Groot Gouda, vrijdag 22 maart 1946

De kom ide Veiligheidsraadvergadering De Veiligheidsraad van de Ver Naties zal Maandagavond half negen Nederlandsche tijd bijeenkomen De Perzische Ambassadeur te Washington h eft een nieuwe brief gezonden aan Tryve Lie den Secretaris Generaal der Vereenigde Naties waarin hij de wenschen van zijn land herhaalt het protest tegen Sovjet Rus land behandeld te zien en bezwaar maakt tegen het Russische verzo om uitstel van de bijeenkomst van den Veiligheidsraad aldus werd Donderdagavond vernomen De brief dient als rechtstreeks antwoord op de bewering van Gromyko dat het logisch en in Periië s eigen belang Was het Russische voorstel om uitstel te steunen Tevens wordt hiermede de mogelijkheid eener Engelsch Amerikaansche ondersteuning van het Russische voorst uitgeschakeld aangezien beide landen het uitstel alleen zouden hebben gesteund indien Perzië zulks gewild zou hebben Frankrijk voor uitstel Berichten uit Washington dat Fran krijk het Russische verzoek om uitstel van de behandeling in den Veiligheidsraad van de Perzische kwestie steunt ontmoeten een officieel stilzwijgen te Parijs doch men had in welingelichte kringen den indruk dat de Fransche Regeering iedere actie die t jd zou verschaffen voor een regeling zou verwelkomen Men was van meenmg dat een regelrechte botsing van de meerderheid van den Veiligheidsraad en Ruslan vermeden moet worden Bovendien wil Frankrijk vermijden dat het bij een mogelijke stemming gedwongen zou worden stelling te n men tegen Rusland Nieuwe leider van de U N R R A De voormalige Burgemeester van New York Fiorello la Guarda is benoemd tot leider van de U N R R A als opvolger van Herbert Lehman Magische Tandarts Een Daily Mirror feporter beschrijft een merkwaardige tandheelkundige behandeling zooals die in toepassing wordt gebracht door den tandarts Roy Norman Brag te Londen Zijn methode van verdoovên is wellicht een unicum op het gebied van de tandheelkunde Hij verdooft zijn patiënten namelijk door ze te hypnoti seeren zonder zijn handen te gebruiken voor de bekende hypnotiseurs gebaren Hij ziet zijn patiënten diep m de oogen onder t uitspreken van de formule U is moe en wilt slapen U zult niets voelen Niets Zijn patiënten vallen prompt in slaap en laten zich de kiezen trekken of plombeeren zonder eenige pijn te ondervinden INDIE TAN MALAKA DOOR DE T R I GEARRESTEERD De Commitnistenleida Tan Malaka de organisQtor van het invloedrijke Volksfront is door de T R I gearresteerd aldus berkhten uit net binnenland Tan Malaka die in het Nationalistische hoofdkwartier in Djokjakarta gevangen zou zitten heeft een aanzienlijken aanhang onder de extremistische jeugd onder wie officieren van de T R I Zijn invloed was in het bijzonder groot in West Java waar de T R I onlangs slaags is geraakt met de Brlt sdie troepen die de convooien van Bctavia naar Bandoeng hadd i be 8chem l Men verneemt dtrf de bevdhebber van de T R I in West Java is geroepen naar Djokjaiiatra 0 de Ambonneezen zenden een telegram De commandant van t Kon Neder landsch lndische Leger heeft aan H M de Koningin het volgende telegram gezonden Gevolg gevende aan een mij ais commandant van het K N I L door een Ambonneesche delegatie gedaan verzoek moge ik Uwe Majesteit eerbiedig overbrengen de namens de geheele Ambonsche gemeenschap door onze delegatie uitgesproken betuiging van haar onwankelbare trouw met de bede tot God den Almachtige Uwer Majesteit nog een lang leven te schenken tot heil van land en volk w g Spoor Vreemde duikbooten bij Java De geheimzinnige duikbooten welke men als Russisch had beschouwd en welke men aan de Zuidkust van Java zou hebben gezien kunnen vroe fjuitsche duikbooten zijn geweest l dus luidt een verklaring welke Di derdagavond werd gegeven nadatT hoogste Regeeringskringen Britsch Nederlandsche en Indonesische medsi gedeeld hadden niets omtrent de aangelegenheid te hebben vernomen De Geallieerden hadden Duitsche duüu booten in de havens van Noord jaw aangetroffen en het is mogelijk dat eenige in de havens aan de Zuidku waren achtergebleven Men denkt aan de mogelijkheid dat één of meer van deze schepen mei Japansche of Indonesische bemanning zee hebben gekozen Het porspronkt lijke bericht is afkomstig uit een bron die gewoonlijk betrouwbaar is Kota Agoeng met repatrieerendei uit Tandjong Priok vertrükkw De afdeeling pers en publiciteit vaa den Dienst der Repatrieering deeli inede het toomschip Kota Agoeng is 10 Maart uit Tandjong Priok vertrok ken Aan boord bevinden zich 851 re patrieerenden te weten 330 mannen 336 vrouwen en 165 kinderen De alge meene gezondheidstoestand aan boord is bevredigend mg Goede behandeling met goede kost Mevr V OUDHEUSDEN Stoofsteeg la VOOR ELK WAT WILS Hu U het üii I Zei Üw tuin in hei ieekenvanhei voorjaar Van één der vooraanstaande zaad bandelaren ontvingen wi BLOEM BN GROBNTBZADEN Allei verpakt met voUtdige gcbruikuanwtjzing I MAAKT BIJ ONS UW KEUZE I TH ALLEBRANDI KLEIWEG 78 GOUDA TEL 3418 GEVRAAGD EEN STRIJKSTER Meisjes ïroor den Mangel Wasscberij v h J V Leettwen Haastrecht 2 Kilom t r van Gouda Hiermede dank ik allen ook namefls mijn kiaderen voor de deelneming en belangstelling bi het overlijden en teraardebestelling van onzen innig geliefden Man en Vader Uu aller nmmm M ZUIDAM Kool Gouda Maart 1946 Houtmanipiantsoen 22 Allen die iets verschuldigd zijn aan of goederen onder hun berustinf hebbes van of iets te vorderen hebben van Gcorg Lövy gewoond hebbende Turfsingel 70 te Gouda worden verzocht hiervan opgave te doen aan den Beheerder Mr ï W RUTGERS Gouda 21 Maart 1946 Gevraagd Huisschilders ook halfwas GIJS JANSSEN Schilderwerken Aanmelden Walestraat 4 6 Gevraagd een nette Werkster voor een daf per week Mevr de Vries joubcrtstraat 62 Klein HEERENHUIS off VILLA te koop gevraagd pa Te bewonen per 1 Mei a s Brieven Iwider no 5496 bureau v d blad Ver oren gaande van Stoiwljkersluis naar het Spaardersbad eeo zwinliriik mit kiRiMoili ben waschhandje Tegen bel terug te bez Stolwijkersluis D 71 Joflgea gevnaoi Grossierderij A Dogterom Boclekadc 128 en Aduedeed ui Groot Gouda BEKENDMAKING Vanaf Zaterdag 23 Maart weer Bloemen verkrijgbaar aan de bekende Bloemenkraam op d M rkt t o Groenendaal Bclcctd aanbevelend Huge ▼ Bqmond Wie wil huis op Pretoriaplein ruilen voor grooter huis liefst aan de rand van de stad Br onder no 5444 bur v di bl Gevraagd door Heer alleen � 764 ilaapkanir in het Oosten of Centrum der stad Br onder n 5506 bur v d bl jDffroDW zoekt werk s morgens van 6 tot half negen en s Bvends voor het oppassen bi kinderen Br onder no 5448 bur v d bl Kost ei inwoning gevraagd Spoed Brieven bij den Heer TIMESSE Achter de Vischmarkt £ e Ue Groote sorteerinf Fa G L Biedt zich aanNBTMBISJB 16 P G als hulp ia de httishouding Zondag en enkele uren in de week vri Gelegenheid om naaicursus te vdgen Schippersdochtcr Br onder no 5487 bur v d bl Gevraagd MEISJE HUISHOUDSTER v g g v ia gezin van 4 pers waar de vrouw buitenshuis werkt en twee kinderen schoolgaan Werkster aanwezig goed loon Brieven aan Mevrouw EVERS Mecfaelschestr 30 Scheveningen Zaterdagavond 10 uur PATAT A FRITES bij Van Oudheusden Stoofsteeg 1 Komt U ook eens kijken Gezelligheid Muziek Gevraagd NETTE LIOKEN Aaimeldea N V Rcederij DB IJSEL ♦ Gouwe 82 Onze reparafie afdeeling staat voor U klaar I Keeren van Verto tapijten Veranderen van bestaande vaste Tapijten Traploop ers ver leggen Overgord nen vermaken enz enz Wij geven U gaarne voor f gratis prijsopgaaf K t HiH uMing H ter Mculcn KLEIWEG 25 GOUDA AARDEWERKFAFRIEK IN UTRECHT vraagt een bekwaam Handdraaier die in staat is fijn werk te maken geen massaproductie Reistijd en kosten worden vergoed Hoog loon Aanbiedingen onder no 5508 bureau van dit blad IS r ƒ STEENLAND S brood gebak beschuit 8 weer Hummu een GoHdich Conservatorium ConcordU Weathavca 27 Tclefoan3483 KAARTVERKOOP Leerlingen uitvoering op 27 en 30 Maart 2Smteréag 9 3 m Maandag en Dintdag 9 5 u aan het secretariaat JONGEN Aanfebodea of 4 electro motpren 2 X 4 ea 2 X 5 P K MEISJE Br onder ao 5481 bur v d bl fCTTUfd TMT de bindsri Boekbinderij H J Agten Aaoflcbodca VQpr een netperaaoa Slaapgelegenheid IJastllman 28 Gouda iet of zonder kost Br oadcr ao 5465 bar v d bl Winkeljuffrouw MARKT 75 Tel 2613 GOUDA Liefst met hét vak bekend Alléén om de kwaliieii NEEF EN RABOUW S SIROOPWAFELEN CARROSSERIE EN WAGENBOUWEKSa Terstond gevraagd Bekwaam en Halfwas J A V d HORST Katwijk a d Rün TitmaV Nat Chr Geheelonth Vereeniginj Donderdag 28 Maart 8 uur in de Kleine Kttk Een zeer moaie Zwitserf A X cht film in 7 actco f J Kaattea 35 ctat Blauwe Ktuii Huiamaa L Tiendewtg 25 v Wils TolUniti H De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ZuidHollandt kantoor Gouda vraagt voor onmiddellijke indiensttreding een fliake admioistratieve kracht Typen en eenige kennis van boek houden vereischt Schriftelijke sollicitaties aan het kantoor Crabethstraat 3 Vereeniging t Het Goudsch Volksconcert 3e Abonnements Concert door het f Rotterdamsch Philharfflooisch Orkest Dirlganl QUYLA BANDO op WOENSDAG 27 MAADT 1946 des yvonds 7 uur in den Nieuwen Schouwburg Solist HERMAN BRIL Viool Profiramma Hafhter sercaadt W A Mozart Vioal conceit Max Brach 5e Symphonic P Jtchaikowiky Leden Taegaag op vertoon van Abonnement rood Nlet led f 1 50 per perioon LoMe kaarten verkrijgbaar bi de Fa De Ven Wljditr en v zoover voorradig de avonds aan de zaal GEEN plaatabespreking VERGADERING van de Goudsche Winkeliers Vereen op Woensdag 27 Maart a i avonds 8 uur in Café t Schaakbord Klei 9 Oproep aan alle ottd leden en belangsteÜetio Bclanfriikt agciKlai Komt alle Het Mdc Bcftuar