Groot Gouda, woensdag 13 maart 1946

Brammfttje Flapoor en z ii irriendoii Nadruk verboden De Avontttfen wn door G Th Rotman nni iiii imj Il iliUj MI J I i LJi y 110 Tom schreeuwde nu in zijn negertaai dat Mr Habbertton dalen moest en de machine streek na een paar keer roni gevlogen te hebben precies voor het huis van den sheik neer Deze kwam al op het gesnor aanlopen en lachte verrast op het gezicht van zijn oude kennissen Maar achter Ben Aboe stond nèg iemand en die keek helemaal niet vriendelijk 109 Terwijl de vliegmachine over het Afrikaanse woestijngebied vloog keken Bram en zn vrienden de ogen uit in de hoop bekende plekjes te zullen ontdekken Nu dat duurde een poosje De avond begon al te vallen en ze hadden al onvermoeid naar alle kanten rondgevlogen toen Bram opeens uitriep Daar heb je het huis van Sheik Ben Aboe De Fransche meenin over Franco Opinie onderxoek wi st veranderde houding aan AMERIKAANSCH NIEUWS Amerika abandonneert de beroeïnde Stilwell Road én 11 militaire vliegvelden in Birma omdat deze onverkoopbaar zijn Aan de Stilwell Road werd een bedrag van $ 137 000 000 aan de vliegvelden $ 15 000 000 ten koste gelegd De Amerikaansche Bladen blijven in hun commentaar op de tweede rede van Churchill in Richmond Virginia critisch ten opzichte van zijn oproep tot wat zou neerkomen op een AngloAmerikaansche militaire alliantie ofschoon opgemerkt wordt dat de minder specifieke suggestie van een broedergemeenschap zooals hij die in Richmond deed meer in overeenstemming zou zijn met de normale Britsche en Amerikaansche idealen I Geroofde Belgische kunstschatten teruggekomen 27 meesterwerken waaronder twee werken van Memling een Madonna van V d Wej den een Madonna met het Kind van Quinten Matsijs een Rubens een Albert Cuyp een van joyen een Ruysdael een Potter twee Taddeo Gaddi een schilderij van den meester Willem v Keulen en een beeldhouwwerk dat aan Veit Stess wordt toegeschreven zijn uit Duitschland in het Museum voor Kunst en Geschie RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Melodia 18 15 Eng les voor beginners 18 45 Qram müz RNIO 19 00 Nieuws 19 15 DieparItementale uitzending 19 30 Progr v d Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Radio PhilJi Orlcesto l v Albert v Raalte Jan Odé piano Ö a 4e Pianoconcert van Beethoven 21 10 Wonen in gehavend Nederland door C v d Bom 21 30 Gram muziek 22 00 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 22 30 Nahum Siuszny piano 23 00 Concert voor fluit en harp Mozart 23 25 Avondlied 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting Hilversum ii 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Orgelopnamen 18 30 Het rijk overzee Boschgeesten huizen ter S O K door G L Tichelman 18 45 De structuur van ons rijk door J E Stokvis 19 00 Orkest Johnny Meyer VPRO 19 30 Het internat Vrijz Prot door Dr H Faber 20 00 Nieuws 20 05 Departementale uitzending VARA 20 20 Lili Pons zingt 20 30 De magnetische storing hoorspeL 21 15 Gram muziek 21 30 Omroepkoor o l v Fred Boshart 21 50 Radio Phiih Orkest o Lv Albert van Raalte m m v Willy Busch viooL Beethoven progr Beschut de 22 45 Geestelijk leven schatten door ds A L Broer 23 00 jenis te Brussel aangekomen De Izvestia over Nieuws 23 15 De Ramblers 23 45 Rus Churchill s rede Radio Moskou heeft gisteren artikel uit t regeeringsorgaan Izvestia van de hand van den SowjetRussi schen Historicus prof Tarle aangehaald Hierin wordt o m gezegd dat de SowjetUnie niet naar de wereldheerschappij streeft zooals Churchill onlangs verklaarde Wel is de SowjetUnie vastbesloten zijn grenzen te beveiligen Tarle verwijst in zijn artikel naar aanleiding van de vergelijking welke Churchill trok tusschen de vaderlijke regeering van GrootBrit tannië en de toestanden in OostEuropa naar de levensomstandigheden van de volkeren van Britsch Indië en Egypte De verdediging van Seyss Inquart Een speciale verslaggever van het A N P seint Het tribunaal te Neurenberg heeft besloten Seyss inquart acht getuigen toe te staan waarvan vier voor het Nederlandsche deel van deaanklacht namelijk Wimmer Schwebel Fischboeck en Hirschfeld Voorts zullen door de verdedigers de verhooren van Volkers Von der Wénse en Hannema als bewijs gebruikt kunnen worden De documenten die door Seyss Inquarts verdedigers zullen worden gebruikt bestaan in hoofdzaak uit publicaties over Oostenrijk en den Anschluss Voor het Nederlandsche deel van de aanklacht zal de verdediger slechst twee documenten gebruiken Het eerste is een arrest van den Hoogen Raad d d 12 Januari 1942 dat door de verdedigers zal worden geijruikt om aan te toonen dat de rijkscommissaris ook volgens de meening van dit Opperste Gerecht bevoegd was wettige verordeningen uit te vaardigen Het tweede is een officieele publicatie van de Höhere SS und Polizeiführer over executies na den aanslag op Rauter in Maart 1945 De doodstraf P Vermeylen houdt in Le Soir een requisitoir tegen de doodstraf en haalt hierbij de houding aan van de Neder tige avondklanlcen 24 00 Sluiting een Ernstig lawine ongeluk aan FranschZwitsersche grens Het Journal de Geneve verneemt uit Annecy Fransch Savoye Zondag j l is in de omgeving van den pas van La Croix een ernstig lawine ongeluk gebeurd met donderend geweld is de lawine neergekomen en heeft een uitgestrekt boschen weidegebied bedekt Zes personen geraakten onder de sneeuw bedolven en konden niet gered worden Voorts werden 14 koeien en 30 schapen meegesleurd Een reddingsploeg is thans doende de lijken der zes slachtoffers te voorschijn te halen t Zwitsersch Teiegraaf agentschap voegt in antwoord op onze desbetreffende informatie aan dit bericht toe dat de slachtoffers van Fransche nationaliteit zijn Vermindering van de spanning in Mandsjoerije De New York Herald Tribune schrijft o a Het is buiten kijf dat het optreden v d Russen in Mandsjoerije ergelijk is geweest Heel Amerika is geschokt door de berichten van dagbladcorrespondenten die er tenslotte in geslaagd zijn door te dringen tot Moekden Wat beteekent dit optreden Het kan heel goed zijn dat de plundering van Mandsjoerije niet meer is dan een afschuwelijk voorbeeld van de verschrikkingen die veroorzaakt worden wanneer een ongediscipleerd leger losgelaten wordt op een volk dat geen bescherming heeft en dat verantwoordelijke Russische autoriteiten het oogmerk hadden om Mandsjoerije aan China terug te geven Deze theorie welke heel goed juist kan blijken vindt steun in vele aanwijzingen van de laatste maanden met inbegrip van Rusland s houding tijdens de onderhandelingen over het Chineesch Russisch verdrag dat Moskou instemde met de vorming van een sterk vereenigd en democratisch China Een permanente Russische bezetting van Mandsjoerije kan onder geen voorwaarde geaccepteerd worden Mand and sche bevolkmg joerije is Chineesch door ras taal cul tuur Het is niet Japansch hoewel Tokio de mijnen b osschen en boerderijen exploiteerde evenals de bevolking Het is zeker niet Russisch Het voedseloverschot en de industrieën van Mandsjoerije zijn van essentieel belang voor de welvaart van een sterk en democratisch China Slechts in Mandsjoerije kunnen de Chineezen een fractie van het ijzer en staal produceeren dat hun land noodig heeft De situatie moet spoedig geregeldworden wil men het gevaar van eenramp voorkomen Slechts op een manier kan de spanning verminderd worden wanneer de Russen het duidelijkmaken hoe eerder hoe beter dat zijgeen plannen hebben om een deel vanChina in beslag te nemen De eenigeonloochenbare manier daarvoor zouzijn om hun troepen üit Mandsjoerijeterug te trekken De berichten overtroepentrdnen die zich in noordelijkerichting bewegen vormen goede lectuur voor alle ware vrienden van Rusland China en van den yftde ZooZ I miHioenen ChiiTgHzen in vreesw h s 8che bajonetten leven isïïnS ru f internationale saSn ï en democratie en vrede te zijS raogeüjkheden zouden Schrijver acht de doodstraf een onding omdat zij op het wraakgevoel gegrondvest is Alleen in geval van oorlog acht hij haar toelaatbaar als afschrikwekkend voorbeeld In Nederland is er een sterke beweging tegen de doodstraf zelfs tep gunste van de ergste landverraders Holland heeft evenzeer onder het verraad geleden als België De beweging wordt zelfs gesteund door hen die in de concentratiekampen vertoefd hebben De tegenstanders ageeren vooral uit godsdienstige overwegingen Waarschijnlijk zullen er niet meer dan een tiental personen terechtgesteld worden en dan nog ten gevolge van processen welke de zaak van alle kanten belichten Op het oogenblik van h et gevaar heeft België zijn besluit genomen Een onverbiddelijke gerechtigheid zou plaats hebben Daardoor bleef het land bij de bevrijding voor een bloedbad bespaard Maar daar deze gerechtigheid een oorlogs rechtspr was behoeft men in vredestijd dezelfde politiek nog niet te volgen De schrijver besluit zijn artikel met den wensch dat de Belgische justitie weder een vrede gerechtigheid wordt een gerechtigheid van hernieuwde sociale aanpassing INDIE De besprekingen tusschen Dr van Mook en Sjahrir Uit zeer betrouwbare bron ver neemt A N P Aneta dat de officieele besprekingen tusschen Dr van Mook en Sjahrir heden Woensdag in den laten namiddag in de ambassade van Sir Archibald Clark Kerr zullen beginnen Sir Archibald zal bij de discussies tegenwoordig zijn Nederlandsche kringen over Sjahrirprotest De diplomatieke correspondent van Reuter schrijft De voorstelling van zaken neergelegd in het protest tegen de aankomst van Nederlandsche troepen dat Sjahrir bij den Britschen opperbevelhebber op Java heeft ingediend als zouden aan het zenden van deze versterkingen vijandige bedoelingen ten grondslag liggen is in Nederlandsche kringen te Londen met beslistheid van de hand gewezen Men brengt n I in herinnering dat op 18 Februari j l de heer v Kleffens in den Veiligheidsraad heeft uiteengezet dat het voorstel om Nederlandsche troepen naar Nederlandsch Indië te zenden de aflossing van de Britsche troepen die daar momenteel aanwezig zijn ten doel had Nadat hij had verklaard er op te vertrouwen dat de Veiligh raad het er over eens zou zijn dat dit een normale gang van zaken is met het oog op de buitengewone omstandigheden welke aanleiding waren geweest tot het zenden van Britsche eerder dan Het Ned Instituut voor de Publieke Opinie stelde ons de gegevens ter beschikking van eenige onderzoekingen van het Instituut Francais d Opinion Publique Dit Instituut heeft eenige malen de meening van het Fransche volk gevraagd over Franco het eerste in November 44 De vraag luidde toen t Moet Frankrijk de Spaansche tegenstanders van Franco helpen om hem tea val te brengen De antwoorden waren Ja 37 Neen 51 Geen meen ing 12 Aan het einde van de conferentie van Potsdam in Augustus 1$45 werden twee vragen gesteld Ten eerste Denkt Gij dat Franco vanzelf zal aftreden Antwoorden a 2 Neen 50 Geen meening 29 Op de tweede vraag Indien Franco niet uit eigen beweging heengaat moeten dan de geallieerden en met name Frank rijk in Spanje tusschenbelde komen luidden de antwoorden Ja 43 Neen 33 Geen meening 24 Naar aanleiding van de stappen van de Frantche regeering bij de regeeringen van Amerika en Engeland voor een gezamenlijke actie tegen het bewind van Franco werd in Janaati 19i6 de vraag gesteld Moet naar Uw meening Frankr k ocmlddeHiJk alle diplomatieke betrekklogea met het Spanje van Franco afbreken of moet het wachten tot Engeland en de Ver Staten ook besluiten de dllplomaüeke betrekktoflen te verbreken van Nederlandsche troepen verklaarde dr Van Kleffens nu te kunnen beloven dat deze troepen evenmin zullen worden gebruikt tegen dat deel van de Nationalistische Beweging dat te goeder trouw is ais de troepen welke wij reeds op Java hebben doch slechts tegen wederspannige elementen en struikroovers indien dit noodzakelijk is Deze verklaring van dr Van Kleffens blijkt een antwoord te geven op het eerste van Sjahrirs bezwaren in het bijzonder in verband met het feit dat de Nederlandsche versterkingen Britsch Indische troepen in staat zullen stellen van Java terug te keeren Formeel gezien is de bewering in het Indonesisch protest dat de aankomst van Nederlandsche troepen neerkomt op een schending van de Indonesische Bouvereiniteit ongegrond daar de Britsche regeering zooals zij overigens steeds heeft gedaan het Nederlandsch Gouvernement als het souverein gezag in NederlandschIndië erkent In Londen koestert men algemeen de hoop dat de aankomst van Nederlandsche versterkingen ten einde de Britsche troepen af te lossen op dit oogenblik geen averechtsche uitwerking zal hebben op de onderhandelingea tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs De Abraham Crijnssen op patrouille De Nederlandsche Marinevoorlichtingsdienst deelt mede de Abraham Crijnssen heeft onlangs bij een patrouillevaart tusschen Java en Sumatra een bekend Nederlandsch motorschip dat onder de republikeinsche rood De antwoorden waren Wachten op Engeland en de Ver Staten 41 Onmiddellijk de diplomatieke betrekkingen verbreken 29 De diplomatieke betrekkingen niet verbreken 14 Geen meening 16 Opvallend is dat jongeren en arbeiders vaker en onmiddellijke verbreking van de diplomatieke betrekkingen vragen dan ouderen en industrleelen of vrije beroepen Stand van de schepen met repatrieerenden Batavia Singapore Colombo Port Said Gibraltar Southampton Amsterdam Noi 1 Bloemfontein no 2 Tegelberg no 3 Oran e no 4 Japarn no 5 Tjisn dana no 6 Nieaw Amsterdam witte vlag voer ontdekt Bij het doorzoeken van het schip werd een aantal messen en speren en ook een Japan sche vertaling van Hitler s Mein Kampf gevonden Het schip werd opgebracht en is nu te Tandjong Priok in dienst van de Nederlandsche marine Sjahrir s kabinef Wat het meest opvalt aan het kabinet is het feit dat noch de communisten noch n enkele vertegenwoordiger van het z g Volksfront er deel van uitmaken Wikanan die als de radicaalste minister beschouwd kan worden is minister zonder portefeuille Voorts is de zeer belangrijke Masjoe mi partij door geen van haar meest radicale figuren vertegenwoordigd Minister Sjafei lid van de P N I en vice minister Saksono zijn beiden experts op het gebied van onderwijs terwijl de meeste andere partijlooze ministers voor den oorlog aan verscheidene Nederlandsch Indische re geeringsdepartementen waren verbonden Sjafroedin die tevens voorzitter is van het werkcomité van het Centrale Nationale Comité is de meest invloedrijke vice minister Men verwacht dat het nieuwe kabinet zijn verklaring omtrent de te volgen gedragslijn in voorzichtige bewoordingen zal stellen en dat deze fundamenteel aanzienlijk gematigder zal zijn dan het minimum program dat in de laatste zittingen van het Centrale Nationale Comité i $ aangenomen De nieuwe ministers in de partijen waartoe zij behooren Hieronder volgt een lijst van de nieuwe Indonesische ministers met de politieke partijen waarvan zij lid zijn Alinisters Sjahrir Soedarsno en Sja rifoedin Partai Sosialis Natsir Ras jidi Masjoemi Organisatie van Moslims Djamiloedin Rasat en Sjafei Partai Nasional Indonesia Putuhena Christelijke Partij Ulfah Santoso Perwari Vrouwenorganisatie met so sialistische tendenties Wikana Se rindo Darmasotiawan Soerachman Darmawan Soewandi Abdul Karim partijloos vice ministers Hadji Agoes SaHm Hadi Moelia parijloos Sjafroedin generaal majoor Arudji Djuanda Masjoemi Leimena Laoh christelijke partij Samadikoen Saksono P N I Abdulmadjid Djojoadi ningrat Partai Sosialis Samsu Oeda ya Partai Boeroeh Indonesia arbeiderspartij De muiterij te Menado Over de muiterij te Menado zijn nog de volgende bijzonderheden bekend geworden e leiders der rebellen de sergeants Tauloe Bisman en Wuisan die zichzelf tot resp kolonel majoor majoor en kapitein gemaakt hadden werden op 11 Maart om één uur in den middag door hun eigen manschappen gearresteerd en naar H M s Piet Hein gevoerd Hierna kwamen drie pelotons uit de bemanning van het schip volledig bewapend en met de Nederlandsche vlag voorop aan land Daarop marcheerden zij dwars door de stad naar de kazeme s om het bevel daarover op zich te nemen Zij werden met zeer groot enthousiasme vQfïWelkomd Pamfletten met een boodschap van Koningin Wilhelmina tot de twaalfde provincie werden onder de bevolking I verspreid