Groot Gouda, donderdag 28 maart 1946

P GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTRA OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhovën Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 190 DONDERDAG 28 MAART 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 Abonn p w 27 c Losse numm 10 et Ter gelegenheid van het afscheid van den minister van Staat Prof Mr P M Aalberse die wegens het bereiken van den 75 jarigcn leeftijd den Raad van State gaat verlaten is bovenstaande foto van ons hoogste Staatscollege vervaardigd Wij zien hier zittend van links naar rechts hr Mr P Beclaerts van Blokland vicepresident Mr B Kan Prof Mr P M Aalberse minister v Staat Luit admiraal b d J Th Furstner voorts staande van links naar rechts Luit generaal b d T F Muller Massis Dr A A L Rutgers Jhr Mr Dr J W Roëll commies van Staat hr Mr Dr J D H de Beaufort Staatsraad i b d Mr P C Boelo van Hensbroek secretaris Mr J H Scholten Dr W Meijer Ranneft Ir i W Albarda Mr J R M van Angeren Prof Dr G A van Poelje en Mr A Hagen commies van Saat STADSNIEUWS Ottdheidkundige kring Die Gonde Donderdag 2 April a s zal de oudheidkundige kring Die Goude in de Beursklok zijn jaarvergadering houden Er zal behalve de gebruikelijke agenda gelegenheid bestaan vragen te stellen be treffende het verleden van Gouda Men wordt verzocht deze vragen eenige dagen te voren schriftelijk in te dienen bij den secretaris Crabethstraat 49 De avond zal om 8 uur aanvangen Venlo film in Thalia Met Ingang van Vrijdag a s zal In het programma van het Thalia Theater een film worden vertoond die de verwoesting van Venio in beeld brengt Het zal voor de Gouwenaars interessant zijn te zien waaraan zij hun goed en geld gegevenhebben Noodig was het dat blijkt uit deze film Dringend verzoek aan H H Werkgevers Het komt herhaaldelijk voori dat bij N V H personen komen aankloppen die meestal tengevolge van den oorlog geen volwaardigen arbeid kunnen verrichten Het trelt hier b v personen die tengevolge van een beenkwetsure geen loopend doch alleen zittend werk kunnen verrichten De N V H afdeeling Gouda doet hier om een beroep op de Goudsche werk gevers om na te gaan of zij misschien dergelijke personen in dienst kunnen nemen Ook deze personen inschakelen in het productieproces behoort bij den opbouw van ons vaderland Behalve schriftelijk kunnen opgaven ook telefonisch geschieden Het telefoonnummer van N V H Oosthaven is 2075 Zweedsche dank aan Gondsche Bclu oljeugd De burgemeester van Kristianstad den heer Flnar Bui ring Zweden zond aan N V H HARK afdeeling Gouda het volgende schrijven Naar aanleiding van Uw circulaire heb ik de tT U mede te deelen dat ik in overleg met de schoolautorlteiten de mij toegezonden zeer mooie kaarten tan getale van ongeveer 2100 stuks op de meest geschikte wijze onder de schoolkinderen van deze stad zal laten uitdeden Ik hoop ten zeerste dat deze op hun manier zullen bijdragen tot de versterking van de reeds lange jaren bestaande vriendschapsbanden tusschen onze volken Het is mij een groot genoegen geweest door dezen kleinen mij toevertrouwden arbeid te hebben kunnen meehelpen en sta gaarne tot Uw dienst voor andere opdrachten ten bate van het bovengenoemde doel Partij van den Arbeid De ledenvergadering voor de Partij van den Arbeid die gehouden wordt op Maandag 1 April e k waar den heer G M Nederhorst het urgentie program zal behandelen vangt aan om 8 uur in het Veemarktrestaurant Vergeet U niet dat U Vrijdag nieuwe inlegvellen texticlkaarten en enquette formulieren voor brandstoffen nfoet halen als uw naam ligt tusschen tusschen DIJ en GERNZ U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het Inlegvel mede te brengen U kunt in het Gymnajtieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loketl 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bqzonderheden zie aanplakbllj Chr Film actie Afd Gouda opgericht Op een Dinsdagavond gehouden openbare vergadering in Het Blauwe Kruis is besloten tot oprichting van de afdeeling Gouda der Chr Film actie De Stichting Chr Film actie afd Gouda stelt zich ten doel het in besloten kring doen vertoonen van films die ontwikkelend opbouwend en ontspannend kunnen werken en beantwoorden aan normen door het bestuur te stellen Uitgesloten zijn derhalve die films welke de eere Gods aanranden en in strijd komen met de duidelijke eischen van s Heeren wet Nadat de Voorzitter van het Comité van Voorbereiding Ds Leep de vergadering geopend had bracht spreker het verderfelijke van de bioscoopsfeer naar voren waardoor velen naar lichaam en ziel verdorven worden Vervolgens werden de zegeningen van de film o a ten opzichte van de medische wetenschap gereleveerd Door bijzondere omstandigheden was het Ds Leep onmogelijk zich in de toekomst voor deze actie té geven Het tijdelijke bestuur is als volg samengesteld Dr P Belgraver voorzitter D Vermij secr D Reneman 2e secr A Vingerling penn Joh Boekamp en J den Hertog en zal met nog enkele leden worden uitgebreid Zij die don willen worden of dit mooie werk geldelijk willen steunen kunnen gelden afdragen bij den Penningmeester Joubertstraat 156 Het adres van den secretaris is Martenssingel 11 Jong Hervormden bijeen Maandag j l op de maandelijksche samenkomst van de jonge lidmaten der Ned Herv Kerk in de Kleine Kerk sprak Ds C A Korevaar over Het Heilig Avondmaal Hij begon met het zieleleven van den mensch te vergelijken met de snaar van een viool die dQor den kunstenaar gespannen wordt totdat zij een zuivere klank geeft Ook in óns leven moet deze spanning komen God zelf spant onze ziel Wij denken dat de spanning te groot zal worden Maar de Meester luistert of Hij reeds het zuivere geluid der ziel hoort dat is de roep om God s Genade God bewijst ons deze genade door tot ons te komen in de Sacramenten Zoo ook het Heilig Avondmaal door God zelf ingesteld omdat Hij wil dat de zondaar zich bekeert en leven zal Het Heilig Avondmaal is allereerst prediking het zichtbare Woord Wij moeten dit teeken van üod s genade niet ontloopen In het formulier staat Wie onwaardig eet en drinkt eet en drinkt zichzelven een oordeel maar wij moeten goed in het oog houden in welk verband dit woord gesproken werd Avondmaal vieren d t is stil naderbij komen en zeggen Jezus Gij hebt mij geroepen Het is alles van U Wij staan voor de vraag Is Jezus alles voor ons of is Hij niets voor ons Een tusschenweg is niet mogelijk Na deze lezing waarvoor te weinig belangstellenden waren opgekomen sloot de Jeugd ouderling de heer J Kapteijn de vergadering Na afloop bestond gelegenheid voor de JongHervormden zich op te geven voor het zomer week end Het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest Het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest gaf gisteren met een vrij afgezaagd propgramma zijii laatste concert van dit seizoen Welk een respect men ook moge hebben voor de bijzonder goede kwaliteiten van den dirigent Gyula Bando toch mist men het artistieke leiderschap van een man als Flipse Het Rotterdamsche Orkest was voor den oorlog zoo ongeveer het eenige groote Nederlandsche ensemble dat zijn taak als brenger van hedendaagsche muziek verstond een feit dat dan ook zijn waardeering vond in de schandelijk lage subsidie die het ontving De wijze waarop Bando tijdens een der concerten hier ter stede Roussel dirigeerde deed het beste hopen het bleef evenwel dit seizoen bij enkele vroeg fflodernen van het oeuvre van latere componisten hebben we niet mogen genieten A4oge het programma van isterenavond voor een orkest met deze voorname reputatie een ietwat onbenullig karaKter hebben gedragen de wijze waarop Weber s Oberon en Tschaikowski s Vijfde Symphonic tot klinken werden gebracht verdient allen lof De Oberon werd met vaart en enthousiasme gespeeld de kritieke blazerstrekjes werden feilloos uitgevoerd Bando s wijze van dirigeeren neigt naar het heroïsche wat hem bij Tschaikowski zeer te stade komt De Russische componist onderscheidt zich door zijn prachtige meesleepende melodiekf die gepaard gaat met een geraffineerd en groot vakmanschap Qua iyihoud heeft zijn werk maar al te vaak overeenkomst met een hol vat dat luide klinkt dit zal waarschijnlijk wel de oorzaak er van zijn dat deze componist door een oppervlakkig publiek meer gewaardeerd wordt dan de voornamere maar ook meer duistere Brahms Mozart s Symphonic Concertante werd behoorlijk uitgevoerd Lamberts is ongetwijfeld een goed orkestviolist die een niet al te matten toon uit zijn instrument nog te halen Bij V d Molen kreeg ik den indruk dat de snaren van zijn instrument nog al eens oversloegen bij het aanstrijken hieraan heeft waarschijnlijk de scordaticre de ongewone stemming die Mozart hier van den altist verlangt schuld Dat deze Symphonic Concertante een hartstochtelijk karakter heeft ben ik met den programmaschrijver eens Tot mijn spijt heeft voornamelijk de violist dit in het geheel niet kunnen suggereeren G J SLIGTER Leerlingenuitvoering van het Goudsch Conservatorium Ongetwijfeld zullen velen van de gisterenavond in de groote zaal van Concordia aanwezigen gedacht hebben aan onze oude Muziekschooluitvoeringen beheerscht door de martiale figuur van wijlen den heer Joh Fabriaan De groote waardeering die wij altijd voor deze goede instelling gehad hebben brengt een welwillende belangstelling voor de voortzetting van dezen arbeid hier ter stede met zich mede De directeur van het Goudsch Conservatorium de heer N Verhoeff hield een korte inleiding waarin hij bij voorbaat alle critiek uitsloot wegens de naar zijn zeggen korten tijd die aan de uitvoering vooraf ging De variatie in het programma was mede daarom niet groot en beperkte zi h hoofdzakelijk tot vele pianoleerlingen met eenige zangsoli Hoewel zooals gezegd geen critiek geleverd kon worden vermelden wij even de zeer goede solo op de so praansaxofoon Deze werd met veel techniek muzikaliteit en toonvorming uitgevoerd en Nieuwe Bonneolijst Voor de tweede helft van de 4e periode t946 van 31 Maart t m 13 April 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopei van i Bonkaarten ka kb 152 157 algemeen 151 algemeen 150 algemeen 149 algemeen 148 algemeen 147 algemeen 146 algemeen b34 b35 c34 reserve b36 reserve kc 604 800 gram brood 200 gram bloem 400 gram suiker 125 grailf boter 100 gram vet 100 gram kaas 20 + of mager 50 gram kaas Bonkaarten la Ib Ic 604 100 gram vleesch 2 Kg aardappelen 2 liter melk 3V2 liter melk 099 100 101 vleesch 095 aardappelen a 22 melk b 22 c 22 melk 40 f of vet 800 gram brood 2 kg aardappelen Bonkaarten kd en ke 604 652 653 algemeen 651 algemeen 650 algemeen 649 algemeen 648 algemeen 647 algemeen 800 gram brood 200 gram bloem 500 gram suiker 125 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaas 646 algemeen d 34 en d 35 reserve e 34 reserve e 35 reserve 20 f of mager 50 gram kaas 40 + of vette 400 gram brood 500 gram rijst of klndermeel 1 Liter appelmoes voorinlevering Bonkaarten ld en Ie 604 599 600 601 vleesch 595 aardappelen d 22 e 22 elk 100 gram vleesch 1 Kg aardappelen 6 Liter melk Weersverwachting medegedeeld door het K N M L tot mvrgcBavood Wordt verwacht I In den ochtend tijdelijk mist Overdag zonneschijn Geen regen Wind overwegend tusschen N en O In het N dej lands meest zwak In het W zwak tot matig Mat is er In Gouda ta doanf Reunie t VrQdag t m Wocosdag De geest van den Zwarten Piraat Toegang boven M jaar Thalla Theatcri Vrüdag t m Woeoad De Kroegzangeres Toeg boven 18 jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Het Chineesche Landhols bovea 18 jaar Donderdag 28 Maart 8 uur Nlenwe Schouwburg 4de Nutsavond Rtj bch Ballet Idem 7 15 uur Reunie Ds J Borgen Is er een uitweg uit de wereldcrisis Idem 8 uur Concordia G Tooceelkrtng Z Ned Tooneel met Rond een half millioen Idem 8 uur Kleine Kerk Peperstraat 128 Nat Chr Geheel Onth Ver metde film Taxi Idem 8 uur Central J K Slager Rijswijk over Het kweeken van vruchtboomen in particuliere tuinen zal den speler ook wel reeds veel studietijd voor het bestaan van het Conservatorium gekost hebben Evenzoo was dit het geval met eenige andere nummers waaronder de als een der laatste nummers van het programma uitgevoerde en schitterend gespeelde Impromptie van Fr Schubert De ter beschikking van de uitvoerenSen staande vleugel was jammer genoeg dor en droog van klank In het algemeen kunnen we zeggen dat de uitvoering van gisterenavond bij ons de hoop opwekt dat er misschiea weer een intens muziekmakend Gouda zal ontstaan Tabakskaarten enz t 21 2 rants tabaksartikelea v 21 100 gram chocolade of suikerwerken X 21 2 rantsoenen lichte shag tabak De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig t m Zaterdag 6 April a s Voor de week van 7 t m 13 April a s zullen nog bonnen worden aangewezea voor melk aardappelen jam thee koffie boter tabak versnaperüigen hula houdzeep margarine en zuidvruchten Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 29 Maart van s morgens 8 uur af worden gebruikt met uitzondC ring van de bonnen voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 1 April mag worden afgeleverd Bon voor appelmoes in blik Het centraal distributiekantoor deelt mede dat binnenkort voor kinderen geb in 1945 of later een liter appelmoes in blik beschikbaar wordt gesteld Men moet hiertoe uiterlijk op Zaterdag 6 April a s bon e 35 der bonkaart ke 604 bij een detaillist in conserven In blik inleveren De aflevering van de appelmoes zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden Boter voor margarine Daar in den aanvoer van grondstoffen voor de margarineindustrie eenige vertraging Is ntstaan zal in de eerste helft van April voor de gebruikers boven 4 jaar de hoeveelheid boter In het rantsaen voedingsvetten worden verdubbeld ttn koste van de margarine Deze maatregel is alleen van teepassing op dt periode van 31 Maart tat 13 April Het ligt in het voornemen in de daarop volgende 14 dagen aan de bovengenoemde leeftljiis groepen geen boter doch ten deelc margarlae ten deele bak en braadvet te verstrekjpM II f i xmm smmieimnaias i