Groot Gouda, donderdag 4 april 1946

DE ZIEKENVOEDING Passagiersl st Nieuw Amsterdam Op ons bureau ligt ter inzage de pztssagiersli st van de Nieuw Amsta dam De l st bevat ruim 3600 namen van personen die zoowel te Singapore als te Colombo geëmbarkeerd zijn De Nieuw Amsterdam wordt 9 10 Aprilin Rotterdam verwacht i REEUWIJK Missie Fancy Fair Zondag had na dè Hoogmis in het gymnastieklokaal te Reeuwijk dorp de reeds lang te voren georganiseerde Missie Fancy Fair plaats De Fancy Fair die maar een dag duurde werd druk bezocht en vooral het rad van avontuur had druk werk De netto opbrengst is bestremd voor de Missie Openbare vergadering De Partij van den Arbeid afd Reeuwijk hield een openbare vergadering in de zaal van den heer T v Roon aan den Platte weg Spreker van dezen avond was de Heer G M Nederhorst uit Gouda die tot onderwerp had Waarom In de Partij van den Arbeid In bezettingstijd was er een groote eenheid ontstaan in den strijd tegen de Duitschers waardoor de Partij van den Arbeid is ontstaan Spreker bracht ver chillende onderwerpen in de Partij vap den Arbeid naar voren o a sociale ver aekering waarin ook de ouden van dagen een sociaal minimum wordt gewaarborgd reeds in ver gevorderd stadium is en in de nieuwe Kamer behandeld zal worden Het schandaal van HARK en Unilever ena is niet de schuld van de Regeering maar Is te wijten aan den morcelen achteruitgang van het Nederlandschc volk Spreker eindigde met erop te wijzen De bijzondere rechtsplcfing in de afgeloopen maanden afdoening De reorganisatie van het Roode Leger De automobielen en rijwielenvoorziening Vrijdag 5 April te 19 15 uur zal over den zender Hilversum 1 301 m vanwege het Rijksbureau voor Metalen n causerie worden uitgesproken over de automobielen en rijwielvoorziening van Nederland Ir F E Muller Vrijdag voor het Bijzonder Gerechtshof In de openbare zitting van het Bijzonder Gerechtshof te s Gravenhage te houden in het paleis van justitie te Rotterdam zal Vrijdag 5 April te 10 uur terecht staan Ir F E MüHer die tijden de bezetting het burgemeestersambt te Rotterdam bekleed heeft dat het niet verantwoord Is om no en afwachtende houding aui te nemen maar men moet au kiezen Verloren Voorwerpen Aangifte werd gedaan van het verliezen van een glacé handschoen door H Padtaoe Weth Venteweg H 172 Loop der Bevolking UIT DEN OMTREK Vertrokken W I v Dijk uit G 32 naar Haastrecht J de Glans uit H 217 naar Haarlem Graveiand uit K 6 naar Ouderkerk a d IJssel 1 M Makkink uit E 142 naar Alphen a d Rhijn Ingekomen t C de Bruin In H 196 uit Waddlnxveen G Vink in F 86 uit Gouda I M Ovcrdam In D 127 uit Arnhem C M Brenkman in F 35 uit Gouda J M Stok in D 26 uit Vugt Burgerlijke Stand Geboren Christine J dv H Roel en N Huisman Wilhelmina C dv W J de Wit en W d Rijk Overleden Leent je vlEs 70j echtg v M Schouten Gehuwd C Schraag 37 j en C Verseput 38 j Ondertrouwd A vd Wolf 23 j te Gouda en N Blankers 24 j te Reeuwijk Ingeschreven vonnis van de Rechtbank tt den Haag echtscheiding tussschen H vd Laan en Krijna vd Laan belden te Bodegraven WADDINXVEEN Tot 4 jaar werkinrichting veroordeeld De 19 jarige schipper L Hofstede alhier die 4 Jaar geleden een ondergedoken S S man aan de Duitschers had verraden werd gisteren veroordeeld tot 4 jaar door te brengen in een rijkswerkinrichting met aftrek van den tijd in bewaring doorgebracht en ontzetting uit de b lde kiesrechten Tegen hem was twee jaar rijkswerkinrichting geëlscht Op een persconferentie heeft Mr B I A A ter Veer directeur generaal voor de bijzondere rechtspleging gisteren een inleiding gehouden over hetgeen in de afgeloopen maanden gedaan is door het directoraat generaal voor bijrondere rechtspleging in zijn uiteenzetting noemdeMr ter Veer het probleem der politieke delinquenten zeer gecompliceerd en welhaast niet op te lossen Er zijn na de bevrijding meer dan honderdduizend personen gearresteerd Het is duidelijk dat het uitzoeken van hetgeen deze menschen op hun geweten hebberf en de berechting mede als gevolg van het volkomen ontbreken van het noodzakelijke materiaal en het groote tekort aan geschoold personeel moeilijkheden heeft geschapen die sijnm niet te overwinnen waren Mr ter Veer zeide dat ef van alle zijden een felle critiek is geleverd op hetgeen eerst door heUM G en later door het directoraat generaal ter oplossing van de moeilijkheden is gedaan Ik ben een Groninger en heb een stijve kop aldus de directeur generaal en heb daarom de critiek over en langs mij heen laten gaan en rustig mijn weg vervolgd Voor opbouwende critiek ben ik altijd vatbaar niet voor BINNENLAND Verklaring van Min Lieftinck over Staatsschuld In zijn memorie van antwoord naar aanleiding van de nota betreffende de toestand van s Rijks financiën zeide Minister Lieftinck o a Hoewel toegegeven moet worden dat de zgn onzichtbare staatsschuld een zeer hoog bedrag vertegenwoordigt kan de Mmister toch niet accoord gaan met de in het voorloopig verslag tot uiting gebrachte meening dat het bedrag daarvan op 30 juni 45 op rond 10 milliard gul eh zou moeten worden gesteld Volgens de hem ten dienste staande gegevens moet de totale staatsschuld per 31 Dec 1945 op rond 23 milliard worden becijferd Zekerheidsstelling belastingen en inschrijvingen op het Grootboek N W S 1946 Verschillende landbouwers en tuinders waren zeer gedupeerd daar het tot nog toe niet mogelijk bleek dat de zekerheidsstellingen betaald konden worden met de inschrijvingen op de Grootboekschuld 1946 Een en ander werd door de Belastingcommissie van iemand meent dat hij het beter kan doen sta ik hem gaarne mijn Tjlaats af Mr R Prins plaatsvervangend directeur generaal en hoofd van de afdeeling juridische zaken vertelde het een en ander over de voorwaardelijke biiiten vervolging stelling dat een on derwerp is dat reeds veel stof heeft doen opwaaien Er zijn óp het oogenblik ongeveer 200 000 dossiers en ongeveer 78 400 gedetineerden 90 000 dossiers zijn afgehandeld Het is duidelijk dat wanneer al deze zaken door tribunalen en bijzondere gerechtshoven moesten worden behandeld er voor de Stichting voor den Landbouw na i jispiaatste opmerkingen en wanneerder onderzocht terwijl ook van de t A t u 1 0 + ho+or tan zijde van één der Landbouwboekhoudbureaux in deze reeds stappen waren ondernomen Thans is aan de Belastingcommissie der Stichting medegedeeld dat de inschrijvingen in het Grootboek 1946 wel aangewend kunnen worden tot betaling van ziekerheidsstellingen Belanghebbenden kunnen zich onder overlegging van het bewijs van hun inschrijving in het Grootboek 46 wenden tot den Ontvanger der Belastingen Goeden Vrijdag wordt doorgewerkt De minister president heeft besloten dat op Goeden Vrijdag a s op èille Departementen van Algemeen Bestuur als op epn gewonen werkdag zal worden gewerkt Hr Ms Onderzeeboot O 24 te Rotterdam Hr Ms onderzeeboot O 24 zal Maandag 8 April a s te Rotterdam aankomen Het schip dat aan de Parkkade zal afmeren keert uit Indië terug na een afwezigheid van zes jaar uit het vaderland Ter verwelkoming zal aanwezig zijn de Commandant Zeemacht Nederland Vice Admiraal G W Stoeve een detachement matrozen en de marinierskapel der Koninklijke Marine zullen aan de ontvangst luister bijzetten JVanstellingsvergunning Personeel Bouwnijvertieid Het is gebleken dat in de kringen van de bouwnijverheid nog niet voldoende algemeen bekend is dat voor de aansteiling van personeel een vergunning vereischt is De aandacht van werkgevers in die bedrijfstak wordt daarom gevestigd op de beschikking van den Minister van Sociale Zaken van 17 Dec 1945 Deze beschikking bepaalt dat voor de aanstelling van personeel in de bouwnijverheid een vergunning is vereischt van den Directeur van het G A B waaronder de werl gemeente ressorteert Op deze beschikking zijn de strafbepalingen van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 maximum 2 maanden hechtenis of f 1000 boete van toepassing ALGEMEENE VERGADERING VECO Dezer dagen werd te Den Haag een Algemeene Vetgadering gehouden van de VECO gevestigd te Groningen Zooais rtien weet is de VECO de centrale organisatie van op coöperatieve grondslag werkende afzetorganisaties voor zaaizaad en pootgoed Het doel is de belangen van de aangeslotenen te behartigen Ofschoon de VECO eerst in September 1940 is opgericht en als gevolg van de tijdens de bezetting in het leven geroepen organisatie van het bedrijfsleven in vakgroepen enz tot dusverre nog slechts een geringe activiteit heeft kunnen ontplooien is thans een 25 tal organisaties als lid aangesloten die zich hetzij als hoofd heteij als nevenbedrijf toeleggen op de afzet van zaaizaad en pootgoed Met nadruk werd door de vergadering vastgesteld dat van de zijde van de VECO er bij de autoriteiten op zal moeten worden aangedrongen dat de coöperaties in st t gesteld zullen loopig g£en uitzicht od was De procureur fiscaaf bijgestaan door de advocaten fiscaal en officieren fiscaal heeft volgens het besluit politieke delinquenten 1945 het recht verkregen verdachten voorwaardelijk buiten vervolging te stellen hetgeen geschiedt wanneer aangenomen mag worden dat de straf die zal worden opgelegd niet uitgaat boven den tijd reeds in een kamp doorgebracht Onderstaand artikel ontnomen aan het Fransche weekblad Bref verdient in verband met de oprichting van een nieuwe internationale Generale Staf de belangstelling van onze lezers Sedert December 1945 blijven de vensters op de derde étage van het huis in de sdvijenkastraat 48 te Moscou bijna de geheele nacht verlicht Een heer van middelmatige lengte met een onmiskenbare neiging tot corpulentie met grijze oogen en afgemeten in zijn doen en laten brengt hier 14 urfn per dag door temidden van zijn dossiers kaarten en statistieken terwijl hij heel dikwijls bezoekers in uniform ontvangt Deze heer heet Generaal Antonow Hij is de chef van de Generale Staf Van het Roode Leger Antonow verlaat zijn bureau alleen om vlug enkele uren te slapen De maaltijden worden hem uit therrao sflesschen op zijn schrijftafel geserveerd Nu en dan verdwijnt hij in de groene salon die niet ver van zijn eigen bureau gelegen ligt waar de oneindig lage en geheime conferenties worden gehouden en waar Stalin gedurende den slag bij Stalingrad met zijn maarschalken en generaals krijgsraad hield Om den anderen dag echter begeeft Antonow zich naar het Kremlin om een commissie van 22 leden zijn rapport over de reorganisatie van het Roode Leger voor te leggen Het besluit tot die reorganisatie van het leger werd op 17 October 1945 genomen en wel door den Raad der Volkscommissarissen welke den Chef van de Generale Staf den opdracht gaven het Roode Leger op grond van tijdens den oorlog opgedane ervaringen om te vormen Het Oppercommando van het Roode Leger had in den tijd van 1941 1945 een gigantisch nauwkeurig in elkaar gezet instrument vernietigd De Duitsche weermacht zonder dat eigenlijk precies verklaard kon worden hoezoo en waarmede de Russen de Duitschers de baas waren Het gaat er nu juist In de laatste maanden worden herhaaldelijk klachten geuit met betrekking tot de ziekenvoeding In het buzonder betreffen deze klac hten de rantsoenen voor lijders aan suikerziekte Sedert de bevrijding zijn de ziekenrantsoenen herhaaldelijk opnieuw bezien door eeq commissie van deskundigen Het laatst in begin Maart van dit jaar De conclusie van deze onderzoekingen is dat de toewijzingen vervat in de thans geldende regeling van de distributie van ziekenvoeding alleszins voldoende zijn De bewering welke hier en daar wordt geuit dat de extra rantsoenen voor diabetici lager zouden zijn dan tijdens de bezetting is in haar strekking onjuist De oorzaak van deze bewering is gelegen in het feit dat bij de beoordeeling van de grootte van het ziekenrantsoen geen rekening wordt gehouden met de omstandigheid dajt de rantsoenen voor gezonden zijn verhoogd De toewijzing ten behoeve van bepaalde groepen van zieken omvat de maximale hoeveelheden met inbegrip van het burgerrantsoen welke per week kunnen worden toegestaan Tijdens de laatste jaren van de Duitsche bezetting waren de burgerrantsoenen abnormaal laag terwijl de ziekenrantsoenen tot 1 Sept 1944 steeds op het oorspronkelijke niveau gehandhaafd konden blijven Hierdoor was het verschil tusschen de ziekentoewijzing en het burgerrantsoen destijds zeer groot terwijl thans nu de burgerrantsoenen aanmerkelijk gestegen zijn dit verschil weer kleiner geworden is Het gevolg hiervan is dat de ex tra rantsoenen welke aan de zieken boven het burgerrantsoen verstrekt worden momenteel kleiner kunnen zijn dan die welke tijdens de worden de van de leden ontvangen producten zelf af te zetten Gebleken is dat ook in de kringen van coöperaties die bij een centrale organisatie op het gebied van de aanen verkoop van landbouwproducten en benoodigdheden zijn aangesloten belangstelling bestaat om tot de VECO toe te treden Na overleg met de betreffende centrales is besloten dergelijke coöperaties als lid toe te laten Tevens wordt overwogen om t z f de statuten in die zin te wijzigen dat ook organisaties die uitsluitend zaaizaad en pootgoed aankoopen als lid zullen kunnen toetreden aangezien ook hieraan in de praktijk behoefte wordt gevoeld om de redenen zoo mogelijk met mathematische nauwkeurigheid vast te stellen teneinde deze wetenschap op de krijgs academies en in de technische hoogescholen aan te wenden De president van de uit 22 leden bestaande commissie Lazar Kagano witsch is Volkscommissaris voor de zware industrie Dit Ministerie omvat 6 onder commissarissen met ieder een Volkscommissaris aan het hoofd alsmede drie sectie chefs van de Generale Staf zes experts en zes wetenschappelijke raadgevers Zoodra Anto B0w telkens een gedeelte van zijn re organisatieplan heeft afgesloten gaat dit via de sluizen van den Raad van 22 naar een nieuwe Commissie bestaande uit een aantal in den oorlog uitstekend beiiroefde vakmenschen Wanneer deze commissie in de kleine conferen tiezaal van het SoVnarkom in het Kremlin t de zoogenaamde vierhoekige zaal bijeenkomt dan zijn hier meer krijgshelden beloond met de hoogste dapperheidsonderscheidingen tezamen dan bij welke alidere gelegenheid ook in Europa Amerika of Azië De ruige stem van Maarschalk Worochilow die in 194 1 Leningrad redde klinkt dikwijls bi Ueze conferenties op Ondanks zijn 56 jaar is Woroschilow nog steeds heell agressief bewegelijk en impulsief Hem staat gewoonlijk een reus terzijde met gladgeschoren schedel en Mongoolsche gelaatstrekken Het is Simeon Timoschenko in 1942 ongetwijfeld de meest populaire Russische veldheer die met de Orde der Overwinning werd gedecoreerd en nu in den laatsten tijd veelvuldig het Jand rondreist Hij moet zich bezig houden met het toezicht op het Kader Nog andere bekende figuren ziften aan den conferentietafel Daar zijn b v de beide eeuwige rivalen Schukow en Wassiljewski twee autoritaire heeren Schukow die als diplomaat generaal in Berlijn zelfs heeft leeren glimlachen mag momenteel als de best bekendstaande Russische militair gelden Wassiljeivski oefent ad interim het ambt uit van Chef van het Oppei Duitsche bezetting gegeven werden Het extra ziekenrantsoen wordt dus wel kleiner doch het volledige ziekenrantsoen blijft gelijk DE DEELNEMING AAN PE UTRECHTSCHE JAARBEURS Aan een gisterenmidda g gehouden bescoüwing door den heer Mr j Milius directeur der Kon Ned jaarbeurs voor een groot aantal vertegenwoordigers van de buitenlandsche en Nederlandsche pers ontleenen wij dat nagenoeg zonder eenige propaganda uitsluitend op de berichten in de pers verschenen omtrent het voornemen tot het h ouden der jaarbeurs ruim 2000 aanvragen waren binnengekomen Na een aanmerkelijke uitbreiding van de expositieruimte waarbij vele moeilijkheden te overwinnen waren moesten nog 500 aanvragers worden afgewezen In tegejistelling tot vorige beurzen is er thans een strikte groepsindeeling ingevoerd welke nauwkeurig gehandhaafd wordt daardoor wordt een snel en doelmatig orienteeren en zakendoen ter beurze bevorderd Overstelpend bezoek aan de Jaarbeurs Gedurende de eerste twee dagen van de Jaarbeurs zijn alleen al aan de loketten van de beurs 40 000 dagkaarten verkocht Hierin zijn dus niet begrepen de kaarten die door bemiddeling van de spoorwegen zijn verkocht Een en ander beteekent een bezoek dat vijfmaal zoo groot is als het normale voor den oorlog Repatrieerenden worden doorgelicht Teneinde een zoo goed mogelijk overzicht te krijgen van den gezondheidstoestand der repatrieerenden uit Nederlandsch Indië worden momeiteel in het kleedingcentrum van den Dienst der Repatrieering Ataka bij Suez een 34al röntgendoorlichtings apparaten opgesteld Alle repatrieerenden zullen daar worden doorgelicht terwijl op hun identiteitskaart de medische aanteekening zal worden geplaatst De medische adviseur v d Dienst der Repatrieering dr Coebergh die zoo juist uit Suez is teruggekeerd verklaarde gunstige resultaten van dezen maatr egel te verwachten commando van het Leger en beschikt over uitstekende relaties met de bur van Molotow Naast deze voorgangers van de groote commissie zijn er nog de generaals Konjew Woronow Chef van de Russische Artillerie en Nowi kow Opperbevejhebber van het Rus sis che Jachtluchtwapen te noemen Al deze kopstukken zijn thans nog jonger dan de meest bekende Duitsche generaals bij het begin van den oorlog waren Zij moeten hun oordeel uitspreken over het Plan Antonow dat in bizonderheden het volgende beoogt Een staand leger van 4 2 i Hoen man voor bezettings en verdedigingsdoeleinden De opleiding van een specialesectie die zich met de mogelijkhedenvan een atoom oorlog moet bezig houden en wier Chef bijgestaan zal worden door den beroemden wetenschap pelijken Professor Kapita Versterking der gemotoriseerdeartillerie Reorganisatie van t jachtvlieg wezen door het luchtwapen te vermeerderen met raketvliegtuigen Opleiding van autonome nationale legers in Armenië Aserbeidzjan Tadzjikistan en Karelie Reorganisatie van het Bureauvoor buitenlandsche betrekkingen mde Generale Staf Uitijreiding van de Academie van de Generale Staf Wij mogen onze lezers er op attent maken dat het weekblad ref eep imitatie van het beroemde Ame rikaansche weekblad Time T j verantwoordelijkheid voor de juistheia van dit Reorganisatieplan op zitn heeft te nemen Het spijt ons met i de gelegenheid te zijn om mede te deelen uit welke bron deze ongetwijfeld strengvertrouwelijke berichten den hoofdredacteur van Bref monsieur Pierre Bourdan die als vri e Fransche radio stem uit Londen öe roemd werd en thans Depute des y partements Creuse is hebben bereiKi