Groot Gouda, maandag 25 maart 1946

de sfiOduUda € Prov Parkwedstreid D O S WINT DEN BEKER Zaterdagmiddag is de bekende Provinciale Parkwedstrijd verloopen De wedstrijden welke op deskundige tvijze aan het publiek door den heer Kok werden toegelicht vingen aan met de junioren over een afstand van 1200 meter waarbij Verhoeks met n mooie voorsprong winnaar werd Hierna kwamen de A en B klassers aan de start over de 3000 meter Deze liepen hï wijze van experiment 8 maal het kleine park De eerste twee ronden zagen we Molenbroek Hercules aan den kop gevolgd door Swart D O S wiens pogingen den kop over te nemen door Molenbroek werden afgewezen Molenbroek passeert tenslotte als eerste de finish Na de start van de C D n E klasse ontwikkeld zich a l direct een strijd om van dit uitgebreid veld in gunstige positie te komen wat altijd een voordeel met zich brengt Na de eerste ronde blijken onze stadgènooten F Gideonse Vires et Celeritas en Bakker in de kopgroep te zitten terwijl Stuivenberg Holland de leiding heeft De tweede ronde bracht in deze kopgroep weinig verandering zoodat de laatste ronde de beslissing bracht waarbij S Broekman A V 36 de sterkste bleek te zijn Gideonse werd derde terwijl Bakker in de laatste roTide een inzinking kreeg waardoor zijn goede cans verloren ging Na afloop van deze uitstekend geslaagde wedstrijden vond in het vee marktrestaurant de prijsuitreiking plaats De voorzitter van de K N A U de heer Wesseling nam deze taak op zich D O S bleek de meeste punten behaald te hebben zoodat D O S de wis selbeker nu voorgoed epn plaatsje in haar medaille kast geven kan Uitslagen 3 km A kl I v d Steen D O C O S tijd 9 min 3 3 sec B kl 3 km 1 Molenbroek Hercules 8 min 58 3 sec 2 Swart D O S 3 de Jong Sparta 4 van Loenen A V 40 6 v Eden D O S C kl 3 km 1 S Broekman A V 40 9 min 18 1 sec 2 Stuivenberg Holland 3 F Gideonse V et C 9 min 30 5 sec D kl 3 km 1 D Koster A A V 36 9 min 36 8 sec 2 W Bonte Holland 3 W Bakker 4 J den Herder E kl 3 km 1 H Ribben D O S 9 min 35 8 sec 2 j den Tongelaar 3 H v d Manner 4 W Bravenboer 5 J de Wit 6 J H Burg 7 Konijnenburg 8 Berkenkamp Gouda junioren 1200 meter 1 Verhoeks Leerdam 3 min 36 sec 2 Jansen WADDINXVEEN Uitvoeringen Gymnastiekvereeniging T O O S In de afgeloopen week opende de jubileerendi voorüitter van T O O S de heer Bontebal twee jubileum uitvoeringen v n de bekende Waddinx veensche gymnastiekvereen T O O S Hij was met 2 medebestuursleden sedeit de oprichting aan de jubilee rende vereenig ng verbonden Op keurige v ijze werden op beide avonden de nummers uitgevoerd Een kort looneelstukje viel zeer in den smaak Een bal sloot deze beide avonden waarop T G O S met zeer veel genoegen kan terugzien Waddinxveen Schoonhoven 2 1 De scheidsrechter laat verstek gaan en onder algemeen goedvinden neemt de heer De Haan de leiding op zich W wint de toss en verkiest met de wind in den rug te spelen Beide partijen zitten goed op den bal met W jets in de meerderheid Na circa 20 min maakt Kant uit een voorzet van Burger het eerste doelpunt voor W I O Schoonhoven valt nu energiek aan maar tot dielpunten kom het voor de rust niet meer Als de tweede helft ongeveer 15 min oud is moet v Vuren zwichten voor een schot van den linksbinnen der gasten Er ontwikelt zich nu een heftige strijd om de beide punten Bij één der aanvallen van W wordt van Wijngaarden in het strofschopgebied te zwaar afgehouden zoodat W een penalty krijgt toegewezen die door Hofwegen benut wordt 2 1 Even dreigt de wedstrijd ruw te worden scheidsrechter De Haan houdt dfr ïouwtjes echter strak in handen en met ongewijzigde stand komt het einde 6 A LNJansen Gouda 3 min 51 sec Vereenigingsprijs 1 D O S 53 p 2 Holland 60 p Niet K N A U leden 1 M Dort land Jodan Boys 3 J van Wijk jodan Boys W kwarticr O N A 1 0 W kwartier wint den toss O N A trapt af en is direct in den aanval maar W kwartier weet voorloopig het gevaar te keeren O N A blijft aanvallen en met goed samenspel komen zij steeds terug het is eerst Biesheuvel welke uit een goede voorzet van rechts een mooi schot lost vlak daarop is het V Willigen welke goed inschiet tot doelpunten komt het echter terniet Ook W kwartier doet nu eenige uitvallen die niet van gevaar ontbloot zijn bij één daarvan weet de rechtsbinnen een haast niet te missen kans naast te schieten Als er ongeveer 30 min gespeeld is komt O N A gevaarlijk voor het W kwartierdoel een voorzet van links schiet Biesheuvel keihard in de keeper redt weer maar kan den bal niet in zijn bezit krijgen en het is v Willigen die tegen den paal schiet Tot de rust wegen nu de partijen aardig teg n elkaar op mooie aanvallen van weerskanten maar de achterhoedes blijven meester van het terrein Na de rust zijn de bordjes verhangen en is het W kartier welke den toon aangeeft O N A s achterhoede weert zich danig met Flier aan het hoofd welke eenige malen op schitterende wijze weet te redden Als er ongeveer 25 min gespeeld is weet W kwartier s r buiten voor te zetten O N A s achterhoede kan den bal niet bemachtigen Flier probeert door uit loopen nog te redden maar de mid voor is hem voor en onhoudbaar doelpunt hij 1 0 W kwartier blijft aanvallen maar Ongenaakbaar is Flier en schitterend redt hij eenige mooie schoten O N A probeert nu het spel te verplaatsen door de opstelling ft wijzigen gevaarlijk komen zij opzetten mooie s j4ioten worden gelost door V Willigen en Biesheuvel rnaar Wes terkwartier s achterhoede is op haar post hoopen werk verzet hun linksachter welke dezen middag de beste speler van het yeld is Ongeveer 10 minuten voor het einde denken wij Evengroen te zien doelpunten zijn schot is echter te zacht zoodat de keeper er geen moeite mee heeft Zoo komt het einde van dezen in zeer goede verstandhouding gespeelden wedstrijd waarin een gelijk spel de verhouding beter had weergegeven Olympia Cromvlict 2 0 In een zeer sportleven wedstrijd is het Olympia gelukt de vierde overwinning in successie te behalen De partijen waren aan elkaar gewaagd zoodat aan spannende oogenblikken geen gebrek was Olympia was iets in de meerderheid en wist de kansen beter te benutten De wedstrijd was nog geen minuut oud of v Ruiten kopte den hal reedj in het Cromvliet doel 1 0 Cromvliet laat echter door dit overrompelende begin van Olympia den moed niet zinken Het doet verscheidene mooie aanvallen Cromvliet liep echter verschillende tnalen in het buitenspelvalletje Hierna wordt Olympia sterker en er wordt fheer op de helft van Cromvliet gespeeld dan op die van Olympia Maar doelpunten komen er niet En het ziet er naar uit of de stand 1 0 blijft Direct na de rust krijgt Cromvliet de kans om den stand gelijk te maken maar de midvoor die alleen voor den keeper staat schiet hopeloos naast Olympia is weer in den aanval Duys plaatst den bal naar voren Lafeber liep door en schiet in 2 0 Direct daarop een aanval van Cromvliet maér het geluk is bij Olvmpia Er is een hevige worsteling voor het Olym piadoel maar de verdediging wist nog bijtijds den bal weg te werken Ook in het volgende oogenblik kruipt Olympia door hpt oog van de naald Cromvliet krijgt een vrijen schop op den rand van het strafschopgebied toegewezen wegens hands de bal wordt echter teg n de lat geschoten Langzamerhand zakt het spelpeil af Aan berde zijden worden nog verschillende kansen gemist Met Olympia in den aanval eindigt deze wedstrijd Zeemail naar Indië Onvoorziene omstandigheden voorbehouden bestaat de gelegenheid Zaterdag 30 Maart a s met het m s Indrapoera en Zaterdag 6 April a s met het m s Bloemfontein zeepost naar Ned Indië te verzenden VOETBAL Uitslagen van gisteren Distiict 1 Ie klasie Hermes D V S Xcrxes 6 4 A D O D O S 1 2 VolewIjckcrs V S V 7r3 E D O Emma 0 0 District 2 Ie klasse D F C H B S 3 2 Blauw Wit D W S 0 1 D H Ci Feyenoord 0 0 Neptunis V U C 4 1 2e klasse B U V V Unitas 1 2 Velox Gouda 2 2 Herculcs H V C 1 4 S V W Vriendenschara 23 Sliedrecht Elinkwijk afgcl Door de overwinning van Vriendenschaar en het verliezen van U V V ruilden deze beide ploegen van plaats De ranglijst ziet er nu als volgt uit H V C 13 11 1 1 45 12 23 Unitas 12 9 2 1 32 14 20 Vriendensch 13 9 0 4 40 25 18 U V V 12 7 2 3 33 16 I9 Elinkwijk 10 7 1 2 29 17 15 Hilversum 12 5 2 5 30 29 12 Gouda 12 3 3 6 19 27 9 Velox 13 3 2 8 24 31 8 Sliedrecht 12 2 1 9 13 33 5 Hercules 11 11 9 11 44 3 S V W 12 1 1 10 12 43 3 BINNENLAND Hoe is onze kolenpositie Er wordt beweerd dat de toestand in de laatste maanden aanzienlijk slechter is dan aanvankelijk was verondersteld België kan uit de Ruhr meer kolen betrekken dan Nederland Er zal in verband met de ongunstige kolenpositie geen sprake van kunnen zijn dat er nog nadere toewijzingen van extrakolen aan de getroffen gebieden worden verstrekt Manschester adopteert Enschedé De groote Engelsche katoenstad Manchester heeft het plan om in het kader van het International Sport Scheme het Nederalndsche katoencentrum Enschede te adopteeren Postwissels op tijd innen Steeds weer verzuimen de ontvangers van postwissels deze op tijd gedurende de maand van storting en de volgende maand te innen Bij aanbieding na dien termijn moet door tusschenkomst van de postinrichtingen ter plaatse een machtiging tot uitbetaling aan het hoofdbestuur der P T T worden aangevraagd waarvoor een extra recht van 15 cent per postwissel is verschuldigd Ter vermijding van onnoodige kosten en arbeid wordt een dringend beroep op een ieder gedaan om de postwissels tijdig te innen Vergoeding voor door de voormalige Duitsche Weermacht gevorderde auto s Blijkens het antwoord van den Minister van Binn Zaken op 16 2 l l gegeven aan het Tweede Kamerlid Sweens zal deze aangelegenheid naar het oordeel van den Minister van Financ ën zoowel voor de gevallen dat reeds gelden in de gemeentekassen waren gestort doch uitbetaling hiervan niet gebeurde als voor de overige autovorderingen waarvoor nog geen schadeloosstelling werd ontvangen het onderwerp van een nadere regeling moeten uitmaken Bij die regeling zal worden beslist m hoeverre de betaling van door den voormaligen bezetter gevorderde auto s ten laste van s Rijks schatkist kan geschieden Indien de overwogen regeling in dien zin mocht luiden dat de betaljng van de door den voormaligen bezetter gevo rderde auto s niet ten laste van s ï ijks schatkist zou kunnen geschieden zal de Minister van Binnenlandsche Zaken met zijn ambtgenoot van Financiën nader overleg plegen omtrent de vraag in hoeverre in bepaalde gevallen een vergoeding in het kader van de regeling betreffende de materieele oorlogsschade zou kunnen worden verleend Komen alle evacué s terug op hun oude woonplaatsen Er wordt ons op gewezen dat het een bezwaar is dat sommige gemeenten er nog niet toe overgaan de evacué s die zich in de getroffen gebieden bevinden weder toe te laten Het zou wenschelijk zijn dat de steden waaruit de evacué s afkomstig zijn grootere soq eUieid zouden betrachten en de getroffen gebieden zouden ontlasten Internationaal Crimineel Voorlichtingsbureau te 8 Gravenhage Einde 1945 is door het Ministerie van Justitie afdeeling Politie in overleg met New Scotland Yard het Internationale Crimineele Voorlichtingsbureau opgericht dat thans in Den Haag functionneert Men is tot dat besluit gekomen daar men van meening was dat met het oog op den internationalen toestand en de zich overal uitbreidende criminaliteit langer wachten met internationale samenwerking op het gebied der crimineele opsporing noodlottig zou kunnen worden De taak van het bureau is het voorkomen en ontdekken van internationale misdrijven zooals namaak en vervalsching van geldvalsching van geld waardepapieren en documenten internationale bankovervallen hoteldiefstallen zakkenrollerij en handel in vrouwen en verdoovende middelen Met de leiding en de verzorging van de officieele publicaties van het Internationaal Crimineel Voorlichtingsbureau is belast de heer J A Adler die vroeger te Weenen adviseur van de Internationale Commissie voor Crimineele Politie was en naar Nederland uitweek toen Oostenrijk in 1938 geannexeerd wefd Nederland krijgt vermoedelijk een crediet van 200 milli dollar De minister van Financiën prof Lieftinck heeft te Washington verklaard dat het in zijn bedoeling ligt om zoodra de Internationale Bank voor Herstel en Wederopbouw functioneert namens de Nederlandsche regeering een aanvraag voor een leening bij haar in te dienen Het is mij gebleken dat de Exporten Import Bank bereid is eenjjtusschentijds crediet tot een bedrag van 200 millioen ddlars te verleenen en naar ik verneem zal de Export en Import Bank binnenkort nadere bijzonderheden bekend maken omtrent de voorwaarden voor het crediet De noodige stappen worden gedaan om te voldoen aan de voorwaarden volgens welke dit kortloopend crediet zal worden beschikbaar gesteld Groote partij textiel achterhaald De Prijzencontrole is te Enschede een groot partij vooroorlogsche textielgoederen op het spoor gekomen welke zich ten deele uitstekend gecamoufleerd bevond in deq winkel van A ter B aan den Roomweg Hoewel B het steeds deed voorkomen alsof hij zijn klanten niet kon helpen kwamen een groote partij luiers werkbroeken werkjassen overhemden corsetten directoires en knotten wol te voorschijn Voorts werd 681 meter stof aangetroffen De vooroorlogsche voorraad is in beslag genomen en ter beschikking gesteld van de repatrieering PROF SCHERMERHORN OVER PUTTEN S JEUGD De Minister President Prof Ir W Schermerhorn heeft Zondagavond over den zender Hilversum 1 een woord gewijd aan de jeugd van het Veluwsche dorp Putten waarop de Duitschers in October 1944 zoo wreedaardig hun wraaklust en woede hdiben gekoeld De Minister President deelde mede dat in totaal 676 mannen zijn weggevoerd waarvan enkelen slechts door een noodlottig toeval dien dag in Putten verbleven benevens ook evacué s uit Arnhem Oosterbeek enz die eenige dagen tevoren waren aangekomen Eenige werden nog uit Amersfoort vrijgelaten en de rest ca 675 zijn van Amersfoort uit naar het beruchte kamp Neuengamme vervoerd Van deze 675 menschen zijn er slechts een 40 tal levend teruggekeerd Juist in deze dagen staan de moordenaars ook van deze Nederlanders in Duitschland voor hun rechters Zij zullen hun straf niet ontgaan en de wrekende gerechtheid zal deze beestmenschen het leven ontnemen maar met dat al de driehonderd weduwen van Pu1 ei zijn er als de blijvende klagende getuigen van de laagheid waartoe dit volk gezonken is Driehonderd weduwen in een dorp en duizend kinderen zonder vader Luisteraars het totale aantal kinderen in ons land dat als gevolg van den oorlog den vader voor altijd zal moeten misöen is veel grooter Doch de jeugd van Putten duizend vaderlöoze kinderen bij elkaar in een dorp zij zijn het symbool en het levende teeken van het leed en van de zorg der achtergeblev enen maar ook van de verantwoordelijkheid van b M ederlandsche volk als geheel Gezien in elk gezin Gezien in elk gezien zijn de Honig j artikelen reeds lang doch thans helaas nog niet in elk gezin aanwezig Dit komt doordat op het oogenblik de vraag naar Honig s artikelen veet en veel grooter is dan de mogelijkheW van fabriceeren en er nog niet voldoende grondstoffen beschikbaar zi n De Directie van Honig s Fabrieken ii zich ten volle belust van de groote verantwoordelijkheid die thans vooral rust op den Nederlandschen fabrikaat van het goede levensniiddel Wij stellen alles in het werk om grondstoffen en verpakkingen te verkrijgen en om de productie van Honig s artikelen op te voeren Grossiers winkeliers en wij stellen er een eer in Honig s artikelen zoo billijk en vlot mogelijk te verdeelen Werktook U mede door niet meer te knopen dan U voor Uw directe behoefte noodig hebt I Laten wij er vooral aan denken dat ook zelfs in Amerika en Engeland de huisvrouw nog lang niet alles volop kan krijgen Ingezonden mededetling De t Knackers houden een Reunie Op 10 April a s zullen de vroegere kampbewoners van het kamp Ommea die door de Duitschers scheldend Knackers luis parasiet genoemd werden In Ommen een Reunie houden Op dien dag zijn zij een jaar bevrijd en zullen dit herdenken met een marsch door Ommen en een ëëngerechtsmaaltijd In Kampstijl Het hoofdpunt van den dag vormt de onthulling van hetgedenktecken ter nagedachtenis aan de gevallen makkers De bevolking van Ommen verleent alle medewerking o a door het verzorgen van onderdak Oud gevangenen die nog geen oitnoodlging mochten hebben ontvangeo kunnen zich richten tot het Erica Trio p a R 71 De Krim O Meer aankoopvesflunningen voor één anto Een arts die dringend om een auto verlegen was kreeg een aankoopvergunning voor een wagen waarop motor en chassisnummer vermeld stonden De auto bevond zich bij den importeur te Amersfoort maar toen de arts zich daar vervoegde bleek de wagen reeds door een andereveneetla met e n aankoop vergunning gewapend te zijn gehaald Volgens den Importeur was dit rteds de zesde maal dat ooieti afspeelde dat dus meerdere vergunningen op enzelfden wagen waren afgegeven De gedupeerde dokter hoopt nu dat Min van Schalk de beschikking mag krijgen over een corps bekwame ambtenaren doordrongen van het beginsel dat een ambtenaar is een public servant een dienaar der gemeenschap zoo lezen wij in Arts en Auto Ongereldhedctt in de cellenbarakken te Scheveningen Op 19 Maart j I is door de centrale recherche gearresteerd de 56 jarige D d R adjunct directeur bij het gevangeniswezen die ervan verdacht wordt zich aan een partij kleeding deel uitmakende van reliefgoederen door Amerika aan Nederland gezonden en welke ter sorteering en herstlelUng in de cellenbarakken te scheveningen waren opgeslagen te hebben vergrepen eveneens is een b waakster gearresteerd deze laatste is na een verhoor weer op vrije voeten gesteld Kleertnakerspatroons wenschen grootere toewijzigingen Het hoofdbestuur van den Bond van Kleermakerspatroons in Nederland heeft zich heden in een adres tot zijne excellentie den Minister van Handel en Nijverheid gewend waarin wofdt geklaagd over de geringe toewijzing van stoffen en voerings welke volgens het inzicht van dit bestuur in wanverhouding staat iot hetgeen aan de confectieindustrie en den detail Pijpenfabricage te Rijssen Te Rijssen is een nieuwe tak van nijverheid gesticht De productie van tabakspijpen waaraan groote behoefte wordt gevoeld De pijpen z worden vervaardigd van AcaciahouiOngeveer 50 personen zullen in o nieuw industrie werk vinden