Groot Gouda, woensdag 20 maart 1946

Beknopt programma van de Partij van de Vrijheid De Partij van de Vrijheid deelt over haar programma het volgende mede De eerste beginselen van een op christelijken grondslag berustende samenleving als de Nederlandsche zijn de vrijheid de verantwoordelijkheid de sociale gerechtigheid Dit uitgangspunt leidt tot het volgende beknopte program 1 eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden en binnen het Koninkrijk eigen meesterschap der deelen 2 behoud van de constitutioneele parlementaire monarchie onder het Huis van Oranje 3 de regeering handhaaft het gezag krachtige bestrijding van corruptie 4 onverwijlde terugkeer van den rechtsstaat in alle deelen van het Koninkrijk 5 volledige medewerking aan de Vereenigde Naties en in het kader van deze ontwikkeling van een zoo nauw mogelijk samengaan op alle gebieden met die landen met welke wij aardrijkskundig historisch cultureel en commercieel het nauwst verbonden zijn Modern toegeruste lucht zeeen landmacht georganiseerd met inachtneming van internationale eischen en Nederlandsche tra dities te gebruiken ter bescherming van alle gebiedsdeelen De rangen staan voor ieder open overeenkomstig zijn talenten 6 de organisatie van h t bedrijfsleven dient het resultaat te zijn van de samenwerking van de vrije organisaties van werkgevers en werkne mers De hoofdbeginselen daarbij dienen te zijn 1 het medebetrekken van de arbeidersiwereld in het dragen van verantwoordelijkheid 2 het handhaven zoo lang en zooveel mogelijk van het beginsel der autonomie 3 de uiteindelijke zeggenschap van de Overheid Socialisatie leidt tot een machts positie die daardoor alle gebieden burgers oplegt Op de openbare school des levens onderwerpt aan dwang welke de geestelijke vrijheid en den pen overnam doch als dat niet geschiedt kan men voor Augustus wellicht tot overeenstemming komen omtrent eenige andere internationale organisatie die de kampen zal overnemen De Amerikaansche Regeering zal de kampen voor vervolgde personen in stand houden De Belgische regeeringsverklaring In zijn regeeringsverklaring zeide minister Spaak o a dat de nieuwe regeering een minderheidsregeering en tevens een noodregeering is Niemand onder hen die er deel van uitmaken is vermetel genoeg om te denken dat deze regeering steunt op een ideale formule elk van hen vleit zich met de gedachte dat hij zijn plicht doet Na hulde gebracht te hebben aan het kabinet v Acker zeide de heer Spaak Voor veel Belgen werd de koningskwestie definitief geregeld bij de wet van 19 Juli 1945 Het ware dwaas echter te miskennen dat tal van Belgen steeds de meening toegedaan zijn dat bedoelde kwestie nog hangende is De Christelijke Volkspartij de sterkste in den lande heeft gedurende haar gansche verkiezingscampagne de gedachten verdedigd dat daags na de verkiezingen van 17 Febr een Volksraadpleging omtrent deze kwestie diende te worden gehouden De regeering zou het logisch vinden dat een wetsvoorstel betreffende deze aangelegenheid zou worden ingediend Wordt de wet niet goedgekeurd dan zou dienen te worden vastgesteld dat deze oplossing van de Koningskwestie niet mogelijk is Het ware alsdan ten zeerste wenschelijk dat de politieke partijen overleg plegen om er een andere te vinden De spionnagekwestie in Canada Mackenzie King beschrijft het Atoomspionnage geval als een zoo ernstige situatie als nooit in Canada is voorgekomen Kióezenko gaf de Can Regeenng documenten in handen welke hij uit De Iraansche Ambassade in Washinton heeft gisteren verklaard dat zij in den loop van den dag het protest der Regeering van Iran tegen het verblijf van Sovjet troepen in Perzië aan geschil geregeld wordt zullen voor den Veiligheidsraad zal overhandigen het einde van deze maand minstens I vijf schepen Australië kunnen verlaten Dc toestand in Perzië gespannen PERZIË HEEFT PROTEST INGEDIEND De Perzische Ambassade te Washington heeft officieel medegedeeld dat bij het secretariaat van de Vereenigde Volkeren een protest van Perzië betreffende de Sowjet Russische activiteit in Perzië is ingediend In dit protest wordt o a verklaard RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Mandolinata 18 15 Eng les voor beginners 18 45 Gram muziek RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Dep ut rending 19 30 Progr v d Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Radio Philh Orkest 0 1 V Bertus v Lier Greet Koeman sopraan Mendelssohn progr 21 20 Hoe nu verder Door C v d Bom 21 40 Qram muziek 22 00 Nieuws 2 15 Het act geluid 22 30 Cram concert 23 30 Russisch progr 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 johan Jong orgel 18 30 Oostersche luisteraars door J de Munck Mortier 18 45 The Ramblers 19 15 Het Ind probleem in grooter verband door A r 1 E Stokvis VPRO 19 30 Het Int Vrijz i o door Dr H Faber 20 00 Nieuws 209 i Dep uitzending VARA 20 20 The Ballroom Melodiaii 20 35 Magnetische storing luisterspel 21 05 A Krelage Sr over de Aro Zangver 21 10 Mis van L van Beethoven 22 05 Gesprek v d week 22 15 Jacques Tibaud viool en Tasso Janapculo piano 22 45 Geestelijk leten door Ds B J Lietaert Peerbolte 23 00 Nieuws 23 15 Qram muziek Ë3 30 Dansmuziek 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM 1 301 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgenwijding 8 00 Nieuws 8 15 Qram muziek 8 30 Ray Ventura en zijn orkest 8 45 Heilige van den dag 9 15 Pluk den dag gr 9 45 Lente door Annie de Hoog Nooy NCRV 10 00 H C J de Man orgel 10 15 Morgnedienst door Ds W Willemse 10 45 NCRV koor en orkest o i V Piet v d Hurk KRO 11 00 Ziekenbezoek 11 45 Krijgsgev i h Verre Oosten 12 00 Marschen 12 15 Solisten 12 30 Hoe Ned den vrede wint 12 35 Ens Nina Dolce 13 00 Nieuws 13 15 Metropole orkest o i v Dolf v d Linden Bruce Lowe zang 13 45 Repatrieerenden laten op Schiphol NCRV 14 00 Sonate progr 14 40 Vrouwen in den N O Polder door Mevr S M P de Jong Visser 15 00 frio Knibbeler 16 00 Bijbellezing door Os G Lugtigheid 16 45 Gram concert 47 30 Bel Canto HILVERSUM II 415 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 OchLnd fymnastiek 7 30 Qram muziek 8 00 Nieuws 8 15 Qram muziek 9 30 Pol ber 9 45 Arbeidsvitaminen 10 30 De troost van het geurende kruid 10 35 Orkest Malando 11 00 Nuttig en noo dig door Mevr W Zeldenrust de longh 11 10 Malando 11 30 Maria Muller alt Ru van Veen pian 12 00 Kees Otten blokfluit en Jan Wisse piano 12 30 Ens Khotinotf 13 00 Nieuws 13 15 Aeolian sextet 14 rQ Voor de vrouw door Pierre Ciivpers 14 20 George Roth cello en lloni Kabos piano 15 00 Henriette Davids door Mevr Rozet Herzber2 er 15 20 Confetti 17 00 Per nachlexpresse dwars door Java 17 10 AVRrt kalei doscoop door R Feenstra 17 30 Les Gars de Paris De verplaatste personen in Duitschland en Oostenrijk Minister Byrnes heeft op zijn pers conferentie medegedeeld dat zijn De S artement en het Departement van oriog overwegen de kampen voor verplaatste personen in de AmerikaanKhe zone in Duitschland en Oosten rijk tusschen 1 Augustus en 1 September te sluiten Dit zal niet gelden oor de verzamelcentra voor vervolgde groepen onder de verplaatste per onen en vluchtelingen De kampen kunnen niet tot in het oneindige worden in stand gehouden Het is echter niet de bedoeling om iemand naar zijn laM terug te zenden n Ambassade had gehaald Het eerste voorloopig verslag van de Kon Commissie welke een onderzoek instelt toont den ernst en de vérstrekkende belangrijkheid van de situatie aldus Mackenzie King Dit verslag toont aan dat er een netwerk van ondergrondsche agenten was georganiseerd door leden van de Sovjet Ambassade volgens de directe mstructies van Moskou tenemde geheime inlichtingen te verkrijgen van employe s van de Canadeesche Regeering Hij onthulde dat een vooraanstaand geleerde die misschien had over t vrijmaken v d atoomenerover het vrijmaken van de atoomener tegen zijn wil Zij die niet naar huis de bergplaatsen der Sovjet Russische uilen zijn teruggekeerd of de kampen rijwillig zullen hebben verlaten naar en andere bestemming voor den sluitingsdatum zulen verlof krijgen werk te zoeken in de Amerikaansche zones n Duitschland en Oostenrijk Twee maanden geleden waren er in de Amerilpansche zone 550 000 verplaatste personen waarvan er 80 tot 100 000 geclassificeerd zijn als vervolgde personen die dus niet onder dit besluit vdkn Na verlaten van het tamp zullen de verplaatste personen eK moeten beslissen of zij onderda n van Oostenrijk of Duitschland fflen worden Amerika zou het zeer prijs sttfien als de UNRRA de kam rechtsstaat ondermijnt Bestrijding van monopolies ter waarborging van de vrijheid van bedrijf ook voor den kleinen ondernemer en handelsman en ter waarborging van de veiligheid vaa den Staat 7 Sociale gerechtigheid in het bedrijfsleven te betrachten door samenwerking van werkgevers en werknemers De Staat bevordere dat de inrichting van de maatschappij zoodanig zij dat een ieder daarin werk kan vinden tegen een loon dat den werknemer veroorlooft in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien en hem tevens in staat stelt te sparen Gestreefd worde naar uitbreiding van het privaatbezit over de massa van het volk mede door deelneming in de winst van de onderneming Krachtige maatregelen ter v oorkoming en bestrijding van werkloosheid 8 streven naar evenwicht in de begrooting van rijk prbvincie en gemeenten Herstel van de financieele zelfstandigheid der gemeenten als hoeksteen van haar eigen meesterschap 9 herstel van vrije bedrijfsuitoefening in akkerbouw veeteelt en tuinbouw Erkenning van de waarde van den zelfstandigen kleinen bper Bevordering van den uitvoer Uitbreiding van landbouwonderwijs en voorlichiing 10 moreele en materieele bescherming van het gezin als de kern van de maatschappij Gelijkstelling van man en vrouw voor de wet Verbetering van de huwelijkswetgeving 11 de grondslag van ons onderwijs zij naast de standelijke ontwikkeling de zedelijke normen van het christendom de karaktervorming de opvoeding tot persoonlijkheid tot bewustzijn van de verplichtingen die een democratisch bestuurde staat aan zijn worde den leerlingen kennis van den bijbel bijgebracht gie op het punt had gestaan uit Canada naar Groot Brittannië te vertrekken waar hij in contact zou zijn getreden met een vertegenwoordiger van de Sovjet Unie De Premier verklaarde Sommigen vinden misschien dat wij de betrekkingen met de Sov jetUnie moeten verbreken en de Sovjet Ambassade moeten vragen zich uit Canada te verwijderen Ik hoop dat dit standpunt niet door personen in een verantwoordelijke positie zal worden ingenomen Hij zeide er zeker van te zijn dat Stalin de ondergrondsche activiteit welke door de SovjetAmbassade was geleid niet zal vergoelijken De Iraansche kwestie De tekst van het Perzische protest bij de Vereenigde Naties Iran vestigt den aandacht van den Veiligheidsraad op het geschil tusschen Iran en de Ver Staten van Sowjet Rusland waarvan de voortzetting waarschijnlijk het handhaven van den wereldvrede en veiligheid zal bedreigen Dit geschil is gerezen tengevolge van nieuwe ontwikkelingen De termen waarin het protest van Perzië bij den Veiligheidsraad is vervat maken het duidelijk dat het nieuwe debat over de Perzische kwestie verreweg het ernstigste geval zal zijn dat tot dusverre voor den Raad is geweest Het is duidelijk dat naar de meening der Perzische regeering de twee aspecten van het gedrag der Sowjet regeering ten aanzien van Perzië het voortgezette verblijf van Russische troepen op Perzisch grondgebied en de voortdurende inmenging in Perzische aangelegenheden een werkelijke en onmiddellijke bedreiging voor den Wereldvrede vormen Bij de voorgaande gevallen Griekenland Indonesië en zelfs bij het eerste Perzisch debat kon de bedreiging voor den vrede die het gevolg De West Indische conferentie De West Iadische conferentie die gedurende 20 dagen In St Tomas Maagdeneilanden met gedelegeerden van 15 Caraibische gebieden van Amerika Engeland Frankrijk en Nederland is bijeen geweest is besloten met een rede van Gouverneur Rexford G Tugwcll uit Portorico Drie commissies hebben aanbevelingen opgesteld voor de instelling van een Centraal Secretariaat gevestigd binnen het Caraibische gebied voor de toevoeging van een economische sectie aan de bestaande Caraibische commissie voor de oprichting van een regionale organisatie ter bevordering van het toeristen verkeer Oeze aanbevelingen zullen thans onderworpen worden aan de gezamenlijke goedkeuring van Frankrijk Engeland Nederland en Amerikai Het proces te Neurenberg Aan het einde der zitting van gisteren vond een incident plaats na lat Goering op een der door Jakson voorgelegd document betreffende in 1935 genomen maatregelen voor de mobiliseering in het Rijnland had geantwoord Ik kan me niet herrinneren ooit gezien te hebben dat in de Ver Staten mobtlisatiemaatregelen gepubliceerd werden De maat dte heden overliep was in de vorige dagen reeds gevuld toen Goering de gelegenheid benutte om van zijn getuigenig een soort propagandarede te maken en hij geen kans liet passeeren om zijn afkeuring te uiten ver de maatregelen die thans door de bezetting in Duitschland worden genomen Oe wijze waarop Goering zichzelf uitschildert als kampioen van den gerechtvaardigden Dultschen vrijheidsstrijd had reeds lang iederen toehoorder in de rechtzaal geïrriteerd en het is dan ook geen wonder dat ernstig misnoegen over deze houding werd uitgesproken Het tribunaal zelf heeft zich nog niet geuit over de wijze waarop verdediger Ho 1 tracht nazl propaganda te maken vaaaf de getuigenstoel want aanstonds na Jacksons protest verdaagde president Lawrence de zitting Arrestaties te Neurenberg Amerikaanskhe soldaten hebben gisterenmorgen een cordon getrokken om het spoorwegstation van Neurenberg Meer dan 1000 personen werden aan een verhoor enderworpen 59 Dultschers en 2 Polen werden gearresteerd Australische goederen voor Nederlandsch Indië Men verwacht dat he bestaande geschil waardoor acht Ned schepen verhinderd worden met dringend noqdige levensmiddelen en medicamenten uit Australië naar Ned O Indië te vertrekken nu spoedig zal worden geregeld De vakvereenigingen der havenarbeiders hebben erin toegestemd de schepen te laden mits de Australische Regeering en de Ned autoriteiten aan twee waarnemers toestaan de schepen te vergezellen Indien het zou zijn van het feit dat de klagernaar voren bracht slechts als zeer verwijderd gezien worden De ernst vanhet komende debat over Perzië is hetgevolg van het feit Dat directe onderhandelingen nu hebben gefaald en dat de Veiligheidsraad dus nu niet zijn toevlucht kan nemen tot dit middel zooals men voordien gaarne deed Ten tweede is de grond van de Perzische klacht in ernst toegenomen sinds de zaak voor het eerst voor den Veiligheidsraad werd gebracht Welingelichte kringen te Londen verwachten dat de Sowjet regeering naar voren zal brengen dat er egne aanleiding bestaat voor den Raad de zaak te behandelen aangezien de nieuwe Russische ambassadeur te Teheran die daar binnenkort zal arriveeren de afgebroken draad van de Moskousche onderhandelingen wellicht op zal vatten In dit geval zou de houding van de Perzische regeering de beslissende factor zijn De Veiligheidsraad had de zaak eerst toen naar directe onderhandelingen verwezen nadat de Perzische ambassadeur had verklaard dat hij uit Teheran ópdracht had ontvangen zich met deze procedure accoord te verklaren De Vredes conferentie geheim De Fransche Regeering heeft op aanraden van de organiseerende Staten der komende Parijsche Vredesconferentie als Gastvrouwe het besluit genomen dat de bijeenkomstep dezer conferentie geheim zullen zijn Gedurende de conferentie zullen persvertegenwoordigers van de deelnemende landen onderling overeenkomen hoe df communique s zullen luiden die aan de journalisten zullen worden verstrekt Russen hebben zich uit Mandsjoerije teruggetrokken Volgens den Stafchef van generaal Malinofski den Russischen opperbevelhebber in Mandsjoerije zijn alle Sowjet troepen teruggetrokken uit het gebied van Mandsjoerije ten Zuiden van Tsangtsjoen ongeveer driehonderd kilometer ten Noord Westen van Moekden INDIE De vier sultans van de Indonesische Republiek Aan een artikel in het Australische weekblad The Argus van Graham Jenkins ontkenen wij het volgende Oe merkwaardigste paradox in de indonesische republiek welke baar bestaan leidt in het ac rland van de door geallieerden bezA steden is wel het feit dat de vier suRtns van Java hun heerschappij nog steeds uitoefenen Zij zijn alle vier met Ir Soekarno co de door de Indonesiërs uitgeroepen regeering in zee gegaan en de eenige vorsten ter wereld die de Indonesische onafhankelijkheid hebben erkend De belangrijkste onder hen is de 21jarige Soesoehoenan van Soerakarta In zijn paleis heb ik een feestmaal ter ecre van het bezoek van den Indonesischen president bijgewoond Er waren ten minste 150 gasten aanwezig Het banket werd rijkelijK besproeid met Fransche champagne uit de weivoorziene kelders Te omstreeks negen uur begon men met het opdienen van de tallooze gerechten We dineerden tot middernacht Muziek van een gamela orkest en zang van een een gemengd koor vormde een aangenamen achtergrond Om tien uur kropen men kan het niet anders noemen de hofdaoteressen over de gepolijste marmeren vloer naar de zitplaats van hun meester met vromen eerbied begroetten zij hem Toen begon de oude Javaansche serimpi dana Een onderhoudende hoveling vertelde mi dat deze dans een soort vermaning tot matigheid moet voorstellen doch de gratie en de schoonheid er van schenen mij te groot dan dat men zou kunnen denken aan een dergelijk onderwerp Dit duurde drie kwartier Het paleis van den Soesoehoenan stel mij teleur Binnen de kraton wonen 10 000 measchen en bet is er vuil De terreinen zijn kaal en stoffig daar zi gebruikt worden 3 oor exercities van het Republlkeinsche Leger De sultans van Djokjakarta zijn evenals die van Soerakarta enthousiaste voorstanders van de nationalistische beweging Zij dragen de generaals uniform derT R I en de snit daarvan is duidelijk japansch Het geheim van de ononderbroken regeering der sultans is hun nauwe verbinding met de islam Zijn afstammelingen van de islamiedschen koningen die de hlodoe heerschers in de Me eeuw van Java verdreven en geïsoleerd hebben op de kleine Soenda eilanden De Indonesische leiders hebben liever dan de sultans tegen zich in het harnas te jagen verkozen om eveneens van de weelde aan hun hoven te genieten Wat de milliotnen onderdanen in midden Java betreft even goed ais hun voorouders moeten de bewoners van de zg socialistische republiek aan den Soesoehoenan en zijn hoogwaardlgheidsbekleederi een bewijzen en hooge belastingen betalen De distributie van rijst op Java Behalve de distributie voor noodwinkels heeft men eenige dagen geleden een aanvang gemaakt met de distributie van rijst van de 850 000 menschen te Batavia Deze komt in het bijzonder den Indonesischen bewoners ten goede De distributie is georganiseerd door den geallieerden voedsel controledienst en wordt uitgevoerd onder leiding van de Badan Pembagian Makanan het Indonesisch distributiebureau leder krijgt 200 gram rijst per dag en 300 gram bloem per maand Bloem en brood zullen vrij zijn zoodra de bakkerijen in staat zijn aan de verwachte vraag te voldoen Suiker zout cocosolie en eenige ingevoerde artikelen zullen ook spoedig vrij zijn De distributie van ingevoerde rijst kan als een noodmaatregel beschouwd worden Voor den overgangstijd naar de komende periode van de nieuwe rijstoogst op Java