Groot Gouda, woensdag 13 maart 1946

W GROOT GOUDA SifJ ALGEMEEN DAGBLAD VOOR G OUDA EN OMST REKEN WOENSDAG 13 MAART 1946 Redactie L J A v d Stcenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 177 Administratie M J vas Ltob Bur Markt 7 0 uda Tel Abonn p week 27 c Lmk nuiaB 10 et UecdUcUhl STADSNIEUWS De opgaande Zon Ter gelegenheid van ket 20 arig bestaan van de Arbeiders Tooneelvcreeniging Door en voor het Volk bad Dinsdagavond in Concordia een jubilenmopvoc ring plaats Het stuk De opgaande Zon van Herman Hetjermans heeft op vele toeschouwers diepen indruk gemaakt en boewei er wel enkele op en aanmerkingen te maken zijn zal men het er over zijn dat bet stuk verdieastelijk is gespeeld De regie was in handen van den heer P Verkaalk die getoond heeft met amateurs Iets te kunnen bereiken In De opgaande Zon wordt de ondergang van een gezia uit den middenstand gedramatiseerd Het is het bekende g geven van den kleinen winkelier die niet opgewassen Is tegen de tactiek van den warenhuiseigenaar De hoofdrol de winkelier Matthijs de Sterke vertolkt door den heer P Verkaalk werd het krachtigste geipeeld terwijl zijn concurrent Chilstlaan ensen gespeeld d or den Heer E de Ruiter ons minder kon bekoren mede door de uitspraak van enkele woorden De overige spelers waren goed in hun rol terwijl Mevr G Sprult de Rotte voor haar goede spel veel waardeering vond Na afloop had een korte huldiging plaats waarna de beer Schoonderwoerd ons Het hooren dat de tooneelvcreeniging in den loop der jaren voor verschillende cnltureele organisaties was opgetreden Eén ontbrak er aan dete opsomming Vreugde en Arbeid Twee inbraken In den nacht van Zondaf op Maandag hebben onbevoegden zich toef ang verschaft tot de werkplaats van C aan de Peperstraat waar zl een Eyslnk motorrijwiel ea een lecrcn jas meenamen Tqdens afwezigheid van de bewoners werd bij C R aan de Krugerlaan ingebroken Textiel was blijkbaar het hoofddoel waat de geheele inventaris van de linnenkast werd oKcgenomen De vrouw des huizes mist thans haar boven en onderkleeding terwijl de heer R van zijn onderkleeding beroofd is Wel een strop in dezen tijd Geslaagd De heer A W van Eijk slaagde te Lelden voor het candioaats examen Indisch Recht aan de Rijksuniversiteit aldaar Weersverwachting e oederid doof het K N M l totmorgennvoüd Wordt verwacht I Nevelig of zwaar bewolkt geen neerslag van beteekenis Aanvankelijk krachtige later feta afnemende Oostelijke wind Koud Wat Is r in Gouda t d iif Reunie I VrJJdag t m WoeiMdnfl Een moeder zonder weerga Thalla Theateri Vrijdag t a Wee daf Sterren van Arizona Schouwburg Bioscoop Van Vrfl g t m Dinsdag Verdwenen Meisjes Woensdag 13 Maart 7 30 uur Ned Ceref Gem Turfmarkt 54 Ds Joh VM Welzen Idem 8 uur Beursklok Reg Voorl Dienst Mr K F L Verboeket ver Java tijdens de Japansche bezetting Donderdag H Maart 8 mr ThallaTbeater Trouw avond Idem 8 uur Reunie Volksuniverlteiti Slmon Vestdijk draagt voor uit elgea werk Donderdag H Maart 7 S0 n Nienwa Schouwburg JeugduitvoerlBg Gymn en Athletlek Ver Excelsior Idém 8 uur Concordia Arb Toon Verg Door en Voor t Volk De opgaande Zon van H Heyermans UIT DEN OMTREK 1 Aanvragen extra Textielgoedercn Antwoord op de ingediende aanvragen kan werden gehaald aan den DlstrlbnUedlenst loket 11 Peperitr door hen wier bew s van aanvrage het nnmmer draagt tusschen 37405 en 35199 op Donderdag 14 Maart tosachcB 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 unr Ti Predikbeurten voor Zondag 17 Maart 1946 Ned Herv Kerk Reeuwijk dorp V m 9 30 uur dhr v Hoeven Nam 2 30 uur ds H Roelofsen Bedvan den H Doop Aangifte tot den H Doop Vrijdag 15 Maart half acht Ned Herv Kerk te Sluipwijk V m 10 en nam 4 uur ds E S de Lint Donderdag 21 Maart nam 7 30 uur ds Ottevanger van Leiden herdenking 25 jarig bestaan van de meisjesver Ger Kerk a d Brug V m 10 en nam 5 uur ds P Warmenhoven GEZIN EN MAATSCHAPPIJ Dat was het onderwerp van de uiteenzetting welke Mevr C Nederhor t Pot huls Maandag j l gaf voor de Ned Volksbeweging Johanna v d Woud heeft eens een boek geschreven Het Hollandsche Binnenhuisje waarin en volkomen gesloten gezin besproken wordt en aan de hand hiervan toonde Mevr Neder horst aan dat in den huldigen tijd het gesloten gezin doorbroken moet worden en plaats moet maken voor het open gezin het gezin dat een zekere wisselwerking heeft met de maatschappij De maatschappij dient niet alleen voor het veroveren van een goede positie en het verdienen van veel geld De maatschappij is een samenwerkend geheel en de ouders dienen hun kinderen voor te bereiden © p hun taak goede leden van die maatschappij te worden Uitvoerig zette spreekster daarop uiteen wat de taak van man en vrouw Is bij deie opvoeding Voor den man Is het makkelijker contact te leggen tusschen gezin en maatschappij omdat hij door zijn arbeid meestal dagelijks met die maatschappij In verbinding staat De arbeid van de vrouw daarentegen ligt veelal in het gezin zelve waardoor bet contact voor haar moeilijker te leggen is Met voorbeelden en herinneringen uit haar eigen jeugd toont Mevr Nederhorst dan aan dat er voor de vrouw een taak li buiten het gezin ea hoe belangrijk deze is mits de vronw haar tijd zoo weet te verdtelen dat belden hun deel krijgen Zij bestrijdt dan ook de gedachte dat vrouwen die een taak gevonden hebben In het maatschappelijke of zelfs politieke leven geen goede huismoeders zouden kunicn zijn Bij het opvoeden van de kinderen tot De 7e kolenbon aangewezen In het tijdvak van 13 t as 23 Maart dieaen de bezitters van de bonkaart T 509 en T 505 den daarop voorkomenden bon 50 in te leveren bij dea brandstoffen handelaar bij wien zQ als klant staan ingeschreven Óp dezen boa welke als laatste voor het stookselzoen 19451946 Is aangewezen zal zoo spoedig mogeliik d w z zoodra de handel hierop Is bevoorraad een eenheid vaste brandstoffen worden afgeleverd De aandacht w rdt er op gevestigd dat de haadcl aan de uitvoering van bestellingen op de vroeger aangewezen bonnen 47 en 48 voorrang dient te verleenen Brandstoffeakaart zorgvuldig bewaren Aangezien te zijner tijd voor het verkregen van een nieuwe brandstoff nkaart voor stookseizacn 1946 1947 de oude brandstoffenkaart T 509 of T 505 met den zich daarop nog bevüidenden bon 49 moet worden overgelegd dienen laatstgenoemde knaites zorgvaldlg te worden bewaard BMnschea die zich In de maatschappij thuis zullen voelea worden vaak fouten flemaakt D ouders mogen het de kinderen niet te makkelijk maken of een te oole opvoeding gevea Zij moeten jong leeren dat er moellljkhtden kunnen en digen alvorens woorden van waardeering aan de bestuurderen van de ontelbare vereenigingen geuit te hebben welke als algeheele leiding Van de verschillende commissies de verantwoordelijkheid dragen en mede een bijdrage brengen om het voetbalspel in ons mooie landje op vooroorlgsch peil te brengen Deze stille werkers mogen zeker van de voetballiefhebbers de volle medewerking genieten Bonnen verhandeld Tegen dea 22 jarigen T T is procesverbaal opgemaakt wegeas het verhandelen van levensmiddelenkaarten van hem zelf en zijn gezin Repatrieering van Polen De Plv Commissaris van Politie maakt bekend dat alle in deze gemeente wonend Poolsche burgers zich op Donderdag 14 Maart 1946 tusschen 10 11 14 16 of 19 30 20 uur moeten melden aan het Bureau van Politie Arti Legi aan de Markt alhier in verband met vrijwillige repatriatie Kring Gouda van den Chr Boeren en Tuindersbond Zaterdagmiddag 9 Maart waren de leden van bpvengenoemden Kring in Jaarvergade ing bijeen in Het Blauwe Kruis te Gouda De leiding van deze vergadering waarvoor de boeren en tuinders in flinken getale waren opgekomen berustte in goede handen bij den heer A Verboom die den zieken Voorzitter Hoogendijk verving Na een kort en krachtig openmgswoord las de Secretaris Oudshoorn zijn notulen en gaf een overzicht van den gang van zaken in de laatste jaren waaruit bleek dat het ledenaantal tot bijna 500 was gestegen De heer Vink hoofd der Chr Landbouwschool uitgaande van dezen Kring deed enkele mededeelingen over deze bloeiende inrichting waarvoor de aangiften ook nu al weer bijna het dubbel der plaatsen bedroeg Door den Voorzitter werd hem dank gebracht voor alles wat hij voor de school en voor de organisatie deed Daarna sprak de heer M v Berkel uit Maasland over Economische ordening Hij besprak daarbij de vele vraagstukken die op het oogenbhk m het brandpunt der belangstelling van boeren en tuinders staan en deed dat op een principieele heldere deskundige wijze In het bijzonder bij het beantwoorden van een 12 tal vragers bleek de heer v Berkel in staat te zi n zeer verhelderend te kunnen inlichten Opnieuw bleek ook nu weer hoe moeilijk de problemen van loonen en prijzen van vrijheid en gebondenheid van arbeiderstekort en ambtenarenovervloed van import en export zijn maar duidelijk bleek ook dat door organi satie wat te bereiken valt en ook nu weer dat bij elk onderwerp wel terdege het beginsel naar voren komt reden waarom een Chr organisatie absoluut noodzakelijk is wat door den Voorzitter nog eens onderstreept werd De heer Vink ging aan het eind van deze mooie vergadering in dankgebed voor BILJARTEN Bekerwedstrijd Eureka t Westen REEUWIJK Adhaesiebetuiging van Reeuwijk Door den Raad van Re euwijk werd adhaesie betuigd aan het adres van den Raad der gemeente Standdaarbuiten gericht aan de Tweede Kamer der I Staten Generaal waarin wordt opgekomen tegen de vergoeding van het Rijk van de geleden oorlogsschade aan de getroffenen op basis van de prijzen 1940 en wordt aangedrongen op een baseering der schaderegeling op de grondslag van de kosten van herstel in den huldigen tijd Maandagavond werden de eerste partijen gespeeld in het clublokaal van Eureka voor den bekerwedstrijd tusschen de biljardvereen Eureka en Het Westen Deze prachtige beker welke om het half jaar Verpeeld wordt zal het voorwerp zijn waarvoor beide vereenigingen zich gedurende de vier wedstrijden twee uit en twee thuis geheel geven zullen Ziekenhuisverpleging Het algemeen Ziekenfonds Omstreken van Gouda waaronder ook Reeuwijk ressorteert heeft de mogelijkheid geopend een aanvullende verzekering tegen ziekenhuisverpleging te sluiten De premie voor deze verzekering bedraagt 5 cent per week voor directverzekerden en 5 cent voor indirectverzekerden boven 16 jaar Voor een man vrouw en een onbeperkt aantal kinderen beneden 16 jaar wordt dus 10 et per week betaald Men is dan verzekerd tegen 300 dagen verpleging en volledige behandeling in een ziekenhuis Dit is een mooie gelegenheid voor verplicht verzekerden om tegen een kleine bijdrage verzekerd te zijn voor 300 ligdagen in een ziekenhuis Dezen eersten avond kenmerkte zich door een sportleven geest en gezellige sfeer waarbij het gebruik van eigen materiaal wel een factor was welke het mogelijk maakte voor Eureka een voorsprong van 10 2 te bereiken Hier volgen de uitslagen van den eersten avond Eerstgenoemden zijn lid van Eureka C V Dijk 66 wint van F Boegheim 47 in 33 b F Steenbeek 23 wint van G v Vliet 23 in 30 b B Spruit 23 wint van L Zwanenburg 20 in 24 b R Brandse 42 wint van W V Willigen 41 in 21 b Nobel 36 wint van L Wassenaar 36 in 24 b terwijl G Hofstede de eerste winstpunten voor Het Westen wist te behalen door van C Ramp Sr 40 te winnen in 30 beurten SPORTNIEUWS Vóór den aftrap Loop der Bevolking Ingekomen zijn C Schraag in F 65b I uit Texel M J Slappendel in E 77 uit Den Haag Vertrokken zijn A Perdijk uit 1 38 naar Maartensdijk R Groen wed van W A Uitenbogaard L Sluijs uit C 21 naar Nieuwpoort Verloren en gevonden voorwerpen Gevonden een knipmes terug bij W C Kraan Reeuwal D 77 Verloren een bruin lederen portemonnaie met inhoud terug bij mevr Vis s Gravenbroekschenweg F 52 verloren een gumihieschoen terug bij Schrijvershof Reeuwijkdorp Huisslachtingen Over de laatste week werden aan huisslachtingen ter gemeentesecretarie aangegeven 8 varkens en 1 geit Aan gestorven vee werd ter vernietiging bij den keuringsdienst van vee en vleesch aangegeven een geit een big drie kalveren en vier schapen IJsclubfeest In een eivolle zaal van leden der ijsclub Catrien herdacht deze vereeniging haar vijfjarig bestaan Het groote programma dat was opgesteld kon wegens tijdsgebrek niet geheel worden afgewerkt Er is op zijn Sluipwijks feest gevierd dat wil zeggen allen broederlijk bijeen De muziek van de Bamogimans oogstte een welverdiend applaus De Sluipwijksche humorist Piet en de conferencier Teun hebben zich uitstekend van hun taak gekweten Trouwens allen die medegewerkt hebben om deze feestavond te doen slagen hebben hun beste krachten er aan gegeven Het feest had veel overeenkomst met een bruiloftsfeest De vedoting bracht voor elke 12 personen een prijs Een woord van dank aan hen die deze prijzen geschonken hebben Een gedeelte van het batig saldo komt aan de stichting Nederiand helpt Indië en Ned Herv Kerk voor het aanschaffen van een nieuwe bel in de toren welke door de bezetters is gestolen ook zullen komen die uit den weg ge rulmd moeten worden Ook bier zal er op moeten worden gelet dat het gezin op de maatschappij gericht blijft De taak van de school Een van de helpers van de ouders vormt de school waar goede begrijpende onderwijzers de kinderen verantwoordelijkheid kunnen leeren wat hen In het latere leven ten goede zal komen Ook de kerk en de Jeugdbeweging hebben hier een belangrijke taak en zelfs politieke partijen kunnen een steun zijn voor de opvoeders wanneer zij de belangrijkheid van het gezin erkennen en haar rechten willen beschermen Mevr Nederhorst nam de vragen welke In elk gezin overdacht dienen te worden onder de loupe welke school kiezen wij voor onze kinderen in verband met het mlllleu moeten de kinderen opgevoed worden in den godsdienstldet ouders of moeten de kinderen in de gelegenheid worden gesteld op een bepaalden leeftijd zelf een keuze te doen hoe staan zij die nooit armoede gekend hebben tegen over hun leeftijdsgenootcn die er midden in zitten Is het voldoende hen er theoretisch op te wijzen of moet de opgroeiende jeugd door er mede in aanraking te Komen op school of in de jeugdbeweging al vroeg leeren welk onrecht er In de wereld heersch en ïoodoendc al vroeg de fouten van de maatschappij leeren kennen Aan het slot van haar betoog wees Mevr Nederhorst nogmaals op de ulters belangrijke functie die de vrouw heeft als draagster van het gezin ten opzichte van de maatschappij Zij dient wel de echte Hollandsche huiselijkheid t bevorderen In het gezin maar geesten en harten wijd open te maken voor hetgeen er In dt maatschappij leeft Met ten uitvoerige discussie naar aanleiding van hetgeen Mevr Nederhorat uiteengezet hnd werd de bijeenkomst I gesloten Het is goed nu er door de slechte terreinomstanhigheden niet of al heel weinig voetbal is eens een overzicht te geven van wat er alzoo aan vooraf gaat vóór de voetballiefhebbers hun favorieten in het veld zien verschijnen Dikwijls is het zoo dat de kern van de Ie elftal spelers voortkomt uit de junioren die meestal de beste clubmenschen blijken te zijn die voor hun vereeniging als het ware door het vuur gaan Als junior ressorteeren zij onder de juniorcommissie waarvan het vele werk gezien de belangrijkheid ervan meestal niet hoog genoeg aangeslagen wordt terwijl de publieke belangstelling die voor de jongens als zoodanig geen hoofdzaak vormen mag toch van de zijde der ouders te gering is Daar dit medeleven voor dezt voetballers in den dop een aansporing zou zijn deze wedstrijden welke toch de grondslagen zijn voor hun verdere voetballoopbaan serieus op te nemen zou dit medeleven zeker op prijs gesteld worden Wanneer het dan zoo ver is dat zij de kinder voetbal schoenen ont groeid zijn vallen zij onder de elftalcommissie wier moeilijke taak de diverse elftallen op zijn sterkst in het veld te brengen veel critiek ondervindt Wanneer men meer van het interne werk van deze commissie op de hoogte was zou zeer zeker veel van deze critiek achterwege blijven Ook de zaaltraining welke tijdens het voetbalsei zoen door iedere behoorlijke vereeniging gehouden wordt verdient vermelding Deze staat meestal onder leiding van een der leden die zich dan gedurende één of dikwijls twee avonden geheel belangeloos geeft om de spelers in staat te stellen Zondags in de beste conditie op het veld te verschijnen En dan niet te vergeten den scheidsrechter welke voor het goede verloop van de wedstrijden onontbeerlijk is en dikwijls steeds in tegenstelling tot de spelers die omringd zijn door bestuurders en supporters er geheel alleen op uittrekken om soms na 20 a dü min loopen op het terrein te arnveeren Veelal ziet hij zijn moeite en opofferingen beloond met opmerkingen en critiek op zijn leiden door publiek en spelers terwijl de heer Nijs Ie klas scheidsrechter nog zoo juist in een causerie gezegd heeft dat wanneer een speler tien fouten maakt eert scheidsrechter er niets van zal zeggen maar dat wanneer die scheidsrechter ook maar één fout maakt het vast die z fde speler is die hem daarop attent zou maken Wij willen met ein