Groot Gouda, woensdag 20 maart 1946

GOtDA PER ASPERA AD ASTPA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAKT MACHT Redactie L J A v d Steenhoven mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 183 WOENSDAG 20 MAART 1946 Administratie M J van Loon Bur Maj kt 67 Gouda Telefoon 30W Abonn p w 27 c Losse numm 10 t baantjesjager geweest zijn of een ver rader door dik en dan de f toegankelijk is bezoekeJ zaak is door zijn handelwijze gediend geweest en als zoodanig zal hij doorhet Hof beoordeeld worden En de enkele goede kanten die zijn beleid keeft zuilen daar zeker bij in rekening vorden gebracht Moest ik blijven zitten off het aan de Duit scliers overlaten Prof mr f Schrieke eens Secr Gen van het Dep van Justitie staat terecht voor het Bijz Gerechtshof in Den Haag Norsch en vaal is zijn gezicht wanneer hij op de formeele vragen van den President mr S van Berkel antwoordt Acht punten bevat de ten laste legging en stuk voor stuk worden zij behandeld Men voelt het deze man heeft ernstig gefaald Dan leest de President den tekst voor van toespraken die prof Schrieke hield tegen Himmler Gen Hunneberg en andere vooraanstaande Duitschers die ons land bezochten en het is in één woord ergerlijk Wat kan dezen man bezield hebben die maar een matig lid van de N S B was om dergelijke loftuitingen af te steken tegenover onze overweldigers Het hoogtepunt vormt een brief aan Rauter na den op hem ge pleegden aanslag die begint met Lieber Kamarad en eindigt met Es lebe das Reich Heil Hitler Tactiek noemt de verdachte dit Nee slapheid en verraad is het En die stemming beheerscht ons wanneer wij na het requisitoir van mr Zaayer de zaal verlaten Dan in den middag begint de verdediging Mr G B Reinhold wijdt uit over de dagvaarding en geeft een opsomming van de functies die prof Schrieke heeft bekleed Hij was adviseur bij den Volkenbond en Directeur van Justitie in Indië In 1934 keerde hij terug naar Nederland en werd bcrnoemd tot hoogleeraar te Leiden Een staat van dienst is het die men niet mag onderschatten Dan is prof Schrieke zelf aan het woord Hij leest een eigen verdediging voor die ruim anderhalf uur in beslag neemt Zijn geheelc beleid en zijn houding worden er in besproken Aanvankelijk is hij diep ontroerd wanneer hij over zijn broer spreekt wiens leven in zijn hand was maar snel herstelt hij zich Ik nam deze functie aan omdat het mij beter leek dat ik er als goed ambtenaar redde wat er te redden viel dan dat de Duitschers het heft in handen namen Dal bracht voor mij de onvermijdelijke consequentie mede dat ik veel moest goedkeuren wat niet goed te praten valt uit Nederlandsch oogpunt gezien Maar ik heb veel kunnen doen vooraf voor het personeel Ik hield mijn werk gescheiden van de politiek Natuurlijk heb ik fouten gemaakt en de grootste daarvan was mijn toetreden t ot de N S B Met élan leest hij zijn eigen verdediging die niet ten volle tot een rechtvaardiging kan worden Hij staat pal voor zijn overtuiging zitten blijven was beter dan het aan de Duitschers overlaten En zoo eindigt hij zijn betoog met den uitroep Hier sta ik ik kan niet anders Een belangrijk ding vergeet hij echter en t is mr Zaayer die hem daarop attent maakt In 1941 ten tijde van zijn benoeming was het voor de Duitschers zaak ooveel mogelijk Duitschgezinde menscbdi op vooraanstaande posten te hebben teneinde de orde te handhaven In 1944 met een verloren oorlog op handen was t hun taak om wanorde te scheppen en toen ging het op te blijven zitten en als goed ambtenaar te redden wat er te redden viel Nee prof Schrieke heeft gefaald en zijn uitgebreid betoog heeft dat niet goed kunnen praten Hij mag dan geen STADSNIEUWS Standplaats Consumtie IJswagens Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat bij hun besluit van heden alle vergunningen verleend voor standplaatsen met een consumptie ljswagen zijn ingetrokken Zij die opnieuw een vergunning hiervoor wenschen te ontvangen moeten daartoe onveiwijld een verzoek bij hun College inzenden Kleuterseholen weer heropend Nu blijkt dat de mazdcn epidemie dermate is afgenomen lat geen gevaar meer beslaat voor besmetting zullen de bewaarscholen kleuterscholen en kinderbcwaarplaatsen weer worden geopend Deelneming verkiezingen Deelneming aan verkiezingen door personen ingeschreven in het centraal bevolkingsregister De personen die opgenomea zijn in het centraal bevolkingsregister en geacht willen worden in een bepaalde gemeente werkelijke woonplaats te hebben kunnen zich in persoon ter secretarie melden onder overjegglng van persoonsbewijs en tweede distributie stamkaart op uiterlijk 17 April a s teneinde een verzoek In te dienen om in die gemeente op de kiezerslijst te worden geplaatst Gondsche adheaicbetaiging In een goed bezochte vergadering der afdeeling Gouda van de Libiérale Staatspartij werd het tot stand komen van de Partij van de Vrijheid in een vrije gedachtenwisseling besproken Als verslag van deze bespreking werd door de vergadering die onder leidiag van Mr H P C M de Witt Wijnen stond de volgende motie bij acclamatie aangenomen De Liberale Staatspartij afd Gouda in vergadering bijeen betuigt haar volledige instemming met het manifest van de initiatiefnemen van de Partij van de Vrijheid verzocht het bestuur van deze instemming kennis te geven aan desc initiatiefnemers en aan de niat aanwezigc leden der afdeeling en verzoekt bovendien het bestuur met kracht medewerking te verleenen aan iedere poging om te Gouda te komen tot een afdeeling van de Partij van de Vrijheid op zoo breed mogelijken grondslag Vrouwen Groep Partij van den Arbeid Donderdagmiddag 21 Maart a s s middags van 2 4 uur spreekt in de bovenzaal van de Reunie Mevr van Danzig Melles over de baldigheid van de jeugd hier ter plaatse Iedereen heeft hier vrijen toegang Anti Franco bijeenkomsi Er is geen enkel probleem in de Inttrnationale verhoudingen dat zoozeer de gemoederen van alle waarlijke democraten beroert als het feit dat in Spanje waar het volk de spits tegen het fascisme heeft afgebeten na den ondergang van het Italiaansche en het Duitsche fascisme nog steeds een handlanger van Mussolini en Hitler aan het bewind is Daarnaast zijn er ook andere internationale politieke spanningen die een scherpe belichting eischen en ten aanzien waarvan wij ons standpunt hebben te bepalen De Partij van den Arbeid belegt daarom Maandagavond in Kunstmin een openbare vergadering waar de buiten landschoverzichtschrijver van Het Parool Sal Tas spreken zal over het onderwerp Franco en c e intematioaale spanningen ledere waarlijke democratische Oouwennar moet deze bijeenkomst die gratis Geboren 13 Maart Robert Cornelis Willem zv C M Kamphuisen en M C van Bochove Gouwe 19 15 Maart Maria Christina Pieternella dv P M BurgerUjke Stand Verhoeff en P de Vries Peperstraat 110 Esther dv W de Jong en R van Welzen Turfmarkt 56 16 Maart Coenraad zv C de Haan en E G Postma Karn sloot 69 Johannes Jacobus Wilhelmus zv P Trouborst en F M IJsselstijn B Martenssingel 119 Johanna dv VV Everling en A Boetekees 4e Kade 19 Johannes Immet Maarten zv J van Vliet en E C Broer van Baerlestraat 32 17 Maart Elizabeth dv B v d Linden en H B van Dam Bod straatweg 70 Johannes Antonius zv A van Dam en J J Borst Heerenstraat 88 Maagje dv A van Meerveld en M M van Es Turfs 21 Jan Egbert Rijkelt zv L A Wiltenburg en J ten Hove Turfs 52 Marianne dv G Leenders en J W Dilweg Gr Jacobastraat 26 Martie zv D C de Jong en A Derks IJssellaan 165 Leendcrt Cornells zv L V d Heuvel en T Molenaar Onder de Boompjes 26 18 Maart Emma Sylvia dv A F Roskam en E Gravesteijn Kleiweg 72 Overleden 15 Maart Elizabeth de Jong weduwe van J J Broer 85 jaar 16 Maart Arie Hoekwater 64 jaar Ouderavond School 7 Maandagavond voerden de leerlingen van de hoogste klas van school 7 Hoofd de heer Kramer in de Beursklok de operette van o Mulder De Wonderbloeai op Voor de opvoering hield de wetboader van onderwijs na het openingswoord van den voorzitter van deOudercommissie de heer v d Speld eea kernachtig toespraakje waarin zij wees op het vandalisme van de jeugd en op de taak der ouders om in ket goede voor te gaan in eerlijkheid en rechtschapenheid Het herstel van ons volk moet beginnen b het herstel van het gezin Uit de gezinnen van nu groeit de maatschappij van mofgen Tot leden van de oudercommissie werden gekozen Mevr J J van LteuwenScharlcmaa Mevr K Hersche Rustwat en de heeren J v d Speld W Brunlks en L den Blijker Hierna ging men ver tot de opvoering van Dc Wonderbloem nadat de heer G Sligter een toelichtingswoord gesproken had Men kon merken dat de kinderen ijverig gestudeerd hadden De teksten werden vlot uitgesproken ea de daor de kinderen zelf uitgedachte dansen en de zangnummers maakten de opvoering tot een succes Een woord van dank aan het onderwijsend personeel in het bijzonder aan Mej van Eyk en den heer Sligter is hier zeker op zijn plaats De heer en Mevr James en de Chef van de afd onderwijs de heer Gldeonse woonden dezen feestavond bQ Wie kan helpen Nederlands Volkshei stel heeft onze hulp ingeroepen om een oproep te plaatsen voor een wandel wagentje voor een manspersoon die beide bcenen mist Wij hopen dat ook aan dezen oproep evenals aan onze vorige om een kinderwandelwagentje weer even spontaan gehoor wordt gegeven SPORTNIEUWS BILJARTEN Eureka wint beker Maandagavond vond de laatste ontmoeting plaats van den bekerwedstrijd EurekaHet Westen Ook dezen avond kenmerkte zich door een Eureka overwicht wat in den uitslag 10 2 wel tot uiting kwam en daarmee de totaal uit slag op 32 16 te brengen De heer Schoonderwoerd van Het Westen overhandigde den beker aan Eureka terwijl de heer Spruyt voor den hoogste serie en de heer Riensbcrgen voor het hoogste moyenre een medaille ontvingen De uitslagen van denlaatstea avond waren I Reparon 57 wint van Klos 50 in 21 b vit Ramp 68 wint v J Toonen 66 in 22 b P Hooge oorn 42 wint V R Koxtn 39 in 29 b I Lafeber 47 wint van B Att veld 47 in 22 b V d Starre 57 wint van H Spruit 67 in 23 b Van Rlensbcrgeo redde voor Het Westen de eer door vao D Ramp io 17c bearten te wiancn BOKSEN Gouwenaars in Rotterdam Maandagavond vonden er in de Rivièrahal te Rotterdam voor ca 2000 toeschouwers bokswedstrijden plaats waaraan opze beide stadgenooten v d Tak en M v Pomperea van de boksvereeniging Gouda deelnamen v d Tak bokste tegen Roos Zuid Holland cbe kampioen Weltergewicht over 3 ronden van 3 min Deze partij werd op het einde der 2c ronde gestaakt wegens een blessure van Roos waarna de partij tot ieders verbazing onbeslist werd verklaard verklaard M V Pomperen een nog jeugdige kracht kwam in den ring tegen Maas kampioen Zuid Holland Bantamgewicht en verloor deze partij door opgave in de tweede ronde I De hoofdparti van dezen avpnd was o de Groot tegen N Diesscn over IC ronoen van 3 min Welke door de Groot op punten werd gewonnen UIT DEN OMTREK REEUWIJK Burgerli e Stand GEBOREN Catharlna H A d v W Kwakernaak en J A van Roon Frederlk z v W F Schipper en C de Ruiter Gomells z v E Achterberg en W van Leeuwen Willem A z v H H Vergouw en A de Pagter Cornelia d v S Vermeulen en M Kersbergen Levenloos geboren kind van het vr geslacht van G Verburg en A Boer OVERLEDEN te Sittard R van Dijk oud 20 J z v R J van Dijk en A Hoogenboom Trljntc Verboom oud 83 j wed van j v Tol Loop der bevolking Vertrokken zijni A J Ravensbergen uit H 234 naar Schiedam T G Gaik horst uit Dl 29 naar WaddinXveen Gr Anker wed van J Koetsier uit E 114 naar Koudekerk a d Rijn M v d Veeke uit D 26 naar Hooge en Lage Zwaluwe H C C v d Have uit E 75 naar Oosterbeck Ingekomen M E v d Wal In B 36 uit Amsterdam de Groot in E 136 uit Amersfaort M Brack In D 129 uit Berkenwoude F Ttlroe in DlOultWemeldinga Huisslachting en dood vee Over de laatste week werd ter gemeente secretarie 1 varken voor 1 uisslachting aangegeven terwijl als gestorven vee ter vernietiging werd aangegeven bl den keuringsdienst van vee en vleesch een kalf en een varken BINNENLAND Snrinaamsche hnlp aan ons land Bij de vele hulp welke Nederland van alle kanten heeft ontvangen is Suriname niet achtergebleven Reeds in December 44 werd aldaar op verzoek van de toenmalige Nederlandsche regeering te Londen het nationaal steunfonds opgericht als onderdeel van het door de regeering ingestelde algemeen nationaal comité met het doel gelden in te zamelen ten behoeve van door oarlogsgeweld getroffen Nederlandsche onderdanen in en buiten Europa Teneinde alle lagen der bevolking te bereiken werden sub comité s ingesteld die voor de inzameling zorgden Tot nog toe kon aan het nationaal steunfonds in Nederland als resultaat van deze inzameling 39 000 pond sterling worden overgemaakt A damsche kinderen bieden een feeataan gerepatr kinderenaan Zaterdagmiddag zal om half twee In het Hortus theater te Amsterdam een klnderfeest plaats vinden dat leerlingen van de Orlonschool In het naordcn van Amsterdam zullen aanbieden aan alle kinderen der ge repatrieerden uit IndiC Br zal ee i stuk van Stien Bruin opgevoerd worden Hans van Meertea heeft deze kindermatinee georganiseerd De directeur van het Hortiutheater heeft de zaal gratis ter beschikking gesteld iiducUciM Weersvtrwachting medegedeeld door het K N M l totmergeaavoad Wordt verwacht I In het binnenland koude aacht aanv weinig bew met stijgende temp Wind tusschen Z en Z W Langs de kust tijdel krachtige wind in het overige deel matig Wat Is er in Gouda t deant Reunie I Vrijdag t m Woensdag i Alibi Toegang boven de 18 jaar Thalla Theateri Vrijdag t oi Woensdag Moscousche Nachten Toegang boven de 11 jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Zes van de Marine Toegang alle leeftijden Woensdag 20 Fcbr 8 uur Blaawe Kruis jaarvergaderiag Geref Bond afd Gouda Idem 7 30 uur Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 Ds Joh v Welzea Idem 7 uur bovenzaal Reunie Ds Borger over Dc mensch van asorgea Donderdag 21 Maart 8 uur Blaawe Kruis Nat Gen v Gouda e o A F J Portlelje Jeugd en opgroei van roofdieren in Artis Zaterdag 23 Maart 4 30 n m Provi Park wedstrijd van Vlres et Celerltaa In het V Bergen Ijzerdoornpark Idem 8 uur Concordia Mondharmonicaver Crescendo Onderlinge hnlpverleening Brandweren De minister van binnenlandsche zakea heeft een regeling getroffen Inzake onderlinge hulpverleening brandweren De burgemeesters moeten de gemeentelijke brandweren bij tiet bestrijden van brand binnen een afstand van 15 KM gerekend van de grens van het verzorgingsgebied onderlinge hulp doen verleenen De burgemeesters van de door den minister van binnenlandsche zaken aangewezen gemeenten zijn verplicht de gemeentelijke brandweer ook buiten een afstand van 15 KM bijstand te verleenen indien de hulp van de plaatselijke brandweer Ingeval van eea brand van grooten omvang onvoldoende geacht moet worden Geldigheidsdaur BrandstofiFea bonnen De aandacht wordt er nog eens op gevestigd dat de onlangs aangewezen bon 51 van de brandstoffenkaarten T 509 en T 505 na 23 Maart a s niet meer door de brandstoffenhandelaren zal worden aangenomen Op dezen datum eindigt eveneens de geldigheidsduor van de bonnen 46 47 en 48 CASSATIEBEROEP VERWORPEN Mnssert zal geen gratie vragen De Bijzondere Raad van Cassatie heeft het satie beroep van Musserf verwotoen Mussert is niet voowiemens om in verzoek om gratie in te dienen ATHLETIEK De disqualificatie der Zweedsche athleten Aangaande de levenslange disqualificatie der Zweedsche athleten Haegg Andersson en Kalerne vernemen wij dat de Zweedsche Athletiek Bond bij den Internationalen Athletiek Bond stappen zal nemeri tot herziening der amateursbepalingen daar men van meening is dat de volgens deze regeling op te leggen straffen te zwaar zijn Nog meer Zweedsche hardloopers gestraft n Behalve de reeds gemelde disqualificatie voor het leven van Haegg c s zijn nog verschillende andere prominenten voor den tijd van 1 en 2 jaar uitgesloten Het betreft hier Liljekvist Mahnberg Helstroem en Ahlsen arfn wie elk voor een jaar het startT wbod iS opgelegd Jacobson en Spangert werden beide voor twee jaar gedisqualificeerd Lennart Strand werd vrijgesproken V