Groot Gouda, zaterdag 16 maart 1946

41 Brammetfe Flapoor en z n wriefideii Nadrak verboden De Aponturen vmn door G Th Rotman 116 Met de lopen van hun geweren dwongen Mr Habberton en zijn helper nu vriend Trimakassi de plaats aan te wijzen waar hij het geld verstopt had en het netjes weer uit de grond op te graven De booswicht graafde als een hondje en hoe lelijk hij ook keek het hielp hem niets Ondtertussen hadden de overigen alle Bedoeïnen uit hun tent gejaagd 115 Maar o schrik opeens brulden twee vervaarlijke stemmen vlak bij z n oor Handen hoog Geef je over of ik schiet Pailoe Trimakassi schrok wakker en keek in twee blinkende geweerlopen die tussen de tentdoeken door gestoken werden Met zo n kracht stak hij allebei z n handen omhoog dat hij regelrecht van zijn bed rolde Het volgend ogenblik stormden Mr Habberton en een der Arabieren binnen sche vraagstuk pengeweid Den Indonesiërs wordt aan slïssen 15e Engeisch sprekende wereld j geraden vastbesloten te blijven doorwas bereid op een eerlijke manier en j strijden omdat zij strijden voor het met dezelfde rechten als de ander sa recht en de heiligheid van hun zaak RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m KRO 18 00 A damsche Politiekapel o l v J Pinkse 18 30 Journalistiek weekoverzicht door Paul de Waart 18 45 Vervolg concert RNIO 19 00 Nieuws 19 30 Profjr voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws KRO 20 05 Lichtbaken door Pater Henri de Qreeve 20 30 Drs L de jong Het Rijksinst v Oorlogsdocumentatie 20 35 Sweelinck kwartet 21 05 Veronica hoorspel naar de legende van Selma Lagerlöff 21 45 Gram muziek 22 00 Nieuws 22 15 Melodia kwintet 22 35 Avondgebed en koorzang 23 00 Sylvestre trio 23 30 Zangconéres 24 00 Sluiting HILVERSUM I 415 m VARA 18 00 Nieuws N8 15 Gram muziek 18 30 Het rijk overzee W Galjaard De suikerindustrie op Java 18 45 Kralingsch meisjeskoor o l v Rocus V Yperen 19 15 Politieke wilsvorming in de illegaliteit door Evert Vermeer VPRO 19 30 Bijbelvertelling door Ds Foort 20 00 Nieuws VARA 20 05 En nu oké 21 25 Binnenlandsch pol weekoverzicht door K Voskuil 21 40 Doodenhuis hoorspel 22 10 De Ramblers 22 40 Eddy Walis speelt 23 00 Nieuws 23 15 Zwarte platen 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 m NCRV 8 00 Nieuws 8 15 Van man tot man 8 30 Prot Studiodienst Voorg Ds R de Bruin 9 30 Nieuws KRO 9 45 Kwartetten v Vivaldi 1000 Misuitzending 11 15 Gram muz 11 30 De heilige van den dag 11 55 Kwartet van Haydn 12 15 In t Boeckhuys door P Oomes 12 30 Ensemble Nina Dolce 13 00 Nieuws 13 15 Gram muz 13 30 Lichte Ned muziek 13 50 Eereschuld en Dankbaarheid 14 10 Johannes Passie van los Vranken 15 00 Apologie door Prof Dr J B Kors O P 15 20 Opera progr 16 00 ZiekenloL 16 30 Melodia kwintet NCRV 17 00 Gewijde muziek iKOR 17 30 Prot Kerkdienst Voorg Ds H A Wiersinga NCRV 18 45 Bach concert 19 15 Kent Gij Uw Bijbel door Ds A K RNIO 19 30 Progr v d Nederl Strijdkrachten 20 00 Nieuws 20 10 Rubriek v d Wederopbouw KRO 20 17 Hartvelt kwartet 20 50 Cantabile sextet 21 20 St Jozef preek van Past Kampenaars door Ben Bunders 21 45 Amusementsorkesten 22 00 Nieuws 22 15 Sylvestre trio 22 35 Avondgebed 23 00 Ensemble George Frank 23 30 En tenslotte gr 24 00 Slurting HILVERSUM II 415 m VARA 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek 9 00 Bijenteelt als edele natuursport door J de Meza 9 15 Joh Jong orgel Hètty Beek voordracht 9 45 Humanisme en politiek door Mr H B J Waslanden VPRO 10 00 Zondagshalfuur o l v mevr L Spelberg Stokmans IKOR 10 30 Prot Kerj dienst Voorg Ds J Eikema AVRO 12 00 Harpkwartet 12 30 Wat vrouwen op het hart hebben door mevr R Oud Stofberg 12 40 Kinderkoor Zanglusf o l v Willem Hespe 13 00 Nieuws 13 15 Les Gars de Paris 13 50 De spoorwegen spreken 14 00 Gram muziek 14 05 Boekbesprekingdoor Dr P H Ritter Jr 14 30 Concertgeb orkest o l v E v Beinum m m V Jacques Tibaud viool In depauze Filmpraatje door L J Jordaan 16 30 The Red white and blueStars 1 VPRO 17 00 Gesprekken met luisteraars door Dr E D Spelberg VARA 17 30 Oome Keesje 18 00 Nieuws en sportuitslagen 18 15 Bravour en öharme o l v Ben Silberman 18 50 Van alle kanten bekeken 19 10 Jan Vogel s Accordeonorkest 19 30 Ernst Busch zingt 20 00 Nieuws AVRO 20 05 A damsche Postharmonie 40jari g bestaan 20 35 Haal Paul Vlaanderen er weer bij Hoorspel 21 10 Recital do or Pierre Bernac en Francis Poulanc zang 21 35 Orkest Malando 22 15 Actualiteiten 22 30 Metropole orkest o l v Dolf v d Linden 23 00 Nieuws 23 15 Gram muz 24 00 Sluiting Het orkest op de fiets Voor de leden van het Concertgebouworkest ts het rijwielprobieem ten slotte toch opgelost De Help Holland Council heeft uiteindelijk z oowcl finaflcieele als andere bezwaren weten te overwinnen zoodat gistermorgen aan elk lid van genoemd orkest een rijwiel is overhan dlgd Concertgebonworkcst in Engeland De zegetocht van het Concertgebouworkest il t n einde De beteekenls van deze tournee is verre uitgegaan boven de artistieke waarde ervan hoe groot deze ook was Twee volken die e kaar leerden waardeerden en begrijpen in de ontzettende jaren van den oorlog hebben elkaar thans ontmoet niet op het slagveld maar in de concertzaal Het is niet overdreven te zeggen dat hier in de afge loopen week iets groots gebeurd is Deze tournee heeft eens te meer overtuigd aangetoond hoe groot de goodwill van Nederland in Engeland is Beter dan bloembollen en vliegtuigen enafsluitdijken dit vermogen te doen hebben de honderd Amiterdamscbe musiciden bestaanden band tusschen beide landen vaster aangehaald doordat zijrechtstreeks appeleerden aan de ziel vaneen volk dat hoe het tegendeel ookschijnt na deze harde jaren van beproeving ontvankelijker it dan ooit voor de stilte krachtco waarvan de dichterssprekeA De terogkeer van het Concertgebonworkcst Het Concertgieboaworkcst dat momenteel een tournee door Engeland maakt vertrekt hedenavond te 8 uur wederom uit Engeland naar Nederland Zaterdagmorgen 16 Maart te 8 uur zal het orkest te Hoek van Holland arrl veeren Vandaar zal het doorreizen naar Den Haag alwaar het eerste concert op Nederlandschen bodem na deze succe volle concertrei zal worden gegeven en wel op Zaterdagavond 16 Maart te 8 uur in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Kwaliteitsmerk Vereenigiog Nederlandseti Fabrikaat Met instemming van de regeering en na veikregen medewerking van den Rijksnijverheidsdtenst staat de instelling van een kwaliteitsmerk van Nederlandsch Fabrikaat thans vast Vakgroep sgewijs wordt het werk ter hand aenomen Gasstellen vrij Naar de persdienst van Handel en Nijverheid mededeelt kunnen gascomforen en gaskooktoestellen zonder vergunning bij den winkelier worden gekocht Dr A Bredins Gisternacht is te Monaco op 91 jarigen leeftijd overleden de Nederlandsche Kunstgeleerde dr A Bredius Zijn belangrijkste publicaties waren Künstcommen tare en Urkunden zur Geschichte der hollandischen Kunst des 16en 17en und 18en Jahshunderts BUITENLAND CHURCHILL GELOOFT NIET IN EEN OORLOG Churchill heeft tijdens een diner te New York op 15 Maart nogmaals een rede gehouden waarin hij onder meer zeide dat volgens hem oorlog noch onvermijdelijk noch op handen was Hij geloofde niet dat de machthebbers van de Sovjet Unie thans oorlog wenschen De vooruitgang en de vrijheid van alle volkeren der wereld zoo zei hij zal niet verwezenlijkt worden zonder voortdurende getrouwe en onvervaarde toepassing van een wereldorganisatie van rechtsbeginselen op de Britsche en Amerikaansche maatschappelijke stelsels Mijn eerbied en bewondering voor het Russische volk en mijn oprechte wensch dat Rusland één welvarend land zij kunnen niet vervat worden Zoo zei Churchill verder door welke beweringen ook door anderen geuit Evenzoo wenschte spreker dat dit land een eervolle plaats zou innemen aan de spits van een wereldorganisatie Of dit geschiedt of niet hing af van een handvol bekwame mannen die over het lot van 180 millioen Sovjet burgers en vele millioe nen meer buiten de Sovjet Unie hebben te be men te werken met het Russische volk Als de Sovjet regeering van de sympathie voor het Russische volk die de Engelsch sprekende wereld betoont geen vruchten wil plukken dan valt op haar de verantwoordelijkheid voor die houding Gaat de Sovjet Unie door met pressie uit te oefenen op partijen dan moet n de eerste instantie de Veihgheidsraad hierover uitspraak doen Churchill betoogde dat hij nooit om een militair verdrag met de Ver Statgn had gepraat Wel om een vrijwillig broederlijk samengaan Niemand kon ontkennen dat een harmonieuze samenwerking tusschen Groot Brittanniè en de V S de voornaamste hoop is die de wereld koestert Voorts is het een weg om de vrede op aarde te handhaven en kan voor alle menschen het gunstigste gevolg hebben De functies van Min Van Acker Minister v Acker zal behalve het Departement van Arbeid en Sociale Voorzorg ook dat van het steenkoolwezen blijven beheeren Tevens neemt hij het ondervoorzitterschap van den ministerraad en de coördinatie van het economische leven in handen INDIË Radio Bandoeng voorziet spoedige oplossing van de problemen De republikeinsche radio te Bandoeng verkondigt de meenijig dat het a s vertrek van Sir Archibald Clerk Kerr bewijst dat er bepaalde gebeurtenissen op handen zijn De versterkmg van de Britsche troepenmacht te Bandoeng en Batavia wijst op een spoedige oplossing van het Indonesizoo noodig met wa Britsche huisvrouwen in rep en roer De krantenbenchten hebben het ons in geuren en kleuren verteld Hoe in geheel Engeland de huisvrouwen ontevreden zijn omdat de levensmiddelenrantsoenen minder zouden worden De Nederlandsche huisvrouwen hebben echter nog grootere zorgen gekend en zij hebben het ook nu nog niet gemakkelgk Zelfs de Gruyter kan nog steeds niet alles leveren Toch is het een genot dat er alweer meer te koop is Ziet de huisvrouw de aantrekkelijke etalages van de Gruyter dan denkt ze Wat een vooruitgang vergeleken by verleden jaar Haar inkoopen doet ze dan ook in die goed verzorgde winkels waar ze niet alleen betere waar maar bovendien 10 korting krygt Voor tien gulden aan cassabons één gulden contant terug Zóó verlicht de Gruyter de zorg van de Nederlandsche huisvrouwen en helpt haar sparen Ingezonden mededelingen OFFICIEELE PUBLICATIE Braadstoffenbonnen 50 Het C D K deelt mede dat bon 50 van de brandstoffenkaarten t 505 en t 509 welke door het publiek van 13 Maart tot en met 23 Maart 1946 bij de handelaren dient te worden ingeleverd alsmede de bonnen 47 en 48 van dezelfde kaarten welke na 23 Maart 1246 hun geldigheid zuilen hebben verloren door de handelaren tot en met 30 Maart 1946 bij den Disrnbutledienst kunnen worden ingewisseld Dagelijki inschrijving van nieuwe Leerlingen van 95 uur Zaterdag 9 3 uur Onderricht in alle vakken dertaonknnst Declamatie en Spraakleer tarief vanaf f 5 50 p mnd Voor Muiiekles naar t Conservatorium Nieuwe Schouwburg Woensdag 20 Mrt 46 8 uur Slechts één enkele liederenwond door Jo Vincent Aan den vleugel Emmy van Eden Liederen o a van Purcell Schubert Coplel Tschaikowsky en Wolf K artverkoop ea plaatsbespreken op Dinêdag 19 en Woensdag 20 Maart van 10 30 12 30 uur aan kaasa Ptl dt 9 taen f 1 25 f2 S rechten inbegrepen Woniograil wie is genegen VRIJ BOVENHUIS centrum der stad bevattende 3 kamers keuken en balcOn te ruilen tegen benedenhuis Blieven onder no 5256 bureau van dit blad Woninginrichting vraagt Stoffeerder voor Meubelstoffeering en Woningstoffeering Moet zelfstandig kunnende werken Brieven onder no 5250 bur v d bl JONGEMAN ZOEKT sirieozi kannismikiiig met net meisje leeftijd 26 29 jaar Brieven met foto onder eerewoord retour onder no 5247 bureau van dit blad DANCING POSTHUIS MOORDRECHT lederen Zoidagavood DANSEN Min f tot 11 uor GOBDB DANSBANO GOUDSCH CONSERVATORIUM Dir Nico Verhocff Postbus 68 Concordia Westhaven 27 Tel 3483 Ie Leerlin9enuitvoeringen op Woensdag 27 Mrt 7 30 u Zaterdag 30 Maart 215 n in Concordia Kaartverkoop aan het Conservatorium Voor medewerkers op Dinsdag 19 en Woensdag 20 Maart 9 5 uur Overige leerlingen en belangstellenden op Vrijdag 22 Maart 9 5 u Zaterdag 23 Mrt 9 3 u DAMESTASSCHEN SCHOUDERTASSCHEN MEEREN EN DAMESPORTEMONNAIES Speciaal Leder en Staalwarenhandel 3 4 CClzUlf Markt 20 h K Tiendeweg Wie kan mij inlichtingen verschaffen over mijn PEKINGEES zwart bruine kleur Vermoedelijk uit het achterraam gesprongen en de Turfmarkt ingedreven Inlichtingen aan VAN HEININGEN St Anthoniestr 9 Tel MéS Bleemenmagaz n Dt Lelit M KOOLWIJK Reparatie ep Mctsclbedrijf Nieuw en Verbouw Ook voor witwerken en schoorsteenvegen HET JUISTE en GOEDKOOP STE ADRES Zwarteweg 3 De Kaarsenfabriek vraagt voor spoedige indiensttreding jeugdige vrouweL bediende 16 17 jaar voor administratieve werkzaamheden Mulo voorkeur Sollicitaties schriftelijk Gevraagd hip in dl liisloidiii voor den dag Aanmelden liefst s avonds v d PAVOORDT Lange Ttendeweg 10 VRI Z NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 12S A a Zondag 10 30 uur Mej ds C P Thomseo Adb uUect Ut t ewA 6udof