Groot Gouda, dinsdag 19 maart 1946

II GROOT f ALGEMEEN DAGBUD VOOR GOUDA EN OMSTMCEN S Kt Redactie L J A v d Steenhoveff Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 182 DINSDAG 19 MAART 1946 L Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3001 Abonn p w 27 c Losse numm 10 et de Greeve op 24 en 26 April resp in kWhot S zakte doodelijk getroffen neer hibraak bij de Nachtegaal GlMeennacht werd er ingebroken in AanvraagformulitrenJ Vu vaste steenenfabriek De Nach uitgereikt in he o J J t a r 2 koffer schrljfmachln i en tled enst Peperstraat J t v n f 170 werden out 1 ingediend op Vrijdag 22 M rt van 9 30 vreead tot 12 uur en van 14 tot 15 JU nur STADSNIEUWS Rotiterdamsch Pliilharmoiiisch Orkest Naar wij vernemen zal het 3e aboanc menuconcert door het Rotterdamsch Phtiharmonisch Orkest voor de leden vftn Het Goudsch Volkiconcert gegéveven worden in den Nieuwen Schouwburg alhier op Woedsdag 27 Maart a s des avonds 7 uur Dirigent Gyula Bando Solist Herman Bril Uitgevoerd worden Haffntr serenade Mozart Viool concert van Max Bruch en de 5e Sympbonie van Tschaikowsky Het Vierde Beest Onder auspicieën van de K J M V Gonzaga zal de bekende radio priester Henri zalen Kunstmin en Concordia ten h van den Bond zonder Naam het door hem geschreven tooneelwerk Het Vierde Beest opvoeren Nadere bi zonderheden betreffende den rtverkoop enz zullen per affiche en door middel van de Pers worden bekend gemaakt Eervol ontslag verleend Op zijn verzoek is een T Kaptcyn met ingang van 1 April eervol ontslag verleend als keuringsveearts In den keuringskring Gouda wegens benoeming tot hoofd van den keuringskring Katwijk Aan F A Imholz werd eveneens eervol ontslag verleend met ingang van 1 April als adjunct commies bij creXichtfabriek en in verband met zijn beno ing bij deo P O D alhier Volksuniversiteit Gouda Een der leden schrijft ons In het jaar voorafgaande aan onze be vrijding was i r ten huize van een der bekende Goudschc ingezetenen een klandestiene bijeenkomst waar Albert van Dalsum en Loudie Nijhoff Geneslus van Henri Ghéon voordroegen Door den roep welke van beide kunstenaars uitgaat was de betangstelUwg overgroot en wel zóó dat er twee voorstellingen gegeven zouden worden Desalniettemin was het gedrang op dien gedenkwaardlgen ZondagQiddag groot misschien wel hierdoor lekte er een en ander uit zoodat het veiliger geacht werd de tweede voordracht niet te laten doorgaan Zij die hiervan de dupe werden zijn wel zeer te kort gekomen Ten eerste voor zoover zij het aiet gelezen hadden om den Inhoud van het stuk en ten tweede b de waarlijk magistrale wijze waarop het werd uitgebeeld Ik kan dit laatste niet beter typeeren dan door de uitlating van eeo der bezoekers Ik zou het graag nog eens booren en toch hek ik niet de minste behoefte om het In zoogenaamde vol ledige bezetting te zien Mij dunkt dit is de hoogste lof welke een stuk en zijn vertolking als voordracht van twee acteurs ten deel kaa vallen Met dit alles wil ik maar zeggen dat het een uitmuntende gedachte van ons bestuur geweest is dit festijn voor een grooter auditorium te ierhalen het bovendien toegankelijk te stellen voor niet leden Zij die indertijd gedupeerd werden kunnen nu hun schade inhalen Wij brengen dit loflied van een der leden graag ter algemeene kennis het is meer dan een persoonlijk oo deel De schrijver van het stuk Henrl Ghéon behoort tot den kring vaa ktt Katholiek reveil in Frankrijk waartoe o a ook Paul Claudel behoort en waarvan Jacques Marltain de geestelijke leider is overigens een beweging wier belang en invloed ver over Frankrijks gfenzen en zijn religieuze problemen heen reiken Jn Geneïlus beteven wij den zielestrijd van den Romeinschen legeraanvoerder die van zijn religieuze verhouding tot zijn met goddelijke macht bekleeden keizer tot het Christendom en tot zijn geestelijke bevrijding k mt Een stuk voor dezen tqd een stuk voor alle t den Voor verdere bijzonderheden zie ad vertentle S S man vermoordde B S er in den nacht van de bevrijding Het was in deo nacht van 4 op 5 Mei van het vorig jaar toen onder de gemeente Oudetkefk a d IJssel 2 mannen van de B S als dubbelpost op wacht stonden Een van hen S was met een stengun gewapend In de Verte hoorden zij eenige stemmen naderenden op korten afstand gekomen werd de conversatie tusschen de twee naderbij komende geüniformeerde mannen In het Duitsch voortgezet Toen zij zich tegenover de 2 op post staande B S ers bevonden werd met veel gebral het Handen hoch geschreeuwd De geschrokken dubbelpost die zich plotseling tegenover de goed gewapende soldaten bevond voldeed aan de sommatie en eenige oogenbllkken later knalden een P S die met S zoo overrompeld was werd weggestuurd om hulp te halen voor zijn getroffen kameraad De 2 S S ers verdwenen en ofschoon P S onmiddellijk zijn afdeellngs commandant waarschuwde mocht bet niet gelukken de beide S S mannen op te vangen Door overig speuren van de P O D van Krimpen en Ouderkerk a d IJssel is het thans gelukt dit misdrijf op te helderen en de moordenaar op te sporen Het bleek later dat H L Overbeek de moordenaar met zijn kornuit V zich bij S te Ouderkerk a d IJssel In den be wusten nacht van burgerkleeding hadden voorzien en hun uniformen in een zak in de loot hadden weggegooid Dit laatste had de landbouwer N dit s morgens reeds zeer vrqeg was gaan melken waargenomen Hij haalde de bcwiute zak op daarin bevond zich behalve de S S uniformen ook een patrooohouder die behoorde bij de Baretta karabijn Iiaüdansch fübr veel bij de Dultschers in gebruik Deze karabijn was kort na de bevrijding in handen van den TLooa van S te Ouder kerk a d IJssel Deze karabijn die de jonge S beweerde gevonden te hebben werd door de B S wien het be it van dit wapen ter oore kwam ingenomen Ook bevond zich in de zakken van de gevonden uniformen o a een cigarettenkoker met de inscriptie H L Overbeek S S er Na zoeken In diverse kampen en na samenstelling van een signalement van den verantwoordelijken dader mocht het gelukken in t kamp te Doetichem een H L Overbeek te ontdekken die kftrt na de bevrijding bij zijn zuster gearresteerd was Aanvankelijk ontkende hij ooit in Gouda of omgeving te zijn geweest maar toen de bewijzen zich torenhoog opstapelden zakte hij tenslotte door de mand Ook de stengun werd door een scholier in de Hollandscbe IJssel gevonden en tevens het schietwapen van den anderen S S man V De dader was In de nacht van 4 op 5 Mei door zijn commandant op wacht gezet met andere rond de H B S te Gouda toentertijd als noodhosfitaal In gebruik Hij dacrht onder te duiken om welke redenen hl zich toen naar Ouderkerk a d IJssel begaf Donderdagmiddag bij zijn overbrenging naar het politiebureau op de Markt deed hij nog een poging tot ootvluchtlng maar werd spoedig gegrepen Zoo zal ook deze oorlogsmisdadiger zijn gerechte straf niet ontloopen DISTRIBUTIE NIEUWS Rijwielen Op Vrijdag 22 Maart 1946 zal er wederom gelegenheid zijn om aanvraagformulieren in te dienen voor rijwielen Aanvragen kunnen worden Ingediend door persenen die niet over een rijwiel beschikken en die onder een der volgende categoriën vallen Practlseerendc artsen veeartsen wijkverpleegsters verloskundigen en Invatleden voor zoover hun werkzaamheden belangrijk zijn voor den wederopbouw niet Inwonende operatiezusters Personen die belangrijke werkzaamheem verrichten ten behoeve van denwederopbouw of de voedselvoorziening Geestelijken zullen worden Scheidsrechter een gevaarlijk beroep Dat het werk van den scheidsrechter niet altijd gewaardeerd wordt en dit onbaatzuchtige werk tot een gevaarlijk en riskant bedrijf kan worden werd Zondag j l bewezen bij den wedsfrljd ONAScheventngen Een gedeelte van het publiek was het n l niet eens met scheidsrechters beslissingen en wilde hem ca afloop van den strijd in een nieuwen strijd wikkelen van meer persoonlijken aard De politie slaagde er echter In de gemoederen tot rust te brengen SPORT NIEUWS WATERPOLO U Z S C I G ZC I 3 1 Zondagmiddag speelde G Z C I den eersten uitwedstrijd van deze wintercompetitie In het portfondsenbad te Amersfoort tegen het eerste zevental van de Utrechtsche zwemvereeniglng U Z S C Vrijwel onmiddellijk na het beginsignaal zette U Z S C met hoog tempo een aanval in die door een fraai diagonaal schot van den Utrechtschea linksvoor Dorrestein met een doelpunt werd bekroond 10 Na deze snelle overrompeling van de Goudsche veste herstelde G Z C zich echter volkomen Er ontwikkelde zich nu een zeer vlotten en aantrekkelijken wedstrijd Van beide zijden werden aimvallen opgebouwd die echter of op de Veepers of op de verdediging strandden Aan Goudsche zijde viel hierbij Jo Cabout op die vele malen den bal van de opzwemmende Utrechtenaren wist te bemachtigen waarna hij goed bj zijn eigen voorhoede plaatste Tot de rust bleef de stand ongewijzigd Na de hervatting zag Wout den Boer kans even aan zijn zter zware bewaking te ontsnappen en een van zijn forinidabele schoten te lossen Dit schot bleek zelfs voor de Utrechtsche keeper Flotman tevens doelverdediger van het Nederlandsche zevental te machtig en de stand was weer gelijk 1 1 Belde partijen werden door dezen gelijkmaker tot nog grootere krachtsinspanning geprikkeld en het tempo werd zoo mogelijk nog hooger Het resultaat was dat de Utrechtsche midvoor Ahrends na een sportlef duel met Jan Gravesteljn den bal onhoudbaar inschoot 2 1 Het spel golft heen en weer totdat de Goudsche midachter om onbekende reden het water moet verlaten en Ahrends nu een strafworp krijgt te nemen die keeper Metdmao na een eminente poging om te stoppen toch doet visscten 3 1 Kort hierna klinkt het eindsignaal G Z C heeft met dezen wedstrijd een zeer eervolle nederlaag geleden In aanmerking genomen dat U Z S C tot de prominente Hoofdklassers behoort Zondag 24 Maart te 1 15 uur speelt G Z C I tegen HG V B I uit Haarlem In de eerste klas van den K N Z B voor de wintercompetitie 1945 1946 Woensdag 27 Maart speelt G ZCjcugd tegen de Robben jeugd uit Hilversum eveneens voor de wintercompetitie G Z C jeugd Is een snel zevental aarln de bekende jonge spelers van G Z C I spdea De laatste wedstrijd tegen Rotterdam jeugd werd door hea gewonnen mét 6 2 De wintercompetie van de Kring Gouda Hedenavond worden in het Spaardersbad de volgende waterpolowedstrijden gespeeld Heeren a B Z en P C I Gouwe I Heeren b i Gouwe II A Z C VOETBAL Nagekomen Sportuitslagen K N V B afd Gouda 1ste klasse A Gouda 4 Haastrecht 2 7 2 Ona 4 Moercapelle 1 2 4 UnlolWaddlnxveen 2 1 0 Donk 2 Vep jL 2 6 1ste klasse B Gouderak 2 Zwervers2 32 Olympln 3 Nleuwerkerk 1 1 3 f de klasse A Olympla 4 Nlenw rkerk 2 1 3 Donk 3 Gouda 5 1 6 Oude water 2$tolwl k $ 4 3 Ona 5 Ammerstol S V 2 2 2 2de klasae B Esto 1 Waddinxveen 3 1 G S V 4 Nleowkoop 1 0 4 3de klasse A Schoonhoven 4Schoon hoven 3 4 H Stolwljk 3 Ammerst S V 3 1 6 3de klasse B Boskoop 2 OnB 6 9 4 3de klasse C Bodegraven 3 Vep 3 3 5 E sto 2 G S V 5 5 2 Gouda 6Nleuwkoop 3 3 4 UIT DEN OMTREK REEUWIJK Drankwetvergunning gevraagd B en W hebben ter openbare kennis gebracht dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van J J Slingerland m een volledige verdunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in het paviljoen aan de Breevaart E 47a Keuring trekhonden De Burgemeester heeft ter kennis gebracht van houders van hondenkarren dat op Maandag 25 Maart a s ingevolge het bepaalde in het Kon Besluit van 6 Febr 1911 zooals dit sedert is gewijzigji een algemeene keuring zal worden gehouden van de trekhonden en hondenkarren Deze keuring zal plaats hebben op het terrein voor het gemeentehuis des voorm 10 uur De aandacht word erop gevestigd dat de hondenkarren volledig uitgerust moeten worden voorgeleid en dat bij niet verschijning ter keuring doorhaling van de inschrijving in het register zal volgen Onderwijs De Oudercommissie van de openbare school B te Sluipwijk hield na zooveel jaren rust een goed geslaagde ouderavond Üe voorzitter de heer J Buitelaar opende deze bijeenkomst met een toepasselijk woord waarna het Hoofd van school de heer A J v d Velde den gang van het onderwijs gedurende de bezettingsjaren de revue liet passeeren Uoor de schoolkinderen werden onder leiding van het schoolpersoneel eenige versjes gezongen De afdeeling Reeuwijk van Volksonderwijs gaf in de zaal yan mevr Lagerweij café De Sport een tweetal gezellige avonden recteur de heer J P Oskam uit Gouda recteud de J F Oskam uit üouda verleende hare medewerking W A D D I N X V E E Ongeluk Gistermiddag plm 5 uur geraakte het kind van den heer van EijK voor de Emmastraat onder hit achterwiel van de auto van den heer O die op den Hene gouwerweg reed Met een hersenbloeding en een gebroken beentje werd de kleine in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis te Gouda vervoerd De bestuurder treft geen schuld BINNENLAND Viseering van buitenlandsche paspoorten Buitenlandsche onderdanen die in het bezit zijn van een verblijfsplaats vergunning voor Nederland moeten indien zij een reis naar het buitenland ondernemen en in Nederland willen terugkey4aa zich voor het verkrijgen van een Nederlandsch Inreisvisum in verbinding stellen met het hoofd va politie ia hun woonplaats Zonder ijt Ned inreisvisum wordt door den consul van het land waarheen men wenscht te reizen geen visum voor dat land verstrekt De kosten hieraan verbonden bedragen f 6 Na het reUvisum te hebben veskregeii kan een verzoek voor het maken vin een zakenreis aaar iet bulten laad op normale wijze bij het Bur Zakenreizen van het Min v Handel en Nijverheid worden ingediend Crhderhandsche leening van 1 milHoen der Gem Rotterdam Burgemeester en Wethouders van Rotterdam doen het voorstel tot het aangaan vafl een ondeiliandsche 3 Weersverwachting midegcdcdd door het K N M I totmorgcBOvead Wordt verwacht I Lente weer In het binnenl plaatsel koude nacht overdag matige wind tussch Z en Z W gedeelt bew droog weer Stijging van temperatuur Wat II er In Gouda ta doanf Reunie I Vrijdag t m Woensdag Alibi Toegang boven de 18 jaar ThallB Theateri Vrijdag t m Woenidag Moscousche Nachten Toegang boven de II jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t ra Dinsdag Zes van de MariDe Toegang alle leeftijden Dinsdag 19 Maart 8 uur Kunstmin 3 Gez Zoek de Vroolijkheid met de revue i Nu mag het weer Woensdag 20 Febr 8 uur Blaiiwe Kruis Jaarvergaderlag Geref Bond aid Gouda Idem 7 30 uur Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 Ds Joh v Welzen IdeB 7 uur bovenzaal Reunie Ds J Borger over De mensch van morgen Donderdag 21 Maart 8 uur Blauwe Kruis Nat Gen v Gouda e o A F j Portielje Jeugd en opgroei vaa roofdieren ia Artis geldleening tot een bedrag vSn één millioen gulden de rente te voldoen halfjaarlijks en wel op 1 Maart en 1 September van ieder jaar De eerste betaling zal geschieden pp 1 Sept 46 In de jaren 1947 t m 1966 zal jaarlijks op 1 Sept ƒ 50 000 worden afgelost met recht tot vervroegde aflossing Nieuw Amsterdam uit Singapore vertrokken De afdeeling pers en publiciteit an den Dienst der Repatrieerlng opelt mede dat het s s Nieuw Amsterdam 16 Maart uit Singapore is vertrokken met totaal 2766 repatrieerenden aan boord ifamelijk 1116 mannen J047 vrouwen en 603 kinderen onder dertien jaar De Nieuw Amsterdam wordt 20 Maart as te Colomlro en op 29 Maart te Suez verwacht De algemeene gezondheidstoestand aan boord is uitstekend De Sibajak flie het 4 weede gedeelte van de opvarenden van De Oranje van Southanip ton naar Nederland brengt wordt waarschijnlijk Woensdag om 17 uur plaatselijken tijd te Amsterdam verwacht Vjoerotitwerp van wet op de Bedrijf sschappen De Chef van het Kabinet van het Ministerie van Handel en Nijverheid dr C L Kaptein zal vanavond over Hilversum I te 20 03 uur in de rubriek Departementen spreken een radiocauserie geven over het voorontwerp van wet op de Bedrijfsschappen ÏJzerbonnen met opdruk betonijzer verliezen haar geldigheid De ijzerbonnen met opdruk Betoii ijzer verliezen met ingang van ï Aprit 1946 haar geldigheid voor het plaatsen van bestellingen op Betonijzer bij den handel Handelaren kunnen deze bonnen nog t m 10 April 1946 bij het Rijksbureau voor metalen inleveren ter bijschrijving op hun importrekening Tienduizend gesprekken op één dag Dezer dagen heeft de Rijkstelefoon dienst te Rotterdam een record genoteerd Er werden n l op één dag meer dan 10 000 uitgaande gesprekken behandeld Benoeming van Nederlandsche directeuren te Savannah Prof o W J Brums en dr J W Beyen zijn Maandag door den Raad van Gouverneurs tot directetff exectstive dirctor van het Itrtenwtionale Monetafre Foods en den Wereldbai benoemd