Groot Gouda, woensdag 20 maart 1946

DE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN Een dag of tien geleden publiceerde het Departement van Buitenlandsche Zaken een verklaring over Amerika s standpunt inzake den toestand in Mandsjoerije Amerika beweerde dat Volgens het Chineesch Russische verdrag en de overeenkomsten van 14 Augustus 1945 de exclusieve Chi neesch Russische controle over Mand sjoerijsche ondernemingen beperkt zou zijn tot de Spoorwegen Uitbreiding van deze controle zou volgens de opvatting van de Vereenigde Staten beschouwd worden als een schending van het Chineesch Russische verdrag en van het principe van de open deur In zekeren zin was het de toepassing van de clausule van de meest begunstigde natie die door Amerika vele jaren vroeger was ontworpen Het principe van de open deur opnieuw naar voren brengend verklaarde Minister Byrnes in de afgeloopen week onder de huidige omstandigheden terwijl de vrije toegang tot Mandsjoerije aan Amerikanen en andere Geallieerde burgers wordt ontzegd is men van gevoelen dat onderhandelingen of overeenkomsten tusschen de Chineesche en de Russische regeeringen met betrekking tot de industrieën in Mandsjoerije in strijd zou zijn met het principe van de open deur hetgeen een duidelijke discriminatie zou vormen jegens Amerikanen die in de gelegenheid zouden willen worden gesteld om deel te nemen in dë ontwikkeling van de Mandsjoerijsche industrie en waardoor dus Amerikaansche handelsbelangen in het nadeel zouden geraken bij het aanknoopen van toekomstige handelsbetrekkingen met Mandsjoerije Byrnes zeide ook dat de heele kwestie van de schadeloosstelling verplichtingen van Japan met de Mandsjoerij sche kwestie in verband stond want t grootste deel van de industrie van Mandsjoerije was in het bezit van Japanners Van oordeel zijnde dat de uiteindelijke beschikking over de Ja pansche buitenlandsche activa n zaak was van algemeen belang voor de Geallieerden die Japan verslagen hadden merkte Byrnes op dat Amerika thans bezig was n algemeene politieke richtlijn op te stellen voor alle betrokken Geallieerde regeeringen ten aanzien van de Japansche schadeloosstellingsbetalingen Voorgesteld zal worden dat er een inter Gealiieerde Commissie voor de schadeloosstelling van Japan zal worden ingesteld en dat een van de voornaamste functies van deze commissie zal zijn om de o initieve toewijzing van de JapanschXbuitenland sche activa aan de verschillende daarvoor in aanmerking komende staten op te stellen Op denzelfden dag dat de verklaring van Byrnes in Washington werd gepubliceerd schreef de correspondent van de New York Tim Lindesay Par rot uit Tokio dat binnenkort de groote richtlijnen ter zake van de schadeloosstelling van t Geallieerde Hoofdkwartier in Japan verwacht werden Men gelooft aldus Parrot dat deze nogal veel omvattend en verstrekkend zullen zijn in overeenstemming met de politiek die aangekondigd werd door den Commissaris voor de schadeloosstelling Edwin S Pauley Volgens deze politiek wordt uit Japan alles verwijderd dat niet noodzakelijk is om een minimum levensstandaard te bewaren die niet hooger mag zijn dan die v d landen welke door Japan aangevallen werden Volgens het oorspronkelijke program van Pauley zou er eerst een algeheel overzicht worden opgesteld dat thans voltooid is en daarna zou aan de Geallieerden een volledig beeld worden voorgelegd van de totale hoeveelheid machinerieën voorraden gehamsterde fondsen en andere beschikbare materialen om daarna een aanvang te maken met de onderhandelingen over ieders aandeel in de schadeloosstelling Men hoopt in Amerika dat de Mand sjoerijsche kwestie op een eerlijke en vreedzame wijze tot een oplossing zal worden gebracht op basis van de twee Chineesch Russische overeenkomsten en van de principes van het Handvest van de Vereenigde Volkeren EEN REKENWONDER In het Westend theater te s Gra venhage treedt de heer W Pascal op De heer Pascal die drs in de geneeskunde is vertelde dat zijn bijzondere gave zich in de vijfde klas van de lagere school manifesteerde Hoewel hij door omstandigheden in de medicijnen is gaan studeeren gevoelt hij zich geheel en al tot het rekenen aangetrokken Volgens den heer Pascal heeft zijn gave Iniets met intellect te maken daar bijvoorbeeld eenvoudige herdersjongens wel céns eenzelfde talent tlijken te bezitten Met zijn intuïtie voor rekenen is een training gepaard gegaan waardoor hij thans in staat is in zeer korten tijd tot verbluffende uitkomsten te komen De heer Pascal gaf een staaltje van zijn kufinen Getallen van zes cijfers werden in den tijd van 15 seconden vermenigvuldigd en een getal van 11 cijfers werd in 35 seconden gequadra teerd Maar niet alleen op het gebied van de vermenigvuldiging verbaasde de heer Pascal de aanwezigen ook op het gebied van optelling deeling en ontbinding bewees hij zijn capaciteiten Bovendien bleek hij nog een historische knobbel te hebben en noemde onder het cijferen diverse historische gebeurtenissen wanneer een bepaald getal in het geding was dat als jaartal dezer gebeurtenis genoemd kon worden Wanneer hem gevraagd werd op welken dag een bepaalde datum uit het verleden viel dan antwoordde hij na eenige seconden zonder feileft De heer Pascal zeide te hopen dat hij in de toekomst voor intellectueele kringen zou mogen optreden om aldaar staaltjes van zijn kunnen te demonstreeren RECEPTEN VLEESCHKOEKJES 150 gram gedroogd vleesch 5 dl water 1 gesnipperde ui 5 gram margarine of boter kerrie sambal oelek peper surrogaat zout naar smaak 95 gram ruim l 2 kopje bloem 2 dl water margarine of boter paneer meel Het gedroogde vleesch in het water weeken en zachtjes koken tot het geheel is uitgezet ± 15 30 minuten De gesnipperde ui fruiten met de margarine of de boter en de kruiden in de koekenpan en er een saus van koken met de 2 dl water Vervolgens het vleesch met de gefruite ui en het vocht eraan toevoegen De massa uitstorten op een b ord en laten afkoelen Is de massa afgekoeld dan koekjes ervan vormen deze door paneermeel rollen en bakken in de koekenpan met margarine en boter ROEREI 1 ei I lepel melk zout 10 gram boter of margarine Het ei met de melk en het zout loskloppen De boter smelten en het ei toevoegen Op een matig vuur de massa verwarmen waarbij het are gedeelte steeds van de boden losgemaakt moet w orden met een houten lepel tot alles gestold maar nog niet droog is FLENSJES 10 stuks 4 liter melk 75 gram bloem 1 ei zout boter of olie om te bakken Bloem ei melk en zout tot een glad beslag mengen Een stukje boter in n kleine koekepan goed warm laten worden Zooveel deeg in de pan gieten dat de bodem juist bedekt is en het flensje vlug aan beide zijden lichtbruin bakken GRIESMEELPUDDING 1 liter melk 100 gram griesmeel 60 gram suiker zout citroenschil of vanille 1 ei De melk langzaam aan de kookbrengen met de citroenschil of de vanille griesmeel suiker en zout er roerende instrooien en de pudding latenkoken tot de massa gaar en dik is Hetei loskloppen en vlug door dcwarmemassa roeren De citroenschil of devanille eruit nemen en de pudding ineen niet koud water omgespoeldenvorm gieten De gekeerde pudding geven met verdunde jam of vriichtensap saus OFFICIEELE PUBLICATIE Rijkshoofdinspectie van het verkeer e Aan de Rijkshoofdinspectie van het Verkeer voor Overheidsdiensten is toegevoegd een afdeeling Inlichtingen M Q B S en andere motorrijtuigen Bij deze afdeeling is de afdeeling Kartotheek van het R D M ondergebracht Alle correspondentie voor deze afdeeling moet worden gericht aan de Rijkshoofdinspectie van het Verkeer voor Overheidsdiensten afdeehng Inlichtingen M Q B S en andere motorrijtuigen Sophialaan 11 te s Gravenhage De afwikkeling van de organisatie van het R D M en de financieete afwikkelingen van het directoraat blijven gevestigd te Rotterdam Rochussenstraat 78 De bezoekuren voor eerstgenoemde afdeeling zijn van 10 00 12 00 uur behalve op Woensdag en Zaterdag Bezoeken en telefoongesprekken ver eischen veel tijd van het person kunnen m den regel slechts tm gering resultaat leiden Men Irfdaarom zijn inlichtingen schrifteiiit voege bij zijn verzoek nauwkeKzakelijke aanwijzigmgen Statiegeld voor bloembaica Met Ingang van 1 April 1946 z i verkoop van Importbloem door het aJÜ en verkoopbureau voor akkefboQ T ductea A V A te s GravenC zijn eerste koopers plaats hebben indiitf fust met dien verstande dat geen geld meer zal worden berekend dochcbj de bloemfrijs zal worden verhoogd 41 cent per 100 kg welk bedrag gM s aan den prijs waartegen de ledloVS en waarin 100 kg bloem is verpak gemiddeld aan den zakkenhandel knnaa worden verkochi Bleem afkomstia vm partijen welke d or het A V A voor April werden verkocht en waarop m statiegeld werd betaald dient ook oa 31 Maart onder berekening van statitgeU aan de uiteindelijke verwerkers te wotdu doorverkocht De ledige balen waarvoor statiegeld werd betaald dienen zoo spot dig mogelijk doch uiterlijk 31 Mei u te wordct Ingeleverd bij de zakkendepóti Na dien datum worden geen balen meer geaccepteerd Het recht op terugvergoj ding van het betaalde statiegeld vm per 31 Mei 46 nog niet ingeleverde U len komt te vervallen Voor verdere Ü zonderheden leze men de publicatie u de vakbladen BOEKENNIEUWS Binnenkort verschijnt eejjf periodi ke uitgave in boekvorm uitsluitend gewijd aan creatief proza Deze uitgave staat onder redactit van tien Nederlandsche prozaïsten nj R Blijstra N Coolen Cela Delrot M Dekkers Albert Helman A H Nijhoff Joanna van Schalk Willinj S Vestdijk Theun de Vries Johan va der Woude De uitgave wordt vefzorgd door L J Veen s Uitgevers Mij te Ajnsterdap en N V Uitgeverij Pantheon te Brut sel Aangezien het de bedoeling ii slechts werk op te nemen van zoo hoog mogelijk gehalte worden Je bijdragen van inzenders zoowel als redactieleden slechts bij meerderheiii van stemmen aangenomen De omvan van iedere uitgave zal ongeveer 1 pagina s bedragen Te koep lange witte Japon met lila bal zware zijde maat 42 eenmaal gedragen Brieven onder no 1694 Advertentie bureau Houtman Burg Martensstr 6 Fiiok Meisje gevraagd van 8 tot 4 uur Vrijdags tot 6 uur VAN DER VEER Lange Tiendeweg 3 NET ALS VOORHEEN Gevraagd ongem vrijt Zit en Slaapkamer voor Heer alleen Brieven onder no 5360 bur van dit blad STEENLAND S Brood Gebakt Beschuit WEER NUMMER ÉÉN TE KOOP AANGEBODEN Iia btaUi vilthoed kladcrlaarijci 37 ikM blMmtaUftl ca U toeI Bf oadet a 539S barca vaa dit blad Blij en dankbaar geven wij kennis van de geboorte van een Zoon en Broertjt DOUWB PIBTBBSZ die bi het H Doopsel de namen ontving van DominicuB Petra P Douma W Douma van Arkel Ada Gouda 18 Mrt i6 Vark nmarkt23 Gevraagd een nette WERKSTER voor den Vrijdag of Zaterdafmorgen Hoog loon Mevr C DE JONG van Bergen IJzendoornpark 9c Gevraagd besch httlpiadehttishottding Geen ruw werk Wasch buitenshuls Salaris f 40 per maand Brieven onder no 5404 bur v d blad TIALIA THBATBIt Kleiweg HEDEN 7u en 9 15 u onherroepeiyk Laatste voorstellingen voa Moscoasche Nachten Verwacht Vrijdag a s de groote Belgische verzetsfilm Soldaten zonder Uniform Gevraagd een net meisje 14 voor heele of halve dagen H DE JONG Krugcrlaan 26 HEDEN Woiflsdig 3 u 7 u en 9 15 uur ALIBI met ERICH v STROHBIM Vanaf VrUdmg a s De grootste senutie vao t jaar De geest y d Zwarten Piraat Rsnnle Thsater Gouda Bekwame AUTO monteurs voor het geven v avondlessen in autotechniek Sollicitaties schriftelijk De Techn Autoschool Wolphaertsbocht 217c ROTTERDAM Zuid Te koop gevraagd Jongelui die wenschen te trouwen vragen een geheele inboedel of gedeelte daarvan tegen centante betaling te koop Aanb no 5373 bureau v d blad Gevraagd THUISWERK ook met werkpl rnimte Br ouder no 5379 bur v d bl r De Vertegenwoordiger van het Nederlandsch Bahecrsinstituut te Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding een administratieve Icracht bekend met boekhouden en een geroutineerde Steno Typiste Brieven met opgaaf van verlangd salaris te richten aan den ver tegenwoordiger OOSTHAVEN 11 j U bouwt Uw eigen buis zonder kapitaal Het bedrag dat U thans aan huur betaalt is voldoende om in Uw ETGEN onbelast huis te wonen Gratis prospectus of vrijblüvend Michtihgen POSTBUS 133 ROTTERDAM In de Schilders en Decoratie ateliers van de N V Kon Plateelbakkerq Zuid Holland te Gouda kunnen MEISJES worden gepl ter opleiding in het decoratie vak Aanmelding bij den portier op eiken werkdag Verlorenkost 7 ABONNEERT U OP GROOT GOUDA HONDERD GULDEN BELOONING II Voor de n gene n die aanwijzingen kan verstrekken welke leiden tot het terugbezorgen van detWCI SChrijfmachinei welke in den nacht van 17 op 18 Maart j l zijn ontvreemd bij de inbraak in ckj kantoren der Vuurvaste Steenfabriek Fa Gtk Nagtegaal te Gouda Wegens overstelpenden toevoer v goederei kunnen w vandf Maandag 25 Maart voor loopïg NIET aannemej l Firma J P MUI Bcr tc Gcudache Steomri V rirma j r muL j chemisch w Kk Korte Tiendeweg 4 Gouda Tel 3257 né 5 uur 329 GEVRAAGD WINKELJUFFROUW STEENLAND S Baltkerijen CheffiW Aanm Kantoor Nieuwe Haven 1 Solled 3 pcriooi i houten eisjeiiaaBt Cora Kctelitriat Goed ondechouden uUichuifle el Nieuwe H ve U l Tl KOOP GEVRAAGD l pcfiooni bed la qotAt it 1 j PERSONEEL AANGfBODiN Net meiije vpar hulp ia de huUho voar dag ea nacht jitüU Brfevea onder ao 5 0 buieao raa dl PERSONEEL GEVRAAGD HulBBBBiiter gevraagd voor 1 J jof Wcrkiter vaoi dea Maandag a T rta k vooi heel hnii liefst ceatro i f DIVERSEN WU wit beneden huU aan l m d 5 Leeal U al bi JUpha GraeaW EN 0 D V P J i dameiachcenen maat 39 t 1 Joagcauch maat 30 klnderK at 19 Toor klndenah m 20 21 W Ba lKke heercar braak vootood vM iongaaapak H aar Sritraa as Z g a laraaU VM aa 5J27 b M Tl U vaat atto ïf O l