Groot Gouda, vrijdag 15 maart 1946

Brammetje Flapoor en z n vrienden Nadruk verboder De Awonhutn mn door G Th Rotman 114 Nu werd onder doodse stilte het kamp omsingeld In de drie grotetenten lag alles in zoete rust Geender booswichten vermoedde wat erdaarbuiten gebeurde De hoofdmanlag op zijn rustbed te dromen van alde heerlijkheden die hij voor het gestolen goud zou kunnen kopen 113 De Sheik die zelf ook last genoeg van de Bedoeïnen had beloofde zijn hulp en medewerking De volgende dag trokken dan ook alle mannen van den Sheik er op uit met den Sheik zelf Mr Habberton en Mr Plumstake aan het hoofd Ze hadden elk het bevel over een troep Arabieren Bram en z n vrienden mochten ook mee Des avonds bereikten ze het Bedoeïnenkamp geluidloos stegen allen van hun I paard RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Gram muziek 18 30 Fluitduetten Heleen Andriessen Piet V d Hurk a d vleugel Joh de MoleJiaar RNIO 19 00 Nieuws 19 15 D epartementale uitzending 19 30 Progr v d Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Marinierskapel o i v Gijsb Nieuwland en Haarlemsch Chr Mannenkoor o i v Jac Swaan 21 00 Op de brug 21 15 Willem de Beer viool 21 30 Marinierskapel 22 00 Het actueel geluid 22 30 Radio Philh Orkest o i v Albert v Raaite Rosa Spier harp 23 15 Gram muz 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM li 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Ben Silberman en zijn Novelty Serenaders i m v The Novelty Sisters 18 45 De vakbeweging in Duitschiand door E Kupers 19 00 Tony Schifferstein speelt ude bekenden 19 15 Buitenlandsch verzicht door Drs L de Jong VPRO 19 30 De Waalsche üem RNIO 20 00 Nieuws 20 05 Pierre Bernac zang en Francis Poulenc piano VPRO 20 30 Personalisme door Prof Dr W Banning 21 00 Op de brug VARA 21 15 Orgelopnamen 21 30 Men vraagt en wij draaien 22 00 Metropole orkest o i v Dolf v d Linden m m v Bruce Lowe zang 22 35 Hymne a la nuit VPRO 22 40 Avondwijding door Mej Dr N A Bruining 23 00 Nieuws VARA 23 15 Jannie Bron zang en Johan Jong orgel 23 35 Gram muz 24 00 Sluiting Vervolg Bouwplan 1946 er houtschaarschte zal zijn en men vervangingsproducten zal moeten gebruiken Bouwplan 1946 Het Bouwplan 1946 wordt verdeeld in twee deelen a Een gebouwenplan fc een openbare werkenplan Zij bestrijken een geheel verschillend gebied van de bouwnijverheid lioewel zij natuurlijk aanrakingsvlakken hebben n l wat betreft arbeiders cti materialengebruik Een afzonderüjke behandeling is echter alleszins gemotiveerd Gebouwenplan algemeene opzet I Aan de hand van de vergelijkende chadegegevens betreffende gebouwen en het aantal inwoners per Bouwbureau werd het schadeniveau d w z Ie nog te herstellen schade per inwoiler per Bouwbureau berekend Bij de voorstudies bleek dat de nauwste doorgang in absoluten zin bepaald wordt door het aantel beschikbare stucadoors In overleg met deskundigen werd besloten het bouwplan niet te koppelen aan het aantal tucadoors daar dit een te groote beperking van de bouwcapaciteit met zich zou brengen Uitgaande van een vrijwillige verplaatsing van arbeidskrachten welke zoodanig zal moeten zijn dat zooveel mogelijk arbeiders des avonds naar huis kunnen terugkeeren of anders toch niet te ver van hun woonplaats verblijven komt men tot de noodzaak dat 25 der arbeiders wonende buiten de zwaaptstgetroffen gebieden in deze gebieden zullen moeten worden tewerkgesteld en aldaar moeten worden ondergebracht Voorts zullen nog 25 der buiten de betreffende gebieden wonende arbeiders in deze gebieden moeten tewerkgesteld en dagelijks heen en weer moeten reizen Tot elk der beide categorieën behooren 14 000 arbeiders Wat de gebieden betreft waar de trbeiders moeten worden gehuisvet oemen wij WestZeeuwsch Vlaan 4eren 2600 arbeiders Venray 1340 Gennep 1000 Walcheren 2550 Deventer 640 Nijmegen 1030 Veluwewom Oost 1030 Land van Maas en Waal 690 Venio 525 Land van HeusJen en Altena 260 Veln vezoom West 85 Zeeland Noord 430 Roermond 620 Meyel 250 N O Brabant 620 doeree en Overflakkee 155 Weert 70 Openbare werkenplan Bro IÏ werkenplan wordt in Ökt J door het aantal openbare werken circa 20 000 overblijven In het plan wordt berekend dat met het beschikbare aantal arbeiders kan worden uitgevoerd voor 58 millioen gulden nieuwbouw en 58 millioen onderhoud enz in totaal dus 116 millioen gulden geldswaarde 1938 39 Nndere indeeling der plannen 25 woningbouw beteekent ongeveer 26 000 000 gid geldswaarde 39 overeenkomende met 10 000 woningen De in 1946 te bouwen woningen worden als volgt over de provincies verdeeld Cijfers hebben betrekking op t aanatl aan te vangen woningen in 1946 Groningenu 400 Friesland 250 Overijssel 700 100 voor den N O polder Gelderland 1000 Utrecht 150 Noord Holland 1750 500 voor Amsterdam ZuidHolland 4550 1000 voor Den Haag en Rotterdam Zeeland 600 Noord Brabant 1500 600 voor Eindhoven Limburg 1350 In totaal 12500 woningen Verondersteld wordt dat van de 12500 woningen in 1946 aan te vangen er eind 1946 10000 voltooid zijn Het aanvullend openbare werkènprogramma In aansluiting op de in de inleiding besproken noodzaak van het opstellen van een aanvullend opeiüjarewerken program van beslist niet urgente werken met een groote flexibiliteit in mogelijke arbeidsbezetting en dat kan dienen om Wj onvoorziene materiaalaanvoerstagnaties eventueel vrijkomende arbeidskrachten tijdelijk op te vangen zij opgemerkt dat zelier een deel van de dan vi ijkomende arbeidskrachten in het onderhoud tewerkgesteld kan worden Toch lijkt het niet ondienstig een dergelijk omvangrijk programma samen te stellen Nadere voorstellen dienen ten spoedigste te worden overwogen Totale bouwplan Rekening houdende met de verhooging van de bouwkosten is voor hetgebouwenplan in 1946 een totaal geldvolumen noodig van rond ƒ 500 000 000 dat als volgt is verdeeld Herstel lichte schade 95 mill gld Herstel zware schade 128 mill gld Herbouw 246 55 mill gld 469 55 mill gld Reserveplari Herstel zware schade 7 4 mill gld Herbouw 25 50 mill gld 502 45 mill gld Het openbare werkenprogramma vertegenwoordigt op basis van geldswaarde 1939 een bedrag van ƒ 116 millioen Door het onttrekken van nietgeschooide bouwvakarbeiders kan men indien daartoe behoefte bestaat dit plan nog aanmerkelijk uitbreiden Krijgt het evenwel den in het ontwerp vastgestciden omvang dan zal de verwezenlijking daarvan in 1946 ƒ 290 000 000 vereischen ƒ 290 000 000 vereischen Het totale bouwplan is dus tezamen rond ƒ 790 000 000 geldwaarde 1946 Deviezen De deviezenbehoefte voor 1946 wordt voor het bouwplan voorioopig globaal bepaald op rond ƒ 234 000 000 Uiteraard zullen ook bij t richten van de scholingspolitiek op een blijvend grooter bouwvolume ver schuivingen optre den in de verhouding van de aantallen voor de verschillende beroepen Invoering van verdergaande voorberedingen buiten de bouwplaats prefabrication van onderdeden etc kunnen zich dan echter als geleidelijke veranderingen in de bouwmethode voltrekken en in het over jaren doorloopende scholingsprogramma worden opgevangen Deze methode lijkt voor het bouwen gezonder dan een bouwontwikeling waarbij de eene helft van de bouwobjecten volgens traditioneele bouwmethoden de andere helft langs den weg van zuiver industrieele prefabrication tot stand zou komen Te denken valt daarbij behalve aan de technische óók aan de sociale en cultureele aspecten van het bouwen Nieuwe bonnen voor serviesgoed Met ingang van 15 Maart 1946 worden de bonnen B 33 C 33 D 33 en E 3 reserve van de bonkaart voor voedingsmiddelen voor personen geboren in 1925 of later aangewezen voor serviesgoed Deze bonnen hebben een waarde van één punt Men dient de bonnen pas bij den detaillist in te leveren wanneer deze serviesgoed in voorraad hééft Voor inlevering is niet toegestaan ili UIT DEN OMTREK REEUWIJK Te water Donderdagmorgen brak een as van de motorcarrier van den heer v B uit Sassenheim waarop zijn vrouw en kind en de 80 jarige moeder gezeten waren op den Middelburgschenweg nabij Reijerskoop met het gevolg dat hij het stuur kwijt raakte en de carrier met inzittenden in de diepe wetering kantelde Dé oude moeder vrouw en kindje zaten daarbij geheel onder water maar door cordaat optreden van den bestuurder wist hij allen nog intijds te redden Het ongeval had op een eenzaam gedeelte plaats zoodat geen hulp aanwezig was Doktershulp moest aan de drenkelingen te pas komen doch alles liep goed af Burgerlijke Stand Geboren Pietje d v W Burger en S Vink Christiaan z v J Verweij en C J Visser Ondertrouwd C Schraag oud 37 j en C Verseput oud 38 j J de Jong oud 37 j en J Oraveland oud 34 j G Uitenbogaard oud 61 j en S Verweij oud 63 j Vergadering A R Kiesvereeniging De A R Kiesvereeniging hield een huishoudelijke vergadering welke in hoofdzaak was belegd tot het opstellen van de groslijst voor de verkiezing van leden van de Prov Staten en voor de Tweede Kamer Na deze werkzaamheden werd de plaatselijk te voeren propaganda besproken Fiets gestolen Tijdens het balmasqué werd uit de letsenbewaarplaats bij het café De Sport het rijwiel van mej S wonende aan den straatweg Gouda Bodegraven gestolen WADDINXVEEN Feestavond Buurtvereenigiog De buurivereeniglng van den Hene gouwerweg en omgeving Prinses Juliana hield Woensdag en Donderdagavond een feestavond in het Centrun alhier Na het openingswoord door den voorzitter j Hogebrug werd het Volkslied gezongen De conferencier F van der Krans hield de stemming er goed in Als tooneelstukje werd opgevoerd De gescheurde broek en daarna een zang nummer waarmede van Veen veel succes oogstte Lou Hogerdijk liet ons in een fraai geschilderde decor de Kromme Esse zien zooals dit mooie laantje er uit zag voor de brandstoffennood Voor lederen avond waren 60 mooie prijzen door de leden zelf beschikbaar gesteld ter verlotlig ten eiade de kosten van de feestavonden te kunnen dekken Na de pauze werd met eigen krachten een tooneelstukje opgevoerd dat nogal in de smaak van de toehoorders viel ELcn kleine band verzorgde het muzl i kale gedeelte van deze avonden Na afloop van het programma werd de avond voor de liefhebbers met een gezeliig daBsJe besloten Feestavond van V V Waddinxvccn Dinsdagavond j l gaf de Vit Waddinxveen haar jaarlijksche feestavond De zaal van den heer Matze was goed bezet en het gebodene viel zeer In den smaak We hoorden zang en accordeon muziek van het cabaret gezelschap Martin 0 k gedichten voordrachten en tooneelstukjes kortom een bonten avond waar de V V Waddinxveen met trotsch op terug kan zien De collecte voor het sport en vereenlgtngsblad deed wel een beetje vreemd aan Waarom geen abonnementsgeld geheven De krant komt nu bij menschen die hem In het geheel niet lezen en de aanwezigen hebben dubbel betaald Toen de voorzitter de leiding gaf aan D Kool voor een dansje was het al vrij laat Tot diep In den nacht bleef men nog gezellig bijeen SPORTNIEUWS Athletiek Provinciale Park Wedstrijd Dat de P P W welke cp Zater dag 23 Maart gehouden wordt populair Is in ZuidHolland bewees een clubblad van een Haagsche vereeniging welke dezen wedstrijd vergeleek bij de T T races Het aantal inschrijvingen is tot heden de 300 genaderd Onder de deelnemers zijn vele bekende Zuid Hollandsche athleten De strijd om de mooie Hero Wissel Bokaal als vereenigingsprijs zal voornamelijk gaan tusschen D O S Rotterdam A V 40 Delft Suomo Den Haag en Zwaluwen Den Haag Deze prijs moet driemaal gewonnen worden om definitief in bezit te komen D O S won hem reeds twee maal Men verwacht dan ook een spannenden strijd Het Westen loopt in De uitslagen van de tweede ronde van den bekerwijdstfijd Het Wcsten Eureka Woensdagavond gehouden was als volgt Het Westen Eureka J Toonen 66 wint van W Ramp 6 in 31 br P Klos 50 wint v J Reparon 57 in 28 b j Riensberg 39 wint van V d Starre 57 in 32 b R Kozen 39 wint van Hoogedoorn 42 In 19b B Atteveld 47 verliest van J Lafeber 47 in 29 b T Rlensbergen 36 verliest van D Ramp 26 in 31 b Zoodat de stand na twee avonden 1410 in het voordeel van Eureka is Chr Sportv De Jodan Boys Voor Zaterdag a s zijn de volgende wedstrijden vastgesteld Zwaluwen I odan Boys I te Rotterdam en odanBoys II Groen Wlt II aanvang 3 2 uur BINNENLAND Gratieverzoek Max Blokzijl afgewezen De Minister van Justitie maakt bekead dat door H M de Koningin het gratle vetzoek van Max Blokzi i afgewezca INDIE Mr L M Schoorel afgetredes Wegens het bereiken van den 65jarigen leeftijd heeft mr L M Schoorel raadsheer in het Hooggerechtshof en president van het Hoog Militair Gerechtshof zijn ontslag ingediend De Luit Gouv Gen heeft het ontslag aanvaard met dankzegging voor de bijzondere diensten den lande bewezen Mansoer hoofd van het onderdistrict Bandjermassin is benoemd tot burgemeester van de stad Bandjermassin Volgens het schema zal de Kota Gedeh op 19 Maart met 800 evacué s aan boord naar Nederland vertrekken Deze evacué s zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het Adek kamp in ZuidBatavia Wanneer de evacué s naar Nederland zijn gezonden zal het kamp worden ontruimd en daarna worden omgevormd tot een doorgangskamp voor evacué s uit andere deelen van Java en uit de andere eilanden Zoo lang dr Smlt amp van de medische afdeeUng van de Rapwi die thans op weg naar het moederland is om ten behoeve van geëvacueaxie kinderen serum t en mazelt t vef krijgen nog niet naar Batavia is teruggeteerd zal het aan kinderen die nog geen mazelen hebben gehad niet geoorloofd zijn uit Nederlandsch ItSië naar Holland te vertrekken Democratische Bond van Indonesië opgericht Ondep voorzitterschap van L Rubini is op 10 Maart een Democratische bond van Indonesië opgericht De bond streeft naar de erkenning van het recht van Indonesië op zelfbeschikking als een vrijen staat en natie met een regeeringsvorm op democratische grondslag overeenkomstig de in het Atlantisch Handvest neergelegde beginselen de verkrijging van een harnionieuse nationale Indonesische gemeenschap op een modern cultureel sociaal en economisch niveau Tot den bond die zich tegen alle totalitaire vormen zoowel als tegen de koloniale verhouding verklaart kas ieder die in Nederlandsch Indië is geboren toetreden Het cijfer van de schoefieobon Zooals bekend is zal te beginnen met 1 April 1946 het laatste cijfer van het stamkaartnummer bepalen wie 1b de desbetreffende maand een schoenenbon ontvangt Dit geldt riet voor degenen die na 1 januari 1945 reeds een bon ont vangen hebben Van officieele zijde wordt medegedeeld dat dit cijfer vastgesteld wordt op deo vljfaotwintigsten van de voorafgaande maand Dit cijfer zal op dezep zelfden dag wotdea bekend gemaakt Dit beteekent dat op 25 Maart a s gepubliceerd zal worden welk cijfer voor de maand April aangewezen b Alle andersluidende geruchten en berichten zijn dus vaa allea grond ontbloot Min Van Kleffens vertrokken Gistermorgen half tien is met het vliegtuig America van de American Overseas Airways minister Mr E R van Kleffens vertegenwoordiger vaa ons land io den Veiligheidsraad aaat Ncw York vcrtrokkea