Groot Gouda, vrijdag 15 maart 1946

iieginselen van 1789 maar zij waren tevens van meening dat men rekening moest houden met de gewijzigde omstandigheden en dat men deze m een nieuwe verklaring een plaats moest inruimen De beginselen van vrijheid en gelijkheid geproclameerd in 1 789 bevatten in den kiem alle principes der bewegingen voor de vrijmaking der arbeidersklasse en zoowel socialisme als communisme vinden er haar punt vah uitgang en eerste rechtvaardigmg in Jaures is zelfs zoo ver gegaan dat hij van meening was dat het socialisme een uitbreiding was van de beginselen van 1789 Hoewel de meeningen der constituante dus niet ver uiteenliepen werd de stemming over de voorstellen toch beheerscht door opportinuteitsoverwegingen en werd het voorstel der radicalen de verklaring van 1789 te accepteeren verworpen met 437 123 stemmen Griekenland naar een burgeroorlog Griekenland is op weg naar een nieuwen burgeroorlog zoo meldt de bijzondere correspondent van de News Chronicle Terwijl de rechtervleugel er op staat dat de verkiezingen op 31 Maart gehouden zullen worden zijz de groepen van het centrum en links even vast besloten uitstel van de verkiezingen te verkrijgen De E A M heeft zijn aanhangers tot massa vergaderingen opgeroepen te houden op 17 en 24 Maart De refleering heeft ëeze bijeenkomsten verboden Men verwacht thans ernstige moell kheden aangezien geheim instructies zij opgevangen aan organisaties van dcB linkervleugel om gereed te zijn voor den strijd Men acht den toestand in feite gelijk aan dien van December 1944 aan den vooravond van de toen uitbrekende revolutie Bezoek van Sultaneh aan Mo ou was vruchteloos Sultaneh de eerste minister van Perzië heeft gisteren in een persconferentie verklaard dat hij tijdens zijn bezoek aan Moskou ongelukkigerwijze geen overeenstemming heeft bereikt en dat de onderhandelingen met de hoogstgeplaatste leiders der SowjetUnie geen resultaten hebben geboekt Sultaneh zeide ik heb het doel dat ik voor oogen had niet bereikt Omtrent de Dinsdag door het hetAmerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken uitgegeven verklaringinzake SowjetRussische troepenbewegingen in Noord Perzië heeft hi meegedeeld dat hij hiervoor geen bevestiging heeft ontvangen De Engelsche regeering daarentegen aldusReuter heeft berichten uit Perzië ontvangen overeenkomende met hetgeenWashington Dinsdag heeft verklaard Engeland heeft nog steeds geenantwoord ontvangen op zijn eerstenota aan Moskou waarin ophelderingover den toestand in Perzië wordtverzocht Een tweede nota werd promemorie gezonden Woensdag heeftBevin in het Lagerhuis verklaard dathij den Engelschen zaakgelastigde inMoskou opdracht heeft gegeven Molotof om een spoedig antwoord op deBritsche nota te verzoeken Men blijttin Engeland van meening dat te Moskou tusschen de Sowjet autoriteiten enSultaneh geen overeenkomst is bereikt De Perzische kwestie zal ongetwijfeld uitvoerig worden besprokenop de bijeenkomst voor het eind vandeze maand door Bevin Byrnes enMolotof te houden en zal ook vrijwelzeker door Perzië of de Ver Statenvoor den Veiligheidsraad worden gebracht J u ï De berichten als zou Engeland hetuitstel der bijeenkomst van den Veiligheidsraad hebben voorgesteld zijnongegrond Uw hulp is dringend noodig Uttt de circulaire welke deze week door de post man Uw huis wordt bezorgd Wordt werkend lid van d Tr Bipof coloMe wn Ut N d Roode Krili a d Gouda Ctmwe 123 Met roote dankbaarheid geven wfl kennis van de geboorte van onze Zoon en Broertje ROB M C Kamphulsen v Bochove C M KaasphBisen Gerard Leonlie Gouda 13 Maart 1946 Gouwe 19 Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter Maria Apolonia N Verkerk H Verkerk Henkei Gouda 14 Maart 1946 J P Heijestraat 7 Heden werden wij verblijd met de geboord van een Dochter Zufje FKANSISCA J v Buren E v Buren 7 V d Koolwljk Keesje Gouda 14 Maart 1946 Markt 75 De Heer en Mevrouw DE JONG SLOBBE zeggen mede namens wederzljdsche Ouderi hartelijk dank voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden In t bijzonder aan de Chr Padvlndstersgr 11 v Gouda St Jozefstraat 56 Woningruil Aangeboden mooie ruime woning in een van de buitenwijken met garage te rullen voor ruime woning in de binnenstad ook genegen dii pand te koopen Brieven bij A W v Vliet Makelaar L Tlendewefll0 tel 3509 iUUsUek Aardewerk Bloemvazen Fa G L Wil degene die Maandag avond tusschen 11 en 12 u Tasch met bescheiden uit beige auto op de Turfmarkt medenam deze terugbez daar eigenaar hierdoor zeer gedupeerd iê Aankomst Concertgebouworkest in Leicester Toen de orkestleden uit den trein stapten vonden zij het station van Leicester gedecoreerd met Engelsche en Nederlandsche vlaggen Na begroeting door de plaatselijke concertdirectie begaf het gezelschap zich naar de LordMayor s Rooms dit is het gebouw waar de burgemeester zetelt In één van de ontvangstzalen was een noenmaal in gereedheid gebracht De lord mayor councillor Charles Worthington verscheen hier met zijn echtgenoote en nam aan de hoofdtafel plaats waaraan ook de heer en mevr Van Beinum en de heeren Evert Cornells en De Jong Schouwenburg gezeten waren Na een dronk op den King en Koningin Wilhelmina begroette de lord mayer de Nederlandsche gasten en uitte zijn dankbaarheid voor het Wereldberoemd orkest De muziek heeft als vredebrengster een roeping te vervullen in deze nog duistere wereld zeide hij De burgemeester roemde de gastvrijheid van Nederland dat hij op vele vacantietochten had bezocht Met moed hard werken en muziek is de toekomst van Nederlandzeker aldus besloot hij Fransche declaratie van de rechten van zijn mensch In de Fransche constituante heeft zich Dinsdagmiddag een uitgebreid debat ontsponnen over de nieuwe declaratie van de rechten van den mensch Eduart Heriot en de radicaalsocialisten hadden voorgesteld m de plaats van de nieuwe verklaring opgesteld oor de commissie voor het voorbereiden van de grondwet de oude verklaring van 1789 te nemen De sociaHsten en communisten betuigden hun eerbied voor de onsterfelijke NETTE JONGEMAN gevraagd voor het bezorgen van Ie vensmiddelea enlicht winkelwerk Vakkennis niet verelscht Bij gebleken geschiktheid volgt opleiding tot Kruldeniersbediende met de kans later aangesteld te worden als filiaalhouder Leeftijd tot 20 jaar Persoonlijk aanmelden ALBERT HBIJN filiaal Gouda Getoigschrlften en rapporten medebrengen o jongelui met trouwplannen hebben wij voorradig PRIMA eike t StaofiUcunecs bostaando uit 3 deurs Linnen kast 160 cM br 2 pers Ledikant met 2 nachts kastjes tafel 2 gestoff stoelen COMPLEET I 639 Uitvoering eiken gebeitst blank eiken old finished H TERMEULEN KLEIWEG IS GOUDA l In onze drukkenj met uitgebreid machinepark y bestaat gelegenheid opgeleid te worden tot f lllBStratlB en Kleurendrukker Wij garandeeren ambitieuze jongelui tot 16 Jaar met technischen aanleg een serieuze opleiding x een goede plaats in ons bedriji Voor nadere inlichtmgen wende men zich tot N V DRUKKERIJ KOCH A KNUTTEL 106 Gouda OFFICIEELE PUBLICATIE Het C D K deelt mede dat bandelaren in groente en of fruit de bonnen a 16 bonkaart ka 603 op 18 19 of 20 Maart a s bij plaatselijke distributiediensten moeten inleveren ter verkrijging van toewijzingen no 754 Op deze dagen moeten ziekenhuizen en andere bqzondere Instellingen deze toewij dn gen bij de distributiediensten afhalen Deze Instellingen moeten hierbij opgeven hoeveel personen geboren In 1925 © f vroeger in de instelling aanwezig zijn Inlevering ei bonnen Het C D K deelt mede dat detaillisten In eieren de bonnen a 31 reserve gedurende de periode van 17 t m 31 Maart a s dagelijks bij de diensten kunnen inwissalen tegen toewijzingen no 755 Voor rantsoenbennen worden evenals tot dusverre toewijzingen van art 37 uitgereikt zich wenden tot het bedrljfkhap voor groenten en fruit te s Gravenhagc De coupures 744 en 745 zijn ultslaitead geldig voor 20 plus kaas Bovenstaande toewijzingen behalve dl voor melk en aardappelen zija geldig voor detaiUistea van 24 Maart t m 6 April 1946 voor groiilers van 24 Maart t m 20 April 1946 De Jpawijzingen voor melk èn aardappelen ojn geldig vaa 24 t m 30 Maart 1946 De toewijzingen 735 en 736 zijn reeds in de week van 17 t m 23 Maart 1946 geldig De reductieboanta zt n geldifl vaa 17 Maart t p 13 April 19 Fabriekskeuze voor melkveehouders Nnmmertoewijziogen Nu de melkveehouders voldoende tijd hebben gehad om zich te beraden omtrent de keuze van het Zuivelbedrijf waaraan zij de melk willen afleveren acht het Bedrijfsschap voor Zuivel het noodzakelijk den toestand welke door inwilliging van aangevraagde veranderingen is ontstaan voor eenigen tijd te bestendigen Het C D K deelt mede dat In de week van 17 t m 23 Maart 1946 nummercoupures zullen worden uitgereikt voor versnaperingen 732 733 suiker 734 brood 735 Am bloem 736 fnl blocTi 737 reductie bloem 738 739 rijst 740 boter 741 margarine 742 vet 743 kaas 744 745 melk 746 747 vleesch ontvangstbewijs met vleeschzegeli vleeichwaren art 52 aardappelen 748 749 tabak 750 751 752 zuidvruchten 753 De toeslag bedraagt voor versnaperingen bloem rijst kaas en tabak 50 pCt De toewijzingen voor mar§arine worden uitgereikt op basis van een half maal het aantal ingeleverde rantsoenen De toewijzingen voor zuidvruchten voor het aantal in de week van 24 Februari t m 2 Maart 1946 ingeleverde bonnen 737 en 836 Detaillisten die moeilijkheden ondervinden bij het betrekken der zuidvruchten moeten De gelegenheid voor het indienen van aanvragen tot levering aan een andere fabriek wordt in verband hiermede op 23 Maart 1946 gesloten Wie op dien datum nog geen ver zoek tot wijziging van leveringspIicM bij de Prov afdeeling van het Bedrijfsschap voor Zuivel heeft ingediend moet tot nader order blijven leverefi aan de fabriek waaraan hij thans verplicht is te leveren Op de ingediende aanvragen zal als regel gunstig worden beslist De melkveehouder die tot en met 11 Mei 1946 tot levering aan een heropend tijdelijk stilgelegd bedrijf verplicht waren en die aan een ander bedrijf willen gaan leveren moeten in afwijking van het bovenstaande vóór 28 April a s ee verzoek tot verandering hebben ing diend Br is weer plaats voor eenige Vakbekwame meisje on Lcerllngm bij De Goadichc Stoomblcekcril De Drie Noteboomen Kattentingel 2 Salon ameablement te kbop aangebodci Bankstel Tafel en 2 Fauteuils Wortel noten Vooroorl kwaliteit Zoo goedali nieuw Te bevragen KATTENSINÜEL J 7 HEEFT U GEBREK AAN potlooden nietjes papierclips kladblocsof andere kantoorbenoodigdheden Bij Kantoorboekhandel P J DUkxhoorn W dstraat 17 G uda Jlcnnf U zeker slagen Tevens kunt U aldaar een keiis maken uit alle soorten Fceatnrtikele en Kiadleraf clca terwijl de Bibliotheek een zeer nitgebreide collectie boeken ter Uwer beschikking stelt VOOR ELK WAT WILS DEZE WEEK ONTVINGEN WIJ V Garden f O rS Rasyca f 0 56 Afwaachtailtica vilj f 3 75 Welke lufFrouw ongeveer 50 cf 60 jaar Is genegen om met alleo wonende Juffrouw samen te woaii P C Bot hstraat 53 fcoti Onderwijzeres vraagt geitoE Zit enSlaapka of ZitSlaapkaart met mlddagpot of voll peniloa Br onder no 5234 bur v d V Doozctt Mottcakogala f 0 15 f 0 45 Op Uw Emaille en Serviespanten BaiaiUa Kcnkcagcrei Poraclcla ca Aardewerk vcrkr fbaar TH ALLEBRANDI KLEIWEG 78 GOUDA TEL 3418 V OUDHEUSDEN hufi siudt Utt nieuws I Als exlra reclame a a ZaterdagaTond vanaf 10 nar TE KOOP een cylinder schrijfbare en een ShuttelHammond SchryfmacUM Te bevragen SophlastrMtJ Ons streven is U hel besio voor Ie zeilen lefen do laatsle prijzen Voor Uw feestavonden onze specialiteit warme CROQUBTTEN ea SALADES Costuamnaaister vraagt naai en keerwerk GEEN verstelwerk GRé KROON St Jozefstraat 24 PATATES FRITES Stoofsteeg 1 hoek simon de wit Tel 2353 WONINGRUIL Kleine benedenwonlng 2 kai J en keuken in het centrum der iw aangeboden voor grootere b new woning werkplaats met bovw woning of geh huis Steller do Is event genegen tot aankoopJ het pand over te gaan Br m ƒ inl onder no 5220 bur v d Ammoniak 15 et Reinigingszuur p Gevraagd net incisie voor halve dagci of nette werkster GR BEATRIXSTRAAT 18 zoutiuur J fle ch ZEEP op geldige bonnen Drogistirl CRABETH Gevraagd vjevraaga WERKSTER voor 2 of 3 dagen per week Groenendaal 16 Crabcthstraat 14 D L DIIKXHOORN Apelh uUtent Aangeboden ongem friji Zit II Sliiikinir met of zonder pension gelegen aan de Singels nabi Station Brieven onder no 5205 bureau van lit blad Voor een plant Flink loon ia passende mooie ioxe pot na weer echt glazuur Wed P G vraagt P aatsing J aaar 4UUa numdl C ll F lil 3E03 lirkt4 HUISHOUDSTEB O Bass Gedipl Bontwerker Pluweelensingel 28 Gouda Tclcfoea 2298 50 60 Jaar geen salaris Klo bezwaar Voor spoedig y B erno J2l5 burJ Fabriekskanteor vraagt een nNGSIEIEDiENDE Brieven onder no 5225 bureau van dit blad JONGEN gevraagd van 14 16 Jaar voor JWc JJ c6 zaamheden Aaamel Tc koop prima Heerenrijwiel gthecl compleet en een GASFORNUIS Waehtttatraat 7 1 en 2 uur pl I Tc koop moderat MlosUnp 5 iduakici Bricvaa omltr bo 1647 bM v d U d liddJV Ciï 5SgAd rteer COfÊP