Groot Gouda, vrijdag 5 april 1946

P QROOT GOUDA m ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREXEN VRIJDAG 5 APRIL 1946 NUMMER 197 Jaarvergadering C J p V Daniël De C J M V Daniël hield Woensdagavond zijn eerste jaarvergadering na den oorlog Pe voorzitter de heer Teckens riep In zijn inleiding allen aanwezigen in het bljronder de verschillende predikanten een hartelijk welkom toè terwijl later op den avond burgemeester K F O anes deze vergadering met een bezoek vereerde Het hoogtepunt van het geestelijk gedeelte was wel de toespraak van den heer Cordcau uit Bussum over het onderwerp Opbouw en Uitbouw waarvan de kern was dat na de periode van afbraak vernietiging en van dood met welke symptomen de Jeugd de laatste jaren la omringt we nu alle krachten ten goede moeten moblliseeren om deze generatie uit de duisternis naar het licht é leiden en zoo te komta tot Op en Uitbouw ia dea warea zla des woords Verder werd deze avoad nog gevuld met eenlge nummers op viool en trompet op de piano begeleid door den heer Brunink Verder een praatje op de brug door Potutt en twee door eigen krachten opgevoerde toneelstukjes waarvan het tweede Kolen vuuri bijzondere aandacht verdiende daar dit perfect werd opgevoerd Na eea eenvoudig fableau werd deze avond waarvan zeer zeker een go dc propaganda Is uitgegaan beëindigd Br komt ciccns Blijkens een medcdeeling van B en W is aan de Directie van het Circus van Bever toestemming verleend van 24 t m 31 Mei a s op te treden Beroep aangenamen Dr C Steenblok van Rotterdam heeft beroei aangenomen naar de Gereformeerde Gemeente Spoorlaan alhier NoU komt nog niet voor In oils blad van Woensdag 3 April is door een onvolledige inlichting een fout geslopen In het artikel Hij viel stond vermeld dat Noll binnenkort voor het Bijz Gerechtshof te den Haag zou moeten voorkomen ter berechting van de door hem Üjdens de bezetting uitgeoefende verraderspraktijken By nadere informatie is gebleken dat hij voorloopig echter aog niet zal voorkomen Een aanvoerder fn het Ck llege van Vertrouwensman nen dat tijdens de bezetting regelmatig langs geheime weg namensanderen optrad nam Willem Drees een zeer vooraanstaande plaats in InMei 1945 kreeg hij met Prof ScherI merhom opdracht het nieuwe kabinet tot herstel en vernieuwing te formeren Hij is thans Min V Sociale Zaken Heden is hij door de Partij van de Arbeid nummer 1 op de candidatenlijst voor de nieuwe Kamergeplaatst Willem Drees werd op 5 Juli 1886 in Amsterdam W Drees geboren Hij be zocht de Openb Handelsschool in die sud werkte eerst als bankbediende daarna van 1907 1919 als stenograaf in de Tweede Kamer Hij was raadslid in den Haag lid van de Prov Stoten van Z Holland wethouder van den Haag Tweede Kamer lid voorz van de Kamer Raads en Statenfracties van de toenmalige S D A P en thans partijbestuurder van de nieuwe Partij van de Arbeid De Duitsers sloten hem n iaar in het concentratiekamp Buchenwald op In Mei 1942 werd hij gijzelaar Het vaderland mag terecht hopen dat deze Waarliik grote Nederlander nog vele jaren in het belang van alle volksgroepen werkzaam zal zijn PItEDIKBBURTBN Zmdag 7 April 194 € Ncderl Hervormde Kerk St Janskerk 10 onr m tm Ds C A Korevaar 5 o n a Ds Gcrh Huls Westerkerk v a leuur Di S F H J Bcrkelbach v d Spreln el Jcugddicast 5 uur aam Ds E V J Japchea vaa Waarder Vereealglag vaa Vrijz Hervoraidea Klclac Kerk Pefcrstr 128 10 3t uur v ai Ds G Westmljse van R dam Onderw Huwehjksnood en H lqksgeluk Ex 25 40 Vrijz Jeuqdkerk Kelzerstraat 2 7 nor n m Mej Ds C P Thomsen Ned Herv Ver Calviin Woensdag 10 April 7 30 uur a m Os J v Dijk van Moaster Remanstr Geref Gemeente 10 30 ntir v m Ds W F Zuurdeeg vaa Utrecht Evaag Luthersche Kerk ld uur v ia Dr J Rlemens van Leiden Oud KathoUeke Kerk 10 30 en 6 nor Pastoor Glskes Gcreform Kerk 10 u vm en 5 u nmi Ds J P C ten Brink Bedlening H Avondmaal Geref Zondagschool Jozef Groea van Prlnstererschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 jaar Van kwart over 3 tot kwart over 4 Gereform Kerk art 3J 8 30 u vm in de Chr Ger kerk en 4 uur nam In de Rem kerk Ds G Koeliekoop Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uurleesdlenst ff Donderdag 7 uur Dr H Ligtenberg van Vlaardingen Christelijk Gereform Kerk 10 ea 5 nor Ds A Dubois Nederl Gereform Gem Turfcnarkt 54 1 ea 5 uur Ds Joh van Welzea I Vrije Evang gem geb Zeogestr 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n i I Ds G v Bruggen van Heerde 5 uur Voorbereiding conferentie Zangkoor 9 10 en 11 April 3 daagsche csmferentle Middagdiensten om 3 u Txagestraat 38 Avonddiensten om 7 30 fii kleine kerk Peperstraat Lcfsr des Heils 10 u HeiUglngsdleaat 3 30 uur aam N Markt apeal sameak 7 30 uur am Gr Verl samenk Lcidcra Leiders Majoor en Mevrouw H Wela HAASTRECHT Groep oadere lidmaten in de Ned Öery Kerk Op de 2e bijeenkomst in de Kleine Kerk van Vrijdag 29 Maart j l heeft den heer v d Giesen Dir van het Rott Weeshuis geëvacueerd te Moordrecht een Inleiding gehouden over Moeilijke ouders en opvoedbare kinderen Om de inleiding door den heer v d Giesen gegeven volgt hieronder eea kort overzicht Moeilijke ouders vergeten dat li zelf jong zijn geweast en willen htm kinderen dikwijls dezelfde kant uit dwingen die zijzelf zijn gegaan Er wordt vergeten dat ook zij opgroeien tot menschen en soms jong crltisch tegenover ouderen en ouders kunnen staan Opvoeding moet gebeuren In een sfeer van vertrouwen men moet zorgen de arbeid zoo in te deelen dat er s avonds tijd is voor de kinderen Met nadruk moet gezegd worden dat men eerlijk op alle vragen van de kinderen moet antwoorden en ef zich niet met een dooddoener af moet maken Voo al op dit terrein is eerlijke voorlichting noodzakelijk Pas vooral op dat zij het niet van anderen hooren wat dan dikwijls op een gemecne wijze geschied Praat met hen over de keuze van vrienden en vriendinnen Een gezellig ouderlijk huls is wat de jongens en meisjes naar huls doen verlangen en niet naar een dansclub en bioscoop Hr V d Giesen wees in dit verband ook op de gestichts kinderen die dit alles zoo missen Ook hierin hebben wij als Christenen een taak om die jongens en meisjes in onze hulselijken kring op te nemen G B B De G B B maakt bekend dat het Bureau voor Arbeidsrecht voortaan zitting houdt lederen Vrijdagavond van 7 30 tot 8 30 uur in het gebouw van het Gew Arb Bureau Turfmarkt Neemt hier goede nota van Kocmpoelan te Gouda Het District Gouda van de Ned Pad vindersVer houdt Zaterdag 6 April onder leiding van denDistrlctsCommiss en heer P J A Bljlo een Koempoelan Sleze bijeenkomst wordt gehouden tn het Veemarkt Restaurant Dr C Helbers zal o a cc causerie houdca over OndGouda Geen Pech gekad Om de uitvoering van De Goudsbloem bij te wonen was S met een auto naar de Schouwburg gereden en had dit kostbare vervoermiddel geparkeerd in de tuin van de Sociëteit Toen S na de voor stelling weer huiswaarts wilde keeren kon hij zijn auto tot zijn groote schrik niet mefr terugvinden De auto is echter ia de C Huyghensstr teruggevonden S heeft dus niet over ongeluk te klagen gehad C J B Agenda Voor de trekvogels t Zaterdagmiddag 6 April 3 uur Spel spprt en volksdansmiddag Wc gaan nog enkfcle nieuwe dansen en speten leeren voor het Vrlendschapsfeest Wie heeft er een bal Zondagmorgen 7 April leekenspelrepetitie in school 1 9 30 uur Volksdansgtoepje 10 30 uur De leel enspelers Voor de roode wachten Kern De FUereflulters Kernavpnd bij Mien Gardenier IJssellaan 205 Kern De Feniks Voordrachtsavond door en ten huize van Martin Veerman Joubertstraat 90 Voor het kader Het afnemen van de proef de nieuwe kaderleden De anderen gaan naar de leekenspelrepetitle in school 1 Informatieadressen Han Sanders 2e Hier V Alphenstraat 7 Annle Wannet Boelekade 199 na 6 ur Schoolvereeniging voor Bqzonder Neutraal Onderwas In de laatstelijk gehouden ledenveraaderlng van de Schoolvereeniging voor Bijzonder Neutraal Onderwijs v Gouda en Omstreken werd het bestuur als volgt samengesteld W van Wijnen voorz G M Ardon secretaris P de Mol penningmeester G W Stadaspaarbank en Stortingsdicnst Ia de maand Maart ingelegd bij Ingelegd in 7 3 posten f 274 881 68 Terugbet in 1781 posten lJ 2h2l Meer terupbet dan ingelegd f 125 671 13 Saldo per 1 Maart 1946 £ 3 20900 1 Saldo ultimo Maart 1946 f3 195 229 51 Ultimo Maart 1946 Spaarboekjes in omloop Rekeninghouders Nederl Herv Kerk 10 uur Ds W de Voofd van der Straataai Ned Herv Geref Ev 9 30 n v m de heer Mouw Gouderak 6 30 utur Bv G de Pater Geref Kerk 9 3i ca 6 30 ji Da G Visser Dakters en ApathekersdUeAat De Zaadaf dienst wordt waarfcaamn door Dr J G W F Bik Bleekersalatel 55 ea Dr P de Baer Jr Gouwe 115 Uca felleve boodschappen af te geven des orgeas voar 10 uur Apatkekersdieast Apotheek G A Dee Westhaven H HAASTRECHT OUDEWATM EN POLSBROK De dekterdleast voor de gemeeatea Haastrecht Oudewater en PoUbraek wordt vaa Zaterdag 6 AprU 12 aar tat Maandag 8 April tmorgeas 8 nar waargenomen door Dr T Bonga te Haastrecht Tel K 1821 3 Jubilaresse Morgen Zaterdag 6 Aprlll gedenkt mej A Middelweerd den dag waarop zij voor 2S jaar als werkster bij de N V Koch en Knuttel In dienst trad SPORTNIEUWS Voetbal PROGRAMMA G V B VOOR ZONDAG 7 APRIL 194 Ie klasse A VEP 1 Gouda 4 2 30 uur UNIO 1 Haastrecht 2 2 30 uur DONK 2 Moercapelle 1 2 30 uur ON A 4 Waddinxveen 2 Ie kl B Zwervers 2 GrootAm mers 1 Olympia S rrOöudetak 2 11 uur Moordrecht 2 GSV 3 Nieuwerkerk 1 Lekkerkerk 3 2e kl A Bergambacht 2 DONK 3 Gouda 5 Amm SV 2 11 uur Oude i 5823 2658 8481 Ultimo Febr 1946 Spaarboekjes In omloop Rekeaingbouders 5804 2652 8456 25 Meer AD ASTRA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzi l Gouda STADSNIEUWS Aaavallingsageiida Gemeenteraad De agenda voor d komende gemeenteraadsvergadering is uitgebreid met het voorstal tot restauratie van het voormalige Kaïemegebouw en het voorstel tot wijziging van de verordening tot l heffing van rechten onder den naam Marktgelden Stad en Land Uit Stolwijk ontvingen wij het volgeode schrijven naar aanleiding van het feit dat B en W p de komende agenda bet voorstel tot afschaffing van de Haastrecht sche tol hebben geplaatst Het schrijven luidt als volgt i Met vreugde begroeten wy plattelanders het door Gouda s B en W genomen van en inzicht getuigende toW ief tot opheffing van de Haastrecmsche tol en hopen vurig dat de Vroedschap hieraan haar goedkeuring zal hechten Met vreugde omdat wij immer een latente soms ook mtï een openlijke getuige de vpor enkele jaren ondernomen bcsterraing van dit staketsel grief hadden tegen dit Middelecuwsch ialtituut Niet omdat wij op de plaats van executie over gebrek aan voorkomendheid te klagen hadden ieder slachtoffer weet dat de behandeling aldaar voortreffelijk was en de altijd zonnige begroeting oaze offerande een minder pijnlijke deed z n ook niet omdat wij gezien haar précair financieel budget Gouda s houding in deze niet konden beg pen en daardoor nolens volens bil lij ken o wel wij eea dergelijke tnkomstenpost Biet als een van grootsche allure konden qualificcercn doch wel omdat wij als Zuiderburen door de blokkeering van onzen eenigen toegangsweg het gevoel kregen een niet gelijkberechtigd deelgenoot van onze Metropool te zijn ij het voorts als een lastige antieke belemmering voor ons modern gehaast verkeer beschouwen en last but not least als een accentueering van de nu eenmaal niet te loochenen tegenstellinf t Stad Platteland Gouda meene dan ook niet er met de opheffing van deze tol alleen al te zijn Haar concurrenten staan ten aanval gereed Gouda vervreemde haar levaasader Let platteland niet van zich doch trekke het aan door het veel en velerlei te bieden Hier ligt o l voor Stad en Ommelanden een grootsche taak Daarom Oude Veste met open blik alle hens aan dek en open Uwe Poorten Een vreemde vraag denktU misschien Wat zou daarmee worden bedoeld De reden waarom wij deze vraag stellen ligt in het feit dat wij over meer ruimte beschikken dan vroeger Wij wilden de ruimte zooveel mogelijk vullen metdat yat onze lexers Interesseert Persoonlijk denkt de redactie b v aan het opeaea van geheel nieuwe rubrieken zooals b v voor onze vrouwelijke lezers mode recepten en onderwerpen van huishoudelijke aard speciaal op het terrein van de vrouw dui Maar er zijn misschien geheel andere problemen die U gaarae behandeld zag en waarvan wij onkundig zijn Er zijn misschien dingen die U hinderen zooals b v de zetfouten Mogelijk wenscht U specifieke problemen uit Gouda en omgeving behandeld te zien Misschien Interesseert U feiten uit de geschiedenis van Gouda Kortom wij vragen Ui Brengt Uw wenschen ons ter kennis Laat het contact met de lezers ea redactie zoo aauw mogelijk zijn Oeze mogelijkheid bestaat omdat Groot Gouda een bij uitstek plaatselijk karakter draagt waardoor aan dat wat in onze eigen omgeving leeft en gebeurt de volle aandacht kan worden besteed Wij geven het woord aaa al onze ïers ta lezefCtseA oud en jong en aiet IwlaagstdHag ttei w Uw wenschea legemott Administratie M J ♦ n Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3008 Abonn p w 27 c losse numm 10 et Uu€MM Weersverwachtlag medeöedeaW d4or het K N M l tot m rgeB vo d Wordt verwacht Meest zw bew met ti d éenige re matlgeiwiad aanvank tusschen Z en W matig naar N W ruimend Vooral ia het N en W v h land aanm kouder Geen nachtvorst Wat Is r In Gouda ta doanf Resale Vrfldag t m Woeaadag iGravin Alexandra Bovea 18 Jaar Thalla Thenten VrJJdag t as Woenad i Blaake Sla vla Boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m DliU De zwarte sploa Boven 18 Jaar VrQdag 5 April Blaowe Krols 7 30 a gecombineerde bestuursvergadering Het Westea en Snoystraat water 2 Nieuwerkerk 2 ON A 5 Stolwijk 2 2e kl B ESTO 1 GDS 1 2 30 uur Boskoop 1 VEP 2 2 30 uur GSV 4 Bodegraven 2 4 uur Nieuwkoop 1 Wadinxveen 3 3e kl A Stolwijk 3 Lekkerkerk 4 12 uur Oudewater 3 Nieuwerkerk 3 12 u Groot Ammers 2 Amm SV 3 Schoonhoven 4 Haastrecht 3 UNIO 2 Schoonhoven 3 12 uur 3e kl B Boskoop 2 VEP 4 12 30 uur DONK 5 Moercapelle 2 12 30 uur Waddinxveen 4 UNIO 3 12 u Zwervers 3 Moordrecht 2 11 30 uur ON A fr Boskoop 4 11 uur 3e kl C ESTO 2 GDS 4 12 30 u Gouda 6 Nieuwkoop 2 11 uur Bodegraven 3 Boskoop 3 12 uur Alle wedstrijder voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aan Jodan Boys Voor a s Zaterdag Iji vastgesteld de wedstrijd Jodan Boys II Z I A II Anvang 3 30 uur BILJARTEN BÜiartwedstrijdeii DONK De uitslagen van de onderlinge roosterwedstrijden op Maandag 1 en Dinsdag 2 April zijn L Killesteijn C M v Settea 2 0 Th V d Pouw G Massar 2 0 C Groen P v d Sandea 2 0 Helmond J de Frankrijker 2 0 B Kalmeljer H Janmaat 0 2 F Kalmeljer L Boeghelm 2 0 H Smuls J Helmond 0 2 C de Unge A Bakker 2 0 H V Os C Bakker 0 2 J P V d Kroef D v Waas 0 2 H V d Pouw M Zwarts 2 0 M Zwarts W Slootjes 2 0 Th de Jong H Helmond 0 2 Th de Lange C Bakker 2 0 Uitslagen van deoefenwedstrljd gespeeld op Woensdagavond 3 April tegen de Blljartveretinlglag de Tunnel zijn 2 0 2 0 0 2 02 02 0 2 E e nitslag is 8 4 la het vo rdecl vaa Dflak De Datum van liet D O S tenraooi te vastgesteld op Vrijdag 26 April tegen de Witte BaUea De Tunnel Donk J de Bas J Helmond J BootJ de Frankrijker 1 V Rljswijk B Kaliaeijcr E BuarsmaJ P v d Kroef Vefi eer H Janmaat Hl BoérsaaD ▼ Waaa W