Groot Gouda, zaterdag 6 april 1946

P GROOT GOUDA f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 198 ZATERDAG 6 APRIL 1946 Administratie M J van Loon Bun Markt 67 Gouda Telefoon 300S Abonn p w 27 c Losse numm 10 ci Lekkere honger Enkele Jongelui hebb a door inslaan van een ruit terwijl de deur openstond van een kiosk aan den H Schlelasdschen 2ScediJk kans gezien 50 sltoq wafelen weg te nemen Vergadering Partq van den Arbeid Hondt dezen Toad vtljl Het Bestuur van de Partij van den Arbeid verzoekt ons opname van het volgende Op Maandag 15 April a s aanvang 8 uur spreken voor de afd Gouda der Pa lj van den Arbeid in de zaal Kuntmin der Sociëteit Ons Genoegen Boclekade Mevrouw Mr De RuyterDe Z HW over de verhouding dezer partij tot de communisten en de heer Mr Joekers over de verhouding tot de pas opgerichte Partij van de Vrijheid en overige liberalen Deze vergadering is vooral van belang voor hen die klaarheid wenschen omtrent de begrippen democratie en dictatuur eenerzljds en vrijheid en ongebondenheid anderzijds die geen schelding dulden der menschelijke persoonlijkheid dus ook de tegenstanders hun geestelijke vrijheid gunnen en wenschen te waarborgen Uitvoering Jeugdzangkoor Nu de legers der verschillende landen zich aan het demoblllseeren zijn maakt het Leger des Hells zich op om de Jeugd te gaan mobiliseeren in hua organisaties Dit was wel de grondslag van de Jeugdweek die nu Is gehouden en geslaagd mag heeten In het kader van deze week vond er Donderdagavond in het gebouw Leger des Hells een uitvoering plaats van het jeugdzangkoor welke geopend werd door majoor Mevr P J Wels Muddc die na gebed allen een welkom toeriep Alvorens met haar jeugdkoor naar voren te komen wees zij er op dat dit geen ultvoeilng zal zijn zooals de wereld die kent maar meer als propaganda beschouwd moet worden aldus Zr A van Doom waarna het koor waarvan zij leidster is eenlge nummers zong Voorts werd deze avond gevuld met trompet viool en een orgelsolo door Cor Wels welke bijzondere vermelding verdient Nadat de heer den Hertog bekendheid had gegeven aan het plan een welpenafdeellng tot stand te laten komen kwam het slot van dit afwisselend progtamma met het symbolisch uitbeelden van de verschillende jaargetijden waarna met gebed en zang dezen avond beëindigd werd VAN WEEK TOT WEEK Wat voor oos Nederlanders ongetwij feld het belangriik tc feit van de weck wai was het bericht dat Dr VanMook en drt vertcgeawoordigera van Sjahir naar Nederland zouden komen om de besprekingen op Nederlandschen bodem verder voort te zetten De eerste commentaren uit Batavia hiarop waren bepaald ongunstig Het Dagblad schreef dat de zaak er steeds hachelijker voor ging staan en Van Mook naar Nederland reisde voor nieuwe volmachten Htt belangrijke feit dat vertegenwoordigers van Sjahir met den luitenant gouverneur zouden meereizen werd echter door Het Dagblad over het hoofd gezien De bereidheid van Indonesische zijde om naar Nederland te gaan wordt over het algemeen alt een gunstig voorteeken beschouwd Het Russisch Pcrzisch dispuut is In de afgeloopen week tot een tijdelijke oplossing gekomen De Veiligheidsraad heeft het beter geoordeeld de zaak niet op de spits te drijven en dén weg open te laten voor vreedzame onderhandelingen De Russen van hun kant gaven na het poh tlekontactisch optreden van Gromyko blijk van hun ernstigen wil tot samenwerken Prompt op tijd beantwoordden zij Woensdag de nota van den Veiligheidsraad en gingen door met de ontruiming van Perzië In het antwoord deelden zij mede dat Perzië binnen 5 è 6 weken ontruimd zou zijn maar stelden als voorwaarden dat er een Russisch Perzische maatschappij tot exploitatie van olie in Perzië zou worden gesticht en bovendien elschten zij de Perzische erkccning van de autoaomip van ATerbeldsjan De Donderdag j 1 aangenomen resolutie in den Veiligheidsraad heeft hel dispuut voorloopig opgeschort doch de verwachtingen zijn dat er nieuwe verwikkelingen zullen komen wanneer de Perzen ook de ontruiming van Azerbeidsjan eischen Perzië is de ontmoetingsplaats van de Amerikaansche en Engelsch oliemagnaten die de olibronnen In het zuiden van het land explolteeren en de Russen die concernes In Noord Perzië opeischen alvorens de Amerikanen en Engelschen hierop beslag leggen Dif is het kernpunt van het Perzische geschil waarbij Iran zelf machteloos toeziet Steeds ongunstiger worden de berii hten uit Duitschland inzake de democratiseering van het land Het blijkt dat de ontbonden Hltler Iugend organisatles en Bund Deutschen Madel in feite nog voortbestaat en de nazi geest in long Duitschland dieper wortel heeft geschoten dan men oorspronkelijk had vermoed Een krachtiger optreden had waarschijnlijk veel kunnen voarkomen In België is de kabinetscrisis eindelijk tot een oplossing gekomen Tegevolge van dfc zeer labiele politieke verhoudingen valt ook dit kabinet weer bij het geringste meenlngsvcrschll mits men den wederopbouw urgenter acht dan de konlngs k wcstiCt De aanvankelijk gunstige berichten over een Engeisch Britsche alliantie zijn teniet gedaan door het bericht van gisteravond waarin wordt medegedeeld dat over de kwestie van het Roergebied zoowel In Frankrijk zelf als tusschen beide landen zulke groote meeningsverschillen bestaan dat voorloopig niet van een verboad gesproken kan worden In Griekenland werd voor het eerst sedert vele jaren een democratisch kabinet samengesteld Evenals in België Italië en Bulgerlje splitst ook hier dekonlnflskwestie het volk in twee onverzoenlglce kampen waartusschen geen oplossing mogelijk schijnt De geschiedenis heeft gelukkig geleerd dat elk probleem opgelost kan worden Vergeet II niet dat U Maandag nieuwe inlegvellcn textielkaarten en enquette forpiulieren voor brandstoflFen moet halen als uw naam ligt tusschen Laa Loz U behoeft alleen Uw tweede distrl botlestamkaart en het inlegvel mede te brengen U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbilj dat U Maandag een schoenenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint met een der volgende letters A en B aan loket 12 van het Distributiekantoor aan de Peperstraat Zij die onder bo enbedoelde categorie vallj en eeds een schoenenbon ontvangen hebben in 45 of 46 mo 4en zich jvervoegcn aan loket Peperstraat U moet medebreage de Tweede distributie stamkaart en het lalegvel GAGB GC of GD CK 605 Zie ook ons blad van Donderdag 4 April In aansluiting aan het gedicht dat wij de vorige eek plaatsten laten wij hier weer een gedicht volgen over Wolken de witte gedaanten tegen den blauwen achtergrond die het oog verrukken en de verbeelding wekken WOLKEN Ik heb de wolken lief de witte Staking bij de Fa ld Brinkmann opgeheven r Na besprAingen met het coU V Rijksbemiddelaarl Is ifaen tot overeenstemming gekomen zA dat het werk op het atelier Maandag weer hervat wordt Oóndache Mixed Hockey Club Dt wedsrijd G M H C damW E el ior ni vangt niet zooals in blad van Donderdag stond vermeld om 2 uor maar om 12 uor aan Ik heb de wolken lief de verre wolken J zeilend omhoog den zonnig langen J tijd En t liefst wanneer z op blauwe kolken varen de groote zeeën tegen langs al de eeuwig blijde wegen der matelooze oneindigheid Peter van Maam KtarenSe luchten Uit Loopt het op eind met de beschaving In de jaren tusschen de beide wereldoorlogen kwam men telkens de gedachte tegen dat de WestEuropee sche beschaving haar einde tegemoet ging Vooral vanuit Duitschland dat na een halve eeuw van merkwaardige groei d€n oorlog had verloren verspreidde deze gedachte zich over Europa De ondergang van het Avondland was de onheilspellende titel van het veelgelezen boek van Spengler Het boek vertolkte de stemming die in Duitschland heerschte en gaf daaraan een vorm die deze stemming weer versterkte Het is begrijpelijk dat ook de Nederlandsche gedachtenwereld die in veel opzichten op Duitschland teerde daflrdoor geïnfecteerd werd De grondgedachte was dat een beschaving onderworpen is aan de wetteji van plant en dier en na de geboorte een tijd kent van groei om dan onherroepelijk ouderdomsverschijnse len te gaan vertoonen en ten doode gedoemd te zijn Zoo was het werd geleerd met alle beschavingen gegaan Daartegen verhief zich wel de beschouwing dat het christelijk karakter van de Europeesche beschaving het zout zou blijken te zijn dat juist deze cultuur zou bewaren maar anderzijds is er ook een veelverbreide christelijke opvatting van het wereldgebeuren die spoedig in de oorlogen en geruchten van oorlogen het naderende einde ziet waarin alles zal ondergaan in bloed en vuur en roqkHamp Juist deze volksopvatting is gemakkelijk vatbaar voor de ondergang sstemming In de Engelsch sprekende wereld die ook in zijn christelijke overtuiging een meer optimistisch karakter toont had de leer van den ondergang der beschaving veel minder invloed Zooals professor J Romein in De Stem meedeelt geeft de Engelsche cultuurhistoricus Arnold To nbee in zijn geschiedkundig werk The study of history aandacht aan de sombere eindverwachtingen Als immers zoo schrijft professor Romein de verwachtingen der astronomen ongeveer juist zijn in dit veen ziet men zelfs op een paar millioen turven niet dan kan de aarde nog een millioen maal millioen jaren meerollen voor zij voor den mensch onbewoonbaar zal zal zijn Op grond daarvan heeft Toynbee berekend die bewoonbaarheid voorzichtigheidshalve op de helft terugbrengend dat de menschheid die van de 300 000 jaar dat zij nu bestaat er nog slechts 6000 in beschaafde staat heeft geleefd nog 83 milhoen maal zoolang beschavingen kan kweeken als zij reeds gedaan heeft Dat wil zeggen dat wanneer er volgens zijn telling in die laatste 6000 jaar 21 beschavingen zijn geweest er ons nog 21 maal 83 millioen of 1 milliard 743 millioen zeg afrondend 2 milliard te wachten staan aangenomen dan altijd dat hun gemiddelde levensduur niet langer zou zijn dan tot dusver Zelfs als de grondslag van de theorie juist zou zijn dat de beschavingen als platiten sterven zou er dus nog een wijd perspectief zijn Intusschen verdwijnt een beschaving op enkele uitzonderingen na niet zonder elementen daarvan over te dra gen aan een volgende En zoo voegt professor Romein er aan toe beschavingen zijn menschenwerk door menschenwil zi n zij opgekomen door menschelijk tekort te gronde gegaan en als dat zoo is kunnen zij ook door menschelijke inspanning en opheffing van dat tekort behouden blijven Weliswaar met voor altijd want dat zou een menschelijke volmaaktheid veronderstellen die strijdig is met onzen aard maar dan toch voor langer tijd dan den onze STADSNIEUWS Heropening Hedenmiddag om 2 uor U de inwendig fldteel verbouwde en gemoderniseerde kantoorboekhandel van de Fa Verzijl aa dea Korte Tiendeweg heropend Wandelen Van de vierdaagsche afstandsmarschen uitgeschreven door den Nederl Bond voor Lichamelijke Opvoeding op 23 24 25 en 26 Juli te Nijmegen kwam ons een dezer dagen een reglement in handen welke In duidelijkheid en in uitvoering een correcte Indruk maakte In het voorwoord van den heer Brunisaen leider van deze marschen wees deze er op dat het oorlogsgeweld wel zeer diep zijn sporen in Nijmegen heeft achtergelaten maar dat dit geen aanleiding mocht zijn deze stad en haar Inwoners ontrouw te worden maar ons volk zich weer met bezlehng naar Nijmegen zal begeven om wederom deze 30e vierdaagsche een groot Nationaal feest te laten worden waarbij het waarachtig zal zijn zooals ons marschlted zoo mooi aangoeft Een voor allen en allen voor één burgerlijke Stand Geboren 2 April Hermina dv A v Oudheusden en K K Stolk Stoofsteeg la 3 April Hendrlka D dv M Kortlever en P C Vcisteeg O de Boompjes 145 Wilhelmlna dv A H d Hollander en J d Belj Koekoekstraat 59 Jan zv W Dekker en M E Dreef Boschw 98 Bert zv A C Cattel en J Zevenhoven Gansstraat 23 4 April Cornells A zv A A Kouwenberg en M C L Bastlaansen Kleiweg 20 Anna S dv L Slaman en A S Swanenburg Snoystraat 24 Gerda C dv M IJsselstijnen A vd Zaan Sophiastraat 86 jan zv B van Wilgen en W Wylup Heerenstraat 140 Franclscus A P G M zv Vorst en B M Tuijthof Bleekersslngel 65 Casper G zv C J Reebeen en M J Rademaker Keizerstraat 57 Marines E zv H Klein en I Spek Willens 21 5 April Marcel M A zv Th H H Tig geler en S H Deden Kattenssingel 41 Maria A dv A A de Mol en J Th Bertels Hoogstraat 8 Getrouwd 5 April L Hofstede en C W Brinkman A Holstede en J Nuvelsfljn Ondertr nwd 4 April B Noorlander en E de Pater J Hoogendljk en M E Naves P Hollemansen en M P Verbrugge A Heuvelman en H vd Roest J Markus en C Dijkstra H J Korf en A vd Ham vd Berg en M A van Dijk A Klljn en M Visser P Frcderlkze en J E Polet J D Donker en A Brussé J Poot en J G M van Kersbergen G Polet en A N J den Hollander J e Bruin en G de Wit Overleden 2 April Geertrulda Veenendaal geh m J F Turlon 56 j 4 April Janna M de Waal wed H Vergeer 77 J Klaas Zweere 75 j aa dedUhl VOH wolken tot blanke stoeten door den wind gereid zeilend op grandioos blauwe kolken bol blinkend van den zonnezegen langs al de eeuwig blijde wegen der matelooze oneindigheid In statig stillen stoet met zon verklaarde bollende ziüen van hun vreemde vloot hoog boven mij en lage aarde zijn al verbeeldingen gevangen die steeds mijn toomeloos verlangen vraagt uit der schoonheid blijden schoot k l Weer ivcrwachtiog door het K N M 1 tot mar Wordt verwacht I Heldere koude nacht meJT in het O van het land op bescKutte plaatsen lichte nachtvorst overdag licht tot half bewolkt Toenemende bew in het N des lands Droog weer Matige krimpende w Iets zachter Wat Is er In Gouda ta doanl ReoBici VrQdag t m WoenadagiGravin Alexandra Boven 18 Jaar Thalla Theateri Vrfjdag t WoenadiBlanke Slavin Boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Düii De zwarte spion Boven 18 Jaar Woensdag 10 April Schouwburg 7 a R daauch Philharmonlsch orkest Idem Beursklok 8 uur Partij vd Arbeid sprekers de heer v Dijk en Prof Molenaar Idem Ned Herv Ver Calvljn 7 30 a Ds V Dijk van Monster Idem Bureau Groot Gouda 7 9 uur Spreekuur voor gerepatrieerden Ter navolging Bij de laatste uitbetaling van de aalarlssen aan het personeel van bet voormalige Bewaringskamp Gouda heeft de collecte die gehouden werd ten bate van Putten s Jeugd opgebracht f 133 UIT HET GEMEENTEBLAD Goedgekeurd Ged Staten der proviocie ZuidHolland hebben goedgekeutU het besluit van B en W tbt intrekking van de besluiten van den burgemeester van 21 Juli 42 3 Dec 42 8 Febr 43 betreffende het regl voor de burgerlijke instelling van weldadigheid voor het Rusthuis Huize Juliana en voor het Van Iterson Ziekenhuis Wijziging Verordening Winkelsluiting B en W brengen ter openbare kennis dat gedurende 3 maanden op de Secretarie ter inzage ligt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar is de Verordening tot wijziging der verordening op de winkelsluiting voor de Gemeente Gouda verplichte sluiting Dinsdags na 1 uur ook voor planten bloemenwinkels en kruidenierszaken Vergunning verleend B en W hebben vergunning verleend aan de N V Petroleum Mij The Texas tot het uitbreiden der benzinepompinstallatie met een ondergrondsche tank van 6000 liter en met een handpomp bij de Fa Hulleman Ver in de grauwten van den horizon zie k ze als muren krachtige kasteeien oprijzend sterk naar felle zon uit sombre wallen maar heel voren stijgt er een witte slanke toren met hoogste blankheid der kanteelen En als ze als zonneberge en lichte sloten in t wijde veld der open wereld komen wordt mijn verheuging feestgenoote waar wondre beelden wiss lend glijden V groot vreemde dieren die er weid4 aan blauwe en gouden stroomen