Groot Gouda, woensdag 13 maart 1946

De ootvolkiog van Fraokrijk Universum Press Parijs Maart Sedert eenige maanden is een vreemde verontrustende reiskoorts in de Fransche jeugd gevaren De con sulaten hoofdzakelijk van verre over zeesche landen worden door menschen bestormd die zoo snel mogelijk een visum willen bemachtigen om te emi greeren Bij den Argentijnschen vertegenwoordiger in Parijs zijn op één morgen 30 verzoeken voor een visum binnengekomen Een Parijsche cou rant verkondigde dat een half millioen jonge Franschen liever vandaag dan morgen zoü willen emigreeren Wat geschiedt er in Frankrijk Welke kunnen de redenen zijn die denFranschman ertoe aanzetten zijn geluk in andere hemelstreken te beproeven dezelfde Franschman die over degeheele wereld beroemd is om zijnfamliezin en zijn liefde voor een eigenhuisje Eens was FrankrijlC lla douce France het land waar men het als nergens ter wereld verstond te leven en behagen in het leven te scheppen Wie zou er vóór den eersten wereldoorlog ooit aan gedacht hebben Frankrijk a gastvrijen bodem te verlaten In een eeuw tijds tot het uitbreken van den eersten wereldoorlog stond er tegen 100 emigreerende Engelschen slechts 1 Franschman die zijn geluk elders ging zoeken De tijden zijn veranderd Frankrijk dat zonder dit verschijnsel toch al te kampen heeft met een jaarlijks verder dalend geboortecijfer en dat tot de oude politiek van vestiging van buitenlanders teruggrijpt moet bele ven dat zijn jeugd op school universiteit kantoor en sportveld over niets anders spreekt dan over de reis overzee de reis naar verre nieuwe en exotische landen waar men een leven m t goede toekomstmogelijkheden zou kunnen opbouwen Er worden groepjes jonge menschen gevormd die tezamen willen emigreeren en zich tezamen ergens willen vestigen Talrijke gedemobiliseerde soldaten honderden door den oorlog geteisterde families menschen die uit alle lagen der bevolking komen zitten in de wachtkamers der consulaten Het probleem heeft dusdanige afmetingen aangenomen dat de regeering en de voornaamste bladen des lands het grondig bestudeeren In de huiskamer worden alle vragen met betrekking tot de emigratie uitvoerig besproken en leiden vaak tot de heftigste discussies Eenerzijds vormen de emigranten intelligente en schrandere menschen anderzijds zijn zij lafaards beter nog deserteurs die Frankrijk juist op dat oogenblik willen verlaten waarop het land hen het dringendst noodig heeft Een enquête onder degenen die voor emigratie in aanmerking willen komen bracht de volgende motieven aan het licht In de eerste plaats speelt het verlangen na vijf jaar afsluiting den horizon weer eens te verwijden een niet geringe rol Maar er zijn ook gewichtiger redenen Een jong ingenieur was van meening dat Frankrijk vóór den ooriog het land waS waar ieder die een beroep had geleerd een bestaan kon vinden Ik heb zeven jaar lang in een fabriek van electrische apparaten gewerkt Daardoor beschik ik over eenige hoewel bescheiden middelen Vroeger zou ik daarmee een kleine eigen firma hebben kunnen oprichten Dat is op het oogenblik uitgesloten Afgezien van alle daartoe benoodigde vergunningen zou ik geen mogelijkheid zien hoe door zelfstandig werken in mijn levensonderhoud te voorzien Wie tegenwoordig in Frankrijk eenigszins een bestaan wil vinden moet 12 000 fr per maand verdienen Maar dat is mij niet mogelijk met de reparatie van de bel bij mevrouw Du pont of het verwisselen van een zekering bij mijnheer Durant Daarom wil ik zoo vlug mogelijk naar Zuid Amerika emigreeren want daar heeft men gpecialisten noodig en wordt men goed betaald De stelselmatigheid waarmee de regeering den opbouw moet organi seeren brengt natuuriijk een sterk woekerende bureaucratie met zich mee die vele jonge menschen al van te voren afschrikt Frankrijk heeft het zwaar te verantwoorden 1 800 000 gebouwen en huizen moeten worden opgebouwd Alles moet van den grond af aan worden vernieuwd of gemoderniseerd Maar waar moet al het geld vandaan komen Er zullen steeds meer en steeds zwaardere belastingen moeten worden geheven die de productie weer op gang kunnen brengen en pas als het zoo ver is kan men eenigszins tevreden zijn Maar hoe lang zal dat duren 10 jaar of 20 jaar De jonge menschen die als het ware zes jaar verlies van hun leven aan Hitler te danken hebben hebben geen tijd en geen geduld meer Voorshands is de Staat als hij tenminste geen bank roetierspolitiek wil volgen maar de productie op toeren wil brengen niet bij machte de loonen van zijn ambtenaren te verhoogen Daar de gemeenschapszin in Frankrijk nog niet sterk ontwikkeld is en de ambtenaren den Staat als een hun vijandig gezinden superieur beschouwen probeeren ook zij te emigreeren Er is ook stellig een zeer ontwikkelde gemeenschapszin voor noodig om ook maar een poging te doen een gezin van vier personen van 7 000 fr te onderhouden Maar al te veel jonge Franschen die het persoonlijk welzijn hooger achten dan de genezing van hun Staat hebben te vroeg hun geduld verloren Zij verwachten van de regeering dat men hen zal helpen zonder eraan te denken dat zij zelf den Staat en dat zij zelf de regeering vormen of moesten vormen Een gedemobiliseerd soldaat die als spreekbuis van zijn heele compagnie fungeerde verklaarde ronduit dat hij niet drie jaar lang op alle slagvelden had gevocljten om nu in een land te leven waann een verstikkende en verlammende atmospheer heerschte en waar ipen niets maar dan ook niet kan bereiken HET WERELDFONDS EN DE WERELDBANK Een correspondent van A N P Anetameldt De eerste poging om de overeenkomsten van Bretton Woods ten uitvoer te brengen zal a s Maandag ondernomen worden Behoudens 9 landen waaronder de Sowjet Unie die door waarnemers was vertegenwoordigd waren 39 landen waaronder Nederland die de overeenkomsten van Bretton Woods hebben onderteekend tegenwoordig bij de officieuze bijeenkomst van de delegaties bij het wereld fonds en de wereldbank De groote belangstelling van Nederland blijkt uit t feit dat Nederland in in verhouding tot de andere landen zoowel quantitatief als qualitatief sterk vertegenwoordigd is Bovendien staat aan het hoofd van deze afvaardiging de minister van financiën prof P Lieftinck De ander leden zijn prof O W F Bruins de Nederlandsche regeerings gedelegeerde bij de Nederiandsche Bank prof A M de Jong directeur van de Nederlandsche Bank dr J W Beyen financieel adviseur der Nederlandsche regeering dr D Crena de long financieel adviseur der Neder landsch Indische regeering dr H Rie mens financieel attaché der Nederlandsche ambassade te Washington dr L R W Soutendijk bijzonder adviseur van den minister van financiën Dr A Broches van de Nederlandsche economische en financieele missie ii Washington treedt als secretaris der delegatie op De Nederlandsche belangstelling ig gemakkelijk te verklaren door het feit dat Nederiand de achtste plaats i neemt wat betreft de bijdragen tot het fonds zoowel als de bank Na de Big Five volgen Britsch Indië Canada Nederland België en Australië De bevoegdheden van de bank worden uitgeoefend door den raad van gouverneurs welke bestaat uit een g ouverneur van ieder land dat lid is e Nederlandsche gouverneur is prof Lieftinck De opzet van de bank is de internationale beleggingen via den gebruikelijken particulieren weg te steunen De bank kan leeningen uit haar eigen middelen toestaan maar het meerendeel van haar transacties zal naar men verwacht het garandeeren zijn van leeningen die bij de inteekenaars worden geplaatst De credietwaardigheid van de landen die voor een leening in aanmerking wenschen te komen zal de rentevoet beïnvloeden Aan den anderen kant echter zal de onzekere politieke toestand over het algemeen mogelijke geldschieters misschien afschrikken Uitstel vredescooferentie te ParijB Welingelichte kringen te Londen zi van mecning dat de vredesconferestie welke In Mei te Pari s zou worden geopend tot eind Juni zal worden uitgesteld Volgens de Sunday Pictorial zuilen volgens officieele gegevens omstreeks half Juni alleen te Tokio omstreeks veertienduizend fraternisation kinde ren afstammelingen van Amerikaansche soldaten geboren worden De gegevens zijn afkomstig van ziekenhuizen en vroedvrouwen De Bedrqfsvereeniging HET PLATTELAND uitvoering der Land en Tuinbouwongcvallcnwct en Ziektewet vraagt jeugdig Kantoorpersoneel p Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan het kantoor Crabethstraat 38 In Bakkerijbedrijf te Gouda is plaats voor BOEKHOUDER Zelfst werker en vlot correspondent Salaris f 175 per maand Brieven onder no 5162 bur v d blad Heden behaagde hetdenHeere tot onze diepe droefheid nog geheel onverwachts van onze zijde weg te nemen onzen innig geliefde Man en zorgzamen Vader Behuwilzooo Broeder Bcbttwdbroeder en 0 m MARINUS ZUIDAM in den ouderdom van bijna 63 j Gouda M Zuld m Kool ZeUt M Stofberg Zuldam P L Stofberg Goada C Zutdam G Zuldam en Verloofde en Familie Gouda 12 Maart 1946 Houtmansplantsoea 22 De teraardebcstelliag zal plaats hebben Vrijdag 15 Maart a s te 2 15 uur vanaf het sterfhuis te 2 53 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Met gr ot leedwezen geef ik hierbij kennis van bet overlijden van mijn haoggeachte zeergewaardeerde Cbef medewerker den Heer M ZUIDAM dte zeven en veertig Jaar lang de zaak met volle plichtsbetrachting heeft ter zijde gestaan Zijn nagedachtenis zal bij ons in hooge ecre blijven S P J V d SLOOT Gouda Oosthaven 22 Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onzen Chef den Heer M ZUIDAM Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons W ven voortbestaan Htt 8ez e lijk Peraoiecl De Heer en Mevrouw COHEN DUIJM zeggen mede namens wederzijdschc Ouders hartelijk dank voor de belangstelling bij hun Huwelijk onder LAGE GOUWE 60 ORGEL te koop scwraagd Brieven mtl k £ Li I f WalMT BtÊLtt tnmi 2Sb Rotto Mi Hiermede betuigen w4 oazen hartelijken dank aan de Directie Hoofdzuster en Zu ters van het Rusthuis Huize Juliana voor het aangename verblijf alsook voor de liefdevolle behandeling bij de ziekte en het overlijden door het verplegend personeel van het Van Iterson Ziekenhuis bewezen aan onzen besten Broer Zwager en Oom Willeai van Hoorn S Molenaar Van Hoorn van Hoorn p de Mooy Maart 1946 Echtpaar zonder kinderen zoekt heel huis half huis of kamers in Gouda of omgeving Brieven onder no 5147 bureau v d blad Te koop likii Imiskiiiiir aniibliiniBt bestaande uit 4stoclea 2 mtmfaateaUstSckalftafel drcatolr nieuw REDELIJKHEID Bloemendaal 16 Te huur gevraagd pikhlis oi pikliBisniiiti Centrum Brieven onder no 5155 bureau van dit blad Te koon GROOTE PARTIJ Pcalca 1 Doperwtcii i Planten Capnc oer FIRMA ERNST Wath Vcnteweg H 143 Gouda PIANO t koop gewraagd Brieven met opgave v n priji en merk Me H A v EUwIjk Noiemnnitr H R dnm GEVRAAGD MEISJE voor halve daflen of WERKSTER voor 3 middagen per week B VAN DIIK Doelestraat 20 Gevraagd Zit en Slaapkamer of ZIt Slaapkamer net gebruik van keuken of mtft kcukcB Br onder no 50 bnr v d W M KOOLWIJK Reparatie en Metselbedrijf Nieuw en Verbouw Ook voo r witwerken n schoorsteanvagen HET JUISTE an GOEDKOOP STE ADRES Zwarteweg 3 WINKEUUFFROUW In schoenzaak te Gouda is plaats voor NETTE WINKELJUFFROUW Wie een prettigen werkkring wenscht schrijve met vermelding van leeftijd of niet oet vak bekend verlangd salaris en verdere gegevens onder no 5139 bureau van dit blad Nieuwe Stofzuigers DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR ELZERMAN Lange Houtstr 14 Den Haag Telefoon 11 15 23 Piano s Orgels RepaTcUies worden momenteel weer aangenonlen Fa Joh de Heer Heemraadsplein 9b Rotterdam W Telef 31558 Ontsmettingsdienst FIRMA LIEVE Co Vlaardingen zal bij voldoende deelname een gemeenschappelijke actie rattCD en muizcnbestrijding organiseeren voor Vaehoudars badrijven en particulieren Zij die in begin el hieraan wentchen deel te nemen kunnen zich opgeven aan onderstaand adres FfSMA VAN BOHEMBN K Tiendeweg 10 Gooda Levensmiddelenbedrijf Fa C v Tongerloo vraagt poor direct FLINKE JONGEN ong 18 jaar voor bezorgdienst en winkel Groencndaal 4 Tel S68S Het Bedrqfschap voor Vee ea Vleescb afd P T C Gouda vraagt een RUIM KANTOORLOKAAL in Centrum der stad Aanbiedingen aan het kantoor der P T C Regentesseplantsoen 14 toc6a Vloeibaar Bchanfl Waterverf Kalk Rijwiellak Zwarte Vuurlak Spiritusvernissen Jan Vanderland MARKT 2 GOUDA REUNIEUTHEATER Gesëa HEDEN Woensdag 3 n 7 15 u en 9 15 u Laatste VOOISTEILINEEN methetzeldaame mooie fUmwerk nEen Moeder zonder weerga Toegang boven 14 jaar Vr dag I s Erich TOB Stroht im in ALIBI IcTnderwagens kunt U laten spuiten bij UITMAN lozMdull7 Uw wfl wofdt cUa wt r ali nlcnw Meisje gevrugd voor de morgeaareB of NBTTB WBBKtTBS voor 2 dagen ia gezin van 2 pcraoocn KARNEMELKSLCK T 122 Burgerheer zoekt eenvoudige Zit Slaapkamer m pension of alleen middagmaal voor langdurig ver blijf Aanb aan KIEFT Qtlopark 3 Doort Hccren model Franco p p f 1 Boekh Postbus 15 BOXTEL N D V P tjes TE KOOP AANGEBODEN Donktrfclmuw U rtinport i e m x BricvcD onder bo SIST b re Guramizciltiu voor wi 8 klni k at ei Boikeakergitraat 24 eca wifaroMlc Utren dameihandtarch e lecrcn schoudertaich Graaf Floriiweg 78 na 6 TE KOOP SEVRAASD WaBdelwag t in goeden t 0 te rullen tegen oebloemde xomerjapon Joubertitraal DIVERSEN Te buar vrfle voorkamer roor ek 00 of aelirilfwerk bi aetle menicbea w kinderen Br ao 5094 bareau v d BW Verloren rechter heerenhandichoen gl y jj tegea bel ter te bei Weth Vcnteweg Oj TER RUILINja zwarte damecKhoenta panfi dafflatachoenen m 3Si of 39 1 g Bnrg Mar een nieuw electr etri ki ier i 31 gr maat en 2 pr oage t at 0 voor I paar dit m 35 Wit lianen antcltjc en t t i van li jaar v or in Wf It tf K h atje maal 23 et paar la floedec t l paar damcaUarsaa m rltMl 39 o l fl tJuda i MportKko a i k 39