Groot Gouda, zaterdag 16 maart 1946

OMSTREKEN ZATERDAG 16 MAART 1946 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen rukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 180 Mondaccordeonver Crescendo Na eenige Jzu en afwezigheid in het openbaar komt Crescendo op Zaterdag 23 Maart In Concordia weer voor het voetlicht met een concert uitvoering waaraan o m medewerking verleenen de mond accordeonvirtuozen de Moha s en de conferencier de heer A Schoonderwoerd Na afloop is er bal o l v den heer Bron met medewerking van het ensemble Van Berkel Voor kaartverkoop enz raadplege men de raambiljetten Burgerlijke stand Geboren 12 Maart Ingrid Ch dv H v Driel en M Piket Lange Tiendeweg 1913 Maart Louise M dv A Roos en Gvd Staal Lange Tiendeweg 40 Gerhard L zv j H Weerd en CM de Visser Gouwe 144 14 Maart Hubertina A dv C A Knoops en A M Rie veld Bockenbeitstraat 69 Jan B P zv B P V Jeveren en I Vermeer Wielewaalstraat 20 Maria A dv N Verkerk en H E Henkei J P Heijestraat 7 Peter JMzvAAMvd Maas en I Th M V Steenhardt Carré Willens 2d Francisca dv J v Buren en E v d Koolwijk Markt 75 Willy L dv W M Broer en C j v d Haar Keizerstraat 74 15 Maart Christiaan E zv C J de Bruin en J Faas 3e Kade 6 Ondertrouwd 14 Maart J J Ruijs en P M Smits J Witvers en N J de Wit P Moraal en L v d Ouden H A Pos en J M de Weger Th G Merkestijn en A H M V d Pavoordt G A Gardenier en J M Gerritsen E P Versluis en D Plaisier H v d Jagt en M J Voorderhaak A L R Slangen en C A Moons J Veldman en E C Ringeling I Schep en A C Noordegraaf Overleden 12 Maart Theodoras I Streng 56 jaar Marinus Zuidam 62 jaar 13 Maart Gerrigje Palsgraaf sche voorstellen en het steeds driester optreden van de extremisten tegen Britsche convooien doen de wereldopinie weer ten gunste van Nederland doorslaan De invloedrijke Times schreef deze week dat het te begrijpen is dat de Hollanders hun geduld en de Indonesiërs de Engelsche goodwill ver liezen Het blad concludeert dat de Indonesiërs te onervaren en te onpractisch zijn om alleen het herstel van hun beschadigde structuur ter hand te nemen Zoo bracht deze week weinig verbetering in den algemeenen toestand en zal de goede wil om tot overeenkomst te komen het eenige middel zijn om de toenemende onrust weg Je vagen VAN WEEK TOT WEEK Inplaats van af te nemen zijn de spanningen die de wereld nu rfTmaanden lang kent in de afgeloopen week sterk toegenomen zoodat het spookbeeld van den nieuwen oorlog in veler oogen waarachtige gestalten gaat aannemen Weinigen hadden kunnen vermoeden dat Churchill en Stalin die vorig jaar te Jalta over de eindphase an den oorlog en den opbouw van een nieuwe wereld beraadslaagden een jaar na die vriertdschapsdronk elkaar in het openbaar perverse scheldwoorden naar het hoofd zouden werpen Deze bouwers aan de wereldoverwinning staan nu tegenover elkaar alsof zij elk oogenblik een nieuwen oorlog kunnen doen uitbarsten De diepgaande verschillen tusschende Engelsch sprekende landen hebbeneen geprikkeldheid en nervositeitdoen ontstaan die het oplossen v deze geschillen zeer in den weg staah Allereerst is er de Perzische kwestie die in ee accuut stadium is getreden Stalin vertrouwt de huidige Perzische regeering niet en het bezoek vande proRussische Sultaneh aan Moskou heeft de verhouding niet verbeterd In Moskou stelden Stalin enMolotoff hem de eischen van 1 onafhankelijkheid van Azerbeidsjan 2 pertroleumconcessies aan Rusland vanoliebronnen in Noord Perzië 3 Russische bezetting voor onbepaalden tijdvan bepaalde Perzische gebieden Rusland stelde deze eischen ondanks zijn plechtige belofte in den Veihgheidsraad dat hij op 2 Maart zijn troepen zou terugtrekken Na de Amerikaansche verzekering dat het de Perzische kwestie op 25 Maart voor den Veiligheidsraad zou brengen verklaarde de Perzische radio gisteren dat Perzië zelf het geschil voor den Veiligheidsraad zal brengen Ondanks de berichten van de Russische ontruiming van Moekden blijft er inzake dit geschil een Amerikaansch ressentiment De Russische ontmanteling van de door de Japanners in Mantsjoerije gestichte oorlogsindustrie zag Amerika dat een sterk China onder leiding van Tsang Kaï Chek wenscht ongaarne Rusland daarentegen zag in het wegsiepen van de Mantsjoerijnsche oorlogsindustrie een welkome verzwakking van den Chineeschen generalissimis Naast deze twee hoofdgeschillen botsten in de afgeloopen week de rneeningen weer tegen elkaar over Bulgarije waar Amerika opneming van oppositie leden in de regeering wenscht Franco waartegen Frankrijk en Rusland blijven ageeren en Griekenland waar de Engelsche verkiezingsmanoeuvre schipbreuk leed en een nieuwe burgeroorlog op het punt van uitbarsten staat Het politieke nieuws uit Indië is deze week behalve het bericht van een bespreking tusschen Van Mook en Sjahrir over de agenda der komende onderdelingen niet groot Het uitblijven van duidelijke Indonesische uitspraken over de Nederland De vrouw en de vrije arbeidskeuze Er worden maatregelen getroffen tm de gehuwde vrouwen weer terug te dringen uit den Overheidsdienst Is dat juist In de oorlogsjaren heeft de vrouw zich op allerlei werk moeten werpen Terwijl het huishouden waarin het aan zoo menig ding ontbrak veel zwaarder was moest menige vrouw daarbij nog invallen voor haar onder gedoken of naar Duitschland gebrach ten man Hebben de vrouwen dit werk goed gedaan Zonder twijfel ja Menig gedicht ok wel voor wandversiering als rijmprent uitgegeven heeft de lof van devrouw gezongen die d dubbele taakzoo waardig heeft vervuld Jan de Hartog van Hollands Glorie die door de koelbloedigheid van eenambtenares van het bevolkingsregisterte Lille bij ontsnapping uit Nederlandaan de greep van de pohce Pétamwist te ontkomen schrijft in Elsevier s Weekb lad van heden bappere mannen heb ik ontmoet maar zelfs de flinksten speelden toch padvindertje als ik deEngelsche Intelligence Service uitzonder De vrouwen warenserieus deden haar werk zonderophef knap koel overwogen vroegen alleen wat de plicht voorschreef en deden dit dan ook Die goedevriendin in Lille was de eerste diemijn pad kruiste Gezegend zij haaronbekende naam STADSNIEUWS Humanistisch Verbond Op 17 Febr J l werd te Amiterdam het Humanistisch Verbond opgericht Uit den weerklank in verschillende kringen van ons volk blJJkt dat het in een groote behoefte voorziet Ook in Gouda heeft zich een comité gevormd dat het voorloopig bestuur zal vormen van een op te richten afdeeling Du comité bestaat olt de volgende personen J Barnard P J Becker Mevr Becker N burg Dr G F C Grint W Lafeber A v d Lecq R Mikkers J Nijhuls Mevr J Nijhuis M Veerman C Verwaal A Wannet Het Humanistisch Verbond wU het nletkerkelijk deel van het Ned Volk or anisccrcn en trachten te verheffen tot het peil van een geestelijk doordachte en zedelijk veraatw orde levensbeschouwing Zij die sympathlseeren met ditstraven kunnen zich vo r verdere inHchtingen wenden tot onderstaand adres v P J Becker Winterdijk 15a m £ Jengd en opgroei van roofdieren in Artis De lezing van den Heer A F J Portlelje welke aanvankelijk was vastgesteld op 4 Maart voor het Nat Genootschap voor Gouda en Omstreken zal nu op Donderdag 21 Maart worden gehouden in Het Blauwe Kruis Westhaven om 8 uur precies Ter voorkomiag van misverstand Ons verslag van gisteren vermeit over de lezing van den heer Verboeket dat de kern van het leger der Heihos uit krllgsgevangenen wordt gerecrmteerd Het betreft hier Javaan sche en geen Nederlandschc krijgsgevangenen De 2000 geïnterneerden die amn eea spoorlijn werden te werk gesteld moesten arbeiden aan nieuwe lij van TjUjaleagka naar Madjabaja blJ Bandoeng en niet in Birma Comm inzake Hoish VoorL ea Gezinsleiding Door bovengenoemde commissie zal een kookdemonstratie van Paaschgerechten worden gegeven in de Huishoudschool aan de Oosthaven 68 op de Dinsdagen 2 en 9 April en eventueel ook op 26 Maart Voor verdere bijzonderheden verwijzon wij naar de advertentie In dit nummer 40 jarig Jabileum Op 1 April zal de heer A de Wilde 40 Jaar in dienst zijn bij de Fa A Dessing v h Joh Dessing Co Oosthaven 24 De heer de Wilde is momenteel als vertegenwoordiger bij genoemde firma werkzaam De vrouw de ambtenares heeft tijdens den oorlog wakker op haar post gestaan De goede gevolgen van den vrede doen zich nu gevoelen In de dageBjksche behoeften voor de huishouding zeker niet in de laatste plaats Op zich zelf zou menige vrouw nu dus makkelijker een taak buitenshuis kunnen vervullen dan in de bezettingsjaren Zij zal dit zeker als ze een gezin heeft dat door jonge kinderen f uit anderen hoofde haar volledige zorg vraagt in het algemeen niet verkiezen Men kan dus zeggen dat ze alleen dan maatschappelijk werk zal verrichten als het gezin het goed toelaat of er bizonder dringende redenen zijn Het bizondere van het geval ontsnapt aan algemeene regels Men zal de beoordeeling moeten overlaten aan vrouw en man Als t gezin de cel is van de samenleving dient daar ook de beslissing te liggen of men nu spreekt van geestelijke vrijheid indiTidueele zelfstandigheid of souvereiniteit in eigen kring Misschien zou ingrijpen gebodenzijn als er misstanden ontstaan bijv als de jonge moeder haar gezin onverzorgd achterlaat om ergens te gaanwasschen als haar man in de gevangenis zit als de vrouw in een verachterd gezin toch nog buitenshuisgaat werken Dergelijke misstanden plegen zich echter niet voor te doen in de kringen waar de gehuwde vrouw als ambtenares werkzaam is Gewoonlijk is er dan thuis wel de noodige hulp Het is misschien noodig de gelegenheid te scheppen de slechte luie of nbekwame arbeidskrachten uit het ambtenarencorps te verwijderen Daarbij zal de gehuwde vrouw echter zelden of nooit hooren Zij moet al wat meer presteeren dan een ander om de kans van benoeming te krijgen Bovendien is het aantal gehuwde vrouwen onder de ambtenaren heel gering in 1937 maar één op de 50 Deze regeering grijpt echter niet de misstanden aan en schept niet de gelegenheid slechte arbeidskrachten te spuien maar keert zich wel tegen de gehuwde ambtenares Bij circulaire van 15 Februari 1946 wordt door den Raad van Ministers meegedeeld dat deze heeft besloten dat continueering van het dienstverband met een gehuwde ambtenares in het vervolg uitsluitend zal mogen plaats vinden om redenen van dringend enstbtlang wed L Visser 80 jaar SPORTNIEUWS De stand is nu gesp Posterijen 1 Gem Lichtfabr 1 Dlstributiedlenst 2 De ingesneeuwde slaapwagen Het verheugt ons den lezers te kunnen mededeelen dat wij de publicatierechten hebben gekregen van de detective roman van de bekende schrijfster Agatha Chtisti DB INGESNEEUWDE SLAAPWAGEN Met de publicatie van deze feuil letonroman zullen wij a $ Maandag beginnen De papierpositle dwingt ons echter zuinig te ztjn zoodat w slechts tweemaal per week t w Maandag en Vrijdag hiertoe kannen overgaan Zoodra het mogelijk Is zullen wlJ tot meermalen plaatsing per week overgaan WlJ z n er zeker van dat deze feallleton la dea smaak van oaze lezers zal vallea en een aangcnaac vcrpoozlaf zal bieden Uiterlijk 1 Januari 1947 moet het dienstverband een ein e nemen Hier wordt dus de gehuwde vrouw tot heengaan gedwongen Een algemeene maatregel vervangt hier het individueele overleg van elke Overheidsinstantie afzonderlijk met de vrouw in het bizonder geval afzonderlijk Het arovere vervangt hier het fijnere leder heeft volkomen het recht als hij zijn invloed wil doen gelden op de gehuwde vrouw dat zij z ch tot het huishouden zal beperken Maar dan richte men zich tot haar overtuiging en tot die van de aanstellende colleges Men spreke door kerk of geestelijke beweging Men onthoude er zich echter van hier met een algemeene dwingende regel van buitena te vallen binnen de bemoeiingssfeer van het gezin Het was i ist n van de bedenkelijke kanten van het nationaal socialisme dat de Staat zich oppermachtig verklaarde tegenover het gezin Een trek daarvan hervindt men in deze bevoogding J Vincent komt in Gouda De bekende sopraan Jo Vincent zal op Woensdag 20 Maart om S uur In dea Nieuwen Schouwburg een concert geven waarbij zy aan den vleugel begeleid wordt door Emmy van Eden Het programma vermeldt liederen van Purcell Schubert Caplet Tschaikowsky en Wolf Cttrsttssen Transportcolonnc dtfcstcld Wegens werkzaainhcdea aan t gebouw vaa het Roodt Kruis Gouwe 123 zlja d carsussta voor de traasportcoloaae tot aador bericht aitgcstcI4 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30OT Abonn p w 27 c Losse numm lU ci UceeUdM Weersverwachting medeflccfetlii door het K N M l tot morgeaavood Wordt verwacht I In den nacht lichte vorst temp ia het Z O tusschen 4 en 7 In het overige ged 3 tot 6 gr Plaatselijk nog resten van wolkenvelden Verder afnemende wind Mat Is er in Gouda t doant Reunie I Vrijdag t m WoeBsdagi Alibi Toegang boven de 18 Jaar Thalla Theateri Vrijdag t m Woea dag Moscousche Nachten Toegang boven de IS Jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdafl t m Dinsdag Zes van de Marine Toegang alle leeftijden Maandag 18 Maart 730 uur VeemarktRestaurant Jaarvergadering Ned Chr Vrouwenbond Idem 8 uur Concordia Bordtol Hypnose Variété Dinsdag 19 Maart 8 uur Kunstmini Gez Zoek de VrooUjkheld met de revw s Nu mag het weer Woensdag 20 Febr 8 nar llaawe Kruis Jaarvergaderlag Geref Bond afd Gouda Idem 7 30 uur Ned Geref Gemeente Tur fmarkt 54 Ds Joh v Welzen Max Blokzijl terechtgesteld Naaiens den Minister van Justitie wordt medegedeeld dat het doodvonnis tegen Max Blokzijl wiens gratie verzoek idoor H M de Koningin werd I afgewezen heden in den vroc gen morgen is voltrokken Schaken De tweede wedstrijd in de onderlinge schaakcompetltie tusschen de tientallen van de Gemeente Lichtfabrieken Posterijen en Dlstributiedlenst werd Donderdag J l gespeeld De uitslag was Gem Llchtfabr Dlstributiedlenst H Agten Jr J den Broeder M Bepninga A K van Zanen W v d HelJ J Visser A VermeerW A Luljnenburg H Agten Sr H van Geelen H van Bekkum H de Jong D LichtA Scharloo W AgtenJ N de Vos n o A de Groot C J W Belonje M van LeeuwenA Schouten De tCBuitvoerleggiog van de doodstraf Na de afwijzing van het gratie veriöwc van Max Blokzijl is thans vóór de eerste maal na de bevrijding eea doodvonnis voltrokken Wel zijn in h t zuiden des lands reeds eenige doodvonnissen voltrokken maar dit geschiedde nog in oorlogstijd na vonnis van een krijgsraad ea gratie advles van de Nederl rechtbank te Londen De tenuitvoerlegging van de doodstraf in vredestijd is geregeld in de artikelen 7 en 8 van het Wetboek vaa Militair Strafrecht welke regeling is uitgewerkt in een Kon besluit van 26 April 1922 Artikel 2 van het besluit buitengewoon strafrecht verklaart de bepalingen van hot militair stratrecht alsmede die ter uitvoering daarvan van toepassing op de misdrijven waarover de bijzondere gerechtshoven oordeclen De directeur generaal voor bijzondere rechtspleging heeft bovendien voor de executies eenige richtlijnen gegeven Volgens deze richtlijnen belast de procureur fiscaal bij het bijzonder gerechtshof den garnizoenscommandant met de uitvoering van de executie welke dea veroordeelde wordt aangezegd door den procureur fiscaal persoonlek of door tus schenkomit vaa een geestelijke De executie heeft niet eer plaats dan uiterlijk 24 uur na de aanzegging en niet later dan 48 uur na dat tijdstip Na de aaaztgging kan de veroordeelde te allen tijde bezoek van famllieledca vrienden en geestelijken ontvaagca De procureur f iscaal moet persoonli k bij de executie tegenwoordig zijn Nadat de executie door den kogel heeft plaata gehad wordt het lijk nle er beschlkklag van de nabestaanden gesteld Bijzonder Gcrcclitakof Heden stond voor het Qi z Gerechtshof te s Gravenhage als eerste tercoht Wilhelm lernardus van der Straat stoker te Nijverdal Vsrd had zich te verantwoorden voor het feit dat hlJ In 1944 vrQwlllig waa toegetreden tot het N S K K Verd was gewapend geweest had la eea Dnltsck wetrmachUuniform roadgeloopoa en bad oBitlc per vracbtanto vervoord BQ dm bovTldlag was hi d or éa B S carros teerd V