Groot Gouda, dinsdag 19 maart 1946

Een ander Jjoekwerk over natuurlijke historie geschreven door George Hoefnagel bestaande uit vier deelen dateerend van tusschen 1575 en 1580 die voor Keizer Rudolf II vervaardigd waren kwam eveneens in het bezit van Rosenbach voor vierduizend pond In 1913 bracht het slechts 640 pond op Explosie in het Berlijnsche hoofdbureau van politie Reuter meldt dat onderzoekingen hebben geleerd dat de explosie welke het Berlijnsche hoofdbureau v Politie in de Sowjetzone heeft verwoest en waarbij 3 personen werden gedood en honderden gewond werd veroorzaakt door n Duitschen politie agent Horst Schlintz die een handgranaat heeft geworpen op een munitiedepot op het terrein van de politiekazerne Omtrent de motieven welke den dader tot zijn handeling hebben geleid is nog niets bekend Verscheidene duizenden gebouwen zijn door de explosie beschadigd De openbare gebouwen bioscopen en the ters in de omgeving worden ingericht wi de dakloozen op te nemen Ondergrondsche Nazi werkzaamheid De correspondent te Frankfort van t te Zurich verschijnende blad Die t U n 4 1J J i K ope het Tat heeft gemeld dat een nazi groep Fransch communiqué over gevecht in Indo China Het Fransche hoofdkwartier te Saigon heeft Dinsdagavond het volgende communiqué uitgegeven Bij Langthan 48 km ten Oosten van Saigon worden de zuiveringsoperaties tegen de opstandelingen met succes voortgezet Negen jonken zijn tot zinken gebracht waarbij de opstandelingen zware verliezen leden In hét Zuidelijke gebied van Annam werden door politietroepen acties uitgevoerd in de buurt van Dinh Hoa en Pharang Hooge prijzen voor oude boeken Op een veiling van Sotheby te Londen werden hooge prijzep betaald voor twee werken over natuurlijke historie Het eene geschreven in het Fransch getiteld Histoire Naturelle des Indes dateerde uit de 16e eeuw en bevatte 199 gekleurde platen over gewoonten levenswijze bijgeloof en sportbeoefening van Indiaansche stan r men in centraal Amerika Mexico Chili en Brazilië Het werk is vermoedelijk in 1586 door een van de matrozen van Sir Francis Drake geschreven Het boekwerk kwam tenslotte in het bezit van den Amerikaan Rosenbach uit Philadelphia die er 2900 pond voor had geboden Ditzelfde boekwerk bracht in 1911 ruim duizend pond op is ondekt die werkzaam was onder hiêt Frankfurter politiecorps in de Amerikaansche zone Door deze groep zouden met medeweten van sommige rechters nazi s van vervolging ontslagen en anti fascisten in de gevangenis geworpen zijn VolgenS denzelfdefi correspondent zou een nieuwe zuiveringsactie onder de onderwijzers bevolen zijn naar aanleiding van de ontdekking dat er bijeenkomsten van de Hitlerjügend werden gehouden door jongens van de hoogste klassen der lagere scholen Ook zou men sporen van nazi organisaties onder universi teits studenten ontdekt hebben In Göt tingen en Jena zouden geheimen nazi rechtbanken bedreigingen hebben doen hooren tegen actieve anti fascisten aldus schrijft de correspondent Fusie Socialisten en Communisten Op een te Berlijn gehouden bijeenkomst van 2000 Sociaal Democraten is na heftige debatten een resolutie aangenomen waarin werd aangedrongen op onmiddellijke fusie met de Communistische Partij aldus meldt de Britsche Nieuwsdienst in Duitsch land Otto Grotewohl de voorzitter van de Soc Dem Partij in de Sovjet zone hekelde de Sociaal Democraten in de Westelijke zone die ziek tegen een dergelijke fusie verzetten Als de Communistien goed genoeg waren om het concentratie kamp met de Soc De mocraten te deelen zoo zeide hij dan zijn ze ook goed genoeg voor het lidmaatschap van een gezamenlijke partij Engelsche conservatieve bladen over het interwiew met Stalin Het Engelsche conservatieve dagblad Evening Standard levert den volgenden commentaar op het interview van Stalin met een correspondent van de Prawda Het volk voelt instinctief dat er geen belangengeschil bestaat dat wijs staatsmanschap niet kan oplossen De geschilpunten tusschen de geallieerden moeten op een op het hoogste niveau staande conferentie worden bijgelegd Amerika en Groot Brittannië hebben stilzwijgend en openlijk uitdrukking gegeven aan hun bereidheid deel te nemen aan een conferentie van de Groote Drie en Sow jet Rusland heeft vertrouwen in de U N O Nooit heeft men een koel hoofd en een beteugelde tong meer noodig gehad dan nu Het Engelsche conservatieve dagblad Evening News legt er den nadruk op dat niemand in Engeland oorlog met de Sowjet Unie wenscht en zegt met betrekking tot Miinchen en zijn gevolgen Om een herhaling van dezen tragischen gang van zaken te voorkomen hebben de volkeren derwereld de U N O opgericht en hunvertrouwen aap deze organisatie se schonken Het liberale dagblad Star laat een optimistisch geluid hooren Er is geen reden voor opwinding Niemand kan verbaasd zijn over deze schimpscheut als antwoord op Churchill s rede in Fulton Veel van hetgeen Stalin zeef is buitengewoon belangrijk en alles interessant Maar het zou dwaas zijn een ongunstigen uitleg aan deze bruuske woorden te geven Ten slotte zullen de geschillen tusschen ons en onzen grooten bondgenoot in het Oosten worden bijgelegd De Sowjet Russische diplomaten kunnen een beetje ruw zijn maar hun vredelievende gezindheid kan men evenmin in twijfel trekken als de onze Communiqué van Chineesche Regeeringspartij Het bestuur v d Chineesche regeeringspartij heeft een communiqué uitgegeven waarin de wil wordt uitgt drukt het accoord met de communisten na te komen en den vrede te versterken door nauwere vriendschap met de Sowjet Unie De strikte naleving van het Sowjet Chineesche verdrag van vriendschap en bondgenootschap is echter de eerste voorwaarde voor het vermeerderen van het wederzijdsch vertrouwen aldus het communiqué Tuingroncitehuur 120 roe Te bevragen A G VISSER Bloemcndaal 89 AdvuUed UiLjfMot Qw Hiermede geven wij met groote blijdschap kennis van de geboorte van onzen zoon CARL IVO C MOOR M V MOOR Qalvooy R dam 17 Maart 46 Sonmanitraat 109B Tijdcl adrci Van Iteraoo Ziekcnhuii Met grvote vreugde en dank aam God f even wij kenais van de geboorte van onze Dochter Emma Sylvio A F ROSKAM E ROSKAM Gravestcyn Gouda 18 Maart 1946 Kleiweg 72 25 JARIG JUBILEUM Op Zaterdag 23 Maart hoopt d hew J J VERBOOM Aieidoornstraat 22 den dag te herdenken waarop hij 25 jaar gclcdea ala aagazynbcdicadc bii de Goodache Machinale GarcotpiBBcr ia dienst trad Voor de belangstelling ondervonden bij het overlijden van mijn dierbaren Maa en Vader Theodorus Streng betuigen wi onzen hartclijken dank A Strenf Klever Nieuwe Haven 23 Gevraagd voor direct of half April nitti Digdiinstbidi Hoog loon Zondags vrij J RIETKERK Markt 10 Gouda Te huur BRUIDSJAPON met sleep maat 42 Karekletstraat 62 Meisje gevraagd in klein gezin van 8 5 uur Zaterdags na 2 r Zondags den geheelen dag vrij goed loon Wasch buitensh Karnemelksl 138 Gouda Werkruimte Boerenwoning met loods beschadigd huis of iets dergelijks gevr Voor zefmleerlooierij brieven OTTERSPOOR Nobelstraat 103 Rotterdam Een man van middelbaren leeftijd met zoon van 16 jaar vraagt een Huishoudster iet eigen hais of huurhuis Br onder no 5289 bur v d bl SCHOONMAAKTIJDI Heefi U defede meubelen stofzuiger naaimachine of airijkijzer Hef adrea lei repareerao daarvan is HofstsdititTEgniJDiiI Ook het te Te huur gevraagd Zit en Slaapkamer door jong echtpaar Brieven onder no 5333 bur van dit bad flfa ijj i Een onde traditie is het vakmanschap en de zorgvuldige behandeling die tijdens het samenstellen en mclceren a n D E thee wordt besteed Daardoor is het mogelijk de inhoud van eik pakje te garandeeren t Uouwe tghcns THEE De Rotterdamsche Bankvereeniging N V KANTOOR GOUDA vraagt aankomende Bediende M ofVr desnoods ook tijdelijk Aanbiedingen schriftelijk ten kantore der Bank BAKKERS en SLAGEDSMANDEN div molen HAAGSCHE WASCHMANDEN div malen PON DE WASCHMANDEN Srool en klein AABDAPPELMANDEN Formaoi V en Vsmud Verder handige AADDAPPELSCHILMANDJES Inlichtingen W flIJVANK Nw Hawtn 87 Gouda N V Koninklijke Plateclbakkerij Zuid Holland vraagt voor spoedige indiensttreding een Steno Typiste n een Facturiste V LV Sollic schrift in te zenden Verlorenkost 7 Gouda De vertegenwoordiger van het Nederlandsch Beiicersinsfituuf te G ud vraagt voor het schoonmaken van het kantoor Ooatlwfta U EEN WERKSTER 2 X per week voor de morgenuren van 7Vi 9 i uur Schoonmaakartikelen amnwezig DE TIJD A V Bovenv dBerg GROEN1NDAAL16 Gladde Ringen zonder inlevering f 17 50 per stukLepels en Vorken f 3 25 per stel Gedenk Lepeltjes t oor hen die t e en 2 7Sp 8t NETTE JONGENS gevraagd leeftijd 16 21 jaar Fa A VAN DIJK Vetsmelterij Kaaahandel Boter en Marg Ompakkerij Lage Gouwe 120 Bekwame Automonteurs gevraagd DE JONG S AUTOHANDEL Fluweelensingel 59a Gouda Wie is genegen een nieuw in Gouda te beginnen bedrijf met kapitaal te helpen Brieven onder no 5352 bureau van dit blad GEVRAAGD EEN STRIJKSTER en Meisjes voor den Mangel Wasscherq v h J v Leeuwen Haastrecht 2 Kllomatar van Gouda Eigen haard is goud waard I En de ECHTE eigen haard sfoaf in een igan hun Dank niet dai een eigen hui niet voor U is weggelegd ROHYP licht U gaarne in hos U binnen enkels jaren Uw eigen huisbaas kunt veorden door maande ij s iets wsg te leggen I M v BOUWKAS JR O H Y F HEEKEMSR 124 128 AUSTERCAM V Deza coupon invullen en zenden aan een der Vertegenwoordiger J In t VELD Burg Marfiniingel 86 GOUDA J A V VUET Steinkqde M GOUDA tel 3018 en U ontvangt alle gewensclite Inlictitingen Naam Adres KAApSENFABRIEK Gevraagd NITTK WERKSTIH voor het schoonmaken van de kantoorlokalen Werktijd in overleg Aanmelding bij den portier van de fabriek tusschen 3 en 5 uur Te huur gevraagd PAKHUIS groot of klein of event open terrein Br onder no 5306 bar v d bl Te koop gevraagd een OPVOUWBARE Kinderwagen Groeoewoud it Kade 103 nieuw gcdeeke Thuiswerk rii i aU platcel teckco n scclamewerk Br onder no 5335 bur v é bl Er ia wter plaats voor eetügt Vakbekwame Meisjes en Leerlingen bij De Gotidachc Stoonblcckcrii De drie Notcboomen Kattemingtl 2 Tl koop Zaadapp motorrijwie 200 cc aiet z f a n banden J de Redelijkheid Bloemcodail Gevraagd MEISJE voor den dag kunnende kokes Melden t Oosthaven 8 Geuila Familie 3 perionen met vttki uit ladië zoekt voor direct gem kamers met of zonder pension op gocdö stand Aanbiedingen onder bo 5341 bureau van dit blad Ö I ifW PERSONEEL GEVRAAGD Mn dameafleti xender b od n Brieve oeder ao 5 21 bur u v i FERSONIEL AANGEBODiN SaleaUap Brieven no 5230 bur v d U l een demcstclpalc e een d muB aUl bd loo geed nieuw A Melkert fi i l prime pick up plue platen a Adtee PrlM HendrlWr Iccren laat en aaat 46 warktchoe o fornul bl emallle tegenpllptn o r ckotactt lakkttcl deken gew 2 H W lampen 5 ilrapdatHa 3 linden een w broek allee prima Maeetraet 17 Prima moderne Schri fmacblne f merk Adler xoe aoed ale nieuw SteHo K 127 V itatmodel Ken WUbelfl i J leuwc xwarte Dameemanlel Ken Wllhtlinaweg 217 bi B cca Phlllpi Radloteutel in J BU xef Cappt OIVERtIN Spaanicbc lei gevraagd u BrU m aadtr mm 5321 bur RUItEN dametKhocaca maat Kil Z x ïi i edc mtt laar ttgam w n U Bovcabala Toor cta bcntdenbuli Brieven aader no SJ32 bureau v Mantelpakle o ro l S tl jlbM 1