Groot Gouda, vrijdag 29 maart 1946

Kapitein Klaicifebos op de Leeuwenjaciit door G Th Rotm n 14 Met een vreeselijken slag kwamen ze terecht op het dak van een groot gebouw Het dak stortte in en kapitein Klakkebos viel hals over kop in een netjes opgemaakt bed Het was namelijk toevallig een ziekenhuis en alles kwam dus zoo mooi uit als het maar wezen kon 13 Pang Daar brak het touw en meneer Kommenijs schoot met z n telg weer naai beneden De paraplu deed als valscherm uitstekend dienst en het tweetal kwam ongedeerd in het gras terecht Erger was het vliegtuig er aan toe de scliroef draaide niet meer en het vloog bijna loodrecht omlaag RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAGG HILVERSUM I 301 m jf NCRV 18 00 Omroeporkfest o l v Koü y d Griend Kees Versney rNIO 1900 Nieuws 19 15 Dep uitzendinp 19 30 Progr v d Nederl Strijdkrachten 20 00 Nieuws CRV 20 05 MariniersTcapel o l v Gijsb Nieuwland 21 00 Op de brug 21 15 Chopin progr 21 30 Concert 22 00 Nieuws 22 15 Het Actueel geluid 22 30 Apollo 23 15 Orgelconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m VARAl 18 X Nieuws 18 15 Eddy Walls speelt 18 45 Wakker en Tropenduit 19 00 John BrOokhouse Mc Carthy piano 10 15 Buitenl weekoverzicht door Drs L de Jong VPRO 19 30 De ziekten en de genezing van de Litteratuur door Prof Dr N A Donkersloot 20 00 Nieuws 20 05 De heraut van den Koning hoorspel 21 00 Op de brug VARA 21 15 Stello zingt 21 30 Men vraagt en wij draaien 22 00 De vorming tot staatsburger door V Thomassen 22 15 Metropole orkest o l v Dolf V d Linden Bruce Lowe zang VPRO 22 40 Avondwijding door Mej Dr N A Bruining 23 00 Nieuws VARA 23 15 Emile Vacher en zijn orkest 23 30 Lew Stone en zijn orkest 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM I 301 ni KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 8 00 Nieuws 8 15 Oram muz 8 45 Maria ter eere 9 00 Heilige van den dag 9 15 Pluk den dag gr 9 45 Gram muziek 10 10 Ouus Verstraete voordracht 10 30 Piet Nijland viool Felix de Nobel piano 11 00 Ziekenbezoek 11 45 Krijgsgev in het Verre Oosten 12 00 Ens Nina Dolce 12 30 Ens Joan Lance RNIO 13 00 Progr v d Nederl Strijdkrachten KRO 13 30 Joan LanCé 13 45 Mr Jan Derks De Tooneelkijker 14 00 Sweet music 14 15 Eng les voor ge vorderden 14 45 Sweet music 15 00 Hand in hand door kinderland 16 00 Kinderkoren 16 15 Solistenprogramma 16 30 Reportage uit Overloon 17 00 KRO kiosk door L Lutz 17 15 Inventionen van Bach 17 45 Reportage HILVERSUM 11 415 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Grarn muziek 8 00 Nieuws 8 15 Oram muziek 9 30 Pol ber 9 45 Suite vart L Janacek VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds J J Thompson VARA 10 20 Kort verhaal 10 35 Leo Borghartf clarinet Cor v Boven piano 10 50 Voor arbeiders in continu bedrijven 12 00 Johan Jong orgel m solisten 12 30 Kalender 12 35 Juan Petro 13 00 Nieuws 13 15 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden 14 00 Zweden door Gunnar Knös 14 15 Beoefening der huismuz 14 45 Van boek tot boek 15 00 Mattheus Passion 16 00 Maleische les door A van Dijck 16 15 Alen vraagt en wij draaien 16 45 Jan Vogel s Accordeonorkest 17 15 Spoftpraatje 17 30 City halfuur Nederlanil helpt Indiê Nummerborden op militaire auto s De K N A C heeft onder de aandacht van de Ministers van Oorlpg en Marine gebracht dat haar van de zijde van het wegverkeer herhaaldelijk klachten bereiken over het ontbrekeif van nummerborden op milit motorrijtuigen Aangezien het zich laat aanzien dat het nog geriiimen tijd wellicht een jaar zal durin alvorens een nieuwe verkeerswetgeling met gewijzigde kenteekenregehng van kracht zal zijn en het ontbreken van de voorgeschreven nunnnerborden op militaire wagens inderdaad niet regelmatig moet worden gtacht geeft de K N A C in overwegirtg de militaire motorvoertuigen van de voorgeschreven nummerborden te voorzien De smokkelhandel bloeit maar de romantiek is er af Vroeger we bedoelen hier de jaren van vóór den oorlog was be grensstreek een la ndje vol romantiek De bosschen aan de grens waren des nachts een prachtige natuurlijke bescherming voor de troepen smokkelaars die geleid door het kleine licht van een seinlamp of den geimiteerden roep van een nachtvogel door één der voorloopcrs langs de kronkelende paadjes slopen om suiker en boter en biood van België naar Nederland te voeren zonder dat de grensbeambten dit zagen Zelden hoorde men van een schietpartij Het sraokkelberoep had iets sportiefs en grootsch De bevolking had er een zekere sympathie voor In den oorlog met name tijdens de Duitsche bezetting stierf het smokkelberoep een geweldadigen dood Het was niet gevyaagd de Duitsche militaire posten te doorbreken Na de bevrijding trok België on weerstaanbaar Men kent de verhalen van het op een paradijs gelijkende Belgenland waar voor vele en dure franken alles te koop was wat men maar begeeren kon Maar de oude smokkelpaadjes bleven onbetreden dichtgegroeid De oorzaak was aldus vertelde een grensbewoner dat militairen zich met dezen clandestienen handel gingen in laten Amerikanen Canadeezen Franschen Engelschen Belgen Nederlanders zij deden voor elkaar niet onder en menige autolading met ongeoor loofdegoederen werd frauduleus Nederland binnengereden De grensbeambten hebben het nietop dit soort smokkel begrepen Zijstaan er naar hun eigen woord vrijwel machteloos tegenover Vaak verbergen de smokkelwagens zich in eencolonne van 80 a 90 militaire auto s zoodat controle vrijwel onmogelijk is En sommigen der heeren militairen ontzien zich niet van wapens gebruikte maken of Qngewenschte slagboomen aan de grens in splinters te rijden Deze wild west methoden zijn onzen ambtenaren vreemd Katoen wordt op dit oogenblik het meest gesmokkeld vertelde een Belgisch beaqibte aan één onzer medewerkers In EsFchen kan men des avonds in iederen winkel stapels katoen gereed zien staan die den anderen morgen spoorloos zijn verdwenen Damesen heerenstoffen zoowel als dameshoeden met hoogen luifel vinden eveneens geweldigen aftrek terwijl shag een artikel blijft dat aan geen seizoenconjunctuur onderhevig is Nog vorige week werd onder Nisvan dit rookkruid of is het onkruid van dit roakkruid of is het onkruid in beslag genomen terwijl in Huibergen 18 g werd afgeslagen Een Belgische beambte vertelde voorts hoe eenige fabrieKen voor rijwielbanden in België zich speciaal VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GBOOT GOUDA toeleggen op het maken van banden maat 28xl 2 omdat de Nederland j sche afnemers de Belgische maten nietj kunnen gebruiken De lesvliegtuigen voor Ned luchtstrijdkrachten De Nederlandsche Luchtstrijdkrachten hebben zooals reeds gemeld een 12 tal Tiger mot lesvliegtuigen met dubbele besturing voor opleidingsdoeleinden overgenomen van de R A F Vier van deze toestellen werden reeds vanuit Engeland overgevlogen waarbij is gebleken dat deze kleine toestellen met slechts geringe tank ruimte den overtocht niet in een ruk kunnen volbrengen De toestellen hebben in België een tusschenlanding moeten maken teneinde hun brandstof fentanks bij te vullen De 8 nog volgende toestellen zullen niet meer in België landen doch in hun toekomstige vaderland in Zeeuwsch Vlaanderen op de Air strio Air strip te Axel brandstof tanken waarna zij zullen worden overgevlogen naar hun basis het vliegveld Gilze Ryen Aanstaande Donderdag zal met het overvliegen van deze toestellen een begin worden gemaakt Samensteling Bondselftallen Voor den wedstrijd tegen het Royal Navy team op Zaterdag 6 April a s m het Olympisch Stadioh te Amsterdam is het volgende Bondselftal samengesteld doel Kraak Stormvo gels achter Potharst Ajax en v d Linden Ajax midden Van Buitenen Hermes D V S v d Veen Ajax en De Vroet Feijenoord voor Van den Engel D H C Wilkes Xerxes Roozen Haarlem Rijvers N A C en Bergman Blauwwit Op Maandag 8 April speelt in het Feijenoord stadlon te Rotterdam tegen dezelfde tegenstanders het volgende Bondselftal doel Van Raalte Blauwwit achter Wilders Blauw Wit en De Jong A D O midden Van der Hoeven D W S Langelaan H B S en Stijger Blauw Wit voor Bakker Volewijckers v d Boven D O S Rijsouwèr Xerxes v d Gijp Emma Bouwmeester N A C In verband met de wenschelijkheid op Zondag 7 April zooveel mogelijk competitiewedstrijden te doen doorgaan zullen de reserves nader worden bekend gemaakt BUITENLAND De politieke situatie in België Le Peuple schrijft dat er een kentering komt waar te nemen bij de Rechtsche zijde in België Het blad schrijft o a de voorstanders van de onthouding bij de Kathoheken schijnen het te moeten afleggen tegen de leden van der rechterzijde die de Regeering Spaak vóór Woensdagavond willen zien vallen Het argument dat het meeste gewicht in den schaal legt bij de rechterzijde is het volgende Het Ministerie Spaak kan zich slechts staande houden indien de Katholieken zich onthouden Het beschikt niet over voldoende gezag om de ernstige vraagstukken waarvoor het land staat op te lossen Het is dus wenschelijk geen tijd meer te verspillen Bij de rechterzijde is men nog steeds de meening toegedaan een drieledièp re geering te vormen waaraan Katnt lie ken Socialen en Liberalen zouden deelnemen terwijl de Liberalen bereid zouden zijn tot een combinatie met of zonder de Communisten Van Acker ontvangt afgevaardigden der 4 partijen Van Acker heeft gisterochtend de leiders der parlementaire groepen van Kamer en Senaat ontvaijgen namelijk Struye en Eyskens voor de C V P Huysmans en Mertens voor xle Socialistische Partij Deveze en Dierckx voor de Liberalen en Terve en Glineur voor de Communistische Partij Ongerustheid te Teheran In de Perzische hoofdstad Teheran heerscht in alle kringen zeer groote ongerustheid Zoowel aan het Dep van Buitenl Zaken als bij de Gen Staf beweert men niets af te weten van bewegingen der Sovjet troepen in het N W des lands Verschillende winkeliers in d € hoofd stad houden zich gereed hun winkels ieder oogenblik te kunnen sluiten Opvallend is het vertrek van gefortuneerde personen uit de hoofdstad naar het Zuiden terwijl ook gisteren twee rechtsche organen niet zijn uitgekomen INDIË HET EILAND LOMBOK VOLKOMEN RUSTIG In Mataram de hoofdstad van het witte vlaggen of Nationalistische leuzen te zien toen eenheden van het eiland Lombok waren nergens rood K N LL het eiland bezien De plaatselijke autoriteiten hebben dertig oproerkraaiers aan de Nederiandere uitgeleverd Deze waren voordien reeds gegrepen en gevangen gezet Goede vangst van militaire politie Dank zij nasporingen van de militaire politie te Paal Merah ten Zuidwesten van Batavia is een partij gestolen goederen ter waarde van twee millioen Nederlandsch Indische guldens achterhaald en zijn de voornaamste iChtildigcn onder wie eenkapitein van de Britsche militaire politie verscheidene Britsche onderofficieren en eenige Britsch lndiërs gearresteerd Onder deze goederen bevonden zich 500 nica uniformen en enorme hoeveelheden uniformstof ongeveer 30000 Dunlop vrachtauto banden trommels met medicinale vaseline en alcohol waarvan reeds een deel voor 45 gulden de liter was verkocht aan de dis tilleerderijen militaire rantsoenen éVi sigaretten Een groote kamer was geheel gevuld met blikjes Het grootste deel van de gestolen goederen bestond echter uit stukgoederen die het eigendom zijn van de groote Nederlandech Indische handelmaatscjiappijen en waarvan sommige nog den naam van de firma droegen Dit alles was voornamelijk gestolen uit het kamp Ma laka bij Batavia en uit Priok en de goederen waren voor het grootste deel verkocht op de Atoom Passar te Batavia De militaire politie eenheid waaraan dexe goede vangst vooral te danken is bestond uit 30 Nederlanders Indonesiërs en Chineezen Een dergelijke razzia is op Meester Cornells gehouden waar goederen zijn opgespoord ter waarde van 100 000 gulden Feu illeton Het seheim van den hsesneeuwden slaapwagen Het meisje viel hem in de rede Nu niet Nu niet Als alles voorbij S Als t achter ons Hgt = dan iJiscreet wendri iiionsieur Poirot ch af Hit Verbaasde zicji Hij zou nauwelijks de koele zelfverzekerde heb herkend MEigenaardig dacht hij Uen vplgenden dag vroeg hij zich Of ze misschien getwist hadden Ze spraken weinig met elkaar Het meisje oncl hij zag er zorgelijk uit Ze had ngen onder haar oogen net was zoowat drie uur s middags roen de trein stil hield Hoofden wer uit dfe ramen gestoken Een oepje mannen dromde samen opzij van de lijn kijkend en wijzend naar iets onder den restauratie wagen Poirot boog zich naar buiten en riep den conducteur aan die voorbij holde De man antwoordde en Poirot trok zijn hoofd terug en botste daarbij bijna tegen Mary Debenham die achter hem stond Wat is er vroeg ze ademloos in het Fransch Waarom houden we stil Het is niets mademoiselle Er is iets in brand geraakt onder den re stauratie wagen Niets ernstigs Het is gebluscht Ze herstellen nu de schade ter is geen gevaar werkelijk niet Ze maakte een nonchanlant gebaartje alsof ze het idee van geVaar afwees als iets volkomen onbelangrijks Ja ja dat begrijp ik Maar de tijd De tijd Ja dit zal ons ophouden Ja dat is mogelijk stemde Poirot tOG Maar dat kunnen we niet hebben Deze trein moet om 6 55 aankomen en je moet den Bosporus oversteken en aan den anderen kant den Simplon Orient Express halen om negen uur Als er een paar uur vertraging is missen we de aansluiting Het is mogelijk ja gaf hij toe Hij keek haar nieuwsgierig aan De hand die op het raampje lag was niet geheel vast haar lippen beefden Komt het er erg voor u op aan mademoiselle vroeg hij Ja o ja Ik ik moet dien trein halen Ze keerde zich van hem af en ging de gang door naar kolonel Arbuthnot Haar ongerustheid was echter noo deloos Tien minuten later ging de trein weer op weg Hij kwam maar 5 xninuten te laat in Haydapassar daar hij onderweg had ingehaald De Bosporus was ruw en monsieur Poirot genoot van den overtocht Hij werd van zijn reisgenooten gescheiden op de boot en zag hen niet weer Bij hun aankomst aan de Qalata Brug reed hij onmiddellijk naar het Tokatlian Hotel HOOFDSTUK II In het Tokatlian vroeg Poirot om een kamer met bad Toen ging hij naar het bureau van den concierge en vroeg naar brie en Er lagen er drie voor hem en een telegram Zijn wenkbrauwen gingen omhoog bij het zien van het telegram Het kwam onverwacht Hij opende het op zijn gewone niet gehaaste manier De gedrukte woorden sfonden er duidelijk Voorspelde ontvvikkeling Kassner ïaak onverwachts gekomen kom onmiddellijk terug Dat is beroerd mompelde Poirot geërgerd Hij keek op de klok Ik moet vanavond doorgaan zei hij tegen den concierge Hoe laat gaat de Simplon Oriënt Om negen uur mijnheer Kunt u een slaapcoupé voor me reserveeren Zeker mijnheer Dat is niet moeilijk om dezen tijd van het jaar De treinen zijn bijna leeg Eerste klas of tweede Eerste Très bien monsieur Hoe ver gaat u Naar Londen Bien monsieur Ik zal een biljet voor u nemen naar Londen en een slaapcoupé bespreken in den Stam boel Calais wagen Poirot keek weer op de klok Het was tien minuten voor achten Heb ik tijd om te dineeren Welzeker mijnheer De kleine Belg knikte Hij ging zijn kamer afbestellen en liep de hall naar het restaurant door Toen hij zijn order aan den kellner gaf werd een hand Op zijn schouder gelegd Ah mon vieux maar dit is een onverwacht genoegen zei een stem achter hem De spreker was een k rte dikke bejaarde man zijn haar en brosse geknipt Hij glimlachte verrukt Poirot sprong op Wordt vervolgd tf