Groot Gouda, woensdag 27 maart 1946

Rapport beiprekinsen Lord Simon en Hess Het streng geheim document van 70 pagina s waarin het gesprek van 3 uur tusschen Viscount Simon den toenmaligen lord kanselier en Rudolf Hess is vervet is voor het eerst aan de openbaarheid in tegenwoordigheid van het tribunaal te Neurenberg prijsgegeven Tijdens het onderhoud overhandigde Hess de voorwaarden voor de basis voor een overeenkomst tusschen GroOt Brittannië en Duitsch land In het document komt lord Simon voor onder den naam van dr Guthrie terwijl Kirkpatrick van het Britsche ministerie van Buitenlandsche Zaken die ook tijdens het onderhoud aanwezig was met dr Mackenzie werd aangeduid Het onderhoud vond plaats op 10 Juni 1941 1 maand na de vlucht v n Hess naar Schotland en zijn onderhoud met den Hertog van Hamilton en Kirkpatrick Hess verklaarde volgens genoemd document o m dat zijn vlucht in hoofdzaak ondernomen werd omdat de Duitsche leiders er absoluut van overtuigd waren dat de positie van Engeland hopeloos was Hess wees op de uitbreiding va f M Lufwaffe maar toen lord Simon i IP liKwilde hooren ging Hess er niet ojskj i Hij zeide echter Ik heb eenigszins een denkbeeld van hetgeen vroeg Of laat met Engeland zal gebeuren Zonder overdrijving kan ik verklaren dat het verschrikkelijk zal zijn Over de duikbootoorlog zeide Hess Drie kwart van Europa neemt deel aan den bouw van duik boeten Lord Simon merkte op De Duitsche cijfers betreffende het tot zinken brengen van Britsche schepen wekken denjachlust van ons volk op Wij zitten nog niet zoo aan den grond Hess was echter van meening dat het Engelsche volk het lachen zou vergaan Hij sprak toen oyer de mogelijkheid van een Britsche capitulatie door gebrek aan tonnage Hij zeide Wij zouden er niet aan denken het Britsche moederland te bezetten omdat wij dan het volk zouden moeten voeden Bij een eventueele capitulatie zouden wij slechts een aantal belangrijke luchtbases bezetten en ze van de hongerende bevolking afsluiten zoodsrf onze soldaten niets van den hongersnood zouden merken Op dat oogenblik overhandigde Hess de bovenvermelde voorwaarden voor een overeenkomst tusschen beide landen De voorwaarden luidden Duitsch land krijgt de vrije hand in Europa en Groot Brittannië in het Britsche Kef zerrijk teruggave van de Duitsche kolonies ontruiming van Irak en het sluiten van een wapenstilstand en vrede met Italië Toen lord Simon hierna vroeg wat er met Nederland zou gebeuren antwoordde Hess Hitler heeft ten aanzien van de bezette gebieden gez d Er zijn menschen die meenen dat ik alles zal houden wat wij bezet hebben ik ben niet van plan gek te worden Lord Simon Indien Hi tler meent dat hij Irak niet in den steek kan laten zou het kunnen zijn dat Engeland meent dat het Nederland niet in den steek mag laten Hess Zoo weinig als wij ons met aangelegenheden vanhetBritscheftó zyllen bemoeien zoo weinig moet Engeland zich met Europeesche aangelegenheden bemoeien Aan het eind van het onderhoud zeide Hess dat indien Engeland niet op deze voorwaarden in zou gaan het vroeg of laat gedwongen zou worden zulks te doen Simon repliceerde Ik denk niet dat dat argument zeer goed is omdat er nog heel wat moed in dit land schuilt wij zijn niet erg gesteld op dreigementen Atoom energie voor industriedoeleinden Volgens medededing van Amerlkaasche Senatorea Is een methode gevonden om Trutcninm te denatureerd zoodat de atoomenergie welke het kan voortbrengen wel gebruikt kan worden voor Industrleele doeleinden dokh niet voor bommen Misverstand tnsschen Ankara ea Teheran Radio Teheran heeft verklaard dat in de afgeloopen dagen d or Radio Ankara valtche berichten zouden zijn omgeroepen over beweerde ongeregeldheden te Teheran waarbij door het Centraal garnizoen zou zijn ingegrepen Radio Teheran voegde eraan toe dat deagelijke berichten van een bevriende nabuustaat van den Radio omronp een verassing vomden voor de publieke opinie Don Juan gaat in Portngal wonen De Portiigeesche Regeerteg heeft den Spaanschen troonpretendent Don Juaa peen permanente verblijfvergunnlng ver eend Don Juan is van plan zijn bui in Zwi serland te sluiten Typeerend In het Algem Bandoengsch Dagbl lazen wij het volgend berichtje dat een typisch beeld geeft van den toestand in Indonesië f 4000 belooning voor de n gene die Inlichtingen kan verstrekken over 1 Fongets heerenrijwiel zwart ge yerfd met massieve banden i Hercules damesfiets safety model sport roodgeverfd verloren op Zaterdagavond 23 Februari 1946 bij he K S B gebouw Inlichtingen aaa Politie bureau Merdlka of Nijlandweg 111 Sovjet ambassadeur ia Canada vertrekt De Correip van de Newi Chronide meldt uit Ottawa dat de Sovjet Russische Refeerlnf Luitenant Kolonel Gregoritich Popoff die Kolonel Sabotin thans be schauwt als de Centrale figuur in het spionnage complot in Canada beeft opgevolgd heeft teruggeroepea Popoff is thans naas New York vertrokken om vandaar per schip naar Sovjet Rusland te gaan Volgens qide deellng van de Ambassade Poi off s afwezigheid slechts tijdelijk zijn Hetzelfde werd echter ook bij het vertrek van Sabotsn verklaard Oud Pres Hoover in Geneve Hoover is te Geneve aangekomen Men verwacht dat hij heden besprekingen zal voered met officieele personen van het Roode Kruis Le tryptiqne Voor den oorlog waren er te R twee vereenlgingen voor kamer oSS welke de werken vètn bultcnlanrf componistentengehooiebrachten tS en Tryptlque into Triton die vooral de muziek Centraal Europa vertolkte staakt arbeid in Juni 1949 Tryptlque heeft onder leidlao zijn oprichter Pierre 4 Arquennes dte t leden van de ondergrondsche welke cW de Gestapo ter dood waren vereer bij zich thuis verborgen hield de emm ten voortgezet d Arquenne oudleerling van het cob servatorlum pianist en solist voor 4 radio richtte in 1934 de vereenialna T Hoewel hij de bedoeling had om t leden aan den dans de poëzie en de moziek te laten deelnemen nam de muztó weldra de overhand zoodat d Arqiennei verklaren kon met muziek van ongelflkt waarde een zoo volledig mogelijk mbo rama te hebben gegeven van de muzilcdt scheppingen aller landen Drie beroemd musici bekleedden in bet begin het voorzlttcrsschap Ravel Dukas en RouskI d Arquennes is niet bang voor contraaïo op het eerstvolgend concert worden caatates en preludes van Bach gesptdd tezamen met compostiea van Dom Ck ment Jacob een bekeerden Israëliet n thans kloosterling In 12 jaar tijds zijn 375 concerten g geven Voor den oorlog was het contact met het buitenland zeer sterk ea ma speelde Zwltsersche Itallaansche ea Nederlandsche muziek terwijl Tryptlque de Franiehe muziek bekendheid in Nederland gaf Binnenkort zal een Ameilk concert gegeven worden BIJNA UITVERKOCHT zijn de kaarten voor de N C G O V Filmvoocatelling Donderdag 26 Maart 8 uur Kleine Kerk Peperstraat Blauwe Kruis Huisman L Tiendewcg 25 v Wilgen ToUensilr 55 Gevraagd FLINKEJONGEN 15 16 jaar voor löopwerk en expeditie Aanmelden Bureau Groot Gouda Markt 67 Voor spoedige indicnsttr wordt gevraagd een aaok Vr Kantoorbediende Brieven onder no 1853 Advertentie Bureau Houtman Burg Martensstraat 6 Gouda Admiüistraliekanloor H Brand Moordrechl thans kantoor gevestigd i n v Siencil Inrichiing Do Kdi Boekhoudingen Belastingen en Accoütat Te koop aangeboden in Utrecht AARDEWERKFABRIEKJE met mofffelovcntic en verdere inventaris Brieven onder nummer 5664 bureau van dit blad Heden ontvingen wij het droevig bericht van het overlijden van ENGELBERTUS io d 9 leeftijd van bijna 26 jaar Gouda W Hoofendoorn Ht W Hoogendoorn v Dort Johanna Ingetje M Hoo eadoorn N Hoogendoorn de Groot N Hoogendoorn G Hoogendoorn van Eek oskoop W Hoogendoorn T HoogendoornV Barlingen f Sumatra Mei 1945 CondeUtic adres Gouwe 161 Heden overleed tot onze groote droefheid in het Van Iterso Ziekenhuls mijn lieve Vrouw onze zorgzame Moeder Zuster Behuwdzuster en Tante Mevr Johtona Aathooi Akkersdijk geboren De Munnik in den ouderdom van 45 jaar B J N AKKERSDIJK Flen en Elsje Gouda 26 Maart 1946 Gouwe 152 Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 29 Maart a s op de Algemeene Begraafpl te Gouda te 2 45 uur Vertrek van het wponhttis Gouwe 152 te 2 30 uur Hiermede betaigen wij onzen dafik aan Buren en Vrienden voor de groote belangstelling ondervonden tijdens het ziek zijn en ovei lijden van x Hendrik Schonten Uit aller naam Familie C SCHOUTENBrecvaart 13 H Verkoop bij Executie welke zal worden gehouden op Haandaf den eersien April 1946 des veormlddags te elf ure ten laste van Th N KOOT wonende te a 6ravcnha0e Hocfkadc no 976 een auto merk Ford De vcrkQop zal plaats hebben in de garage van den Hfeer Hullcman Kleiweg 20 Gouda De verkoop geschiedt om contant geld zonder opgeld De goederen zijn een uur voor den verkoop voor een ieder te bezichtigen ZEGT HET VOODT De dearwurier behat mtt d csecHtlc W F IMBENS Te koop aaafebadea Twee beste waakkonden Bouvier reu en Duitsche herder reu zwart dek H en 17 mad W V BAAREN L Burchwal 1 399 Oudewater Te koop aangeboden een rijzadel Brieven oader no 5515 bur v d bl Vóór Paschen 1 Uw tuin in orde Geeft Uw bestelling vandaag tiog óp Tulngrind Tuinfegels Cement en Zand BouwmatuiatCH voorheen A K de Jong Raam 296 Tcicfoan 2696 mimi liiliiliRis Ziikeibiiils Er wordi bekend gemaakl dai met ingang van 1 April 19 ons kanloor U uccfUaaUt MU MARKT 26 nsBit Arti Lcgi Het BeatuttT Te huur gevraagd een BOVENWONING liefst op een der Singels voor gepeqa ambtenaar Br Mder no 5639 bur v d bl Gevraagd een NET Reisje voar den geheelea dag Cafë Rest Duinstee Markt 49 Nétte Weduwe 55 jaar eigen meubelen zoekt met haar jongens van 12 en 21 j kostwinner een betr als Hnisholiilster bit netten werkman Brieven onder no 5631 bureau vaa dit blad Welke Roiterdammtr in Gouda wil met Gomwenaar in Rotterdam ruilen van huis prij benedenhuis in Noorden p a DERDE KADE 172 Gauda Te hnnr o £ te koop gegevraagd een PAKHUIS LAZARUSKADE i BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETliOÜDERS der gem GOUDA brengen ter openbare kennis dat de rented aan de inleggers bij de Gemeentelqke Spaarbank over hun tegoed te vergoeden met ingang van 1 April 1946 is bepaald op 2 16 Vo voor bedragen tot en met f 2500 1 H van f 2501 t m 5 000 03 van f 5 001 t m 10 000 Nihil boven f lO OQO Gevraagd een aankomend Verkoopsier ongeveer 17 jaar F STROEVE N V Markt 17 M l OGIER Co BaMkicrs Gouda vragen voor haar assurantie afdeeling ASSISTENT ACOIUSITEUR Leeftijd 22 25 jaar liefst met eeaif e vakbekwaaaiheid Voar encrgleken werker gaede vaoruitzichten Sollicitanten moeten bereid zQa zich aaa ean psycho technisch onderzoek te onderwerpen JONGSTE BEDIENDE Eigenhandig geschreven sollicttatiën te adresseeren aaa de Directie Gevraagd voor DIRECT een VROUWELIJKE KRACHT voor de Uonadmiaistratie en eenig typwerk Brieven onder no 5656 bureau van dit blad Gevraagd GOUDSMID Moilteur en LEERLING om geheel in het vak te worden opgeleid N V v h ED GOUDSMIT Üam 8 Schaonhoven Gezondheidsdienst voor Vee vraagt voor Laboralorium w rkzaamheden hoofdzakelijk microscopisch onderzoek en levens voor kanloorwerkzaamheden een aankomende kracht Mniofvr Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan het Bur van den Dienst Wachtelstraat 57 te Gouda N SAMSOM N V Uitgever Alphen a d R vraagt vlot en accuraat FACTURIST E voor de orderafdeeling Vereischten Mulo diploma en type diploaa Leeftijd niet beneden 21 jaar Reiskosten worden vergoed Brieven met volledige inlichtingen worden spoedig ingewacht Er i $ weer plaats poor eenige Vakbekwame Meisjes en Leerlingen bij De Gottdache Stoomblcckcriy De Drie Nofeboomen Katteasingel 2 Meisje gevraagd voor halve dagen Mevr GROENENDIJK Ou Toitstraat 1 Nieuwe vliegende Hollander in ruil voor een in goeden staat zijnde Poppenwagen Irleven onder no 5511 bureau van dit blad Ter ruilf aangAoden eennieuw vooroorlogSch Kinderledikant vmor Baby uitzet of luiers Genegen bl te betalen Br onder 5510 bnr v d bl Ruilen pracht Old Finish theemeubel nieuw groote maat voor mooie kfnderwagen liefst Beatrix f sportmc del TurfiBarkt 19 D V P tJai TE KOOP AANGEBODEN Telefunk r dio tyfï 40 W xondtrl preker f 15 T bevr GouiUit 1 Knip i vondi ton h Kacheltje K rekieUtr t 32 n o 500 cc Rudfle M torrl wiel k Geregletreerd In prima elaat Te heerenri wiel 2 banden en bakk r go ten wiet 1 damethaedje a end mMtnU 1 kinder mantelt e donkefblauw maatelie wit met mutt enige i mel ei klecrtlei Aliee ongeveer 2 J rj oeai ndaaliche Vier itoeleo met leer een u 5 dre ioir aleuni gtlo l J v d Heldeaitr Fototoeattl klapcamera Te J 4t mauief donker eiken dreuoir nieuw kachel emaille deellfl koaijnealio y Brieven oader no 5 42 bore een Phillpi radiotoestel jitUiJ Brievan ader no ICOO b r van d Un penoont Opklapbed met eikeaoyW Eiken Buffet Borg Marteneilnjel 7 PER80NIEL AANGHODW Werkman zaekt alle oorkam Je w heden brieven K lpentraat 34 Gw RUILEN Een radio merk Brrea tegen Jnii Brieven oader no 54 2 Eenmaal gedraaen bl inède d f fjjSi drie kwart bak maat 37i t kl l voof ichoeiiinbQa f Kon Wilhelmtaaweg 233 paar iw h beereaaehaenen in ï ttgcB J dameaachoeoea J 4