op 31 Maart als een poging om deze nederlaag bij voorbaat weg te redenee ren Zij beschuldigen de aftredende De dood is in Dachau reeds aan dezen jongen voorbij gegaan zoo besloot de advocaatfiscaal en hij eischte daarom 20 jaar door te brengen in een Rijkswerkinrichting