Groot Gouda, dinsdag 2 april 1946

Gouverneur van Malta overied Lord Gort de bevelhebber van Mak ta is te Londen in een ziekenhuis oveT leden Sinds November toen hij Z optreerd werd is hij nooit goed w steld Gort heeft vele functies in Brif schen dienst bekleed Hij werd buiteü Groot Brittannië beroemd toen hij bii het uitbreken van den Tweeden We reldoorlog opperbevelhebber werd van het Britsche expeditieleger in Frankrijk Hijwas voorts Gouverneur van Malta en Hooge Commissaris voor Palestina alsmede Hooge Commissaris en Opperbevelhebber der troepen in TransJordanië Na de Fransche debacle in 1940 leidde Gort de evacuatie van de Britsche strijdkrachten uit Frankrijk Plebisciet opder de Sociaal Democraten te Berlijn In de Britsche Fransche en Amerikaansche zone te Berlijn is een plebisciet georganiseerd onder de leden der Soc Democratische Partij over het al of dan niet samengaan met de Communisten Uit sommige districten der Sovjetzone zou meer dan 60 der Partijleden zich naar den stembus hebben begeven uiteraard buiten de Sovjet zone In het district Wenning zou een Russisch majoor getracht hebben de lijst van partijleden uit de Sovjet zone die hadden gestemd in handen te krijgen Het Partijbestuur in de Sovjet zone gezeteld hecht geen waarde aan deze stemming aangezien op 13 April de vergadering van afgevaardigden over deze zaak heeft te beslissen Hulde brengend aan sir Ai cl ibald Clark Kerr den Britschen bijzonderen gezant voor het door hem verrichte werk verklaarde dr v Mook dat sir Archibald s woorden diepen indruk hebben gemaakt Hij is een man van groote diplomatieke ervaring groot geduld en gezonden humor en hij heeft veel totalles wat tot op heden bereikt is bijgedragen Ik geloof dat zoq v l de Indonesiërs al wij oprecht al het mogelijke doen de kalmte te bewaren en zeer verlangend zijn om samen te werken Ik zou gaarne mijn waardeering willen uiten voor het karakter van den heer Sj hrir die in deze driehoeksbesprekingen geen gemakkelijk taak had en die zijn kalmte nooit heeft verloren De voedselpositie in de Britsche zone Een Britsch officier van het Militair Gezag heeft gisteren verklaard dat de aanvoer van graan in de Britsche zone niet alleen voldoende is om het huidige rantsoen van brood en graanproducten te verzekeren maar ook een kleine vermeerdering van het rantsoen in de maand April toe te staan t Aantal cal zou volgens hem van 1014 1042 stijgen De oif zeide tenslotte dat de kleine zendingen naar Duitschland voor het instandhouden van de huidige rantsoenen uit latere toewijzingen moeten worden terugbetaald Er zullen geen voedselzendingen ten koste van een of ander Europeesch land plaats vinden naar voren gekomen Eén daarvan is dat het een groote mogendheid niet betaamt met een kleine mogendheid te onderhandelen en concfessies te verkrijgen door middel van een militaire bezetting van dat land Ik geldof dat t z t een modus gevonden zal worden waarbij de groote mogendheden er in zullen toestemmen zulks niet te doen Naarmate de tijd verstrijkt zullen er andere meeningverschillen ontstaan en wel over belangrijke grondstoffen Men kan ze niet allemaal tegelijk bijleggen Slechts door het vertrouwen in elkaar aan te kweeken kunnen ij deze moeilijkheden overwinnen Noel Buckey over den pólitieken toestand Noel Buckely Renter s bijzondere correspondent heeft medegedeeld dat terwijl Nederlandsche en Indonesische delegaties zich gereed maken om naar Nederland te vertrekken teneinde met de Nederlandsche regeering besprekingen te voeren over de te nemen stappen tot het bereiken van een uiteindelijke overeenkomst over den constitutioneelen status van Indonesië Een Britsche missie staat op het punt naar Djogjakarta te vertrekken om besprekingen met mr Amir Sjarifoedin den minister van Defensie en Indonesische legerautoriteiten te voeren De belangrijkste vraagstukken die geregeld zullen worden zijn de evacuatie van Japansche troepen uit het binnenland van Java en de ondersteuning vanongeveer 30 000 Nederlanders en Indo Europeanen die door de Indonesiërs geïnterneerd zijn aanstaand lid van de economische en administratieve afdeeling van de organisatie van jeugdleiders Boddous een hooge functionnaris uit de voormalige Hitlerjugend Lohel plaatsvervanger van Boddous De organisatie die werkte onder de camouflage naam Kitler Werke stelde zich niet ten doel een sabotage of directe actie tegen de bezettingstroepen uit te voeren doch zij trachtte op langen termijn vat op de jeugd te krijgen teneinde de Nazijdeologie te doen voortleven Rede van Bevin voor leden van een vakvereeniging Ter gelegenheid van een festiviteit van een onderafdeeling van de Transport and general workers union te Bristol heeft de Britsche minster van buitenlandsche zaken Ernest Bevin voor een auditorrüm van meer dan 2000 menschen het woord gevoerd Hij zeide o m De meeningsverschillen tusschen de landen kunnen voortspruiten uit temperamentsverschillen of verschillende manieren van toenadering Zelfs kunnen zij voortkomen uit vrees voor aanvallen Zij kunnen geaccentueerd worden door de ontwikkeling van de atoomenergie Maar zoo persisteerde Bevin wij wenschen te berei ken dat wat ook moge gebeuren wij geen legers zullen gebruiken om onze geschillen te vereffenen Ik geloof dat wij de methode onderhandelingen door middel van dwang te voeren achterwege moeten laten Bij de moeilijkheden welke te New York gerezen zijn zijn drie fundamenteele zaken Heden leverbaar zoolang de voorraad strekt Grief iefs fijns f 2 1 per Kg Molen Tarbot 2 P pnd Tarboi no 11 30 per K $ Molen Kabeljauw 1 75 Schol no 11 1 07 Schol KI m 1 37 P G Scharleman r TdSoon 3202 Schoonmaken en thuUbeiergen 8 l Be telllngen voot ndere dagen worden in de koelcel bewaard Benige en algem kennisgeMng Heden overleed nog geheel onverwachts onze lieve Vader Behuwd Groot en Overgrootvader Johinoea Jscobas Hagemao Weduwnaar van Johanna Carolina Latnmerts in den ouderdom van 83 jaar Rotierdam Wed Schrier Hageman Gouda S C v Katwijk Hageman C v Katwijk Waddinxveen Hageman W C Hageman Steenwlnkel Goucfa A Hageman F Hagemanv Loon W J Hageman M Hageman Mastenbroek Kleinkinderen en achterkleinkind Gouda 30 Maart 1946 Tweede Kade 13 De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 3 April a s te 12 30 uur vanaf 2e Kade 13 1 15 uur op de Alg Begraafplaats te Gouda PARTIJ van de VRIJHEID Eerste Openbare Vergadering Woensdag 10 April 8 uur De Beursklok Tegen hoog loon 1 Gevraagd DIENSTBODE zelfstandig kunnende werkenWERKSTER voor 1 of 2 dagen p weekMEISJE als hulp in de huishouding Schrift of persoonlijk aanmelden V Swlefenstraat 4 Gouda Wegens huwelijk der tegenwoordige een net Meisje gevraagil van 8 tot 3 uur Mevr KREEUWEN Hoogstraat 11 Gouda Lampenkappenfabriek te Gouda vraagt jongste Kantoorbediende Leerling Verlspuiter en Leerling Carcasseiinnalcer Brieven onder no 5829 bureau van dit blad JJ GEVRAAGD een Dagmeisje RIETVELD Regentcsseplantsocn H INCASSO BANK vraagt i oor spoedige indiensttreding een BEDIENDE op de hoogte met Boekhouden en een JONGSTE BEDIENDE I gouw Uw eigen huis Blijf niet onnoodig Uw leven long huur betalen Ü kunt in Uw eigen N V BOUWKAS R o H Y P IffEREMSR 124 128 AMST£ROAM DozB coupon invullen en zenden aan een der Vertegenwoordigers J In t VELD Burg Marlinsingei 86 G yP o ger VLIET Stelnkade 33 GOUDA tel 3018 en U ontvangt alle gewenschfe Inlichtingen Nieuwe meubelen kunnen wij niet leveren W i re i f£ren wij Uw oude t Zijn Uw Meubelen kaal Wi maken ze weer nieuw De veeren uit Uw Stoeleo Divan enz brengen wij in orde HOFSTEDE en v EGMOND BoBch rcg 118 BOEKHOUDER biedt zich aan voor één of meer dagen per week Bf onder no 5827 bur v d bl Gevraagd een WERKSTER om driemaal per week een kantoor schoon te houden Brieven onder no 5834 bureau van dit blad Naam Adres DAMES I Laat Uw mantel regenjas en mantelcostuum keeren U krijgt xe als nieuw terug tegen vootdeeligen prijs Brieven onder no 5809 bureau van dit blad Te koop aangeboden Vijf Huizen Brieven onder no 5842 bureau van dit blad Behandeling van alle belastingzaken T VUIJK Belasiin consuleni Lid Bond v Belastingconsulenten Onder de Boompjes 4 Telefoon 3797 Te koop electr kofflemolin merk Hobart Groot winkelmodel F VOSKUIL Steijnkade 31 Wie ruilt mijn vrij bovenhuis voor beneden woning in of buiten de stad Br onder n 5843 bur v d bl De N V Vereenl de Chloorfabrleken Gouda vraagt een flinke KNECHT Leeftijd tusschen VS en 20 jaar Aanmelden Koster Gljzensteeg 6 Gouda Te koop of te huur gevraagd op langen termen een Dirsctiikeet ot Looils pim 4 X 4 M Brieven onder bo 5815 bnreaa van dtt bl d Biedt zich aan een Ritti Wiikvnow Brieven ond van dit blad no 5812 barean OFFICIEÉLE PUBLICATIE Adres Rijksdienst Lahdbouwherstel De Inspectie Zuid Holland van de Rijksdienst voor Landbouwherstel is gevestigd Lange Voorhout sGra venhage Alle correspondentie dient rechtstreeks aan bovenstaand adres te worden gericht en niet aan het adres Hooge Nieuwstraat 6a s Gravenhage Men neme hiervan goede nota Bijzondere Tuinbouwteeltvergunning Het Bedrijfschap voor groenten en fruit maakt bekend dat Provinciale voedselcommissarissen na 13 April geen aanvrg en voor bijzondere tuinbouwteeltvergunningen meer in behandeling zullen nemen Complot in Duitschland ontdekt Leden van de Britsche en Amerikaansche opsporingsdienst in Duitschland hebben aldus is officieel medegedeeld een wijdvertakte ondergrondsche Naziorganisatie in de Britsche en Amerikaansche zone aan het licht gebracht Zes leiders van de organi satie welke bestond uit voormalige leden van de Hitlerjugend en de Bund Deutscher Madel zijn gearresteerd Het zijn Arthur Axmann Rijksjeugdleider Menninger voormalig leider van het Pers en Propagandabureau van de Duitsche Jeugdbewegmg Overbeck voormahg districtscomm in Z Duitschland Hanneman een voor Geboren ABRAHAM Zoon van P J Montagne en M E Montagne Nicolai Rotterdam 31 Maart 19 6 Mathenesserlaan 426a Tndelijk DiaconmenbuU Wettening Kamer 307 De Heer en Mevrouw Hoger vorst Schotel geven met groote bli lschap kennis van de geboorte van hun dochter ELLY HENRIËTTE Gouda 31 Maart 1946 ouber 5traat 74 Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon NICOLAAS Gouda 1 April 1946 C H van Hoof A van Hoot Wensveen Karnemelksloot 137 Tijdelitk dres St Joief Pavil oen Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje ANNEKE E Binnendijk A J Binnendijk Broer an Karel De la Reylaan 22 Met groote vreugde efl dankbatrheid geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Hermiena Jannette wij noemen haar HERMA A V Oudheusden K K v Oudheusden Stolk Rob Gouda 1 April 1946 Stoofsteeg la Op 11 April hopen onze geliefde Ouders H p é BOS en J M V d BOS AlbUa den dag te herdenken dat zij voor 12 s Jaar in het Huwelijk traden Hun damkbare kindere ANNIE en RlA Gouda Maart 1946 St Jobttraat 5 Breng d lente In Uw huis en laat door ons Uw kamera met vloeibaar behang volgens nieuw systeem behandelen Diverse stalen ter Inzage Niet van behang te onderscheiden en goedkoop HOFSTEDE en v EGMOND Boachweg 118 Te koop mooie 1 pers Kaflo Reenwijk Dorp D 103 Vie heeft Zondagmorgen in ét oprijlaan van Elfhoeven een Kick sfart pedail van motorfieta gevonden STEENLAND Raam M Ter ruiling aangeboden Blauw manlelpokje m 42 een half jasje voor meisje leeflijd 16 jaar Tevens meisjflsmanlellie leefiijd 8 è 9 jaar voor vloerbedekking coccsmniien Br onder no 1914 Adverienliebur Houtman B Marlensslr 6 Te huur of te koop gevraag PLASHUIS aan de Elfhoevenpl Brieven onder no 5817 burew van dit blad Heer alleen vraagt geflieyliil slaipliaii no 5506 bureau Brieven onder van dit blad TE KOOP AANGEBODEN Et v ciUik met laidiprekef f 75 G V Vlitt Vondtliti t Dtvan mtt kitcd boekenkutje MomWOM en een ipooitrein met rcill Krug l Zw t Dtclp k e m JS 3 Kiil Mooie rood aeëm lll ha rdk chel Kleiweg t Ge M itelp k e Bi 10io floed Unienw k eW kapitok bove Sociëteit Vredtbeit Kanpeertent a 5 pertonen C Rapiii GeneiteWrwl U I paar leeren laarzen maat 43 V 5 7 0 1 de Lange Weth VentewejH Zomentantel i g a n C Kotevaar TolleoMtiM 1 I Gramofoonveriterker in koffer MuM Prima Koffergramofoon m platen Mm 4p kampeert nl Kon Wilh TE KOOP GEVRAAGD Een motorwiti maat 19 inc j Wgi Brle eti pnder no 58 bureau a PERSONEEL QEVRAAtD Aankomend morgenmeiije en = j e Mevr Dtrckienva Aadel KrajerlM Nette werkiter De Graaff J fan van Henegouwen DIVERSEN Zaal Concordia Verloren Wo Md S J een brain ledere portefeuille it Eerhjke vinder wordt W eW v r j gevondene terag te b ƒ j fcioèiW RUILEN Plache tafelkleed voor kap k klooiterialontafel voor ronde é wagen Mevr v Wlnfltrd n Soph Mei e scho nen 27 of i m 39 voor meiaieuchoeaea F J t 1 I paar hooge h i l o phi dameuchoenen m 38 Sluiter St I Witte tronwlapon m voor m e teven donkerbl mantel voor lomerjapon 2 vW Brlevtn ondar no 5833 bur Nleow hnU e goed geeebikt blf menichen v groote 7rf li Brieven onder bo 5846 b Dameiachoeaea o JJl a I grootere maat ir a j j i B w gaga ftt