Groot Gouda, vrijdag 29 maart 1946

P GROOT GOUDA H 4 AD ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 191 VRIJDAG 29 MAART 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 Abonn p wj 27 c Losse numm 10 et Voor Patten s jeugd De woorden van Min Pres Schermerh rn Zondagavond voor de radio gesproken ten behoeva van de stichting J Putten s Jeugd vinden ook in Gouda weerklank De voetbalver Ona heeft n l besloten 20 pCt van de opbrengst van den Zondag a i te spelen wedströd Ona Olympia af te staan aan deze stichting Een lofwaardig initiatief Per Aspera ad Adstra Het secretariaat van de Chr Muzlckvcretniglng Per aspera ad astrn is gewijzigd in I van der Kemp Onder de Boompjes 93 Herzieningsprocedure der Grondwet ZooaU eenigen tijd geleden is bekendgemaakt ia er een Staatscommiisie ingesteld die de procedure tot herziening van de Grondwet onder de loupe zal nemen en die zoo noodig voorstellen tot wijziging van de procedure zal doen De oude procedure staat vervat in hoofdstuk XIII der Grondwet artt 202 206 Art 203 bepaalt dat na de afkondiging van de wetsvoorstellen tot herziening der Grondwet de oude Kamers die deze wetsvoorstellen hebben aangenomen worden ontbonden waarna de nieuwe kamers met een tweederde meerderheid van stemmen de voorgestelde veranderingen moeten aannemen willen zij effect sortecrea De burgemeester van Rotterdam stelt na voor om deze herzienings procedure aldus te wijzigen dat na het totstand komen van de wetten tot het in overweging nemen van de Grondwetsherziening een bijzondere kamer der Statcn Generaal van 103 leden wordt bijeengeroepen gekozen op dezelfde wijze als de leden der Tweede Kamer Deze bijzondere Kamer behandelt dan de Grondwetsherziening en wordt daarna weer octbonden De gewone Kamers der Staten Generaal blijven naast de bijzondere Kamer hun normalen arbeid vervullen Mr Oud acht volgens een deskundigen schrijver in het tijdschrift voor Overheidsadralnlitratie waaraan wij deze bijdrage oatleenen terecht het afschaffen van een tweede behandeling van een grondwetsherziening gevaarlijk met het oog op de ver gaande wijzigingen van onze hoogste staatswet geheel buiten het volk om Een voordeel van het door hem voorgestelde stelsel acht hij dat de verkiezing van de bijzondere Kamer geheel zal loopen over de Grondwetsherziening Hoewel dit voorstel inderdaad veel aanlokkelijks heeft acht de redactie van evengcDoemd orgaan het toch niet aanvaardbaar Het heeft het nadeel dat voor elke grondwetsherziening een verkiezing van een Kamer der Staten Gcneraal noodig is met alles wat daaraan vastzit en zulks naa$t de gewone verkiezingen van het parlement en naast eventueele buitengewone welke het gevolg zijn van kamerontbinding Mr Oud s project is kennelijk geïnspireerd door de artt 158 c v der Gemeentewet die voor het geval van voorgenomen wijziging der gemeentelijke grenzen het kiezen van een commissie uit de ingezetenen voorschrijven Dit acht de schrijver echter een zaak van veel kleiner afmeting dan een landelijke kamerverkiezing Hij acht bet in zijn orgaan niet de plaats om aan te geven hoc de procedure voor de grondwetherziening dan wel zou moeten zijn Naar zijn oordeel zou het wellicht gezocht kunnen warden in een herhaalde behandeling door de zittende oude kamers na het verloopen van een bepaalden termijn zoodat de wet tot het in overwegingnemen is aangenomen In dien tusschcntijd kunnen de kamerleden dan de reacties van het volk op de voorgenomen wijzigingen waarnemen en daarnaar hun stem In de tweede ronde bepalen Wellicht kan hiertegen t reeds aangevoerde schrikbeeld der Dnitsche grondwetverandering in 1933 worden opgeroi pen maar dan wordt opgemerkt dat wanneer krachten als toendertijd in Dultschland aan het werk waren grondwetsvoorschriften daartegen toch geen datn zullen kunnen opwerpen Overigens heeft de heer Oud nog bezwaar tegen de gequalificeerde meerderheid en het vernummeren van de grondwet welke bezwaren wel gedeeld kuanen worden zij het dan ook dat een grondwet met a of bis artlkelen ook vraemd aandoet r STADSNIEUWS Niet alléén lichte Shag Naar men ons gisteren van offideele zijde te laat mededeelde bevond er zich in de ons toegesoaden bonnenlijst een fout Op bon X 20 wordt 40 gram ihag niet alleen lichte verstrekt Beschermt de plantsoenen De Burgemeester schrijft Het voorjaar i in Keï land eindeÜjk Het is tijd om de plantsoenen op te knappen de gedunde tijen der boomen te vuUen Wij 3ijn arm ook als Gemeente maar dit moet gebeuren Waarvoor wij echter geen geld hebben dat ia om het in het water te smijten Om boomen te planten welke weer scheef getrokken of gebroken worden om plantsoen aan te brengen dat in een handomdraaien verfomfaaid is of vol steenen ligt 3k doe namens hei Gemeentebestuur op allen die het aangaat in het bijjondet de jengd een beroep om de boomen en plantsoenen te behandelen met de jorg welke de natuur en hel eigendom der gemeenlenaren verdient Derhalve aanwonenden Iet op Uw 3 ak voorbijganger jie toe Gojidsche jongen gedraag je niet als een doodgewone afbrekende mof maar als een goede opbouwende Nederlander ook tegenover de boomen de plantsoenen en de ruiten van je stad A J C Eigeodommcn E e C J B verzoekt ons mede te deelen Daar de C J B zich aangesloten heeft bij de A J C meent zij aanspraak te mogen maken op de eigendommen van deze jeugdorganisatle Wij Verzoeken hen die nog in het l czit zijn van het eeo en ander dit mondeling of schriftelijk op te geven bij de volgende adressen Han Sanders H v Alphenstrat 7 Rle V Anraad Kon Wilh weg 254 Wi doen een dringend beroep op uw medewerking daar onze jeugdbeweging marerieel weer van 4en grond af moet beginnen Vooral op de oud A J C ers doen wij een beroep om oude uniformen ter overname aan de jongere garde beschikbaar testellen Bovenstaande adressen ontvangen u met open armen Eerste Vrede oproep Nederland staat op kentering de neergang gaat over in opgang de afbraak in de herschepping Het Leger des Heils stelt daartoe zijn gansche apparaat al zijn Inrichtingen en tehuizen ten dienste van de directe verzorging of hulpverleening Oorlogsschade en schade het Leger des Heils toegebracht door den bezetter bedraagt bijna twee millioen E n nationale inazmellng gedurende April moet deze voQr ons volk meer dan ooit onmisbare instellingen weer bedrijfsklaar te maken Door actieve medewerking gedurende den speldjesdag ter plaatse door het overschrijven van Uw gifl op postrekening 120120 ook van bet geblokkeerd tegoed door gul in te schrijven op inteekenlljiten kunt U meehelpen om de schatten aan sympatie en welwillendheid bij het Ncderlandsche volk voor Het Leger des Heils om te zetten in een blijvende practische hulpverleening aan het Nederlandsche volk zelf Deze inzameling wordt aanbevolen door den Minister van Sociale Zaken en den Vice Voorzitter van den Bestuursraad van Volksherstel Geef ons middelen wij zullen het werk doen Bijzondere Jeugdweck Leger des Heils Daar er heel veel Jonge menschen zijn die altijd nog niet weten wat zij moeten doen met hun avonden vraagt het Leger des Heils hun aandacht voor de bijzoadere Jeugdweek Er is nog heel veel te doen voor jonge menschen vooral op het terrein van de jeugd t Velen zullen zich afvragen of dit wel zoo dringend noodig is en om hiervan ecnig denkbeeld te geven noodigt het Legers des Heils U vriendelijk uit tot de bijzondere avonden die zullen worden aehouden en die vermeldt worden in de bijzondere kolom van dit blad en op de raambiljetten Samenwoniiig en nog wat S die op een woonschuit had samengewoond met MeJ P had een verrekijker en een paar gouden oorbellen van haar gekregen Bij onderzoek bleken deze afkomstig te zijn van diefstal in Dordrecht Handtaschje geleegd De buffet Juffrouw E wonende Onder de Boompjes had in de keuken van het Stationsrestaurant haar taschje even neergelegd Het taschje was spoedig verdwenen maar werd later teruggevonden echter zonder de f70 die erin gezeten hadden De gebraikelijke fiets Woensdagavond werd uit de vestibule van de Sociëteit Ons Genoegen een fiets gestolen merk Eysink Wie mist een handwagen Ongeveer een jaar gt leden heeft de politie een handwagen opgeliorgcn De eigenaar heeft zich tot op heden niet gemeld Mocht iemand omstreeks dien tijd een handwagen zijn kwijtgeraakt dan kan men zich bij de politie melden Nog steeds gesjacher De heer N die hier met een woonschip ligt kocht o a 3 i Kg geitenvet voor f lO per Kg en ruilde met de dames M te Zevenhuizen 2 klosjesnaaigaren en een kam vooc 5 pakjes boter Van de klosjes garen die hij voor f 2 en f 2 50 per klosje had gekocht werden er 177 in beslag genomen Kolen zonder bon Proces veikaal werd opgemaakt tigen I die zonder bon 2 H L anthraciet had verkocht aan S Ook de kooper kreeg een bekeuring Bngelsche Cigaretten met de Feestdagen Naar wij van offideele zijde vernemenzal op 2 Mei a s een bon worden aangewezen voor een extra rantsoen Cigaretten Ditmaal zullen het importcigaretten zijn zoowel voor de vrouwen als voor de mannen De Duitscher die geen Daitscher was maar een rqwieldief Dat het toeval ook wel eens een woordje meespreekt werd Woensdag bewezen Bij het station ontdekte de mijnheer iemand die met een Dultsch accent sprak en hij waarschuwde een politie Deze kwam tot de ontdekking dat de Duitscher heclcmaal geen Dultscher was en ook niet met een Duitsch accent sprak Maar U had een fiets bij U zei de eerste mijnheer En die bleek spoorloos Hij was volgens den aangever aan het goederenbureau afgegeven De aangehoudene wist echter van niets Maar de bureau employe bevestigde de ontvangst van het rijwiel Eindelijk viel de varmeende Duitscher door de mand HlJ had de flets gestolen In Moordrecht Ook een aardig spelletje Een 9 Jarige Jongen in de Graaf v Bloisstraat zag een kapotte ruit waarachter een gordijn hiagi Bij wijze van aardigheid stak hij het goidijn in brand waardoor een ichaüle van f 32 50 ontstond Ook voor dit spelletje geldt Kleine kinderen vinden het aardig maar groote menschen hebben er niet veel aan Rlitterdamsch Philh Orkest In ons blad van 28 Maart is abusie velijk vermeld dat de uitvoering van het R Ph O van Woensdag J l de laatste was Op 10 April zal echter nog een concert gegeven worden zoodat de muilekliefhebbcrs nog één keer gelegenheid krijgen het R Ph O te beluisteren Padvind st ers Wijdingsstonde Zondagavond 31 Maart om 7 uurxal in navolging van andere districten in de Grooteof St Janskerk een wijdingsstonde worden gehouden voor alle padvindsters en padvindersgroepen uit district Gouda Deze dienst welke geleid zal warden door ds M C Keole It voor zoover er plaatsruimte beschikbaar is ook toegangkelljk voor ouders en belangstellenden Ronde van Gonda Op 10 nni 2en Pinksterdag zal dit jaar wederom de rond van Gouda voor wielrenners worden gehouden n l een 50 km wedstrijd voor amateurs en één van 120 km voor profs Diverse eerste klaa renners zijn gecontracteerd o a de bekende Theo Middelkamp kampioen van Nederland en winnaar der meeste ronden in België van het afgeloopen seizoen de populate Tour de Francerenners Lambrlcht uit Bunde Cor Wijdenis winnaar der ronde van Tilburg de Isekende Steenbakker uit St MichelGcstel die de laatste ronde van Gouda zoo schitterend heeft gereden en diverse anderen Waarschijnlijk zijn dit jaar ook eenige buitcnlandsche renners van de partij zoodat dan dit jaar voor het eerst de ronde internationaal zal zijn Hoe kweek ik miji Yrochtboomeo Donderdagavond hield de Kon Ned Mij veor Tuinbouw en Plantkunde afd Gouda een bijeenkomst in café Central De wnd voorzitter de Heer v Elk opende de bijeenkomst en sprak de ho p uit dat het voor de aanwezigen een leerzamen avond zal woideB De heer J K Slager leeraar aan de tuinbouwschool Huis te Lande te Rijswijk hield een causerie over het kweeken muten snoeien en bestuiven van vruchtboomen Een van de haofdzaken is volgens spreker licht d w z dat men niet In een schaduwrijk plekje een boompje mag planten Men zorge er voor dat geen wortels van groote boomen in een straal van twee meter aanwezig zijn Spreker prefereert kunstmest b ven stalmest omdat eerstgenoemde practischer en reukloos is Hiervoor komen in aanmerking stikstof phosforzttur en kali Wilt U een krachtigen boom bezitten plant dan een Jong boompje maar geen 15 jarige want die sterft gauw af Hierna kwam het onderwerp bestuiving ofwel bevruchting der boomen Er zijnboamen die steriel zijn zij bloeien moei maar dragen geen vruchten zij kunnen vruchtdragend werden deor bijen te houden efwel kunstmatig bestuiven Het bespuiten der boemen is ook zeer belacgrijk Als voorbeeld haalde de spreker aan dat hij het verige Jaar in de Tuinbouwschool te Rijswijk niet heeft kunnen spuiten wegens gebrek aan grondstoffen het resultaat was een slechte oogst Tenslotte gaf spreker den raad bij kweekers te koopcn die aanfcsloten zijn bij het Instituut N A C om teleurstelling te besparen In de pauze kreeg men gelegenheid verschillende vruchten in natuurlijke kleuren gedrukt te aanschouwen waarna vragen gesteld werden die door den heer Slager vlot werden beantwoord Veor de bezoekers van Central was het een leerzamen avond PREDIKBEURTEN Zondag 31 Maart 1946 Ncderl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur veerm Ds Gerh Huls 5 uur Ds M C Koele bed H Deop Westerkerk v m 10uarDs G Elzenga 5 uur nam Ds P Steenbeek van Ondewater bed H DÓop Vereealging van Vrljz Hervormdea Kleine Kerk Pepcrstr 12S 10 3t uur v m Mr A A I Rijksen Ne d Herv Ver Calvijn Geenepgavc UucUdM Weersverwachting medcgcdetld door het K N M I tot mergcflavoad Wordt verwacht I In den ochtend en voermiddag plaatselijk nevel of mist Overdag meest licht bewolkt met O wind en weinig verandering van temperatuur Wal is er iii Gouda ta doan f Renaici Vrijdag t m Wocoadagi De geest van den Zwarte Piraat Toegang boven 14 Jaar Thalta Theatcri Vrijdag t ai Woenad De Kroegzangeres Toeg boven 18 Jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Het Chineesche Landhais bovea 18 Jaar Zaterdag 30 Mrr 2 15 our Concordia Leerlingen uitv Goudsèh Conservatoriam Idem 8 uurrKunstmin Qondsche Gymnasiastenvereenlglng Utile Dulci met Vadertje Langbeen Zondag 31 Maart Leger dea Heils Turfmarkt uitv Padvindsters Pioniersgr Maandag 1 April Legers des Heils Ouderavond m medew van de Jeugdzang Dinsdag 2 April Leger des Heils Jeugdrevue Idem Benrsklok 8 uur jaarvergadering Oudheidkundige Kring Die Goudc Woensdag 3 April Concordia 8 uur Propragandaavond C J M V Daniël Ned Herv Gem Turfmarkt 54 7 30 u Ds oh van Welzen Idem Leger des Heils Turfmarkt Gc zellig samenzijn voor Jonge menschen boven 14 jaar Rcmonstr Oeref Gemeente 10 30 wu Dr J F van Royen van Amsterdam Evang Luthersche Kerk 10 uur v m Ds Slmon Oud Katholleke Kerk 10 30 en 6 aar Pastoor Glskes Gere orm Kerk 10 u vm en 5 u nm Ds J P C ten Brink 5 uur nam Openb Belijdenis Geref Zondagschool Jozef Groca van Prinstererschool Groenendaat en vervolgkl 12 16 Jaar Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 u vm en 4 uur nam in de Remenstr Ktrk Ds G Koenekoop Geref Gem Stationsweg 10 en 5 nar leesdicnst Christelijk Gereform Kerk 10 en Snor Ds A Dubois Nederl Gereform Gem Tnrhnarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evang gem geb Zengestr 38 9 en 10 30nur v m en 5 aor ii aii Ds H C Leep Woensdag 3 April 3 uur Gebedsuur Legers des Heils Zaterdag 7 uur nami Padvindsters Demonstr uit Deo Haag L Leger des Heils 10 u Heillgiagsdicast 3 30 uur nam N Markt opeal samcak 7 30 uur nm openbare samcnk Leiders Leiders t Majoor en Mevrouw H Wels Maandag 7 30 nam Ouderavond Dinsdag 7 30 nam Groote Jeugdrevuei Woensdag 7 30 uur nam Ontspanningsavond voor jongelui van 13 t m 25 Jaar Donderdag 7 30 uur nam Uitveering jeugdzangkoor De bloeiende Jaargetijdca DakterS en Apethekersdiesat De Zendaf dienst wordt waargeaomeni door Dr N Tom Burg MartcnssingeI69 en D A Beek Tiendeweg 54 Men gelieve boodschappen af te geven des mergeas voor 10 uur Apothekersdienst Apotheek Fa P Weijer Gouwe 131 HAASTRECHT OUDEWATIR EN POLSBROEK D dekterdieast veor de gemeenten Haastrecht Ondewater en Pelsk k werdt van Zaterdag 30 Maart 12 oor tot Maandag 1 April VBi 8 nor waargea dow Dr W Pasmooy te Polsbroek Tel K 1822 203 1