Groot Gouda, dinsdag 2 april 1946

iSk GROOT GQUDA EENDRACHT AP Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rfjksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K Administratie M J van Loon DINSDAG 2 APRIL 1946 NUMMER 194 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 V Abonn p w 27 c Losse numm 10 et Nog steeds geen verandering Tegen S uit de Heerenstraat en W uit de Ijsvogelstraat is proces verbaal opgemaakt wegens het verkoopen en koopen van Engelsche blaze rtjes 45 et per stuk Filmavond N C G H V Donderdag j l hield de N C G H V Ned Chr Geheelonthoudersvereeniging een film en propagaoda avond in de Kleine Kerk in de Peperstraat Om 8 uur opende de voorzitter op de gebruikelijke wijze Het programma was af en bevatte naast een 2 acter klucht Het kostbare kussen met DuflBe In de hoofdrol de mooie toepasselijke speelfilm Taxi Prachtige natuurschoon en gewaagde Onze Landsvrouwe gaat ons voor Zaterdagmiddag waren wij tegenwoordig bij de plechtige ingebruikneming van bet herstellingsoord voor oud illegale werkers Het Loe Wil zagen het groote aantal vertrekken dat Zi van Haar heerlijk lustoord bij Apeldoorn afstond Zij deed dit spontaan ondanks het feit dat dit het eenlge palels is waarover Zij thans beschikte en waardoor Zij zich belangrijk moet beperken Op deze wijze wil Zij niet alleen het werk en den moed van oud illegale weiKcrs eercn maar Zij wil ons allen voer de zooveelste maal voorgaan in het aflossen van de eereschuld t o ons volk en ons land Hoevele malen deed zij dit niet reeds Zij gaf aanzienlijke bedragen aan Nederlands Laat dit voorbeeld van H M de Koningin ons allen tot leering strekken Veel Is er reeds gedaan doch wanneer men achter de schermen kijkt vraagt men zich als vanzelf af Had er niet meer gedaan kunnen worden Het gaat bij het herstel van ons land niet alleen om financieelen steun Belangrijker Is de goede wil welke noodzakelijk is de wil om corruptie en zwarten handel tegen te gaan de wil om zichzelf op den achtergrond te plaatsen en ons volk voor te laten gaan Onze Landsvrouwe gaf het voorbeeld Laten wij volgen Deze enorme bus is door de Fa Verheul te Waddinxveen gebouwd voor de AmsterdamscheTramwegmaatschappij Van de 2 bussen is er helaas een naar Duitschland verdwenen De lengtevan deze bus is 11 meter de breedte 2 40 meter Ze biedt plaats aan 70 personen maar op despitsuren kunnen er 110 personen worden vervoerd Deze grootste vieiwielige bus van Huropaheeft een maximum snelheid van 50 km verkregen door een 6 cylinder Dieselmotor Interessantis ook te weten dat de besturing met luchtdruk geschiedt STADSNIEUWS Aangehouden daling Na het uitbreken van den oorlog tusschen Engeland en Duitschland In September 1939 zijn verschillende Dultsche schepen havens In Italiaansch OostAfrika binnengevlucht Van de ladingen dezer schepen waarbij ook Nederlandsche firma s belangen hadden Is een gedeelte nog teruggevonden Deze goederen zijn in beslag genomen te gelde gemaakt en de opbrengst is bij het Prljzenhof te Londen gcdeponeeïd Dit Hof is bereid de opbrengst ten gunste van belanghebbenden vrij te geven indien naar haar genoegen kan worden aangetoond dat de goederen hun eigendom waren Opgaven van teruggevonden goederen uit de schepen Oliva Oder Llchtenfels Plave Wartenfels en Frauenfels werden reeds ontvangen De lijsten der teruggevonden goederen uit genoemde schepen liggen voor belanghebbenden ter lazagc op het Secretariaat van het Kantoor Gouda der Kamer van Koophandel en Fabrieken v Zuid Holland Crabethstraat 3 Gouda sportuitvoeringen trokken aan ons oog voorbij terwijl de tendenz zeer opbouwend was en een groote climax vertoonde Met genoegen hopen we den heer Van Veen uit Utrecht die deien filmavond verzorgde D V a s najaar weer te mogen ontmoeten met een nieuw programma misschien wel sprekende fllm In de pauze sprak de heer Lafeber een propagandawoord Het was ruim half elf toen deze leerrijke avond ten einde was en het actieve bestuur der vereenlging kan met genoegen en voldoening hierop terug zien Burgerlijke Stand Geboren i 28 Maart Adrianus W A zv A W Boef en M J Lodewlck Woudstraat 58 Adrianus G zv T vd Bergen G M Hoogeveen Gouwe 90 Dammas J zv D I Hordijk en J vd Bijl Gansslr 19 Hendrik A z v H v Hooff en M P v Niekerk Sroencndaal 56 Josphine M A dv F K J de Jong en G H C Groen Dubbele Buurt 17 29 Maart Wijnanda C C dv R Vreeswijk en C v Elswijk Crabethstr 37 30 Maart Johannes G zv P I Sleenwinkel en J C Sijl IJssellaan 49 Gerrltje E dv N W Steenbergen en I Vermeulen Snoystraat 1 31 Maart EUy H dv W Hogervorst en W P C Schotel Jouberstraat 74 Frans zv A G v d Wal en A Bohrcs v Heusdestraat 4 Bob zv P J Revet en S Sannes Woud straat 62 1 April Johanna dv W Scharloo en M d Bode IJssellaan 46 Julia dv C C V Duuren en E d Goede C Huljgensstraat 55 Henricus C G F zv M J M Knuvers en G W W v d Warenburg Sophiastraat 35 Johannes H A XV J C Blom en E Cv Waas R V Catsweg 136 Overleden 29 ï aart i Aatje G Boere 22 jaar 30 Maart Cornells v d Bijl 7 weken Verseet U niet dat U morgcnj nieuwe inlegvellen textielkaarten en enquette formulieren voor brandstoffen moet halen als uw naam ligt tusschen de Hoog en de Jong Cz U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het Inlegvel mede te brengen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 uuri Voor bijzonderheden zie aanplakbllj dat U morgen schoenenbonnen moet halen voor kinderen geboren tussch 31 Dec 44 en 6 Juni 45 als Uw aaam begint met een van de letters A tot en met I en ket ktnd nog geen schoeneabon beeft gehad U moet meenemen i e I tweede distributiestamkaart ea het inkgvel G 605 van bet klad UIT DEN OMTREK Reettwi k Yerboden aardappelen te verbonwcn De burgemeester heeft bekend gemaakte dat bij besluit van den miaister van Uit het Gemeenteblad Weigering uitbreiding carroiacricfabriek Het verzoek van J L HuUeman tot uitbreiding van de carrosseriefabriek aan de Nieuwsteeg 8 is geweigerd zulks uit overweging dat daardoor de beitaandtf open plaats geheel bebouwd wordt en door de Intensieve bebouwing van de belendende perceelen dispensatie niet mogelijk is Geen verguaning De eethuishouder S uit de Stoofsteeg wiens verlof B is ingetrokken ging toch door met den verkoop van alcoholvrije dranken Hij heeft deze overtreding met een bekeuring moeten betalen Het probleem der geiinshulp Het probleem waarmede vrijwel elke huisvrouw In deze dagen heeft te kampen Is het gemis aan hulp in het gezin Gelukkig heeft vrijwel elke HoUandschr vrouw een paar flinke handen aan het hjf zoodat zij zich ook zonder hulp wel eenlgen tijd weet te behelpen Het vraagstuk van gezinshulp wordt echter veel ernstiger wanneer de huismoeder tengevolge van een ongeluk of van ziekte haar gewone huishouden niet kan doen De zorg van het gezin komt dan meestal neer op de schoolgaande kinderen Indien deze er zijn of er wordt heelemaal clcts gedaan en de huisvrouw moet maar zien dat zij er komt Mag zoolets blijven doorgaan vraagt men zich onwillekeurig af Deze vraag telt men zich dagelijks op het bureau van N V H waar tientallen verzoeken van wanhopige huismoeders binnen komen Iedere weldenkende vrouw of we denkend meisje zegt dan ook rond uit op bovenstaande vraag Neen I N V H richt daarom bij dezen een dringenden oproep aan alle Goudsche meisjes en vrouwen uit welken stand ook die over eenlgen vrijen tijd beschikken Geeft U opaanN V H Oosthaven59 telefoon 2075 voor gezinshulp Legt dit bericht niet zonder meer naast U neer Indien U het ernstig meent met het herstel van ons land toont dit dan nu De sociale factor in het maatschappelijk leven Is van zulk een enorm groot belang Laat deze oproep niet tevergeefs rlja H l Vierde Beest De kaartverkoop voor de uitvoering van Het Vierde Beest door den Weleerw heer Henrl de Greeve op Weensdag 24 April In Kunstmin en Vrijdag 26 April m Concordia zal plaats hebben op Doaderdag 11 April des avonds van 8 tot 10 uur in een der zalen van de R K Leesvereeaif ing Concordia Westhaven 27 Dure zeemlappen Daar het voor de tulsvrouwen nog steeds niet mee valt zeemlappen te verkrijgen Is er een levendige zwarte handel in dit artikel De toegestane prijs zijnde f 8 50 werd door R uit de Zeugestraat verhoogd tot f 30 Koopers waren V en D Tegen alle drie is proces verbaal opgemaakt terwijl 3 zeemlappen in beslag werden genomen TooncclaVbnd Volksonderwijs Op Woensdag 3 April des avonds om 8 uur voert de tooneelgroep De Goudsbloem in de zaal van den Schouwburg voor iVolkiondetwtjs het tooneelstuk Om de Koningsmacht op Staking bij fa Bd Brinkmann Conflict met de vakboodcn Gisterenmorgen Is het atelier personeel van de fa Ed Brinkmann in de Peperstr in staking gegaan Deze staking geschiedde op advies van de samenwerkende vakbonden in de klecdlng lndustrie Van de zijde van de vakbonden is deze staking een prestige kwestie De directie weigert naar men ons van de zijde der vakbonden mededeelt de vakbonden te erkennen De loonkwestie kan worden opgelost door een bindeade uitspraak van het college van Rijksbemiddclaars Vla den vertrouwensman in de confecticlndustrle M Bos heeft de Directie zich vorige week in verbinding gesteld met het college van Rijksbemiddelaars Dit coU staat op het standpunt dat er niet In overleg wordt getreden zQplang de staking voortduurt De vakbonden motiveeren de staking omdat volgens hen al hun middelen waren uitgeput Zaterdagmiddag hebben zij gepoogd de directie te spreken te krijgen doch dit is geweigerd op grond van het feit dat de directie reeds in verbinding stond met het coll van Rijksbemiddelaars De Heer A de Wilde jubileerde Gisteren herdacht de heer A de Wilde den dag waarop hij voor 40 jaar in dienst trad bij de firma As Dessing Oosthavln Zaterdag werd hij In een der zalen der R K Leesvereenlgiag door den Heer Antoon Dessing gehuldigd ea bedankt voor de meer dan trouwe medewerking die hij had f egevea in het belang van de Een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd wandbord werd den jubilaris aangeboden Hoe zeer de Heer de Wilde de sympathie geniet van velen bleek kI uit de schat van bloemen die de receptiezaal een feestelijke aankleeding gaven Uit dea wijden omtrek hebMn velen peaooal k van hoa belangstelling doen blijken UucUtUU Weersverwachting mcdegedetld door het K N M l tot m rg i v d Wordt verwacht I Aanv nog zwakke en verand wind In de nacht pfaatsel mlstvorming Later wind tusschen W ea Z vooral In het N eenlge toen van bewolk Droog weer Weinig verand temp Wat is er in Gouda l doai l Reunie Vrijdag t m Woensdig i De geest van den Zwarten Piraat Toegang boven H jaar ThaliB Theaten Vrfldag t m Woenad i De Kroegzangeres Toeg boven 18 jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Het Chlneesche Landhuis bovea 18 jaar Dinsdag 2 April Leger de Hells Jeugdrevue Idem Beursklok 8 uur Jaarvergadering Oudheidkundige Kring Die Goude Woensdaö 3 April Concoraia 8 uur Propraganda avond C M V Daniël Ned HervGem Turfmarkt 54 f 30 u Ds Joh van Wclzen Idem Leger des Hells Turfmarkt Gezellig sanenzijn voor jonge menschen boven 14 jaar Idem Reunie bovcnz 7 uur Ds Borger Idem Schouwburg 8 uur Tooneelgroep De Goudsbloem voor Volksonderwijs met Om de Koningsmacht landbouw visscherij en voedselvoorziening het verboden is aardappelen te verbouwen op perceelen of gedeelten van perceelen liggende In de gem Reeuwljk e o te weten in de vereenigde Polder aan de oostzijde van de Gouwe dus Randenburg de Polder Middelburg en de wijk Spoelwijk zulks In verband me de bestrijding van den Coloradokever DISTRIBUTIE NIEUWS Schoenen Vanaf 3 April 1946 t m 5 April 1946 zullen schoenenbonnen worden uitgereikt voor kinderen geboren op of na 1 Jan 1945 die de leeftijd van 10 maanden hebben bereikt en die nog geen sthoencn bon hebben ontvangen In aanmerking komen dus alleen die kinderen die geboren zijn lo het tijdvak tusschen 31 Dteember 44 en 6 Juni 45 Men kan zelf bepalen voor welk soort bon men in aanmerking wenscht te komen De bonnen kunnen worden afgehaald aan loket 4 in de Peperstraat volgens onderstaande letterlndeellng April A t m I Apr l J t m R April S t m Z Tweede distributiestamkaart medebrengen alsmede het nieuwe Inlegvel G 605 In dit verband wordt er p gewezen dat voor personen die valgeas boveastaandc letterindeeling in aanmerking komen voor een schoenenbon en nog niet In het bezit tljn VBB een nieuw inlegvel gelegenheid bestaat om tegelijkertijd met het afhalen van dezen bon hun inlegvel In ontvangst te nemen Hiertoe dienen zij zich op de vastgestelde dag eerst aan de loketten 7 8 of 9 in de Peperstraat te vervoegeni Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat ter bevordering van een goede gang van zaken niet van bovenstaande richtlijnen zal worden afgeweken In het vervolg kunnen ouders of verzorgers van kinderen die de leeftijd van 10 maanden hebben bereikt na 5 April zich ter in ontvangstname van een schoenenbon vervoegen aan loket 4 In het gebouw aan de Peperstraatl A S Moeders A s Moeders kunnen vanaf 6 maanden vóór de bevalling een aanvraag ia dlenen voor het verkrijgen van een schoe neabaai Formnlleren zijn hiertoe verkr gbaar in het lebouw van den dienst aan de Westhaven 33 vanaf 1 April en moeten zoo spoedig mogelijk onder overlegging van de tweede distributiestamkaart worden Ingeleverd Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat alle terzake reeds eerder gedane aanvragen zijn vervallen Algemeen Pablicatic voor de a tee groepen van de bevolking volgt neg