Groot Gouda, woensdag 27 maart 1946

Kapitein Kiaiclcebos op de Leeuwenjachl door 0 Th Rotman 10 Met een ruk wist kapitein Klakkebos door den angst opeens helderziend geworden het toestel weer omboog te krijgen Ze kwamen nu boven een weide waar papa K ommenijs juist bezig was z n zoontjes vlieger op te laten Het was een reuzenvlieger daarom had hij het touw maar om z n middel gebonden 9 Bom Daar zaten ze bovenop de appelenauto de kooplui hadden nog juist op t laatste oogenblik de vlucht kunnen nemen De schroef maaide met razende kracht door het fruit en de bellefleurtjÈs vlogen boven de daken uit zoodat je ze zoomaar in je schort kon opvangen In Bandoeng is het rustig RADIOPROGRAMMA x VOOR WOENSDAG HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Celesta ensemble RNIO 18 15 Eng les voor beginners 18 45 Winkelen in Indië 19 00 Nieuws 19 15 Dep uitzending 19 30 Progr V d Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Walcheren herwon en hoorspel door Jef Last 21 25 Radio Philh Orkest 22 00 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 22 30 Vervolg concert 23 15 Gram muziek 23 30 Orgelcomposities 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM 11 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Omroeporkest o l v Ben Silberman RVU 18 30 Oorlogsvoorspeliingen Dr W H C Tenhaeff VARA 19 00 Ensemble Cantare o 1 V Jan Corduwener VPRO 19 30 Het Intern Vrijz Prot door Dr J M van Veen 20 00 Nieuws 20 05 Dep uitzending VARA 20 20 Oklahama operette van Richard Rodgers 21 00 Magnetische storing hoorspel 21 30 The Ramblers 22 00 Vraaggesprek met Corrie Vonk en Wim Kan 22 15 De wereld van vandaag Maandrevue 22 45 De weerbarstige werkelijkheid door Ds J J Thomson 23 00 Nieuws 23 15 Eddy Walls speelt 23 45 Orgelplaten 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek 8 45 Heilige van den dag 9 15 Pluk den dag gr 9 45 Vrouwenspiegel NCRV 10 00 Laurens Bogtman bas 10 15 Morgendienst door Ds B Richters 10 45 Orgelmuziek KRO 11 00 Ziekenbezoek 11 45 Krijgsgev in het Verre Oosten 12 00 Ens Nina Dolce 12 30 Continental Kwintet 13 00 Nieuws 13 15 Metropole orkest o l v Dolf v d Linden 13 45 Herstel van Kath Kerken NCRV 14 00 Lenteliederen door t NCRVkoor 14 20 Orkestplaten 14 40 Causerie v d vrouw 15 00 Pianowerken van Schumann 15 35 J de Nobel cello Roelof Krol piano 16 00 Bijbellezing door J H F Remme 16 45 Stichtsch salonorkest 17 30 Antizwarte handel 17 35 Jacq Bekker orgel 17 55 Vocale duetten HILVERSUM II 415 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek 9 30 Pol ber 9 45 Arbeidsvitaminen gr 10 30 Van vrouw tot vrouw 10 35 Ella van Hallj piano 11 00 Nuttig en noodig 11 10 De Kwintetspelers 12 00 Radio Vocaalmannenensemble o I v Fred Boshart 12 15 Hans Jongman gitaar 12 30 Ens Lajos Veres 13 00 Nieuws 13 15 Malando 14 00 De vrouw binnen en buiten haar huis 14 20 Herman Salomon viool en Geza Frid piano J5 00 Exotische minstreelen door Mr Jaap Kunst 15 20 Confetti 17 00 Rijk over zee 17 10 AVRO Kaleidoscoop 17 30 H A R K 17 35 Vaudeville orkest o l v Cor V d Linden FIETSENDISTRIBUTIE Met de fietsendistrjbutie is het nog Steeds zoo gesteld dat slechts enkele categorieën vafi de bevolking voor een Toewijzing in aanmerking komen In geval van toewijzing wordt een boiv uitgereikt bestaande uit een bestel stelen afleveringsbon Op den bestelbon kan de detaillist d fiets van oen grossier of fabrikant betrekken iJe aflevering sbon dekt de levering van den detaillist aan den gebruiker lot voor ko t werd op den bon steeds öe naam en het adres ingevuld van iflen grossier V of fabrikant van wien e fiets moest worden betrokken terW ll daarop tevens vermeld stond of flet een fiets van Nederlandsch fabrij aat dan wel een importfiets betrof n het vervolg zal noch het een noch et ander op den bon worden aangegeven Zoowel kooper als detaillist kunnen dus een vrije keus doen al spreekt het vanzelf dat deze keus is gebonden aan de vooreerst nog beperkte leveringsmogelijkheden Ook al de detaillist in het vervolg een ïiets uit eigen winkelvoorraad mogen leveren en den bestelbon gebruiken om 2 ch te herbevöorraden BePlalve de bovenbedoelde nieuwe petsen worden ook gebruikte fietsen distributie gebracht welke door de egeering in Engeland zijn aange ocht Deze zullen in de eerste plaats worden bestemd voor personen werk in bedrijven van vitaal belang ons volksbestaan en voor de ge teisterde gebieden In verband met den nog zeer geringen aanvoer van deze fietsen is het Rijksbureau genoodzaakt geweest bekend te maken dat tot nader aankondiging geen nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen WIELRENNEN SchnltC Boeyen winnen Par sche zesdaagiche De zesdaagscbe te Parijs is geëindigd met een overwinning voor het Nederl koppel Schulte Boeyep met 284 punten In de kopgroep ziet de einduitslag er als wlgt uitt 1 Schulte Boeyen 284 punten Op een ronde Seres Lapcbie 373 punten Op twee ronden Brunecl Debruycker 917 punten Prat Pellenaars 464 punten De eerste zesdaagscbe na den oorlog is een millioenenzaak gewordeA Aan entreegeld werd te Parijs meer dan 12 millioen francs ontvangen terwijl voor 2 700 000 francs premiegeld aan de renners kon worden uitgekeerd Hiervan heeft het koppel Bruneel Debruycker slechts 600 000 francs in de wacht gesleept Geen wonder dat het de organisatoren en waarschijnlijk de renners ook wel goed is bevallen In ieder geval heeft men reeds plannen om in November van dit jaar nog een zesdaagscbe in Parijs te orgamseeren BUITENLAND Polen tegenover Franco De Poolsche Ambassadeur te Parijs heeft aan Barrio den President van de Republikeinsche Spaansche Regeering in ballingschap een nota overhandigd waarin het regiem van Franco een bedreiging van den vrede wordt genoemd en waarin de poolsche regeering zich solidair verklaart met de Fransche in haar actie inzake Franco Nieuw Fransch voorstel contra Franco Volgens berichten uit gezaghébbende bron die door de Fransche dagbladen van gisterenavond worden aangehaald stet de Fransche regéering in haar derde nota aan Engeland en de Vereenigde Staten over de Spaansche kwestie de regeering van deze landen voor haar ambassadeurs uit Spanje terug te roepen en deze te vervangen door gedelegeerden en bovendien economische sancties toe te passen Volgens berichten van gisteravond hoopt de Fransche regeering op spoedig antwoord van Londen en Washingtouf Voorts wordt vernomen dat de Fransche regeering opnieuw het plan zal opvatten de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen Indien de Engelsche en Amerikaansche voorstellen economische sancties toe te passen en de Ambassadeurs uit Madrid terug te roepen afwijzen HET PROCES PETIOT Dr Paul de beroemde Fransche criminologische medicus heeft gisteren tijdens het proces tegen Petiot medegedeeld dat zijn onderzoek heeft uitgewezen dat de overblijfselen van de lijken en hoofden welke in de oven in Petiot s huis zijn gevonden aantoonen dat zij door de hand van een expert en met de onbetwistbare kennis van de menschelijke anatomie zijn ontleed Het was duidelijk dat een dun mes wa gebruikt in plaats van een slagersmes zooals normaal door een gewonen misdadiger wordt gebruikt Paul zeide niet in staat te zijn den juisten tijd van het overlijden te bepalen maar voegde hieraan toe dat hij er zeker van was dat de dood met door den kogel was veroorzaakt maar door vergif of gas Paul wees ook naar lichamen die uit de Seine waren gehaald Deze wezen op dezelfde bekwame hand van den expert Mijnwerkers in Amerika weer in staking John Louis voorzitter van het Amerikaansche Vakverbond van mijnwerkers heeft medegedeeld dat 400 000 mijnwerkers a s Zondag in staking zullen gaan Karl Frank ontkent alles Karel Hehnan Frank de voónnaljffeDuitsche Rijksmtaister voor TéjechosSüe heeft zichzelf gisteren onschuldig verklaard aan de oorlogsSadln waaraan hi schuldig is Stój aanvaardde de verantwoordeUjkheid voor de uitvoering van ontvangen orders P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA PERZISCHE KWESTIE IN DEN VEILIGHEIDSRAAD Dinsdagmiddag werd de bijeenI komst van den Veiligheidsraad voortgezet Zeven minuten na de epening kwam de Perzische kwestie ter tafel Gromyko de Sowjet Russische gedelegeerde legde onmiddellijk zijn verklaring af en stelde voor dat de Perzische kwestie van de agenda zou worden afgevoerd op grond van het feit dat deze kwestie niet op de agenda paste In zijn verklaringen werd in het bijzonder gewezen op het belang van den Veiligheidsraad als het voornaamste lichaam voor het handhaven van vrede en veiligheid Gromyko sprak over bepaalde elementen die de politieke sfeer in de werejd trachtten te laden en verklaardef dat bepaalde groepen trachtten n nieuwen wereldoorlog teweeg te brengen Hij kondigde namens zijn regeering aan dat de jongste terugtrekking der Sowjet Russische troepen uit Perzië 24 Maart is begonnen en waarschijnlijk binnen 5 of 6 weken zal zijn beëindigd Ten ij onvoorziene omstandigheden zich voordoen Hij stelde voor dat de Perzische kwestie van de agenda zou worden afgevoerd daar er geen redenen aanwe2ig zijn deze kwestie op de agenda te zetten Het verzoek dit wel te doen is in strijd met de feiten die door de omstandigheden worden geleverd aldus Gromyko De Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Byrses zeide hierop Ik ben het niet eens met den vertegenwoordiger van de Sowjet Unie en met het amendement dat hij voor de agenda voorstelt De feiten voor den Veiligheidsraad zij i deze De Iraansche regeering heeft door middel van haör vertegenwoordiger een geschil onder de aandacht van den Raad gebracht een geschil waarvan zij verklaard heeft dat het wellicht den vredeen veiligheid in gevaar zal brengen Hij citeerde vervolgens een schrijven v d Perzischen ambassadeur te Washington aan Trygve Lie waarin de ambassadeur sprak van het verblijven van Russische troepen in Perzië na 2 Maart en waarin hij verklaarde dat Sowjet agenten autoriteiten en gewapende strijdkrachten zich verder mengden in de binnenlandsche aangelegenheden van Perzië Het Russische voorstel de RussischPerzische kwestie miet op de agenda van den Veiligheidsraad te plaatsen werd verworpen met negen tegen twee stemmen DE ONTRUIMING VAN PERZIË Naar gisteravond te Teheran werd vernomen zijn spoorwegarbeiders en tunnelwachten behoorende tot de Sovjet bezettingsstrijdkrachten uit Simin en Poel Sefid aan de Kaspische Zee teruggetrokken Militaire uitrusting is van Kordan nabij Jaraj dat 30 km ten Noordwesten van Teheran ligt en dat het dichtst bij Teheran gelegen punt is waar de Sovjet troepen gestationneerd waren weggevoerd Een Sovjettrein werd te Karaj verwacht om militaire uitrusting mee te nemen welke reeds voor het vervoer was gepakt Reizigers die uit het Westen te Teheran aankwamen deelen mede dat zij Russische tanks aan den kant van den weg hadden gezien welke klaarblijkelijk van Karaj in Noodwestelijke richting oprukten In den afgeloopen nacht meldde Reuter dat de Sovjet Russische troepen die bij een controlepost 3 km ten Zuiden van Keredj 30 km ten Noordyvesten van Teheran waren gestationneerd zijn teruggetrokken Hun kamp is Bikna verlaten Slechts twee tanks en een paar honderd troepen zijn achtergebleven I e Schrijver ontvangen door Prins Regent Dhr De Schrijver werd Dinsdag namiddag door den Prins Regent in audiëntie ontvangen De voorzitter van de C V P heeft bij den Prins Regent verslag uitgebracht betreffende den uitslag van zijn informatie opdracht welke thans geëindigd is Memoires van Churchill Churchill is na zijn verblijf in de Ver Staten weer in Engeland aangekomen Journalisten vroegen hem of hij een definitieve militaire alliantie tusschen de V S en Engelarid wenschte Churchill antwoordde Ik heb dat uitvoerig behandeld Ik wil dat wij voortgaan op dezelfde wijze als tot dusverre slechts nog intensiever Hij verklaarde voorts dat hij het niet waarschijnlijk achtte dat zijn memoires van dezen oorlog nog bij zijn leven gepubliceerd zouden Ivorden doch hij voegde er aan toe dat hij nog geen definitieve beslissing genomen had Bezetting van Bandoeng De telefoonverbindingen het station en de warenhuizen in het Zuidelijk deel van Bandoeng zoomede vele woningen in de Cnineesche wijk en bovendien winkels en Gouvernementseigendom in het Zuidwestelijk deel van de stad zijn volledig verwoest De meerderheid van de T F I is geëvacueerd en ongeregelde Pemoedabenden aan wie de schade grootendeels geweten wordt deden hetzelfde of gaven hun pogingen op de Britten ontmoetten tenminste nergens eenigen tegenstand en de eenige gewapende groep die men aantrof bestond uit een aantal Japanneezen die zich overgaven zonder een schot te lossen Soebardjo gearresteerd De regeering van Sjahrir zet de zuivering van de Indonesische republiek voort Soebardjo de bekende advocaat en collaborateur hij heeft medegewerkt aan den Japanschen geheimen dienst is gearresteerd Men zegt zelfs dat Sjahrir de arrestatie van Soebardjo heeft geëischt als voorwaarde voor het vormen van een nieuw kabinet Deze heeft tijdens de Japansche bezetting een hevige campagne gevoerd tegen de geallieerden en de Russen Hij is een oogenbhk in het marionettenkahinet van Soekarno minister van Buitenlandsche Zaken geweest Verleden jaar heeft hij de SowjetUnie om hulp gevraagd in zijn antiNederlandsche campagne DE SITUATIE IN INDIË In Zuid Semarang is een verdedigingsbatterij beschoten door een 75 mm kanon dat eenige granaten afvuurde zonder dat dit verli en veroorzaakte De zuivering jan het gebied ten Oosten van Gedangan Soerabaja maakt goeden vorderingen er wordt lichte tegenstand geboden n ritschIndische eenheid heeft de omgeving van Damarshi bezet en verloor daarbij één man Van Acker de nieuwe Kabinetsformateur in België Na 5 weken van onderhandelen verwacht men dat een nieuwe Belgische regeering waarschijnlijk deze week nog gevormd wordt onder v Acker de Socialistische premier die na de algemeene verkiezingen van de vorige maand zijn ontslag indiende Van Acker is tot nu toe op den achtergrond gebleven doch men verwacht dat hij binnenkort een opdracht tot onderhandelen zal ontvangen van Prins Karel De Schrijver deelde aan journalisten mede dat een punt is bereikt waarop een stabiele regeering gevormd zou kunnen worden Het voornaamste struikelblok voor een coalitie regeering is tot dusverre de houding van de Coffimunisten en Katholieken geweest die beiden weigerden met elkaar in één Kabinet samen te werken De Communisten blijken nu een meer verzoenende houding aan te gaan nemen doch het is nog niet bekend of de Katholieken met de Communisten willen samenwerken Groote PenniciUne snKrf kel De Italiaansehe politie heeft te Como 3 smokkelaars in Penniciline gearresteerd Er werd voor een waarde van 8 millioen Lirje op hen gevonden In Padang heeft de burgerpolitie pogingen tot plundering op groote schaal weten te voorkomen De plun deraars waren gewapend Een Japansche aanvoercolonne is tusschen Padang en Fort de Koek aangevallen Te Medan heeft een gewapende botsing plaats gehad tusschen sterke colonnes en 20 Indonesiërs er werden geen verliezen geleden Een patrouillevaartuig aan de kust van Banka raakte slaags met 25 jonken bemand door terroristen Een compagnie van het 1ste Lin colnregiment heeft zich gelegerd jp het vliegveld van Palembang Het gebruik van Japansche troepen door de Britten Het communistische blad Daily Worker van gisteren publiceerde bet antwoord van den Britschen minister van Oorlog Lawson op een brief van het communistische Lagerhuislid Gal lacher waariij deze inlichtingen over het aantal gewapende Japanneezen in Nederlandsch lndië had gevraagd De brief van den minister luidt als volgt Naar schatting zijn er thans In Indonesië ctHgeveer 54 00 onder onze controle Japanneezen die nog altijd wapens dragen van dezen bevfti n zich 50 000 op Java en Sumatra Bovendien zijn er nog 26 000 jsepan neezen in Midden Java die nog niet onder onze controle zijn Men beridit ons dat zij het grootste ded van htm wapenen aan de Indonesiërs hebben overgegeven Op geen enkel tijdstip zijn er Britsche wapens of tanks ter beschikking van de Japanneezen in Nederlandsch Ind ë gesteld In zijn commentaar op dit antwoord merkt het blad otTn op dat Britsche soldaten op Java medegedeeld hebben aldaar met Britsche stenguns uitgeruste Japanneezen te hebben gezien Verder meldt bet blad dat officieus het aantal Britsche troepen in Indonesië op 60 KX en het aantal Neder landsche troepen in Indonesië aanwezig en er heen onderweg op 20 000 wordt geschat f ff