Groot Gouda, donderdag 4 april 1946

Amerikaansche nota aan Joego Slavië De Amer regeering heeft aan de Joego Slavische Regeermg verzocht leden van het Amerikaansche leger toe te staan te getuigen in het proces tegen Mikhailowitsch De Joego Slavische minister van Binnenl Zaken deelt mede dat Mikhailowitsch die leider was van de Rechtsche Chetnik guerilla strijders en Minister van Oorlog tijdens de beginperiode van de Joego Slavische Regeering in ballingschap 13 Maart j l gevangen werd genomen De Ameri kaansche nota aan de Joego Slavische Regeering zegt dat leden van het Amerikaansche leger die als gealii eerde verbinding fungeerden aan het Hoofdkwartier van Generaal Mikhailowitsch gedurende de grootste pe riode van zijn militaire activiteit verbonden waren Veel Amerikaansch luchtvaartpersoneel is gered en naar de geallieerde linies teruggevoerd dpor de onverschrokken pogingen van Mikhailowitsch strijdkrachten De aanstaande voedselconferentie Jn Washington Op 25 Mei a s zal te Washington een conferentie van de Voedsel en Landbouworganisatie van de U N O aanvangen om de dringende voedsel problemen te bespreken en de maatregelen te cobrdineeren om in de voedselbehoeften in den winter 1946 1947 en in hd daaropvolgende jaar te voorzien Hieraan zal worden deelgenomen door vertegenwoordigers van de UNRRA van den gecombi neerden Voedselraad en van andere Internationale organisaties op het gebied van de voedselvoorziening alsmede door verantwoordelijke ministers speciaal uit de landen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren Partijnieuws uit Duitschland Volgens Duitsche bronnen hebben Duitschers i h Rijnl n nieuwe Partij f esticht welke de Britsche Dominion tatus voor het gebied wenscht Sedert de laatste rantsoenverminderingpn is het ledental toegenomen Het Centrale comité van de Duitsche Socialistische Partij dat in de Russische zone gevestigd is heeft besloten dat de functionnarissen welke zich blijven verzetten tegen een fusie met de Communisten van hun posten ontheven zullen worden Zij baseeren hun houding op hef fdt dat het plebisciet dat Zondag in de niet door de Russen bezette gedeelten van Beriijn is gehouden heeft aangetoond dat minder dan 1 3 deel van de leden van de Partij tegen de fusie bezwaar maakt NIEUWS IN HET KORT De Zwitsersche minister van Buitenlandsche Zaken Petit Pierre heeftvoor het parlement verklaard dat deZwitsersche regeering de toetredingtot de V N ernstig m overwe ngzou nemen Zij kan hiertoe sleehtsbesluiten indien het InternationaleStatuut inzake de Zwitsersche neutraliteit door de V N erkend wordt De voormalige bevelhebber van hetSowjetRussische garnizoen van Bornholm geHeraalmajoor Jakouchof isvoor een bezoek van 2 dagen als gastvan de Deensche regeering in Kopenhagen aangekomen De tjveewekelijksche luchtdieasf tusschen Cairo en Washingtpn zal 4 April beginnem De route zal in uur afgelegd worden Tusschenlaod gen zullen in Italië Frankrijk en land geschieden Paul Baudouin de Fransche ministep van Buitenlandsche Zaken in het kabinet van Laval in 1940 is gearre teerd aan de Spaansch Fransche rei bij een poging deze grens over t steken Onderzoekers van het Amerikaansche Departement van Landbouw hebben in de jungle van de boven An zone 100 verschillende rubberboomsoorten aangetroffen die een veel grootere productiviteit bezitten en grootere weerstand tegen plantenziekten Stokken hiervan zullen in de proeftuinen in Peru Brazilië Costa Rica en Colombia onderzocht worden 1 hnkiininil Kmteorliiiliinili gevraagd p klein fabriekskantoor Óf Boekhouder te van Magazijnbediende Brieven onder no 2005 Adv Bur Houtman Burg Martensstraat 6 Te koop Tafelboormachina 10 mm Boortol 6 mm Petroleumkachel Fa GEBR MELKERT Graaf v Blotistraat 24a douda Juffrouw gevraagd voor Kantoor en Winkel Kunnende typen Leeftijd 1720 jaar Drukkerij en Kantoorboekhandel P A Schouten Kleiweg 63 Gouda Gevraagd een WERKSTER om driemaal per week een kantoor schoon te houden Brieven onder no 5835 bureau van dit blad Te huur gevraagd voor de maand Augustus niskiisji li wNiteliil Tevens te koop gevraagd flinlte leilboet prijiopgaaf onder no 5912 bureau van dit blad Onze Zoon en Broertje BERT werd 3 April geboren A C CATTEL i CATTEL Zevtrboom Gouda Gansstraat 2i T4 kli k Dlaconesacnhuia De W k Tot onze diepe droefheid aan de Hcere heden tot Zich tia een langdurig doch gediHdig gedragen I den onze Innig fellefde Vr uw £ ochter Zuster Behnwdzuiter en Tante Jobansi nkeleobcrg op éen leeftijd van 37 jaar Uit aller naarrit G KOOYMAN Gouda 3 April 1946 Nieuwe Haven 157a Tljdel k adrea Nieuwe Haven 9 Ctest bloemen Geen bezoek U W 17 028 De teraardebestelllng zal D V plaats hebben op Zaterdag 6 April 1 45 uur op de Algem Begraafpl te Gouda Vertrek van Nieuwe Haven 49 plm 1 u Schouwburg Bioscoop GOUDA BOELEKADE Vanaf Vrijdag tm Dinsdag Conradt Veith a 5 DE ZWARTE SPION met Valerie Hobson en Sebastian Shaw Intrige en iplonnage List tegen list in den geheimen dienst Onvermijdelijke do d bij mislukking Een film spannend sensationeel boeiend van begin tot eind Toegang boTen 18 aar Aanvang der vborstellingen t Vrijdagavond 7 u en 9 15 u Overige dagen 3 uur 7 uur en 9 19 uur Zondag 4 voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Verwacht binnenkort de id d mwnv r nieuwste film van GEOhCïc VOHMBY Zet m op Gearge Bij Bdnkinatellmg te Gouda kunnen onmiddelink een ASSISTENT KASSIER en een TYPISTE geplaatst worden Beiden met administratieve kennis Goed loon Uitstekende vooruitzichten bij gebleken geschiktheid Brieven oader no 1992 Adv Bur Houtman Burg Martensstraaf6 E D STAUDT Deparalie inrichiing voor alle syslemen Kantoormachines REPARATIES VLUG EN BILLIJK Revisetren Rebuilden ONDERHOUDS ABONNEMENTEfN Telefoon 8598 WesthaYcn 16 HYPOTHEEK gevraagd op zalcenpand 10 000 a 12 000 gld Ie Hypotheek tegen bill ke rente Brieven on er so 2004 Advertentie Bareau Hoatmao Burgen MartenistriBt 6 REUNIE BIOSCOOP THEATER Directie T v d Toorca Gouda Vanaf VRIJDAG 5 APRIL tm WOENSDAG 10 APRIL 194é Middag en avpndimorstellingen Een zeldzaam prachtig filmwerk MARLENE DIETRICH in en Robert Donat Een onvergetelyk meesterwerk Groatsch Hevig emotioneel Ontroerend il Vooraf De nienwste acttialiteiten Ie vertooning Gouda TOEGANG BOVEN 18 JAA Aanvangdagelijks behalve Donderdag 3 u 7 u 9 15 u Vr dag 7 u en 9 15 u 2 ndag 3 o 5 u 7 u en 9 15 uur Piaatibeiprekcn dageiijki If ntu voor den aanvang Niet per telefaon Bczoilitribnilea Gouda kunnen Kbrlftétijk plaalien bestellen aan de Directie en dan brengen wij een grootsche verrassing Vclft aaadachtlg onze nadere oankoadigingea I 1 Groote verzekerings Mij vraagt voor Gouda en Omstr ACTIEVE Verle enwoordi ers Bij gebleken gesciiiktheid levenspositie Br ondcfr no 5936 bur v d bl GEVRAAGD Schilders Halfwas Schilders en Leerlïng Schilders Fa Gebr van der Bijl Eerste iCade 69 2aa iuiU onbAOH CH Heerlijk geparfumeerde EAU DE COLOGNE NAGELLAK en BDILLANTINE Kapper VAN KOOI Dames en Heeren Salons KARNBMBLKSLOOT 2 Telefoon 37C3 B m 2 uur HEROPEMING van onxca winkel KORTE TIENDEWEG 1 Ta 8 A ewaii Kantoorboek en Kantoormacbinehandcl Vulpenhuis Drukkerij Gevraagd ntt R K Meisje voor dag of dag en aacht Mevr SONTROP THOLENS Wijdstraat 9 Wil wil ernaarR dam Adressen aan Pa Mulder 6 Zoon Parklaan Boskoop Voor zoo spoedig mogelijk gevr 3419�3 voor dag af dag en nacht Hulp van werkster aanwezig BOKHOVEN v Itersanlaan 19 Tt koop BudiGliuonPKliiiii Fabriclumodel Te bevragen Pavla Keittrstraat 70a irft € T KOOPT V BIJ G ▼ d HONDEL Walestrast 17 CV TONGÏBLOO KI Greenendaal 4 G JANSSEN Nieuwe Haven 324 C VBRDOÜW Tnlnatrmat il B J BOER Heerenstraat 81 J SCHOONDERWOERD i y Conrt Haygenastraat 133 Sjaatusaa c 3 a Jc Joop van Bergen s Dansorkest Rotterdam speelt Zondagavond in DANCING POSTHUIS té Moordrecht THALIA THEATER Vanaf Vrijdag 5 Apr tot en met Woensdag 10 Apr Een uniek en mtesterlijke Fransche film creatie J 4 Vlwiane Itomance Johne Lo lgc Dali BLANKE SLAVIN Een door den meesterlijken Regissemr G W PAEST grootsch uitgestippeld filmwerk waarin U behagen zolt heppen en in de hoofdrol de fascinetrende versAijning Ar parisienne VIVIANE ROMANCE dlr wederom een overtuigende creatie geeft Toegang boven 18 Jnnr Middag en vnndvoaritelliago Aanv der voorst Vrijdag 7 u 9 15 u Zaterd 3 u 7 u 9 15 u ZondsO 3u 5u 7u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u 9 15 u Woe dag 7u en 9 15 u PUntibeaprcken dringend nubevolcn I uur oor ledere voortielling Tele oader no 2230 ullilnitcnd van Vmorgeni 10 12 nur behalve Zoadaj KLEIWEG 103 TELEFOON 2230 GOUDA jliirm M n