Groot Gouda, vrijdag 5 april 1946

REEUWIJK Polder stenmiing Bij de op Woensdag gehouden stemming in de zaal van den heer A van der Starre aan de Reeuwijkschebrug ter verkiezing van een voor tter poldermeester en gecommitteerde Ingelanden van polder Reeuwijk werden uitgebracht 154 geldige stemmen Hiervan verkregen de heeren A de Vos voorzitter 142 stemmen J W van Dijk poldermeester 135 stemmen j van der Hulst 144 stemmen J G Koot 143 stemmen en T G Gaikhorst 142 stemmen allen als gecommitteerde ingeland zoodat deze allen in die functies werden gekozen Overgeplaatst De heer P de Bruin is van Lekkerkerk naar Reeuwijk overgeplaatst als hulp rijksveldwachter en is ingedeeld bij de post Reeuwijkschebrug Bedankt Zuster A de Kogel uit Utrecht die benoemd was als wijkzuster bij de aïd Reeuwijk Het Groene Kruis heeft voor deze benoeming bedankt Tijdelijk benoemd De heer J P Engels die als tijdelijk onderwijzer dienst deed aan de openbare school B te Sluipwijk is thans als tijdelijk onderwijzer aan de openbare school A te Reeuwijk dorp benoemd Distributiedienst De distributiedienst maakt bekend dat a s Maandag 8 April van 9 12 uur gelegenheid bestaat tot het afhalen van rantsoenbonnen voor jonge en a s moeders Ook stamkaart baby meebrengen Woensdag 10 April van 9 12 uur afhalen van ziekenbonnen Uitreiking van schoenenbonnen aan houders van T D s met een volgnummer eindigende p 3 en ten behoeve van kinderen van 10 maanden of ouder geboren op of na 1 Januari 45 zal plaats hebben in het gemeentehuis op 8 April en wel van 9 10 uur voor de letters A t e m Bos van 10 11 uur Bot t e m E van 11 12 uur F te m Hof van 2 3 uur Hog t e m Ko van 3 4 uur Kr t e m N op 10 April voor de letters van 9 10 uur O t e m Sch van 10 U uur Se t e m Verl en van 11 12 uur Verm t e m Z Aan as moeders kunnen op aanvraag hoogstens 6 maanden doch niet later dan 2 maanden voor de bevalling bij voorrang schoenenbonnen worden verstrekt Indien de laatste verstrekking van een schoenenbon eerst kort geleden plaats vond zal echter een bepaalde wachttijd in acht moeten worden genomen In de regeling ten aanzien van de verstrekking van werkschoenen komt voorloopig geen wijziging Het veertiende kampioenschap van de Amstel de traditioneel Head of the River Race werd evenals in het najaar van 1945 gewonnen door de goed roeiende ploeg van Willem lil die als eerste gestart den geheelen wedstrijd door alle andere ploegen in ning bepaalde Vroeger dat het be snglheidde baas bleef stuur van een hoofdbedrij f sschap uit pg tijd van Willem UI niet meer dan negen leden en dat van een bedrijfsschap uit hoogstens zeven leden mocht bestaan Bij beschikking van 9 Jan j l is dit maximum aantal voor beide organisaties gebracht op tien Bij reglement voor het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten was het aantal vroeger bepaald op acht leden Dit aantal wordt met twee leden uitgebreid VRIJAF OP 1 MEI Het Bestuur van het 1 1 V V heeft zich tot den Ministerraad de Colleges van Gedeputeerde Staten de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten en de Werkgeversvereenigingen jewend met het verzoek om alle werknemers die daartoe den wensch te kennen geven op 1 Mei a s vrijaf te geven om hen op die wijze in de gelegenheid te stellen dezen arbeidersfeestdag te vieren Luchtbanden voor m landbouwwagens Er bestaat groote behoefte aan luchtbanden voor landbouwwagens De totale directe behoefte wordt geschat op plm 100 000 banden Reeds begin October 1945 zijn er plannen uitgewerkt om 10 000 landbouwwagens te vervaawtigen De banden nïsieHen door het Rijksbureau voor Rura M ësdukbÉar gestel4 worden en werden door bet Mi UIT DEN OMTRBK tacbeerd om de Lockheed 14 vliegtuigen over te brengen naar Nederlandsch Westlndië In den oorlog is hij in Nederland gebleven en na de bevrijding heeft hij weer een Indiëvlucht gemaakt Zijn totaal aantal Indiëvluchten bedraagt ongeveer 40 Bezoek van Prof Schermerhom aan Leuven uitgesteld In verband met de komst hier te lande van dr Van Mook is de mini sterpresident prof ir W Schermerhorn genoodzaakt zijn bezoek aan de Leuvensche Universiteit waai hij op 11 April een rede zou houdejï uit te stellen Maatregelen van de Oveilieid voor de arbeidsbezetthig in den Landbouw Het gebrek aan arbeidskrachten in den landbouw js een voorwerp van aanhoudende zorg van de overheid Om aan deze moeilijkheden het hoofd te bieden aldus deelt de afdeeling voorl ichting van het Ministerie van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening ons mede zijn bijzondere maatregelen op het ge ied van de personeelsvoorziening nobdig waartoe de Ministers van Landbouw Vi cherij enVoedselvoorziening en van Sociale Zaken nauw met elkaar samenwerken Deze samenwerking culmineert in de activiteit van het bureau oogstvoorziening dat een coordineerende functie vervult en op zijn beurt nauw samenwerkt met het Rijksarbeidersbureau de verschillende organen van het Ministerie van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening en de organisaties welke op dit terrein van den Landbouw werkzaam zijn Landbouwreserve De belangrijkste taak welke de overheid door middel van deze instan ties heeft te verrichten is om bij het tekort aan landarbeiders een z g Landbouwreserve te vormen welke bestaat uit groepen arbeiders die geen of minder urgent werk verrichten Naast deze gelegenheid om de landbouwreserve dus waar zulks noodig is in te schakelen bestaat de mogelijkheid om politieke gevangenen onder leiding van het bureau oogstvoorziening in den landbouw te plaatsen Mede dank zij deze maatregelen kon in 1945 de oogst op tijd worden geborgen niettegenstaande een tekort aaa landarbeiders dat tot in de duizenden liep Voor 1946 zijn d verwachtingen ten opzichte van de personeelsvoorziening in den landbouw somber gesteld De tekorten aajj arbeidskracht zijn in sommige streken nog grooter geworden dan in 1945 welke tekorten worden geaccentueerd door de voor het landsbelang noodzakelijke teelt van verschillende hoogproductieve arbeidsin tensieve gewassen BINNENLAND Werknemers voortaan vertegenwoordigd in de besturen van de Bedrijf8ch£4 voor de Voedselvoorziening Het algemeen reglement betreffende de samenstelling inrichting en be voegdheid van organisaties ingesteld op het gebied van de voedselvoorzie Conferentie op de Veluwe Naar i eyfËdl zal de conferentie van Dr H van Mook n Clark Kcrr met de NederL regeering waarschijnlijk op de Velowe worden gebonden De Tromp naar Amsterdam De Marinevoorlichtingsdienst meldt in verband met den nationalen feestdag op 4 Mei a s zal H M kruiser Tromp commandant kapitein ter zee F Stam op 3 Mei niet te R dam aankomen doch te Amsterdam Geyssendorffer jubileerde De bekende vlieger Geyssendorffer was 1 April j l niet alleen jarig maar dien dag was het bovendien 25 jaar geleden dat hij bij de K L M in dienst trad G J Geyssendorffer werd 1 April 1892 te Sliedrecht geboren Op 4 Sept 1919 verkreeg hij het vliegbrevet Hij was de eerste Nederlander die het verkeersvliegersbrevet ontving Op 1 April 1921 trad hij als verkeersvlieger bij de K L M in dienst In 1933 maakte Geyssendorffer als tvireede piloot de Pander Postjager vlucht Amsterdam Batavia W 1934 trad hij op als gezagvoerder van de Ifanüer jaftr tijdens de Melboume fftce In 1937 werd Geyssendorffer door 4e K L M naar de Ver Staten gede DE E ÖTE VROUWELIJKE BURGEMEESTER IN NEDERLAND Naar het A N P verneemt is met ingang van 16 April 1946 benoemd tot burgemeester van Oost West ea Midddbeers NoordBrabant mevr O C Th M Smulders Belien Zij is de eerste vrouw in Nederland die aan het hoofd van een gemeette zal staafn De gemeente Oost West en Middelheers is een dorp van 1800 inwoners Het ligt aan tet riviertje de Beerze juist op de helft tusschen Ehidhoven en Tilburg Uitvoer van bewaalipeen Ofschoon ook andere landen o a België en Frankrijk een groot overschot aan bewaaq een hadden waardoor het niet gemakkelijk was het Nederlandsche surplus te exporteeren is het niettemin mogelijk gebleken het hier te lande aanwezige overschot grootendeels uit te voeren Na opheffing van de betalingsmoeilijkheden is begonnen met den export van groote hoeveelheden bewaarpeen tot in totaal 11 millioen K g Nederland gaat bier exporteeren naar de Ver Staten In het nummer van de World Telegram wordt bericht dat Nederland hoewel het in 1946 40 van zijn graan moet invoeren ongeveer 300 ton gerst beschikbaar stelt dat door de H ineken s Brouwerijen gebruikt zal worden voor de productie van ongeveer 24 000 kisten prima kwaliteit export bier voor de V S In 1945 ontving Nederland geen hulp van de UNRRA doch in het loopende kwartaal ontvangt het 45 000 ton Amerikaansche tarwe waarvan export slechts mogelijk is door vermindering van de kwaliteit van het Amerikaansche meel en verminderde productie van bier en sterken drank door Amerikaansche maatschappijen nisterie vaü Verkeer en Energie bij genoemd Bureau aangevraagd Op 11 December 1945 heeft een vertegenwoordiger van de Stichting voor den Landbouw er op gewezen dat het van het grootste belang was dat op korten termijn in de behoefte aan banden voor landbouwwagens werd voorzien Op 17 Dec 1945 werd er op een vergadering van de Federatie van Organisaties van Carrosserie en Wagenbouwers en aanverwante bedrijven F O C W A op gewezen dat nog geen banden beschikbaar waren Na deze vergadering werd met de productie van landbouwwagens begonnen Deze worden voorloopig uitgerust met houten klossen en ijzeren wielbanden BUITENLAND In verband hiermede heeft de Stichting voor den Landbouw een request gericht aan den Minister van Handel en Nijverheid waarin er op gewezen is Alweer de Koningskwestie Tijdens de debatten over de regeenngsverklaring heeft de heer Eyskers de woordvoerder der Cvp opgemerkt dat de door minister Spaak afgelegde verklaringen inzake de koningskwestie onvoldoende zijn De vertrouwensmotie De regeeringsverklaring werd door de kamer met 107 tegen 91 stemmen aangenomen Vredesconferentie uitgesteld Naar Ie Parijs verluidt bestaat de vredesconferentie die op 1 Mei geopend zou worden wegens de bezwaren der Sowjet Unie zal worden uitgesteld De Russisch Perzisch onderhandelingen Uit betrouwbare bron wordt te Teheran vernomen dat de onderhandelingen tusschen Perzië en de Sovjet Unie ook gaan over de kwestie om beide landen op een basis van 50 tegen 50 te laten deelnemen aan de voorgestelde Petroleumexploitatie Maatschappij inplaats van een aandeel van 51 voor Sovjet Rusland zooals Moscou had voorgesteld alsmede over het voorstel dat minstens 50 Pro Russische afgevaardigden zitting moeten hebben in het nieuwe Parlement van Perzië Volgens berichten uit New York zouden Engeland en de Vereenigde Staten geen bezwaar hebben tegen Rusland s onderhandelingen voor het verkrijgen van olie concessies in Perzië echter op voorwaarde dat zoodanige concessies verleend worden zon der schending van het Handvest der Vereenigde Naties en zonder gebruik te maken van geweld of bedreiging met geweld De woordvoerder van de Perzische Regpering heeft a n de journalisten medegedeeld dat de Sov jetRegeering in een memorandum van 24 Maart er in heeft toegestemd heel Perzië binnen een tijdsduur van 5 tot 6 weken te ontruimen Perzische politietroepen hebben in alle door de Sovjet Russen geëvacueerde steden de handhaving der orde weer ter hand genomen a dat talrijke bestaande landbouwwagens voor ge45ruik uitgeschakeldzijn tengevolge van gebrek aan banden b dat de in aanbouw zijnde wagensvoorloopig worden uitgerust met houten klossen en ijzere wjelbanden een noodmaatregel die in de practijk blijktfiiet te voldoen en bovendien verspilling van materiaal tot gevolg heeft slijtage onderhevig zijn d dat er plm 100 000 banden noodig zijn om de Nederlandsche boeren in staat te stellen straks den oogst binnen te halen c dat landbouwwagens gebouwd voor het gebruik van luchtbanden en 1 5 g r voorzien van ijzeren velgen aan extra gg onggn je productie met ongeveer 30 te verminderen SPORT ZWEMMEN Nel van Vliet doet aanval op wereldrecord De Hilversumsche zwemster Nel van Vliet zal zoodra zij in de beste conditie is binnenkort een officieelen aanval ondernemen op het wereldrecord 100 meter schoolslag Voo i reidingen tot het houden van deze pogtng zijn reeds gaandfe De mogelijkheid bestaat dat ook andere Nederlandsche brouwerijen bier naar de Amerikaansche markt zullen zenden De vertegenwoordiger van de Heineken s brouwerijen in de Ver Staten de heer A L van Munching heeft verklaard dat slechts twee itionsterflesschen Nederlandsch bier in de V S zijn aangekomen doch dat hij hoopte dat de eerste zending van verscheidene duizenden kisten begin April zou aankomen waarna de verschepingen regelmatig zouden geschieden Naar hij verder zeide zou al het Nederlandsche bier dat op de Amerikaansche markt verkrijgbaar zal zijn geen invloed op deze markt kunnen hebben daar de bierproductie in de V S het vorig jaar meer dan een millioen kisten heeft bedragen HOCKEY Groot Internationaal toumooi te Hilversum Op 20 21 en 22 April zal de Hockey Club Hilversum een groot internation naai toumooi organiseeren waaraan vermoedelijk zal worden deelgenomen door clubs uit Frankrijk België en n klein team van het Engelsche bezettingsleger in Duitschland en een aantal der sterkste Nederlandsche clubs In het geheel zullen 16 elftallen deelnemen ROEIEN Willem in wint kampioenschap van de Amstel Het bericht voegde hieraan nog toe dat ambtenaren van het Nederlandsche Inkoopbureau verklaard hebben dat Nederland voor al het Amerikaansche voedsel contant betaalt en dat het daarom moet exporteeren om dollars te verkrijgen Elders in het blad wordt door Walter Winchell een brief aangehaald waarin gezegd wordt dat de Amstelbrouwerij aan de handelaren langs de kust van den Stillen Oceaan verscheidene honderdduizenden kisten heeft aangeboden KORTE BERICHTEN Naar de Prawda meldt zal de productie van graanproducten der Sowjet Unie tegen 1950 tot 127 millioen ton gestegen zijn Mode Hoekje tijd van Willem UI 30 m 42 seconden is niet zoo best maar mag toch zeker niet teleurstellend worden genoemd den sterken tegenwind in aanmerking genomen Bovendien verstuurde Palmboom zich een paar ma l maar energiek roeiend herstelde de ploeg deze fouten de voorsprong op nummer 2 de eerste ploeg van Delftsche Sport edroeg nog 9 Seconden In de tweede divisie won Delftsche Sport 11 mét groot verschil vóór Laga II De gemaakte tijd 31 m 28 sec Is slechts 1 seconde hooger dan die van Nereus 1 dat in de eerste divisie num VOETBAL Italië Zwitserland a I Zwitserland speelde in Milaan een Internationale voetbalwedstrijd tegenItalië en verloor met 3 1 De bestespelers der Italianen waren Meazza Ferrari en AUemandi ATHL TIEK 100 nieter in 10 3 sec Als de snelste sprinters ter wereld worden op het jgenblik de beide Amerikaansche atmeten Ewel en Wat son beschouwd die beiden de 100 meter onlangs in 10 3 sec hebbeh afgelegd De Braziliaan Samuels deed er 10 4 sec over Zoo snel als hun landgjenoot Jesse Owens wiens wereld ord loglgecet Bea ckgaat gdwél wurop beélsteeds op 10 2 sec staat zijn de M beide Amerikanen echter nog niet ï De Bulgaarsche Regeering üeorgieff de Minister President van de nieuwe Bulgaarsche Regeering heeft in zijn regeeringsverklaring voor de Nationale vergadering o m gezegd dat de noodige wijzigingen in de grondwet dienen te worden aangebracht teneinde de monarchie in Bulgarije af te schaffen Het iluke in de linksche figuur wordt bereikt door de Ingezette brecdie ceintour ca de onmiddellijk daaronder wegloopendc plooien die ngepertt een zekere noncbalastt vertaonen De garaeering laaga de halt beitaat alt opgcstikte btes es in eea grillig patreea Dit is een bi uitstek cschikt aiodeUet e voor den avand Een evcMcna gezellig ji nnetje U het tweede itwarp Ook zeer eenvoudig vaa I4n ouMf dat opvalt door de umccrhM op de üooiM vaa bictjta la t vMa c De vooruitzichten voor eenstemmigheid onder de Geallieerden over Bulgarije zijn er door het bericht over de vorming van een nieuwe Bulgaarsche regeering uitsluitend gebaseerd op onder Communistische leiding staande Vaderlandsche Front niet beter op geworden aldus de diplomatieke correspondent van de Manchester Guardian ZooweJ Londen als Washington zjjn teleurgesteld over deze medede ling die in strijd is met de recenteberichten dat in Sofia goede vorderingen gemaakt werden met de vefbreeding van het Ministerie G orgien Ter conferentie van Moscou in la a was overeengekomen dat Engeland en cfe Vereenigde Staten de Bulgaarscneregeering zouden erkennen zooura vertegenwoordigers van andere waarlijk democratische groepen i J Tf binet zouden zijn opgenomen De la ste weken heeft Moscou evenwel kennelijk het Vaderlandsche Front a geipoedigd om een onverzoenlijke nw dJiïg aan te nemen en de leiding H te eischén zoodat van een vatremns een g k rdc ctlataar cdragea der Regeeringsbasis niets terecni iaku wordca gekomen