Groot Gouda, maandag 1 april 1946

Kapitein Klaidcebos op de Leeuweniacht door G Th Rotman DE NIEUWE BELGISCHE REGEERING Het nieuwe ministerie v Acker is thans als volgt samengesteld Eerste minister en minister van kolenproductie Achille van Acker soc Vice vooi zitter v d ministerraad en economische zaken Albert Deveze lib Binnenlandsche zaken Auguste Buisseret lib Buitenlandsche zaken en buitenl handel Paul Spaak soc Landbouw Rene Lefebvre lib Koloniën Robert Godding lib Invoer Paul Kronacker lib Financiën Franz de Voghel extra partl Justitie Adolphe yan Glabbeke lib Nationale verdediging Kol de Fraiteur extra pari Voedselvoorziening Edgard Lalmand comm Volksgezondheid dr Marteaux comm Arbeid en Sociale Voorzorg Eiie Leon Troclet soc Openbare werken Jean Booremans soc Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Herman Vos soc Spoorwegen en P T T Ernest Rongvaux soc Budget José Merlot soc Wederopbouw Jean Terfve comm Nationaal herstel Albert de Smaele extra pari Het coördinatie comité staat onder voorzitterschap van den heer Deveze De voedselvoorziening import en landbouw die een comité vormen staat onder leiding van minister Lalmand Het ministerie zal zich speciaal bezighouden met sociale economische en ifinancieele vraagstukken en geen partijpolitiek voeren De eedaflegging heeft gisteravond plaats gehad terwijl het nieuwe ministerie zich waarschijnlijk Woensdag aan de Kamer zal voorstellen 18 Flap Het eerste schot was m de reiger vloog ongedeer43j eTder Wel honderd snuifdoozeri van een dubbeltje gromde de kapitein Hij legde opnieuw aan en pang Het tweede schot trof precies het haantje van den toren het ging er glad af 17 Nou als je vader en moeder t goedvinden vooruit dan maar zei de kapitein Maar dan gaan we eerst schietoefeningen houden Wachf vervolgde hij zie je daar dien reiger vlak bij den toren Let maar eens op dien raak ik precies Besprekingen momenteel opgeschort VAN MOOK EN CLARK KERR NAAR NEDERLAND De Nederlandsch lndcnesische besprekingen zijn momenteel opgeschort om dr Van Mook gelegenheid te geven naar Nederland te reizen voor besprekingen met de Nederlandsche regeering Sir Archiblad Clark Kerr en drie Indonesische autoriteiten door Sjahrir aangewezen zullen Van Mook vergezellen De door Sjahrir benoemde Inodnesiërs zijn Soewandi Soedarsoiio en A K Pringodigdo Een Perzisch gezant te Moskou benoemd De Teheraansche pers en radio hebben Zaterdagavond bekend gemaakt dat Hamid Sayah het pro Russisch lid van de politieke afdeeling van de Perzi sche afvaardiging die onlanijs te Moskou verwijlde tot Perzisch Gezant te Moskou is benoemd In verband met het feit dat er reeds eeii Perzisch amba ssadeur te Moskou is roeg men het Perzisch Ministerie van Voorlichting om nadere inlichtingen Ten Departemente gaf men eerst een herhaling van de mededeeling door de radio maar tenslott zeide men dat de Perzi sche ambassadeur te Moskou Mejid Ahi ziek was en Sayah naar Moskou zal worden gestuurd m de hoedanigheid van Gezant om gedurende Mejid s ziekte diens taak over te nemen Later zal iemand anders tot ambassadeur benoemd worden Ontruiming van Perzië verloopt volgens plan De Secr van den Perzischen Min Pres Prins Firoez heeft medegedeeld dat de ontruiming van Perzisch gebied door de Sovjet troepen nog steeds volgens de plannen verloopt Hij gaf geen bijzonderheden Versterking van de Sovjetlegermacht De Sovjet legerkrant Roode Ster dringt aan op versterking der Sovjetlegermacht Het is de meening toegedaan dat het monopolistisch kapitaal nieuwe aanvalsoorlogen kan ontketenen zoodat de grootste waakzaamheid voor de Sovjet Unie geboden blijft Dit g ldt ook voor het bewaren van militaire geheimen gen te blijven maar ik heb een telegram ontvangen dat me voor belangrijke zaken naar Engeland terugroept r I Ah zuchtte monsieur Bouc Le affaires al die zaken Maar jij jij sta at op de bovenste sport tegenwoordig mon vieux Een beetje succes heb ik gehad misschien Hercule trachtte bescheiden te kijken maar faalde glansrijk De heer Bouc lachte We zien elkaar later nog wel zei hij Hèrcule Poirot wijdde zich aan de taak zijn snor uit de soep te houden Die moeilijke taak volbracht hebbende keek hij om zich heen terwijl hij wachtte op den volgenden gang tr waren maar een stuk of zes menschen in het restaurant en bij die zes waren er maar twee die Hercule Poirot interesseerden Die twee zaten aan n tafel met ver van de zijne De jongste was een innemende jonge man van derbg klaarblijkelijk een Amerikaan Het was echter zijn metgezel niet hij die de aan RADIOPROGRAMMA VOOR MAANDAG HILVERSUM I AVRO 18 00 Nieuws 18 18 Kon Mil Kapel 19 00 en nu naar bed iqÓ5 Pianomuziek RNIO 19 15 Departementale uitzending 19 30 Progr voor de Nederl R0 20 00 Nieuws 20 05 Radio Phiih Orkest 21 10 Hoorspel 22 00 Fen kwartier met Kostelanetz 22 15 poëzie 22 30 Renova septet 23 00 Nieuws 23 15 Hallo Amerika 23 45 Peter Lescenco 24 00 Sluiting HILVERSUM II NCRV 17 45 All round sextetH8 30 Sportpraatje 18 45 Gram muziek 1900 Nieuws 19 20 L Association artistique des concerts Colonne 20 00 Nieuws 20 05 Bodemcarteering 20 20 NCRVkoor en orkest 21 30 Met band 1 plaat voor U paraat 22 00 Nieuws 2215 Actueel geluid 22 30 Moeilijke tekst uit het N T 22 50 Albert Schweitzer orgel 23 00 Mandolinata 23 30 Bachprogramma 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM l AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendeynin 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek 9 15 Morgenwijding 9 30 Arbeidsvitaminen 10 30 Van vrouw tot vrouw 10 35 Reportage opening Jaarbeurs 11 15 Simon Jansen orgel 11 45 Krijgsgevangenen in het Verre Oosten 12 00 Guus van Opstal en zijn Ballroom orkest 12 30 Ons platteland 12 40 Pierre Palla 13 00 Nieuws 13 15 Andaluzisic ie zancten 14 00 Met naald en schaar 15 00 Handen uit de mouwen 15 15 Nel Marwitz de Boer 15 35 Cecile de Grijs piano 16 00 Kamerkoor Felix 16 30 Kindertijd 16 45 Van 14 18 17 00 Omroeporkest 17 45 Jaarbeurs reportage HILVERSUM II KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymn 7 30 Morgengebed 7 45 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 35 De Heilige van den dag 8 45 Gram muziek 9 00 Pluk den dag 9 30 Pol ber 9 45 Pluk den dag 10 15 Voor de vrouw 10 30 Gram muziek 11 00 Fransche chansons 11 15 Als de ziek luistett 11 30 Zangrecital To v ti Sluis 12 00 Marschen 12 15 Passieverzen 12 30 Ensemble Joan Lancé 13 00 Nieuws 13 20 Joan Lancé 13 45 Van Vastenavond tot Paschen 14 00 Serge Rachmaninoff progr 14 15 Kees v d Star fluit 14 30 Charles Panzera 14 45 Vervolg Kees van der Star 15 00 Smetanaprogr 15 50 Opus 66 A Dvorak 16 00 Radio ziekenbezoek 16 30 Het Ned Straatlied 16 50 W Ravelli en Jean Antonietti 17 02 Serenade 17 30 Voor He jongeren BUITENLAND BEVIN NAAR NEW YORK Naar te Washington uit berouwbarebron verluidt heeft Bevin de Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken een telegram gezonden aan zijnAmerikaansche collega Byrnes waarin hij zich bereid verklaart naar NewYork te komen doch slechts indien Byrnes hem ef van in kennis zou stellen dat het bestaan van de VereenigdeNaties bedreigd wordt door de crisis in den Veiligheidsraad No 5 Feuilleton Het seheïm van den ïnsesneeuwden slaapwagen Monsieur Bouc Monsieur Poirot Monsieur Bouc was een Belg directeur van de Compagnie Internationale des WagonLits en zijn vriendschap met de vrpegere ster van de Belgische politie dateerde van vele jaren terug Je bent ver van huis mon cher 2ei monsieur Bouc Een zaakje in Syrië Ah En wanneer ga je naar huis Vanavond Praehtig Ik ook Dat wil zeggen Ik ga naar Lausanne waar ik zaken eb Je reist zeker me de SimplonOriënt V Ja Ik heb juist gevraagd een slaapcoupé voor me te bespreken Het Was mijn bedoeling hier een paar da VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA Het aanstaande overleg zal vanzelfsprekend een incidentieel overleg zijn over bepaalde punten De Luite nantGouverneur Generaal dr Van Mook zal vergezeld worden door een staf raadgevers o w ook een Indonesisch vertegewoordiger van Java en één van de buitengewesten De besprekingen die tot au toe gevoerd werden hadden louter betrekking op de basis voor éen nieuwe constitutie aan welker uitwerking slechts begonnen kan worden zoodra andere groepen die aan de huidige besprekingen geen deel hebben gehad zullen zijn gehoord aldus dr Van Mook Hij voegde er aan toe als wij in aanmerking nemen dat wij van niets gekomen zijn tot wat wij thans bereikt hebben dan lijkt ons de vooruitgang groot Persconferentie met Dr Van Mook Op de persconferentie begon dr Van Mook met te zeggen dat toen de onderhandelingen in Februari een aanvang namen beide partijen inzagen dat er voorzoover de Nederlandsche verklaring over de te volgen politiek het Indonesisch zelfbeschikkingsrecht erkende een baSis voor onderhandelingen bestond Bij de onderhandelingen heeft mende verschillen tusschen de partijen beti effende deze materie moeten overbruggen verschillen over de vraag hoe men elkaar moest benaderen over de methode en mogelijk ook tijdsverschillen dacht van den kleine detective had getrokken Het was een man van misschien tusschen de zestig en zeventig Op een afstand had hij het welwillend uiterlijk van een filantroop Zijn lichtelijk kaal hoofd zijn gewelfd voorhoofd de glimlachende mond die een erg wit valsch gebit liet zien alles scheen te wijzen op een vriendelijke persoonlijkheid Alleen de oogen waren daarmee in strijd Ze waren klein diepliggend en listig Niet alleen dat Toen de man een opmerking makend tegen zijn jongen metgezel door het vertrek keek rustte zijn blik een oogenblik op Poirot en juist die seconde was er een vreemde kwaadaardigheid een onnatuurlijke spanning in zijn blik Dan stond hij op Betaal de rekening Hector zei hij Zijn stem was lichtelijk heesch van klank Ze had een vreemden zachten gevaarlijken klank Toen Poirot zijn vriend in de hall opzociit verlieten de 2 andere mannen juist het hotel Hun bagage werd beneden gebracht De jongste hield er In een periode van spanning en conflicten waarin het zoo gemakkelijk is om wantrouwen te wekken is er van de standvastigheid der onderhandelaars veel gevergd teneinde zich niet onnoodig te laten beïnvloeden zeide dr Van Mook Het uiteindelijk resultaat moet binnen niet al te langen tijd worden bereikt dan kunnen wij de samenwerking gaan herstellen waarvan beide partijen de noodzaak inzien Toen hem een vraag werd gesteld over de mogelijkheid van een wapenstilstand zeide Van Mook beide partijen zullen al het mogelijke in het werk stellen om de overspannen elementen te Jcalmeere n Dr Van Mook legde er den nadruk op dat de contingenten Nederlandsche troepen welke hier in de toekomst nog zouden landen moesten beschouwd worden als louter plaatsvervangers en zeker niet als een overmachtig leger Dr Van Mook besloot zijn pwsconferentie door nadrukkelijk te verklaren dat de onderhandelingen die tot dusver hadden plaats gehad alleen den grondslag voor een nieuwe constitutie tot onderwerp hadden Met het eigenlijke opstellen van een staatsregeling kon zooals beide partijen waren overeengekomen slechts e i begin worden gemaakt indien andere bevolkingsgroepen die niet hadden deelgenomen aan de huidige bespretóngen waren gehoord het oog op Even later deed hij de glazen deur ojien en zei Kant ert klaar mijnheer Ratchett De oudere man bromde toestemmend en ging de deur uit Eh bien zei Poirot Wat denk je van deze twee Het zijn Amerikanen zei monsieur Bouc Zeker zijn het Amerikanen Ik bedoel wat denk je van hun persoonlijkheid De jonge man leek heel sympathiek En de ander Om je de waarheid te zeggen vriend mag ik hem niet Hij maakte een onaangename indruk op me Wat vind jij Hercule Poirot wachtte even voor hij antwoordde Toen hij me passeerde in het restaurant zei hij ten laatste had ik een eigenaardigen indruk Het was of eeti wild dier maar woest woest begrijp je me gepasseerd had En toch zag hij er zoo eerbeidwaardig uit Precisement Het lichaam de OFFICÏEELE VERKLARING VAN DR VAN MOOK Zondag heeft Jr Van Mook in een officieele verklaring medegedeeld dat hij hoopte dat de komende onderhandelingen in Den Haag slechts een kwestie van een week of korter zouden zijn en hij voegde er aan toe dat de onderhandelingen hier in Batavia zouden worden afgesloten Sjahrir beveelt de bescherming van de Chineezen op Java De Indonesische ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie hebben op bevel van Sjahrir alle betrokken partijen geïnstrueerd aan de Chineezen op Java bescherming te vcrieenen Sjahrir heeft ook te kennen gegeven dat ambtenaren die den naam van de Indonesische regeering misbruiken om Chineesche onderdanen lastig te vallen en te berooven zeer zwaar gestraft zullen worden NICO KREEG EEN SPAARBANKBOEKJE En regelmatig wordt er op gestort Toen Nico geboren werd kreeg hij van z n oma een spaarbankboekje met tien gulden er op ledere maand legt z n moeder nu wat opzij en stort dat op zijn boekje Want zij hoopt dat Nico later goed zal kunnen leeren en dan kan ze het geld best gebruiken ELn nu het mooiste het gaat niet ten koste van de huishouding De Gruyter betaalt het Ja werkelijk Zoo kan iedere Nederlandsche huisvrouw sparen Als zij haar boodschappen haalt in de vertrouwde verzorgde winkels van de Gruyter krijgt zij betere kwaliteit en 10 r korting Voor iedere tien gulden aan bons één gulden contant terug ing Med kooi is zoo respectabel mogelijk maar door de tralies kijkt het wilde dier Best mogelijk Maar ik kon den indruk niet van me afzetten dat er iets heel dicht langs me heen was gegaan Die keurige Amerikaansche mijnheer Die keurige Amerikaansche mijnheer Wel zei monsieur Bouc vroolijk het kan zijn Er is veel kwaad in de wereld Op dit oogenblik ging de deur open en de concierge kwam naar hen toe Hij keek zeer bezorgd en verontschuldigend Het is onbegrijpelijk monsieur zei hij tegen Poirot Er is niet één eerste klas coupé te krijgen in den trein Wat riep monsieur Bouc Om dezen tijd van het jaar Ah ongetwijfeld is er een groepje journalisten politici Ik weet t niet mijnheer zei de concierge zich eerbiedig tot hem wendend Maar zoo is het Wordt verpolga