Groot Gouda, woensdag 27 maart 1946

Welke spelling wenscht U Is er Toldoeade textie op de uitgereikte pooten Oude spelliiqg Marchant AMERIKA S omschakeling naar den vredestoestand Een winkelier antwoordt Min Vos Voor de Hcfagsche Federatie van de Partij van den Arbeid hield Minister Vos onlangs een betoog waarin hij o m zeide dat wanneer winkeliers de geldige texielpunten niet honoreeren dit meer een kwestie is van niet wil len dan van niet kunnen De Minister dreigde er medf in uiterste noodzaak over te zullen gaan tot hel inrichten van een Centraal Magézijn waar jongegehuwden alles op hun vergunningen kunnen krijgen De heer J J Korff Middenweg Amsterdam heelt hierop in een open brief geantwoord Hij Hehoort tot de n eenAf erkoopendü winkeliers althans voor zoover het eenigermate behoorlijk texti Qjed betreft In zijn brief wijst de heer Korff er verder op dat BINNENLAND De Koopvaardij in oorlogstijd De Koopvaardij heeft gevoelige verliezen geleden In Mei 1940 waren er 1112 Nederlandsche schepen daarvan zijn 315 verloren gegaan De verliezen der bemannipg worden geschat op ongeveer 15 aldus begon overste j H Hoogendijk overste Kon Ma rinereserve en gezagvoerder bij de Mij Nederland gisteravond zijn causerie voor de afdeeling Den Haag der Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat Dat deze verhezen niet veel grooter zijn hebben wij voor een groot deel te danken aan de Britsche marine waarbij ooic Nederlandsche eenheden waren ingedeeld Immers de schepen die minder dan 15 mijl liepen waren verplicht in convooien te varen Noorsche order voor Ned Scheepsbouw en Industrie Naar wij vernemen is aan de Ned ScheepsbouwMij te Amsterdam dracht gegeven tot den bouw van het vlaggeschip der Noorsche Kof aardijvloot De dubbelschroef motorinstallatie die tioa totaal vermogen van 20lJ OO P K moet heW en zal geleverd worden door de machinefabriek van de Gebrs Stork Co te Hengdo Bovendien zaUen bij deze fabriek de motorinstallaties van 2 Noorsche vrachtschepen eU met een capaciteit van 6500 PJK worden vervaardigd Na inlevering bni en omloop gesteld bankpapier De Nederl Bank N V vestigt er de aodacht op dat de gelegenheid tot naInlevering van buiten omloop gesteld baakpapier nog slechts korten tijd geieend zal blijven De inlevering moet geschieden met formulieren welke bij de kantoren van de Ned Bank N V verkrijgbaar zijn tegen betaling van f 0 50 Het eerste Nederl vliegtuig op de lijn A d im New York zal Tweatc hcetciï Donderdag 28 Maart a s zal op het vliegveld Twente het eerste door de K L M uit Amerika ontvangen vliegtuig van het type D C 4 gedoopt worden Het vliegtuig zal genoemd worden naar het vliegveld n l Twente DE TAALZEEF Hebt U wel eens gehoord van den Romein Cato Een man van den ouden stempel fel en streng in zijn principes en hardnekkig vasthoudend aan dat wat hij goed dacht In zijn handboek over den landbouw maakt hij allerlei karakteristieke opmerkingen o a Een boer moet altijd verkoepen en zoomin mogelijk koopen als je iets koopt wat je niet noodig hebt is het met een paar cen ten no te duur betaald Maar dat doet iier niets ter zake èen ander gezegde van hem is veel bekender Hij was er namelijk van overtuigd dat Carthago hoewel het door de Romeinen verslagen was toch een gevaarlijke concurrent zou blijven zoolang het niet totaal vernietigd was En daarom vroeg hij in iedere senaatsvergadering het woord en zei te pas en te onpas na een discussie over n nieuw stadsplan of over een priesterbenoeming Bovendien heeren senatoren ben ik van oordeel dat Carthago verwo est moet worden En zoo zou ik vandaag willen eindigen bovendien goede vaderlanders ben ik van oordeel dat het Germanisme meerdere uit onze taal gedelgd moet worden Meer dus niet meerdere woorden a ik daar niet aan besteden het de inkoopcombinatie waarvan hij bestuurslid is niet kon gelukken ondanks alle moeite iets van beteekenis bij de fabrikanten los te krijgen Wanneer de Minister zijn mededeeling baseert op de ter beschikking staande productiecijfers is er dan rekening gehouden met de voorziening van de Mijnstreek de gerepatrieerden en het leger Zoo vraagt de heer Korff Winkeliers stèan nu eenmaal niet achter de toonbank om neen te verkoopen maar de woorden van den Minister zouden licht een veikeerde coijclusie bij het publiek opwekken Ook de overheid rnoet er van overtuigd zijn dat er hejisch nog wel winkeliers zijn die willen meewerken maar dan moet ook in hun beleid vertrouwen worden gesteld BINNENKORT MEER TEXTIEL ENZ ENZ De Directeur Generaal van de prijzen prof G Brouwer heeft gisteravond voor de radio gesproken over de ontwikkeling van de prijspolitiek Spreker noemde de arbeidsproductie in ons land te laag waardoor verhooging van den kostprijs noodzakelijk was Hoe meer wij produceerén des te lager is ons levensonderhoud De broodprijs zal niet worden verhoogd die van vleesch echter wel Textiel schoenen meut elen glas en aardewerk potten en pannen kortom huishoMdelijke artikelen van alle mogelijke soort zullen binrietdtort in iets ruimere mate beschikbaar komen Er tal voor gezorgd moeten worden dat deze goederen gekocht kunnen worden Eén dezer dagen wordt een aantal beschikkingen gepubliceerd waarbij voor het confectioneeren van goederen in tegenste lling tot vroeger vaste bedragen zijn vastgesteld Dit zal de prijzen van japonnen mantels en cos i tuums niet onbelangrijk naar beneden brengen Voor meubelen is een zeer belangrijke maatregel getroffen Er is na overleg met de meubelindustrie een viertal typen van ameublementen ontworpen die tegen belangrijk lagere prijzen dan tot dusver aan de markt zullen komen Er zijn nog teveel prullaria en z g n luxe producten aan de markt waarbij grondstoffen en arbeid wordt verspild Deze artikelen worden doorgaans tegen hooge prijzen verkocht waartegen zich dan de critiek van het publiek richt Ten onrechte Het publiek behoort in dit opzicht de hand in eigen boezem te steken Bij een vorige gelegenheid is al gezegd dat wanneer het publiek zelfniet voldoende meewerkt de prijspolitiek niet tot een succes kan worden Daarvoor moet het publiek de prijzen echter kennen Het is U bekend datwij met deze voorlichting reeds begonnen zijn door de uitgifte van een prijzenblad dat door de distributiediensten wordt uitgereikt Deze weekkomt een tweede exemplaar dat weereen reeks nieuwe artikelen bevat Hetligt in de bedoeling over twee maanden met een derde exemplaar te komen dat voorzoover mogelijk eenoverzicht zal bej atten van de prijzenvan alle goederen en diensten dievoor het levensonderhoud van belangzijn Daaronder zullen ook vallen deprijzen voor allerlei diensten door ambtslieden gevraagd Wehswaar zijn voor zoo goed als alle beroepen calculatievoorschriften vastgesteld doch het is voor een buitenstaander uiterst moeilijk te controlèeren hoeveel een schilder een timmermaji of een loodgieter voor bepaalde karweitjes hadmogen berekenen Binnenkort tal nueen voorschrift worden afgekondigd op grond waarvan op de rekening hetbedrag aan verbruikt materiaal en het aantal uren dat tegen het vastgesteldeuurtarief is gewerkt moet wordenvermeld de klant kan dan gemakkelijker oordeelen of hem te veel is 6erekend Herijk van maten en gewichten De Burgemeester heeft bekend gemaakt dat het goedkeuringsmerk voor het jaar 1946 te bezigen zal zijn de letter q in den klei ien staanden vorm en dat dit jaar voor de herkeuring van maten en gewichten zitting zal worden gehouden te Reeuwijk op Donderdag 4 April voor A t m H van 9 12 en 13 IS a uur Vrijdag 5 April voor 1 t m Z van 9 12 en 13 151 2 uur in het café van den heer N J van Dam aan de Not d Aumerielaan De maten en meetwerktuigen moeiten schoon droog en roestvrij worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden ijzeren maten moeten van binnen en van b biten geverfd zijn koperen gewichten mogen niet gepotlood zijn doch moeten roestvrij worden gemaakt en met gekookte lijnohe ingewreven worden Alle maten en gewichten en meetwerktuigen moeten vóór 1 October 1946 gestempeld zijn met de letter q Bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken bestaat nog gelegenheid maten en gewichten te laten herkeuren aan het ijkkantoor te Roterdam s Gravendijkwal 66 lederen Dinsdag en Vrijdag behalve Goeden Vrijdag telkens van 9 12 en 14 17 uur Voor het justeeren van maten en gewichten moet keurloon worden betaald De herdenking oozerbevrqding Naar het A N P verneemt heeft de regéerlng besloten de plechtige herdenking vaa de totale bevrijding van Nederland te doen plaats hebben op Vrijdagavond 3 Mei Op Zaterdag i Mei wanneer het bevrijdingsfeest gevierd wordt zal des ochtends te 11 uur een minuut stilte in acht genomen worden Gedurende dien tijd zal dus overal het werk en het verkeer stilgelegd zijn De sombere voorspellingen dat Amerika dezen winter met buitengewoon groote werkeloosheid te kampen zou hebben zijn niet bewaarheid In Augustus 1945 toen de oorlog met de Japansffhe capitulatie plotseling afbrak oen de groote wapenfabrieken in een xigcht hun poorten sloten en de repatileerenden vanuit de overzeesche oorlogsgebieden naar hun vaderland begonnen terug te stroomen profeteerden officieele U S A instanties dat het aantal werkeloozen aan het einde van het jaar minstens 6 millioen zou bedragen en dat dit getal tot het voorjaar wel tot 8 of misschien 10 millioen zou worden verhoogd Industrieelen bezeten door een lichtzinnig optimisme rekenden op 3 5 tot 4 milhoen werkeloozen maar zelfs zij onderschatten de prestaties van het land want een algemeene werkeloosheid trad tot op heden heelemaal nog niet aan den dag In New York zijn er momenteel duizenden vacatures de aangeboden betrekkingen vullen vel kolommen van het advertentiegedeelte van de New York Times en andere bladen en in de straten der City maken talrijke firma s door uithangborden bekend dat zij voor onmiddellijke indiensttreding werkkrachten noodig hebben Begin Januari 1946 waren er in de U S A slechts 2 000 000 menschen zonder werk doch waren er tevens enkele honderdduizenden vacatures natuurlijk worden stakers niet als werkeloozen en door staking stilgelegde fabrieken niet als vacatures beschouwd Dit cijfer komt overeen met de normale zoogenaamde zwevende werkeloosheid die zelfs in de jaren dat alles op volle toeren draaide niet verdween zulks ten gevolge van het bestaande staathuishoudkundig systeem Het betreft 15 tot 2 millioen werkeloozen die 6f van werkkring aan het veranderen zijn öf om de een of andere persoonlijke reden voor korteren of langeren tijd uit het arbeidsproces zijn uitgeschakeld Deze gunstige ontwikkeling op de Amerikaansche arbèid smarkt is ongetwijfeld verheugend te noemen in de e eerste periode na dj n oorlog Een zorgvuldige voorbereiding maakte het mogelijk elk bedrijf op zichzelf dusdanig om te schakelen dat het zonder al te veel moeite met de vredesproductie kon beginnen en in de meeste gevallen hun personeel niet voor een bepaalde periode op straat behoefde te zetten Reeds aan het einde van het afgeloopen jaar stegen de resultaten der omschakeling reeds ver boven de gemaakte plannen uit en werd deze omschakeling in vele deelen van het land voor 90 voltrokken Toen in de tweede helft van Januari de staalarbeiders in opstand kwamen onderging dienovereenkomstig de productie den invloed daarvan De automabielprodtictie bleef ten gevolge van de maandenlange stakingen bij enkele belangrijke firma s ver onder de gestelde norm De loon en prijzenkwestie blijft èok verder nog het hoofdprobleem vormen van het Amerikaansche na oorlogsche staathuishouden terwijl de tewerkstelhng der beschikbare werkkrachten geen moeilijkheden oplevert Het spreekt vanzelf dat de Amerikaansche arbeider die zoo oneindig veel goed en bloed voor de zaak der democratie heeft opgeofferd nu rechtvaardige eischen aan de loonen prijspolitiek kan stellen Bij de groote oppervlakte van het Amerikaansche continent zijn de locale toestanden zeer verschillend een werke Nu momenteel in de bladen nogal het een en ander geschreven wordt over invoering van een nieuwe spelling lijkt het ons wel interessant de aandacht te vestigen op het resultaat van een door het Centraal Bureau voor Docu ïientatie gehouden enquête over de spelling Ondervraagd zijn 11 000 personen waarvan ruim 9 500 een meening te kenneij gaven De te ondervragen personen waren zoodanig uitgezocht dat zij tezamen een zuivere doorsnede door het Nederlandsche volk vormen zoodat de enquête dus beschouwd kan worden als een z g representatieve steekproef Het resultaat kan dan ook beschouwd worden als een zoo goed Beroepsgroep Vrije beroepen Studenten Ambtenaren onderwijze ri Zakenmenschen HandeUen Kantoorpersoneel Landbouw en Veeteelt Arbeiders Huls vrouwen loosheid van voorbijgaanden aard in één deel van het land staat weer tegenover een uitgesproken gebrek aan werkkrachten in een ander gebied Zelfs indien alle stakingen opgeheven zullen zijV zullen vooral in de Staat New York in het gebied van Chicago en Texas nog honderddui nden van industrie arbeiders noodig jfl terwijl de Staten in het Midden Westen gebrek hebben aan landbouwkrachten Heel anders staat de arbeidsmarkt aan de Westkust alwaar in de oorlogsjaren groote bewapeningsindustrieën werden opgericht b v vliegtuigfabricatie waarvan de ondernemers thans niet meer hun voorborlogsche industrie kunnen teruggrijpen Californië kreeg tijdens den oorlog en ook onmiddellijk daarna een enorme bevolkingsaanwas daar de arbeiders in de wapenindustrie aan de Westkust daarheen verhuisden en ook duizenden soldaten wier operatiegebied in de Pacific lag en aan de Westkust gedemobiliseerd werden Californië wegens het aangename klimaat als woonplaats uitkozen en het niet meer willen verlaten Een drukkende werkeloosheid trad echter ook hier tot nu toe niet op Een successievelijke hoewel langzame afvloeiing wordt overigen door de gedeeltelijke hoogere loonen in de Oostelijke staten bewerkstelligd Volgens opinie der meeste Amerikaansche vaklieden biedt de buitengemeen groote aanvraag naar goederen en verbruiksartikelen zoowel in het binnen als in het buitenland de zekerheid dat Amerika voorloopig niet op groote werkeloosheid behoeft te rekenen Industrie en landbouw zijn met opdrachten overstelpt zooals nog nooit te voren in de geschiedenis van het land en hebben een leveringsachterstand voor vele milliarden dollars Sedert het einde van den oorlog en de opheffing der meeste distributiebepalingen valt een regelmatig hooge omzet in levensmiddelen en goederen voor dagelijksch gebruik waar te nemen en nog heden ten dage kunnen de eischen i an dat deel van de bevolking dat rijkelijk van geld is voorzien nauwelijks worden ingewilligd De kleinhandelaren verdienen goed en worden niet althans niet tot nu toe door de groote bedrijven verstikt Alleen de Staat New York al heeft nog ongeveer 125 000 nieuwe kleine bedrijven noodig voor de goederenverdeeling Onder de gegeven omstandigheden ontwikkelt er zich een inflatie gevaar hetwelk door de regeering en openbare meening als een erngtige bedreiging voor het naoorlogsche staathuishouden wordt beschouwd en energiek wordt bestreden President Truman was verplicht een nieuwe officieele prijspolitiek door te voeren die voor de komende 12 maanden een maximale vérhooging der kosten van levensonderhoud van 6 7 toelaat Gedurende déze periode zullen de prijzen langzamerhand weer omlaag gaan terwijl de loonen op hetzelfde niveau blijven en de gestegen massaconsumptie voortdurend zeer veel werk verzekert Kenmerkend voor de houding van Amerika is wel dat de Trumanregee ring in haar politiek om ieder te werk te stellen weliswaar door het Congres wordt ondersteund dat het Congres haar echter geen onbegrensde volmachten verleent en jaloers er over waakt dat het ingrijpen van den staat in het staatshuishouden hiet het systeem der privé ondernemingen op hun grondvesten doet wankelen als zuiver beeld van de publieke opinie in ons land ten aanzien van het spellingsvraagstuk De vraag luidde Welke spelling zou volgens U in de toekomst door ons geheele volk gebruikt moeten worden Het resultaat wgs 5 van de ondervraagden had geen meening over dit vraagstuk Van degenen die wel een meening hadden wenschten 30 5 de oude spelling 69 5 een nieuwe spelling en wel 45 5 de spelling Marchant 24 een andere nieuwe spelling Bij de diverse beroepsgroepen waren de percentages van degenen die hun meening te kennen gaven als volgt 39 68 46 41 44 43 49 470 0 29 9 26 38 32 44 30 34 andere nieuwe spell 32 21 24 13 21 19 Nieuwe stratosfeer exploraties van Prof Picard Le Peuple deelt mede dat prof Picard het voornemen heeft n nieuwe tocht naar de stratosfeer te ondernemen Hij hoopt dan een hoogte van twee en dertig kilometer te zullen bereiken De cabine zal gedragen worden door een stelsel van 100 ballonnen uit plastische stof ledere ballon zal in de stratosfeer een volume hebben van 2700 kubieke meter DAMRUBRIËK Red H Tenwolde Hier volgen de eerste 4 oplossingen respect Thuisdammers Clubdammers beginners en Clubdammers gevor Óerden Opg I wit 16 27 en 45x4 Opg 2 wit 29 24 39 34 32 28 Opg 4 wit 15 10 24 20 32 27 42 38 Opg 3 vergalt wegens verljeerde opgave In deze klasse leiden hier met twee punten P Blok en H L Luinenburg Opg 1 wit 33 28 24 20 31 27 42 38 Opg 2 wit 31 26 38 33 48 43 42 38 36x7 Opg 3 wjt 31 27 32 27 26 21 38 32 Opg 4 wit 33 29 30 24 32 27 42 37 Hier leidt J de Groot met 4 punten Opg l 35 30 17 22 13x2 26x46 Opg 2 35 30 42 38 44 39 22 17 Opg 3 24 20 26 21 4a 38 34 30 De extra prijs wordt verloot onder de heeren J de Jong Th v d Veer en J K Heetland Opg 4 40 34 33 29 21 27 22 28 47 18 39 34 30 24 35x2 In deze klasse leidt Th v d Veer met 4 punten Wij zullen probeeren de volgende opgave met diagrammen te plaatsen en beginnen daar volgende week mede Voor dez Week een opgave waarmede ieder mee kan doen Extra prijs voor goedfci oplossers van ƒ 2 50 At H T ZWART 1 11 14 18 22 23 24 12 3 4 5 15 25 35 45 46 47 48 49 50 25 31 33 34 41 43 48 WIT Wit zet en wint Opl binnen 44 dagen na plaatsingaan het bur Groot Gouda Markt ö7 Op de linkerbovenhoek DamrubneK vermelden Voor persoonlijk antwoord po zegel insluiten s v p H