Groot Gouda, maandag 18 maart 1946

Brammetie Flapoor eii Yrienden Nadruk perbeden De Aponturen win door G Th Rotmu A 118 Ja en nu werd iet tijd dat Bram en z n vrindefT naar huis gingen Wel viel het hun zwaar van hun trouwen vrien3 den schilder van Fok en van Mr Habberton afscheid te nemen maar dezen beloofden allemaal hen eens gauw te komen opzoeken Mr Habberton wilde hen met de vliegmachine thuisbrengen maar de vliegenier zei Dank je Dat doe ik zelf wel anders zie ik mijn machine wéér niet terug 117 Weldra kwam de zak goudjgeld te voorschijn en terwijl de Bedoeïnen onder luid geschreeuw de woestijn in werden gejaagd want gevangenissen voor zoveel mannetjes tegelijk waren daar in de buurt niet overhandigde Mr Habberton aan Bram het geld Asjeblieft zei hij en maak nu maar dat je t niet wéér kwijt r raakt RADIOPROGRAMMA VOOR MAANDAG HILVERSUM I 315 m NCRV 18 00 Celesta ensemble 18 30 Gram muziek 18 45 Spbrtpraatje RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Dep uitrending 19 30 Progr v d Ned Strijdkrachten krachten 20 00 Nieuws NCRV 20 05 NCR V koor en orkest 21 30 Declamatie door Nelly Zalme Roelofswaard 21 45 Gram muz 22 00 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 22 30 Moeilijke teksten uit het O Testament door Prof Dr J Bavinck 22 50 Aria s fan Handel 23 00 Trio van Schubert 23 40 Gram muz 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Vaudeville ork o l v Cor v d Linden Henk Dorel zang 19 00 En nu naar bed 19 05 Sweelinck kwartet 19 45 Lich opvoeding door ü J Scheurleer 20 00 Nieuws 20 05 Ir J Seven ter Vergoeding van oorlogsschade i d Landbouw 20 20 Avondmelodie 21 00 Het Ned Gemeenebest door Prof Dr H R Hoetink 21 15 Zangplaten uit Italië 21 45 Radio Philh Orkest o T v Albert V Raalte Debussf progr 22 15 Willy Haak draagt voor 22 35 Vervolg concert 23 00 Nieuws 23 15 Hallo Amerika 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA i VOOR DINSDAG HILVERSUM I 315 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek 8 45 Heilige V d dag 9 15 Pluk den dag gr 9 45 Orkestmuziek 10 10 Voordr door Ad Noyons en Gerard Heystee 10 30 Mills Brothers en Andrew Sisters 10 45 Karaktervorming door Maria Emich 11 OÖ Fr D en Hong dansen 11 30 Als de ziele luistert 11 45 Krijgsgev in het Verre Oosten 12 00 Co n tinental Kwintet 12 30 Hoe I ed den vrede wint 12 35 Ensemble Joan Lancé 13 00 Nieuws 13 15 Gram muziek 13 30 Joan Lancè 14 00 Zigeunerklanken 14 15 Ontwikkeling v d Sonate 15 00 Ned kamerkoor o l v Felix de Nobel 15 15 Hyg zorg v h kind 15 30 Muziek van A Glazounov 16 00 Ziekenbezoek 16 30 Lilly van Spengen piano 17 00 Muz beschouwing door Wouter Paap 17 30 voor de jongeren HILVERSUM II 415 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gram muziek 8 00 ieuws 8 15 Gram platen 9 30 Pol berichten 9 45 Arbeidsvitaminen 10 30 Van vrouw tot vrouw 10 35 Pianorecital door Jan Hugo Smit 11 00 Anny Schuitema draagt voor 11 15 Solistenconcert 12 00 Lès Bohémiens o l v Arie Bruinsma 12 30 Wederopbouw v de Bommelerwaard door J Roseboom 12 40 Pierre Palla orgel 13 00 Nieuws 13 15 Ens Jetty Cantor 14 00 Mevr Ida de Leeuw v Rees 14 20 Rondom Moskou 14 45 André de Raaf piano Jacques Schutte orgel 15 00 Zeven eeuwen stof afnemen door Dr Anne H Mulder 15 15 Fred Hartley gr 15 50 Arie Peters orgel Greet Koeman sopraan 16 30 Kindertijd door mevr A Hildehrand v Oordt 16 45 Van 14 tot 18 17 00 Omr orkest o l v Nico V d Linden m m v Constantin Sadko tenor Adressen van gerapatrieerden De afdeeling Pers en Publiciteit yart den Dienst der Reptrieering bericht het Tolgende Zij die belang stellen in het adres iraarnaar de uit Nederlandsch Indië teruggekeerde landgenooten terstond a debarkatie worden vervoerd kunnen lilerover inlichtingen ontvangen bij de afdeeling Informatie van den Dienst Öer Repatrieering ontvangst Amster ttam Paulus Potterstraat 2 te A dam telefoon 94855 Medische dienst repatrieering De afdeeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering bericht het volgende Ziekenbeden welke met de piedische afdeeling vin den Dienst der Repatrieering weji chen te correspondeerenover de t Nederlandsch Indië teruggekeer ilr landgenooten die daarin zijn opgenomen worden dringend verzochtin de betreffende correspondentie den naam van t schip te vermelden waarmede de patiënt naar Nederland is vervx erd vx erd De Oranje in Southampton Vrijdagavond is het Nederlandsche hospitaalschjp Oranje in Southampton aangekomen met 860 repatrieerenden zieken uij Indonesië 178 brancardzieken 198 loopende patiënten zullen met de Oxfordshire naar ons land worden gebracht en Dinsdag ochtend om 9 uur zal de debarkatie beginnen De overigen zuilen waarschijnlijk Woensdag met de Sibajak aankomen Opening van de 46ste Jaarbeurs De aanvang van de a s 46ste Kon Ned jaarbeurs zal aangezien het de eerste beurs is welke weer in vredestijd kan worden gehouden in afwijking van het gebruik overigens dit maal met ceremonieel plaats vinden In verband hiermede zal op Dinsdag 2 April a s des voormiddags te 10 30 uur in de Stadsschouwburg o a door den ministerpresident Z Exc prof ir W Schermerhorn en den minister van Handel en Nijverheid Z Exc ir H Vos het woord worden gevoerd in welke redevoering het nationaal en economisch belang der jaarbeu rs in het bijzonder voor dezen tijd zal worden uiteengezet H K H Prins Juliana en Z K H Prins Bernhard hebben hun tegenwoordigheid bij deze plechtigheid toegezegd terwijl behalve de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers van de landen welke hetzij officieel hetzij door individueele inzendingen ter beurze aanwezig zijn tal van autoriteiten op het gebied van het economische leven tot deze bijeenkomst zijn uitgenoodigd De verzorging van het muzikale gedeelte van de plechtigheden rust in handen van het Utrechtsch stedelijk orkest Nederlandsche regeering huldigt Concertgebouworkest Gij met Uw Amsterdamsch Concertgebouworkest hebt als een cultureel ambassadeur den naam van ons land in Engeland hoog gehouden De Nederlandsche regeering heeft behoefte U hierover openlijk haar erkentelijkheid te betuigen en meent U te moeten huldigen met twee kransen één voor den dirigent Eduard van Beinum één voor het orkest Dit waren de woorden van deïi chef der afd K W van het Departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen gesproken op het concert van Zaterdagvond in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage ZWEMMEN Nederlandsche successen in Engeland De Nederlandsche zwemploeg heeft reeds dadelijk bij den inzet van het zevendaagsche programma in Engeland groote triomfen gevierd Zij zou zelfs alle dertien wedstrijden gewonne n hebben indien niet Hannie Termeulen een po ging had gedaan om het baanrecord van Willy den Ouden in 1933 te Birmingham gevestigd met één min 1 6 sec te verbeteren ► Zij startte nu niet op het officieele nummer 100 yards borStcrawl zooctat dit door een Engelsche werd gewonnen Mej Termeulen slaagde er inderdaad in het record met 0 6 seconde te verbeteren een record dat overigens voor Nederland van weinig belang is x De waterpolowedstrijd die met 5 3 door Zian werd gewonnen rust 2 1 voor het Londensche zevental was bifzonder aantrekkelijk Nog steeds rumoer in ën om de Amsterdamsche opera Nog steeds is het rumoer in en om de Amsterdamsche opera niet bedaard Ook in de permière van Fidelip gisteravond in den Amsterdamschen Stadsschouwburg is het tot incidenten gekomen Voor den schouwburg stonden jongelui pamfletten uit te deelen waarin onder de n titel 60 000 gulden voor de Frontzorgopera O a wordt gezegd de opera mgét optreden maar dan eerst als zij is gezuiverd van onaanvaardbare figuren Wij onthouden ons van elke demonstratie doch wekken een ieder op van zijn afkeuring blijk te geven door de voorstelling niet te bezoeken In het derde tafereel riepen plotse ling eenige mannen in de bovenregionen vari den Schouwburg geen Frontzorgopera in Amsterdam De voorstelling is zonder verdere incidenten voortgezet en voleindigd De opera werd in het Nederlandsch gezongen Nederlandsche tekstbewerking van Gerard den Brabander en Leo Boekraad De voorstelling van a s Dinsdagavond aat gewoon door Er zijn nog meer opera s in studio genomen BUITENLAND Russen ontruimen Bomholm De Sowjet Russische autoriteiten op het Deensche Oostzee eiland Bornholm hebben heden medegedeeld dat de Roode Troepen in de eerstkomende dagen een begin zullen maken met de ontruiming van dit eiland Aan de m dedeeling werd toegevoegd dat de ontruiming waarschijnlijk in de eerste week van April voltooid zal zijn Frankrijk in het Wereldconcert Renter s correspondent seint terwijl in Fransche pfficieele kringen nog de grootste reserve in acht wordt genomen tegenover de nieuwe te NevvYork gehouden rede van Churchill zij er teekenen w iar te nemen die wijzen op een geruststelling van de Fransche publieke opinie en een afneming van de spanning Door zekeren functionaris werd verklaard Frankrijk wenscht niet de rol van de noot Communiqué van Chineesche RegeeringspartiJ Het bestuur v d Chineesche regeeringspartij heeft een communiqué uitgegeven waarin de wil wordt uitgedrukt het accoord met de communisten na te komen en den vrede te versterken door nauwere vriendschap met de SowjetUnje De strikte naleving van het Sowjet Chineesche verdrag van vriendschap en bondgenootschap is echter de eerste voorwaarde voor het vermeerderen van het wederzijdsch vertrouwen aldus het communiqué Opluchting in Amerika In Amerikaansche diplomatieke kringen is een zucht van verlichting opgegaan naar aanleiding van den verzoenende toori van Churchill s te New York gehouden rede Het vermijden daarin van een polemiek en de verklaring dat met broederlijk samengaan van de Ver Staten met Engeland niet een militaire alliantie bedoeld werd alsmede de nadruk welke in deze rede werd gelegd op de Vereenige Volke èn al basis voor den wereldvrede Het is bekend dat Churchill voor het uitspreken van deze rede den autoriteiten in privé heeft verzekerd dat hij n i et van plan was een scheld wedstrijd met Stalin te beginnen De IJseltoren vernield Het te Diksmuiden opgerichte ge denkteeken voor de Vlaamsche strijders uit den oorlog 1914 1918 werd Zondagnacht ten gevolgen van n ontploffing geheel vernield Het Parket heeft zich ter plaatsebegeven INDIE Overeenkomst over de toekomstige procedure bereikt Over de tweede bespreking tusschen Sjahrir en dr Van Mook is het volgende officieele communiqué uitgegeven Op den 16en Maart om 15 30 uur heeft ten huize van den Britschen gezant wederom een ontmoeting plaats gehad tusschen de Nederlandsche en de Indonesische delegatie Over de te volgen procedure is overeenstemming bereikt Er zijn sub commissies gevormd om de bijzonderheden te behandelen Zoodra de sub commissies verslag uitgebracht hebben zal de conferentie worden voortgezet Vergadering te Aml on Volgens berichten uit betrouwbare bron is op 14 Maart te Ambon een vergadering gehouden ter bespreking van de toekomst van de Molukken Deze vergadering is bijgewoond door 700 inwoners en vooraanstaande functionarissen van de Nica te Ambo n Bijzonderheden over de voorstellen of resoluties zijn qog niet ontvangen Tabanan vraagt Nederlandsch garaizoen Volgens berichten uit zeer betrouwbare bron hebbeir ide bewoners van Tabanan Z W Bali om een Nederlandsch garnizoen gevraagd vanwege hun afkeer der Japanneezen die zich op het oogenblik aldaar bevinden Nieuw protest van Sjahrii Sjahrir heeft een lang memorandum tot luit gen Stopford gericht Hierin worden klachten over het gedrag van Nederlands Jie troepen naar voren gebracht en een aantal gevallen aangehaald waarin zij tuchteloos zouden hebben gehandeld De Nederlandsche geintemeerdeti op Java Volgens een bericht van den onder Geallieerde controle staanden radiozender te Batavia heeft de T R I het leger der Indonesische republiek besloten een groot aantal interneeringskampen in de binnenlanden van Java op te heffen en alle geïnterneerden in eenige daartoe bestemde gebieden in midden Java samen te brengen Blijkens mededeelingen van een Indonesischen woordvoerder hebben in de laatste dagen besprekingen tusschen Sjahrir en verschillende hooge T R I functionarissen over deze kwestie plaats gehad Over deze besprekingen is thans nog te weinig bekend om met eenige mate van zekerheid te kunnen zeggen of deze maatregel al dan niet als een inleiding tot hqt overbrengen van 20 000 geïnterneerden naar de ondef Britsche controle staande gebieden kan worden beschouwd evenmin is de plaats waar de geëvacueerden zullen worden bijeengebracht reeds bekend Feuilleton Het geheim van den insesne uwden slaapwagen Door AGATHA CHRISTIE HOOFDSTUK I Het was vijf uur op een winterWorgen in Syri Op het perron in l ieppo stond de trein in de spoorOoekjes grootsch aangeduid als de Jaurus Express Hjj bestond uit een uken en een restaupatiewagen een apwageiv en twee personenwagens rthri an den slaapwagen MhiH J95iong Fransch luitenant erend in zijn uniform te conver seeren met een kleinen man ingepakt tot zijn ooren van wien niets zichtbaar was dan een neus met een rose top en de twee punten van een naar boven krullende snor Het was vriezend 4ioud en dit baantje eeji voornaam vreemdeling uitgeleide te doen was niet te bertijden maar luitenant Dubosc volvoerde zijn taak als een man Bevallige frases gleden van zijn lippen in gepolijst Fransch Niet dat hij wist waar het over ging Er waren geruchten geweest natuurlijk als altijd in zulke gevallen Het humeur van den generaal zijn generaal was slechter en slechter geworden En toen was die vreemdeling gekomen die Belg heelemaal uit Engeland n ar het scheen Er was een week verloopen een week Van eigenaardige spamiing En toen gebeurden er een paar gekke dingen Een vooraanstaand officier had plotsehng zijn ontslag genomen ongeruste gezichten hadden plotseling hun ongerustheid verloren zekere militaire voorzorgsmaatregelen werden verslapt En de generaal luitenant Dubosc s eigen generaal had er plotseling tien jaar jonger uitgezien Dubosc had een deel van een gesprek tusschen hem en den vreeméle opgevangen Je hebt ons gered mon cher zei de generaal geroerd zijn grootte witte snor trilde terwijl hij sprak Je hebt de eer van het Fransche legeif gered Je hebt veel bloedvergieten voorkomen Hoe kan ik je danken dat je aan mijn verzoek hebt voldaan Zoo ver te zijn gekomen Waarop de vreemde monsieur Hercule Poirot genaamd een gepast antwoord had gegeven Kom wees mijn leven hebt gered En toen had de generaal daar weer een gepast antwoord op gegeven allen dank voor de in vroegeren dienst afwijzend en onder herhaalde vermelding van Frankrijk België glorie eer en dergelijke zaken hadden ze elkaar hartelijk omhelsd en de conversatie was geëindingd Waar het allemaal over ging was luitenant Dubosc zoo duister als mokka maar hem was de plicht toebedeeld monsieur f oirot uitgeleide te doen naar den Taurus Express en hij voerde dien uit met al den ijver en het vuur passend aan een jong officier riiet feen veelbelovende loopbaan voor den boeg Vandaag is t Zondag jjei luitenant Dubosc Morgen Maandagavond bent u in Stamboel Het w§s niet de eerste keer dat hij die opmerking had gemaakt Gesprekken op het perron vóór het vertrek van eeh trein hebben neiging eenigszins in herhalingen te vervallen Dat is zoo stemde monsieur Poirot toe En u denkt daar een paar dagen te blijven meen ik Mais oui Stamboel is een plaats die ik nooit bezocht heb Het zou zonde zijn er door te gaan comme ga Hij knipte met zijn vingers Er is geen haast ik zal er een paar dagen blijven als toerist De Aja Sophia is erg mooi zei de luitenant die ze nooit gezien had Een koude wind kwdm over hetperron fluiten Beide mannen rilden De luitenant slaagde er in een hdmêlijken blik op zijn horloge te werpen Vijf minuten voor vijven nog maarvijf minuten Wordt vervolgd