Groot Gouda, woensdag 27 maart 1946

GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 189 WOENSDAG 27 MAART 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 Abonn p w 27 c Losse numm 10 et Die regeering deugt nieti Wl kunnen het beter Wanneer U veel langs den weg bent zal het U ook wel overkomen dat U menschen ontmoet die kankeren Niets erg Het wordt zoo n beetje als nationale deugd beschouwd En de kankeraarsvan professie zijn niet de schadelijkste menschen in de huidige maatschappij Neen dat zijn de menschen die openlijk hun zwarte handelpraktijken zitten te verkondigen in treincoupé s Zaterdag trof ik er nog een paar Dacht je dat ik van mijn onnoozele weekloon rond kon komen aldus deze geachte spreker Ik moet wat te rooken hebben en me eenige luxe permiteeren dus als ik zwart kan handelen doe ik het Dat werd ongeneerd verkondigd zonder blikken of blozen Laat ze in Den Haag maar vertellen dat het niet mag Ik ga mijn eigen gang Zou je den moed niet verliezen aan den opbouw van een betere wereld je krachten te geven met zulke menschen om je heen Als wij nu nog niet tot het inzicht zijn gekomen dat wij een arm volk zijn dat wij sober dienen te leven om er in den kortst mogelijken tijd bovenop te komen wanneer zullen wij het dan leeren Een ander geval was de tnijnheer dien ik op de terugreis ontdekte in een vollen coupé Hoog zat hij op te geven van zijn geweldigen staat van dienst in den oorlog Tweemaal voor het Vredesgerecht tweemaal in de gevangenis ondergedoken enz Het was een ware Nederlander Met flair sprak hij over Hein Vos Ja niet dat ik hem zoo noem Als ik met hem spreek zeg ik ook excellentie hoor Het Kabinet deugde niet Geen diplomaten Wacht maar eens af Deze zomer nog zie je de zaak vallen Zoo gaat het niet Men zat zich aan het gezwets te ergeren en er kwam iemand met een vraag uit den hoek Mijnheer wat doet U eigenlijk Diplomatiek vertegenwoordiger van de Regeering in Londen was het trotsche an oord Niemand was gefrappeerd Dan zou ik toch niet zoo tegenover iedereen mijn ambts ervaring zitten vertellen luidde het bescheid Maar het bleek dat dat juist man s opzet was om het volk de waarheid te brengen want zijn vriend Bevin had nog pas gezegd dat één van de taken van de krant was het volk te misleiden Daar streed hij tegen Zulke menschen zijn gelukkig uit zonderingen Maar ze typeeren een bepaalde categorie onder het volk dat het altijd beter meent te weten dat overal direct de fouten ziet en de juiste richting voor iedereen weet aan te geven Dat zijn de menschen die op hun eigen houtje als kleine saboteurs alles dwarsboomen wat in het algemeen belang wordt ondernomen En d n vaststellen dat er van de maatregelen van hoogerhand toch geen spaan te recht komt Maar gelukkig zijn ze niet allemaal zoo Dat het leger van goedwillenden mag uitgroeien tot een volksleger Vergeet U niet dat U Donderdag nieuwe inleg vellcn textielkaarten en en quette fbrmulieren voor brandstoffen moet halen als uw naam ligt tusschen tusschen BURGG en P xz U behoeft alleen Uw tweede distrl batle itamkaart en het inlegvel mede te brengen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bHzondcrheden zie aanplakbÜJ STADSNIEUWS Rond een half millioen De Goudsche Tooneelkring voerde flisterenavond in Concordia ten tooneele Rond een half Millioen gespeeld door het Zuid Nederlandsch Tooneel Tot nu toe zijn we van de Goudsche Tooneelkricg steeds zeer goede stukken gewend geweest maar helaas ditmaal kon het opgevoerde stuk de toets der critiek niet voor de volle 100 pCt doorstaan In dit stuk dat op het Platteland speelt deels wel en deels niet in dialect zien we dé Weduwe Doka de Geer met haar zoon Win us Woms en haar pleegdochter Eli e Het gezin verkeert door het failliet gaan van een bank aan den rand van den afgrond terwijl de zoon Wtmus langzaam maar zeker blind wordt Elsje staat op het punt te trouwen met Bruno Tap die dan een groot café in de stad gaat openen terwijl een schapeboer Gieleken een reeds 40 jaar geleden gedaan aanzocK herhaalt en Doka tot vrouw vraagt Na enkele doorzichtige compll caties verdwijnt Bruno Tap Elsje krijgt Wlnus en Gieleken zijn Doka Hier tusschen door loopen nog Kozijn Joop met zijn dochter Nathalie maar deze gierigaard Nico de Jong met zijn half wijzen docl er gespeeld door Erna Balled ux Haffert moet tegen htt ind het veld ruimen Dan is er nog sprake van de erfenis van een half millioen waar eigenlijk het stuk om draait maar die aan het slot geheel vergeten wordt We varnemen in elk geval bij het happy end niet hoe de impasse waarin Elije geraakt Is opgelost wordt Het stuk wordt nog gedragen door Gieleken als ronde Vlaam sche boer gespeeld door Pierre Balledux en Nico de Jong De overige rollen kwamen niet boven de middelmaat uit Van de regie tenslotte die in handen van Pierre Balledux was valt niet ander te zeggen als dat ervan gemaakt is wat mogelijk was maar dat is bij een uitermate zwakke tekst en een doorzichtige Intrige nu eenmaal niet ahijd een dankbare taak Passagierslijst m s Tjisadane Vanaf heden ligt op ons bureau Markt 67 voor belangstellenden ter inzage de passagierslijst van het m s TjUadane Filmvoorstelling N C G O V Donderdagavond om 8 uur heeft de afd der Nat Chr Geheel Ont Ver een propagandavergaderiag met de mooie Zwitsersch film Taxi terwijl om balf 5 voor de kinderen draait de film De kleine zwerver Spanningen in Europa Het bestuur van it afd Gauda van de Parti van den Arbeid verzoekt ons het volgende mee te deelen Hoe kan het dat Pradco de Nasi vriend éog regeert in Spanje Waarom breken de flewezen geallieerde landen de betrekkingen met Spanje niet af Waarom zit Europa nog vol met allerhande conflicten En waarom ziet de Uno nog geen kans hier de oplossing te brengen Is dit Europa waarvoor vijf jaar lang gestredlcn is t egen de dictatuur en waarvoor duizenden van de besten hun leven hebben gegeven Is dit de wereld vrij van agressie die oni in deze vijf bezettingsjaren voor oogen gestaan heeft i Tevreden zijn we niet en we willen al onze krachten inspannen om dit anders te krijgen Hoe kunnen wij hieraan het onze bijdragen Hierover zal Sal Tas spreken op de Openbare Vergadering van dePartHvan den arbeid op Maandag 25 Maart a s om acht uur in Kunstmin Vreemdelingen moeten zich telden Het Hoofd van de Plaatselijke Politie te Gouda vordert Ingevolge art 4 van het vree dell genreglement dat aileinde geaeente G uda verblijvende vreemdelingen dleniet van Duitscheof Italiaansschc nationaliteit zijn zich op Donderdag 21 Maart 1946 tusschen 9 en 12 uur en 14 30 en 17 uur moeten melden aan het Bureau van Politie Markt 27 v i het verkrijgen van een verblijfsvergunning Promotie Ambachtschool De promotie en diploma uitreiking voor de leerlingen van de Ambachtschool zal plaats hebben op Donderdag 28 Maart om 2 uur in de Schouwburg en voor die van de Avond Nijverheidsschool op Vrijdag 29 Maart op 7 uur In lokaal 9 van de school Betrapt Als dader van den diefstal gepleegd bij V E aan den Boschweg waarbij de buit bestond uit een aantal nieuwe banden Is aangehquden B uit de Vossius straat Tevens is gearresteerd D uit de Heerenstraat als heler van de banden Een bittere pil Procesverbaal is opgemaakt tegen Me B uit de Joubertstraat wegens de verkoop van pillen i f 5 voor 50 stuks die zij op recept verkregen had è f 1 70 de 150 stuks Diefstal Een 15 jarige juffrouw is gearresteerd wegens diefstal van zakdoeken haar doekjes een kanten kraagje en een paar skisokjes uit een wasscherlj te dezer stede Ned Volksherstel H A R K Door den grooten toevloed van aanvragen momenteel ca 3000 stuks ziet Ned Volksherstel zich genoodzaakt de aanvrage voorloopig stop te zetten Men valle het bureau dus niet lastig met allerlei brieven en briefjes de Ingekomen vragen zullen In volgarde van binnenkomen worden behandeld Sociaal Adviesbvrean Het Sociaal Adviesbureau van Ned Volksherstel is geopend de eerste vijf verkdagen der week van 2 4 uur namiddags Bovendien s Woensdagavond van 7 9 uur Het Sociaal Adviesbureau is NIET voor aanvrage van kleeding of om daarover navraag te doen doch uitsluitend voor de in de publicatie genoemde gevallen Men houde hiermede rekening Programma Rott Ph Ork Het bestuur van het Goudsche Volksconcert deelt ons mede dat het programma hetwelk het Rotterdamsch Philharmonisch orkest hedenavond zal uitvoeren is gewijzigd en thans luidt Overture Oberon C M vonWeber Symphonie concertante voor viool en altviool W A Mozart solisten Plet Lamberts viool Koen v d Molen altviool 3 5e Symphonie P Tschaikowsky MBDBDBBLINGBN PLAATSBLIJKI DISTHIBUTIBDIBNST GOUDA Algemeen Op Vrijdag 29 Maart a s en op Zaterdag 30 Maart a s zal de distributie dienst voor het publiek gesloten zijn behalve voor de uitreiking van inlegvellen en textielkaarten In de Peperstraat en voor spoedgevallen Vanaf 1 April zullen Inlichtingen alleen gegeven werden in het gebouw van den dieast aan de Westhaven terwijl indienen van formulieren voor bljz arbeid textiel etc bij bevallingen en huwelijk voortaan ook aldaar dient te geschieden Zieken Aanstaande en Jonge moeders Bovenstaande personen kunnen in den vervolge hun bescheiden alleen afh en of latetfi afhalen wanneer zij in het bezit zijn van een daartoe strekkende oproepkaart De uitreiking van bescheiden voor deze categorie zal uitsluitend geschieden in het gebouw Peperstraat Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat het geen zin heeft om zich zonder oproepkaart bQ den dienst te vervoegen Het publiek dient zich stipt aSh den dag van oproeping te houden Is dit door omstandigheden niet mogelijk dan moet een tweede oproep worden afgewacht de eerste oproep moet dan tevens worden medegebracht De gebouwen van den Dienst zfln voor het publiek geopend van 9 t t 12 en van 14 tot 16 uur Vrouwengroep P v d A Op Donderdag 28 Maart des s middags van 2 4 uur zal voor bovengenoemde groep speken Mevr de Jeng Maasland over De vronw in Indonesië in de bovenzaal van de Reunie SPORTNIEUWS WATERPOLO CotBpctitic De uitslagen van de gisteren in het Spaardersbad gespeelde wedstrijden luldeni Heeren a S Z en P C I Gouwe I 1 4 G Z C II Boskoop I 2 1 Heeren b A Z C Comp B Z C 1 2 2 In de b afd zijn nu alle wedsrijden gespeeld en de eindstand is hier als volgtt O Z V I 6 5 0 1 16 3 10 A E C comb 6 2 2 2 9 9 6 B Z C I 6 2 13 8 95 Gouwe II 6 1 1 4 6 18 3 In de afd a kwam geen wijziging in de onderlinge volgorde VOETBAL Hoe staat het in de 3e klasse B De onderlinge stand werd door de wedstrijden van j 1 Zondag In de klasse 3 B niet gewijzigd De eenige wedstrijd die verandering had kunnen brengen G S V G D A werd afgelast Tenegldo verloor van Laakkwartier met 2 5 terwijl R V C met 3 0 het onderspit dolf tegen Schavenlngen Daardoor konden Laakkwartier en Scheveningen hun cek aan nek race aan den kop vootr letten practisch onbereikbaar voor de overige clubs Het kampioenschap zal dan ook wel bij een van belden terecht komen Hier volgt de stand Laakkwartier 11 10 O 1 42 16 20 Scheveningen 11 10 O 1 37 18 20 G S V 10 6 1 3 20 20 13 G D A 10 5 2 4 29 24 10 O N A 11 4 2 5 39 30 10 4 2 5 31 37 10 Olympla 12 4 2 6 29 30 10 R V C 11 3 1 7 35 33 7 Tonegido 12 2 1 9 27 49 5 Cromvliet 11 2 0 9 20 42 4 UIT DIN OMTREK REEUWIJK Burgerlijke Stand Overleden J M de Rooij oud 80 j ongehuwd levenfoos geb kind van het vr gesl v W M Stalenburg en J v Zwieten Gehuwd G Uitenbogaaard 61 j en S Verweij 63 j J de Jong 37 j te Ouderkerk a d ijssel en J Gravelarad oud 34 j Ondertrouwd J v Dijk 25 j te Waddinxveen en W Mw Boerefijn oud Trekhondenkeuring Tot de gelegenheid vah herkeuring erv keuring van trekhonden en hondenkarren hebben zich een tweetal houders van hondpnkarren aangemeld Zij werden beiden goedgekeurd 19 jaar Mond en klauwzeer Bij den Burgemeester zijn eenige gevallen van mond en klauwzeer aangegeven De noodige voorzorgsmaatregel tegen uitbreiding van deze gevreesde besmettelijke ziekte zijn genomen 1 Huisslachtingen Over de laatste week werden ter gemeente secretarie drie varkens als huisslachting aangegeven terwijl bij den keuringsdienst van vee en vleesch werden aangegeven als gestorven vee ter vernietiging een koe een varken en een kalf Wijkzuster Ten Have Tot wijkzuster van de afd Reeuwijk van het Groene Kruis is benoemd mej A de Kogel uit Utrecht Zuster D Kogel zal 15 April a s haar functie te Reeuwijk aanvaarden UcuUdM Wccrsvcrwachtiag medegedeeld doet hiet K N M I tot mergenavoad Wordt verwacht I Weinig wind op de meeste plaatiea zonnesch n In het bijzonder In het Zuiden van het land In het Noorden meer bewolking Zacht weer Waf II er In Gouda ta doint Rennlci Vrijdag t m Woeaadagi De geest van den Zw rten Piraat Thalla Theaten VrQdag t m Woensdag Soldaten zonder uniform Woensdag 27 Maart 7 uur Niea en Schouwburg Goudsch Volksconccrt R damsch Phlllh Orkest o I v Guyia Bando m m v Herman Bril vlooi Idem 7 30 uur Concordia Leerlingen ultv Goudsch Conservatorium Idem 8 uur Sportschool Jo de Groot Kazernegebouw Boksdemonstratles Woensdag 7 30 uur Npd Gerefom Gemeente Turfmarkt 54 Ds lohan v Welzen Idem 7 uur bovenzaal Reunie i Dp Borger Onderwerp De mensch van morgen Idem 8 uur Blauwe Kruis Dr P J Gaillard over Het kweeken van menschelijk en dierlijk weefsel buten het lichaam Idem van 7 tot 8 uur Spreekuur voor gerepatrleerden bureau Groot Gouda Donderdag 28 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg 4de Nutsavond Russlsdh Ballet Idem 7 15 uur Reunie Ds J Borger i Is er een uitweg uit de wereldcrisis Idem 8 uur Concordia G Tooneelkring Z Ned Tooneel met Rond een half millioen Idem 8 uur Kleine Kerk Peperstraat 128 Nat Chr Geheel Onth Ver metde fllm Taxi Idem 8 uur Central K Slager Rijswijk over Het kwecken van vracht boomen in particuliere tuinen Hinderwet B en W v hebben ter kennis gebracht dat het verzoek van de Gebr A A en F A Konijn wonende inde afd De Tempel tot plaatsing vaneen electromotor van 1 P K dbor B en W van Zwammerdam is inge wilhgd Jager bekeurd Ondanks gestoten jachttijd had A v R te Reeuwijk zich toch ter jachtbegeven op één der Reeuwijkscheplassen De strooper werd aangehou den en bleek zonder jachtakte zonder schriftelijke vergunning van denjachtrechthebbende en bovendien ingesloten jachttijd erop uit te zijn getrokken Het jachtgeweer en de voorraad geschoten wild werd in beslag genomen zoodat de man met een drietal bekeuringen en zonder wild naar huis kon gaan De rest zal zich afspelen voor den Qoudschen Kantonrechter Loop de bevolking Vertrokken zijn F Westerman uitH 98a n Amersfoort L Heijnsdijk uitD 105 n Amsterdam S Verweij geh met Q Uitenbogaard uit I 18a naarWaarder F J v Rossum uit B 74 naar Polsbroek Ingekomen C v d Does in E 133 uit Pijnacker C L M Markx in F 19e uit Voorschoten Gevonden en verlor voorwerpen Gevonden is een kinderhandschoen terug bij J Kok Reeuwal D 85 een kinderwantje terug bij W Meijer Tol Oud Reeuwijk Verloren door P van Buren een portefeuille met geld