Groot Gouda, vrijdag 29 maart 1946

MOGEN VIJANDELIJKE EN VREEMDE VROUWEN STEMMEN Tengev Jge van de huwelijken van Nederlanders met vrouwen van vij anéelijke of van andete vreemde nationaliteit zijn moeilijkheden gerezen ten aanzien van het verknjgen der Nederlandsche nationaliteit en het kiesrecht Hierbij dienen in het algemeen drie vragen te worden beantwoord t w wie betreft het waar is zij gehuwd wanneer is zij gehuwd Daarbij wordt er van uitgegaan dat deze vrouwen op 31 December 1945 den 23 jarigen leeftijd hadden bereikt anders zijn zij immers toch een kiezeres Tot goed begrip wordt verder opgemerkt dat als vijandelijke staat wordt aangemerkt DaitscMand zooals dit op 31 December 1937 was samengesteld derhalve zonder de aansluiting van Oostenrijk en als vijandelijk onderdane diegene die duitsche is öf te eeniger tijd na 9 Mei 1940 is geweest Vreemdelinge is degene die noch Nederlandsche noch vijandelijk onderdane is De eerste vraag die te beantwoorden valt is nu is de vrouw duitsche of vreemdelinge De tweede luidt is zij gehuwd a in Nederland b of in vijandelijk gebied dan wel in door den vijand bezet of geannexeerd of in gebied bij een vijandelij ken staat aangesloten of c in bevrijd gebied niet in Duitsch land zelf De derde vraag dient aldus te worden gesteld trouwde zij vóór 10 Mei 1940 of na 9 Mei 1940 doch vóór 18 November 1945 De antwoorden luiden als volgt a Ön duitsche die in Nederlandhuwde vóór 10 Mei 1940 blijft Nederlandsche b Een duitsche die in vijandelijkgebied huwde vóór 10 Mei 1940 eveneens c Een duitsche die in Nederland na 9 Mei 1940 huwde verliest haar Nederlanderschap d Een duitsche die in vijandelijk gebied geannexeerd gebied niet Nederland of in gebied van een staat die zich bij een vijandelijken staataansloot huwde wordt geen Nederlandsche Een vreemdelinge overigens als onder a blijft ook Nederlandsche b eveneens c blijft Nederlandsche d wordt geen Nederlandsche Een vreemdelinge die in bevrijd gebied huwde wordt wel Ned£rlandsche Samenvattend kannen we zeggen vreemdelingen d w z niet vijandelijk ot rdaan bHjvwi Nederlandsche wanneer de huweHjken in Nederland werden voltrokken worden ongeacht het tijdstip huwden zij daarentegen buitM onze landsgrenzoi dodi niet in bevrijd gebied Duitschland zelf is vijandelijk gebied dan worden zij het Nederlandschap niet deelachtig Duitsche vrouwen die hier en elders né 9 Mei 1940 met een Nederlander huwden bleven of werd j desondanks geen Nederlandsche DE UNIE VAN NEDERLANDSCHE AMBTENAREN De voorzitter van de onlangs opgerichte Unie van Nederlandsche Ambtenaren de heer F Schaaf heeft voor de radio een voordracht gehouden waaraan wij het volgende ontleenen n Goed functioneerend ambtenarencorps ié een volks en landsbelang Zooals het ambtenarenapparaat de laatste tijden werkt wordt het algemeen belang in veel opzichten niet gediend maar geschaad De Unie van iNederlandsche Ambtenaren ziet dit euvel duidelijk in en heeft zich ten doel gesteld den strijd aan te binden tegen corruptie ambtenarij bureaucratie en ale voorkomende wantoe tanden waardoor het landsbelang wordt ondermijnd en de eer van den ambtenaar wordt geschonden Het ambtenarencorps moet en zal grondig gezuiverd worden De man die corrupt is hij zij bode of hoofdambtenaar zal niet langer gehandhaafd blijven Een ieder wiens houding tijdens de Duitsche bezetting onvaderlandslievend was of het vaderland of medeambtenaar schade heeft berokkend en dit geldt in de allereerste plaats voor hem die een verantwoordelijke post bezette dient van zijn functie ontheven te worden Teneinde den strijd tegen alle voorkomende wantoestanden zoo doeltreffend mogelijk te voeren verzoekt de Unie van Nederlandsche Ambtenaren in kennis gesteld te worden van alle feiten en toestanden die de belangen van den ambtenaar en van het Nederlandsche volk schade berokkenen Spreker deelde tot slot mede dat de Unie van Nederlandsche Ambtenaren een uitvoerig schrijven van instemming mocht ontvangen van Z K H Prins Bernhard der Nederlanden Pater H de Oreeve mr dr J H Scheurer ds dr E D Spelberg en drs j v d Horst die de actie der U N A toejuichen vertrouwen dat door haar strijd daadwerkelijke steun aan den wederopbouw van het vaderland zal worden bewezen Het secretariaat der U N A is gevestigd Vondelstraat 205 Den Haag GESLAAGDE ACTIE VAN HET NATIONAAL COMITÉ Bloemen tolk van onze dankbaarheid Zooals bekend werd het afgeloopen najaar het plan opgevat door middel van een grootsche bloemenhulde in het buitenland uiting te geven aan de dankbaarheid van het Nederlandsche volk voor alles wat bij de bevrijding door de bondgenooten en het Zweed sche en Zwitsersphe Roode Kruis voor ohs is gedaan Dank zij de voortvarendheid van een gi oot aantal plaatselijke comité s heeft de opbrengst der voor dit doel georganiseerde geldinzameling alle verwachtingen overtroffen Een bedrag van meer dan a mill guld werd uit de verschillende provincies bijeengebracht Het Nat Comité Bloemen tolk van onze dankbaarheid was in staat zijn plannen op onbekrompen wijze te verwezenlijken Men is e r in geslaagd nog voor de intreding van het koude jaargetijde l 2 millioen van de beste en fraaiste bloembollen te verzenden Deze zijn inmiddels geplant in een 50 tal parken gelegen in de Ver Staten Engeland Canada Zweden en Denemarken Voor een passende omlijsting van het geheel zullen ook de z g Boskoop sche cultures worden ingeschakeld waardoor ook deze tak van den Ne derlandschen tuinbouw aan de hulde deelneemt Ook zal hier en daar van rozenaanplantingen worden gebruik gemaakt De verzending naar Zwitserland en Rusland was wegens het te ver gevorderde seizoen niet meer mogelijk De aanbieding van het bloemen en plantengeschenk aan die beide landen zal dus in den loop van dit jaar plaats vinden Het Comité dat zich mocht verheugen in de persoonlijke belangstelling van Z K H Prins Bernhard gelooft er in geslaagd te zijn aan deze bloemenhulde uit Nederland het karakter eener nationale uiting van dankbaarheid te geven OFFICIEELE PUBLICATIE Aanbieding van goud edele metalen en buitenlandsche betaalmiddelen De Nederlandsche Bank N V maakt bekend dat ingezetenen alsnog tot 1 Mei 1946 in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan de hun door de deviezenbekendmaking 2 46 Nederlandsche Staatscourant van 11 Mrt 1946 no 49 opgelegde verplichting tot aanbieding van goud edele metalen en buitenlandsche betaalmiddelen voor zoover deze waarden hun op 11 Maart j l in eigendom toebehoorden De terHÈijiigfl voor aanbieding van bedoelde waarden welke na 11 Maart 1946 zijn of worden verkregen blijven ongewijzigd Nadere inlichtingen betreffende de aanbieding zijn te verkrijgen bij de N V te Amsterdam haar bijbank te Rotterdam en haar agentschappen alwaar tevens de voor de aanbieding te gebruiken formulieren met bijbehoo rende toelichting gratis verkrijgbaar zijn Niet nakoming van de bovenbedoelde verplichting tot aanbieding is strafbaar ingevolge de artikelen 31 en 32 van het deviezenbesluit 1945 Nummercoupures Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat van 31 Maart t m 6 pril nummercoupures worden uitgereikt vóór versnaperingen 766 767 suiker 768 brood 769 Am bloem 770 inl bloem 771 reductie bloem 772 773 rijst 774 boter 775 margarine 776 777 vet IJB Ji s 779 780 melk 781 782 vlëesch ontvangstbewijs met vleeschzegel vleeschwaren art 52 aardappelen 783 784 eieren 755 eieren rantsoenbonnen art 37 tabak 785 786 787 de toeslag bedraagt voor versnaperingen bloem rijst kaas en tabak 50 voor suiker magarine en vleeschwaren 10 voor melk 20 de toewijzingen voor boter worden uitgereikt op basis van een kwart maal het aantal ingeleverde rantsoenen De toewijzingen voor vet op basis van het nieuw voorschot in de week van 17 t m 23 Maart De toewijzingen behalve die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten van 7 t m 20 April voor grossiers van 7 April t m 4 Mei De toewijzingen voor melk en aardappelen van 7 t m 13 April De toewijzingen 769 en 770 reeds in de week van 31 Maart t m 6 April De reductiebon nen van 31 Maart t m 27 April tv grossiers in lucifers ontvangen toe wijzingen g 53 g 54 of g 55 op basis van het aantal rantsoenen van de co pures 726 727 en 728 vermeerderd met 07r Meubelen serviesgoed en keukoi gerei voor oorlogsslachtoffers In verband met de opheffing der plaatselijke commissies van de stichting centrale voorziening Rotterdam moeten oorlogsslachtoffers voor zoover zij nog niet door een speciale voor zieningscommissie zijn geholpen hun aanvragen om houten meubelen serviesgoed en metalen keukengerei niet meer bij deze commissies doch bij den distributiedienst hunner woongemeen te indienen Schippers die oorlogsslachtoffers zijn kunnen zich tot den distributiedienst der gemeente waar zij verblijf houden wenden De distributiediensten beschikken over alle gegevens van de plaatselijke commissies Petroleum voor kooftdoeleindén Het C D K deelt mede dat zij die in het bezit zijn van een petroleum kaart voor kookdoeleinden of verlichting gedurende de maand April 1945 vier liter petroleum kunnen koopen op de bonnen 29 t m 32 der kaart UA 510 de bonnen 29 en 31 der kaart UB 510 de bonnen 68 der kaart UC 510 en de bonnen 123 der kaart UD 510 Het werboekje van den chauffeur De minister van Sociale Zaken heeft goedgevonden dat tot 1 Juli 1946 aan de bestuurders van motorrijtuigen op wie de bepalingen van de paragraven 3of 4 van hoofdstuk 4 van het rijtijdenbesluit van toepassing zijn ontheffing wordt verleend van de in art 46 van het rijtijdenbesluit mits de bestuurder van het motorrijtuig dagelijks met inkt of inktpotlood aantee kent voordat hij begint te werken den datum en het tijdstip van aanvang van den werktijd de tijdstippen van aanvang en einde van den rusttijd en het tijdstip van het einde van den werktijd Deze tijdstippen moeten direct worden aangeteekend na het einde van den rusttijd resp den werktijd Het opschrijfboekje moet worden bewaard tot 1 Febr 1947 De bovenstaande ontheffing geldi niet ten aanzien yan bepaalde of alle bestuurders van motorrijtuigen werkzaam in of voor een door het bevoegde districtshoofd der arbeidsinspectie aangewezen onderneming i ATTENTIE Wist U dat er Zaterdagsj op de Markt aan de bekende Bloemenkraam van HUGO v B6110ND weer 31ocmco vcrkr sbaar zI d tegen zeer sterk vetl pri zea Bd tfd BMbtv HUGO V EGMOND Met groote blijdschap geven wi kennis van de geboorte van onzen Zoon en Broertje Dammas Johannes D J Hordijk J Hordijkv d Bijl Bert 6ouda 28 Mrt 46 Ganis r 19 GEVRAAGD WERKSTER voor één of twee ochtenden of middagen per week voor winkel en kantoer DrakkeriJ en Kantoorboekhandel P A CHOUTBN Kleiweg 63 MBDBDBBLING De Heer en Mevr W DE VOSV VELZEN zijn verhuisd van Nieuwe Markl Besfelhais Het Centrum naar Rnsth JuU na Kon Wilhm wefl alhier Rijkiambtenaar met huwelijksplannen zoekt in Gouda of omstreken KAMERS met gebruik v keuken Brieven onder no 5711 bur v d bl Te koop Kleine B M Mahonie eiken ZEILBOOT prima tulf zeo goed als nieuw geh compl Ook te ruilen voor nieuwe motor Spoed Br onder no 5713 bureau v d blad SPOED I Militair O OfF zoekt SLAAPKAMER 2 personen met pension en huish verkeer voor echtgenoote alleen Br onder ng 5717 bur v d bl Gevraagd voor direct een fliiili Schippersliiiiclit W J V E k Gouwe 87 Op kantoor ie Gouda gevraagd JUFFROUW veor de telefoon en lichte administr werkzaamheden Brieven onder no 1876 aan Advertentle burea Houtman Burgemeester Martensstraat 6 Te koop of te huur gevraagd flinke Fabrieks uimte in de stad of aan den rand van de stad Brieven onder no 5746 bureau van dit blad Plateelbakkerq nZznith Prins Hendrikstraat 99 101 Gouda vraagt LEERLINGEN gieters afwerkers en schilders Neiie jongens evraa d van 16 20 jaar voor fijne metaalwaren fabriek Instrumentenfabriek Hugo Kahn en Zoon Firma GODIFA Lange Tiendeweg 73 Gouda N S AMSOM N V Uitgever Alphen a d R vraagt vlot en accuraat FACTURIST E voor de orderafdeeling Vereischten Mulo diploma en type diploma Leeftijd niet beneden 21 jaar Reiskosten worden vergoed Brieven met volledige inlichtingen worden spoedig ingewacht Sieraardewerkfabriek Ois Ideaal Groenendaal 60 vraagt bekwame PLATEELSCHILDERS tevens TWtl JONGIHS om in het vak opgeleid te worden Goed loon Zaterdags vri Aanmelden dagelijks aan de fabriek of s avonds na 7 uur Boelekade 175 2 x beUea Gedenkt de LEGER DES HEILS Eerste Vrede s Oproep Collecte welke in de maand April gehouden zal worden voor Gouda en Omsir Geef met milde hand ten bate van inrichtingen en gebouwen inplaati vaa KrooiblltatUD H WElS aa oot pi leider PTT Voor den dienst van HET HOOFDBESTUUR DER P T T sGRAVENHAGE worden gevraagd a vrottwelijke typisten 16 tot plm 30 jaar diploma typen en bi voorkeur MULO opleiding b meisje 16 tot 25 jaar voor eenvoudige administratie ea bediening van pons tel rekenen sorteermachines bij voorkeur MULOopleiding c enkele geroutineerdevsottwel telefonisten 18 tot 25 jaar MULO dlploma en bekend met typen d manneL administratieve krachten 17 tot plm 40 jaar MULO diplsma of daarmede gelijk te stellen opleiding Sollicitaties schriftelijk met volledige gegeven aan den Chef vaa het Bureel 6b van het Hoofdbestuur EXTRA RECLAME BERLINERBOLLEN 15 et per stuk A s Zaterdagavond by V OUDHEUSDEN Stoofstees 1 Onxe prijzen zijn voor U geen bezwaar Utf ftCMH ucMaa een Gelieve geen ge d of gaederen af te geven aan Mef Lena Hoogendoorn van Dam éaar et doer mij niet wordt vergoed C HOOGENDOORN Lethmaetstraat 48 ADVERTEERT IN GROOT GOUDA Gevraagd een NET MEISJE voor halve dagen TURFMARKT 2 JONGEN g evraagd 16 18 jaar Metaalwarenfabriek Gebr MELKE RT Graaf van Bloisstraat 24i o cdc ReisW Sïroopwalelen Sprits NEEF RABOUW Achter de Vischmarkt Tel 3335 b flO hJJrt Gevraagd een NET MEISJE voor dag en nacht Mevr REMME Fluw siageM © evraagd WERK8TEB r A Mti net W neer uaatw r Korte TiendeweiJÏ voor één of meer dagen p f Meisje gevraagd voer hulp in de huishouding en winkel HEININGEN St Anthoniestraat 9 TelefJ Heer op leeftijd vraagt Slaapkamer Br onder no 5732 bur jvjji Te koop een UfelbUlwd net 4 queues Stoohtecg 1 Schrijfboieao Kleiweg 98 fleen o Te koop een Id goeden fUmt hoes DUiiDMblne en e n paar d tJ7 UI 3é tSchlffert KlevlWtM