Groot Gouda, maandag 8 april 1946

H GROOT GOUDA g OMSTREKEN Administratie M J van Loon MAANDAG 8 APRIL 1946 T J0 Redactie L J A v d Stekhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda 1 UutUdM Urr DEN OMTREK STADSNI EUWS Op ons kantoor Ugt ter Inzage de pasaglerilijst van het m s Tablnta dat op 14 Maart uit Batavia la vertrokken en op 12 April in Amsterdam wordt verwacht Personen in Malang Op ons kantoor ligt ter inzage een lijst met de namen van personen die zich in Malang dat Is in een niet door de geallieerden bezet gebied bevinden Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgfnavood Wofdt verwacht I Wisselende bew met plaatscl eenige buien matige vooral lanii de Waddenzee tijdel krachtige wind tusschen W en N W Daling van temperatuur REEUWIJK Biljartnieuws DOS Recu k De eerste uitslagen van de demi finale voor den beker zlJn als volgt J Uiterwljk J G Edelman 0 2 M v d Starre C Ballering 0 2 Het programma voor de eerste ronde Is ela volgt samengesteld i Vrijdag 5 April t Westen Eureka aanvang 7 uur I Zondag 7 April Centrum De Sport 3 uur Maandag 8 April Moordr t Zuid 7 uur Vrijdaa 12 April Thalia vrlenden NSH 7 uur Zondag 14 April Witte BrugSportrust 3 uur Maandag 15 April Ut Wat Is er In Gouda tado nf Reunie Vrfldag t m Woensdag iGravin Alexandra Boven 18 jaar Thalla Theaten Vrijdag t m WoeaadiBlanke Slavin Boven H Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dia De zwarte spion Boven 18 Jaar April Touche Belvédère 7 uur Zondag 21 April Per Aspera DOS 3Bur Maandag 22 April De Doele De Tunnel 7 uur Vrijdag 26 April De Witte Ballon Donk 7 uur Vergadering Partij van den Arbeid Donderdagavond hield de Partij van den Arbeid afd Reeuwljk eea huishoudelijke vergadering onder voorzitterschap van den heer W Boem ten huize van den secretaris de heer C den Oudea Verslagen van diverse gehouden vergaderingen werden door de afgevaardigden uitgebracht K Kl n Na de verkiezingscampagne te heJjoen besproken welke op vlotte wijze verliep werd besloten nog een tweetal vergaderingen voor de verkieziagen te houden en daartoe verschillende sprekers uit te noodlgen Dinsdag 9 April Groote Kerk 7 30 0 Johannes Passion Woensdag 10 April Schouwburg 7 o R damsch Philharmonlsch orkest Idem Beursklok 8 uur Partij vd VriJheld spreker de heer v Dflk en Pryf dêm Ned Herv Ver Calvljn 7 30 o Ds V Dijk van Monster Idem Bureau Groot Gouda 7 9 nor Spreekuur voor gerepatrieerde Idem Kader Bespreking Ned Volkabeweging Hote l de Zalm 8 uur warme stralen van 4e liberale zon der vrijheid waren wel zeer groote mlagC wassen gegroeid In eöi boelend betoog besjwak hfl deze mlsgewauf nS en toonde aan dat ordening de eenige uitkomst is uit de chaoa die het liberalisme ons heeft achtergelaten Dat liberalisme tracht zich thans weer aan onS op te dringen onder een nieuwen naam Partij van de Vrijheid Na afloop der uiteenzettingen werden verschillende vragen beantwoord Benoeming Tot commies 1ste klasse ten kantore van den Gemeente ontvanger te Alphca aan den Rijn is benoemd de heer P Wijnbeek commies bij den genjeenteontvanger alhier Auto ongeval Waarschijnlijk door oververmoeidheid van den bestuurder reed gisteren een militaire auto komende uit de richting Utrecht op de Rijksbrug over de Gouwe tegen de afrastering langs dien weg tengevolge waarvan de wagen over de kop sloeg Verscheidene palen der aftastering werden vernield De wagen werd zwaar beschadigd De bestuurder een luitenant ter zee kwam gelukkig met de sehrik vrij A M Verkerk NcdnlaDdKhc Kindcrboad Laiditcr Hoofdiageland Tot Hoofdingeland van het Hooheemraadschap van Rijnland is gekozen deo heer P van der Linde rentmeester te Gouda en tot zijn plaatsvervanger J van Spengen Az te Reeuwljk Beroep aangenomen Cavd H Goedhart uit Utrecht bepenS redlkant bij de Ned Herv Kerk roepen yi i te Reeuwljk dorp heeft zijn beroep aan geoiomcn Vergaderingen Op 16 April a s zal voor de Chr Hlst Klesvereeniging spreken Mr Schmal alt Voorburg n Op 17 April a s zal voor de A Rev Klesvereeniging spreken In Hotel Zomerzorg aan den brug Mr 1 A de Wilde Flap door dit programma ais conmu 7 l ooide Partij van heen hebben gedwarreld waren zij tocU Op 1 April a s v j f tbli machte de verschillende leemten ie Arbed spreken de heer J RKngel de Arbeid spreken de heer P Engels te Waddinxveen en de heer Allebrandl Waar de besprekingen niet bij machte de verschillende leemten an te vullen hetgeen de avond welke overigens geslaagd mag heeten niet ten goede kwam Nadat de heer De Jong zijn dank namens de vereeniglag aan de medespelenden had uitgesproken werd deze avond met een bal besloten met medewerking van het v Berkel ensemble getiouden zullen worden Naar wij vernemen zullen de besprekingen van de Nederlandsche regeering met de dezer dagen in gezelschap van dr Van Mook arriveerende Indonesische vertegenwoordigers gevoerd worden op het landgoed De Hooge Veluwe De Nederlandsche regeering stelt zich voor Sir Archibald Clark Kerr a s Maandag n diner aan te biedeiï Zeer waarschijnlijk zal Sir Archibald Clark Kerr die gedurende zijn verblijf hier te lande de gast is ier Ned regeering a s Dinsdagmorgen naar Engeland vertrekken te Gouda Vinger afgezaagd De bijna 18 Jarlge G M alhier die werkzaam was aan de cirkelzaag had het ongeluk met zijn linkerhand in aanraking te komen met de zaag waardoor de wijsvinger weid afgesneden en ook de duim nog werd geraakt SPORT Schaaknienws Sollicitanten opf eroeperf In verband met de langdurige ziekte van den tegenwoordige geldophalermeter opnemer van het gemeentelijk waterleidingsbedrijf den heer De Jong hebben burgemeester en wethouders sollicitanten opgeroepen voor t delflk geldophalermetcropnemer vóór dat bedrijf WADDINXVEEN Vergadering Partij van den Arbeid De afdeeling Waddinxveen van de Partij van den Arbeid organiseerde een openbare vergadering met afs sprekers de heeren Allebrandl uit Gouda en Engels nit Waddinxveen De eerste spreker gaf een overzicht van de politieke ontwikkeling vanaf de crisisjaren voor den oorlog tot heden Zfla conclusie i as dat alle vooruitstrevende elementen van allerlei richting zich hebben te organiseeren in de Partij van den Arbeid De heer Engel besprak de schrille tegenstallingeo welke tengevolge van het tilberaltme waren ontstaan Onder de In de onderhnge schaakcompetltle tusschen de tientallen van de Gem Lichtfabrieken Posterijen en de Distributiedienst werd Donderdag de 4e wedstrijd gespeeld Gem Lichtfabrieken PosterijenH Agten Jr J C W Dessing 1pM Binninga L W H Roelofs 0W V d Heij P Binee Va A Vermeer A Kok H Agten Sr A Perdijk D Licht I Lubken H V Bekkem M de Man A de Groot L Slootjes W Agttn H Kinase M V Leeuwen F H Dijk DISTRIBUTIE NIEUWS HBDEDBBLIMGBN PLAATSBLQKB DISTRIBUTIBDIBNST GOUDA Werkschoenen Wederom zal er gelegenheid gegeven worden tot het Indienen van aanvra ca voor werkschoenen voor personen die tengevolge van hun beroep hiervoor In aanmerking komen Formulieren zijn verkrijgbaar blJ den portier van het gebouw Westhaven ca kuanen worden Ingediend op 9 10 11 12 en 15 April 1946 aan loket Inlichtingen onder overlegging van de Twee distributiestamkaart De aandacht wordt erop gevestigd dat de formulieren volledig moeten worden ingevnld 2 O l 1 0 0 1 OI 81 10 1 0 De stand i nut Posteryen 3 3 Gem Lichtfabr 2 DUtr dlenst 3 18 12 3 9 V10V2 a 12Va 17V Va Door deie uitslag is het tiental van de Posterijen onbereikbaar geworden ongcéeht de verdere uitslagen van de onderlinge competitie NUMMER 199 Spaar boomen en plantsoenen Gewaarschuwd wordt er in de krant Spaar boomen en plantsoenen Ja led re plant Want alles wordt nu gauw weer mooi De Mei komt met haar Lentatool Het gras wordt weer een mooi tapijt Met madellefjes wijd en zijd Maar jongens meisjes uit de stad Trap al dat mooie au niet plat Laat boomen planten groeien bloeien En ga dit alles niet verknoeien Wees trofsch op t park op t plantsoen Laat zien de jeugd kent hier fatsoen Drankwetf Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter openbare kennis dat op 2 April 1946 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van de N V de Goudsche Machinale GarenspinneriJ aldaar om een verlof A ingevolge de Drankwet voor de fabriekscatine tevens feest en ontspanningszaal voor fabrlckspersoneel gelegen aan de Singelstraat aldaar Voor het Trouwfondi Het netto bedrag van de 3 te Gouda gehouden Trouw avonden is f 7 893 60 Heden ta dit bedrag overgemaakt naar de Stichting Trouwfonds welke nauw samengewerkt met de Stichting 1940 1945 Zooals bekend hoopt de Stichting Trouwfonds in de materiale en flnandeele nooden van de nabestaanden der voor Trouw gevallen verzetshelden te kunnen voorzien o a door het organiseeren van Heildenkingsivonden Hierdoor wordt de taal der Stichting 1940 1945 in belangrijke mate verlicht De bydrage welke Gouda en Omstreken met krap drieduizend geleverd heeft is ongetwijfeld een prestatie welke er wezpn mag Centrale Gdadsche Reisvereenigingen Vrijdag 5 April J l U opgericht een Centrale van Goudsche Reisvereenigingen Deze oprichtingsvergadering werd bijgewoond dóór 8 yereenigingen welke alle als lid toetraden Een voorlooplge Commissie voor verdere organiseering werd gekozen bestaande uit de heeren G Verbrnggen voorzitter A J IJsselstijn penningmeester en F S Vermeulen Jr secr Snoystraat 11 $ Het doel van deze Centrale is de mogelijkheid te bewerken bij de daarvoor aangewezen regeeringsinstantles vergunningen te verkrijgen voOr reisgelegenheden met touringswagens langs org anisatorische weg en zich te bewegen op cultureel gebledé Andere bestaande retavereeöiginfen konnen aan het genoemde adres Inlichtingen verkrijgen en worden aangespoord zich voor dit doel aan te sluiten D rc melk Mevrouw L uit de P C Bothstraat zocht een manier om haar melkrantsoen te verhoogen Ze nam daartoe haar mclkslijter K in de hand die haar 7 L melk verkocht è 60 ets en 7 j L a 90 ets Tegen beiden werd procesverbaal opgemaakt zoodat deze melk ook wel eens zure melk zou kunnen worden Binnen twee weken adedagteekenlag dezer bekendmaking kan leder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgeneester ea Wethouders Inbrengen Gooi ook niet achteloos met steenen Al mocht Je hel wel let zoo meeaen 2A komt vaak verkeerd terecht En in ruiten zitten we maar al te slecht Spaar dus boomen plantsoenen maar ook rulten Leer dit lesje maar eeas goed van buiten Eindexamen Chrs Lagere Landbouwschool dagavond 10 AptU s avonds om 8 uur Drs G M Nederhorst voor leden ea belangstellenden een inleiding zal houden over het onderwerpt Socialisatie Deze kaderbespreking wordt gehouden in het zaaltje vai Hotel De Zalm en vangt om 8 uur aan Feestavond Rcisvcreeniging Het Westen Nu er nog geen gelegenheid is om er op uit te trekken hield de Relsvereeniglng Het Westen Zaterdagavond in Concordia een feestavond onder het motto Wij lachen bij wat tegenspoed De voorzitter K de Jong meende in zijn openingswoord goed te doen er op te wijzen dat dit geen prepaganda avond ts daar het gezien het groote aantal leden ondoenlijk is er op het oogenblik nog meer toe te laten Hierna ving het programma aan waarbij de verschillende schetsjes goed werden opgevoerd Voora het laatste Hulde aan den 100 Jarige verwekte greote hilariteit daar de jubilarlji welke overigens over een goede gezondheid scheen te beschikken mti baar last had van een chronische sikv rzakking Voorts werden er nog efen drietal nummers gezongen door J v d Heuvel die er goed aan deed ook De heilige stad in onae eigen taal te brengen Ondanks het feit dat L Eikelenboom en J V d Speld alias Flip en Flap door dit programma als confetti Vrijdag 5 April J l hield de Chr Lag Landbouwschool haar eiadexamen In tegenwoordigheid van Bestuursleden ledea der Commissie van Toezicht de Rqkslandbouw consulent Ir C P Schepers eu een groot deel der ouders ondervroeg het Hoofd der School C Vink In de volgende vakken Scheikunde Natuurkunde Kennis v d grond Zulvelbereidtng Boekhouden Bedrijfsleer en Veevoeding Vlot en heel goed werd door de leerlingen geantwoord met ge volg dat alle 27 leerlingen een Diploma kon worden uitgerelkr Door den wn Voorzitter van het Bestuur den Heer Verboom werden de leerlingen gelukgewenscht werd het Hoofd der school bedankt voor de vele zorg In dezen moeilijken fijd aan de school besteed Daar de Voorz v d Commissie van Toezicht Burgemeester Tames niet tot he eind der plechtigheid kon blijven dankte Dr Hulst in welgekozen woorden eveneens het Hoofd en weer evenals de Voorz hen erop dat op du alles ook de zegen des Heeren verwacht moet worden Een der Ouders de Heer A van Berkel dankte met hartelijke woorden voor alles wat de heer Vink voor de leerlingen was geweest waarna één der leerlingen M C vaè Brucken in een keurige toespraak dat eveneeis deed namens de leerlingen en daarbij een keurig schilderij aanbood en bloemen voor Mevrouw Vink Daarna nam het Hoofd der i chool nogmaals het woord om afscheid te nemen van hen er op wijzende dat verder studeeren noodzakelflk is aar hun toewcnscheade dat er van het onderwijs bovenal een zegen mocht uitgaan voor hun eeuwig welzijn Vergeet U niet dat U Morgen nieuwe inlegvcUen tcxtielkaarten en cn quettcformulicren voor brandstoÉFcn moet halen als uw nadm ligt tusschen Lu Nez U behoeft alleen Uw tweede dlstrl butlestamkaart en het Inlegvel mede te brengen U kunt in het Gymnastieklokaal aande Peperstraat terecht aan loketl 3 5 7 en 9 tusschen 9 S0 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbUJ Aan den Rijksiandbouwconsulent was de taak de Diploma s uit te reiken Hij feliciteerde de leerlingen en het Hoofd met het mooie resnltaat was dankbaar dat door het werk van school met den Heer Vink aan het hoofd zijn taak in dan voorlichtingsdienst zooveel beter tot zijn recht kan komen en reikte met een toepasselijk woord aan elk jier leerlingen het Diploma uit De heer Vink dankte daarna God en droeg daarbij alle leerlingen op aan den troon Gods dat U Morgen een schoenenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigtSp een 3 drie en Uw naam begint met een der volgende letters C D en E aan loket 12 van het Distributiekantoor aan de Peperstraat Zij die onder bovenbedoelde categorie vallen en reeds een schoenenbon ontvangen hebben in 45 of 46 moeten zich vervoegen aan loket 4 eperstraat U moet medebrengen de Tweede ribtttie stamkaart en het inlegvel A GB GC of GD CK 605 Zie ook ons blad van Donderdag Apt r De gediplomeerden zijn Gerrlt C v Bemmel Iz te Stolwijk an adr v Berkel T A z te Waddinxvren Inge J Boer Abr z te Gouderak Willem ffos z te Bleiswljk IzaSk v d Broek D I z te Moordrecht Jan v Dam H z te Pijnacker Gerrlt W v d Dool D F z te Nleuwerkerk a d IJsel Hendrik van Dorp W i te Blelswijk Bertus dejong M x te Lekkerkerk Johan C Koel O E z te Moordrecht Adrianus K l0 man Adr z Zevenhuizea Jan Marck K1 Z te Nleuwerkerk a d IJsel Willem C Markus Kl z te Zevenhuizen Arie Noordhoek C z te Bleiswljk Arie j Oskam D z te Bergambacht Teunis den Ouden T z te Lekkerkerk Huibert Paul Chr I z te Hilligersberg Arie Poot Hz te Waddinxveen Aart Stam P z te Ouderkerk a d IJsel Klaas v d Vis Ghr z te Goaderak Ferdinant v Vliet C z Hoenkoop Dirk de V ie A Z te Lekkerkerk laceb de Wit P z te Bleiswljk Marlnus C v Bruchem te ReeuwUk Jacob Zeeuw A z te Schiedam Mels Verdoold C z te Stolwijk Voor de nieuwe klassen gaven zich 60 leerlingen opi Kader Bespreking Ned Volksbeweging Het btat ur der Ned Volksbe4 in9 verzoekt on mede te deelen datWöens