Groot Gouda, maandag 8 april 1946

De sfU abdtsta Cit BondelftaURoyal Navy W I JU ut iuo a T w v aanval terwijl ooR nog enkele aanvallen I bezetten Goede dag voor de GoudscHe clubs Al hebben niet alle elftallen aan onze verwachtingen voldaan toch was de afgeloopen Zondag geen slechten dag Gouda Olympia en Donk zijn met den vollen buit gaan strijken GSV heeft de punten met Tonegido gedeeld terwijl Ona het er in Voorburg bij Cromvliet leelijk bij heeft laten zitten en een mooie 3 1 voorsprong die ze bij de rust bezat in een 5 3 nederlaag zag veranderen de verdedi Bondselftal Royal Navy 10 1 Ie Klasse West R F C ADO 0 5 De Volewljckers Het Gooi 3 1 Emma VSV 0 2 West 2 Stormvogels Haarlem afg Blauw Wit HBS 0 2 DHC Spaita 3 1 VUC Feije noord 4 2 Oosten 3 Ensch Boyi PEC 1 5 Ouick NEC 1 1 AGOVV Enschede 2 2 G Ahead He racle 3 3 Tubantia WagenIngen 2 0 Zuid 4 BVV RBC 6 0 Baronie Willem 2 3 3 NoadRKTVV l O Vlisslngen Longa 2 Het Bondselftal heeft Zaterdagmiddag in het Olympisch Stadion te Amsterdam de ploeg van de Royal Navy een ongedacht groote nederlaag toegebracht Van alle oefenwedstrijden die tot dusverre in dit seizoen door Nederlandsche Bondsploegen werden gespeeld was dez verreweg de aantrekkelijkste Eindelijk werden duidelijke beloften voor de toekomst gedaan In het bijzonder de voorhoede tot dusverre het zorgenkind van de Keuzencomniissie speelde snel resoluut doortastend en met veel fantasie De rechtervleugel Draeger Wilkes combineerde dat het een lieve lust was en sneed keer op keer door de Britsche achterhoede heen Roezen heeft de nieuwe kans hem geboden met beide handen en baenen aangegrepen Hij was actief als steeds maar ditmaal ook productief Rijvers heeft zich van een vaste plaats in het Nederlandsch elftal verzekerd hij zwierf weer over het geheele veld dook o eral op waar wat te doen was stichtte keer op keer verwarring in de achterhoede der Navy toonde zich herhaaldelijk een duivelskui tenaar met den bal gaf prima passes en smaakte de voldoening het tiende Nederlandsche doelpunt te scoren Bergman was van de voorhoede de minste en zijn spel tem eigenlijk niet als voldoe d e worden gekwalificeerd De niiddenlmic van de Bondsploeg was minder goed op dreef De Vroet speelde eer voorzichtig Van der Veen die kort voor het einde geblesseerd van het veld werd gedragen was als gewoonhjk nuttig maar niet grootsch en van Buytenen was te langzaam De achterhoede waarin Caldenhove r echtbback speelde had t niet moeilijk althans niet moeiiijk genoeg om een gefundeerd oordeel te kunnen veilen over haar prestaties De D W S er is niet snel meer doch S VW GOUDA 1 2 Prachtig voetbal weer een droog terrein en hierdoor wat men noemt een levendigen bal De manier was dus om zonder te stoppen den bal te spelen wat voor Gouda aanvankelijk niet meeviel en nu men gedwongen was het toch te doen het plaatsen hierdoor minder zuiver was Bovendien speelde SVW met groote energie en volharding waardoor zij de wel betere techniek van Gouda wist te bestrijden Zoo SVW dekeen middag speelde Is het geen elftal voor de onderste plaats en is het van Gouda toch nog een prestatie om dezen wedstrijd tenslotte nle onverdiend te winnen Direct na den aftrap zit de thuisclub vinnig op den bal en lost al spoedig diverse schoten op de Goudsche veste zoodat Gerritsen bij herha lng handelend moet optreden Wanneer hij na tien minuten spelen weliswaar tijdig uitloopt om een ver naar voren gespeelden bal buiten zijn doelgebied weg te trappen mist hl deze wat den toesnellenden SVW linksbinnen Hooikaas gelegenheid geeft te doelpunten 1 0 Het gelukt Gouda ondanks tegenwind het spel te verplaatsen zoodat de SVW defensle eveneens op proef wordt gesteld Er is ongeveer 2d minuten gespeeld wanneer de ruk op het doel van de gastheeren een oogenhlik zwaar is Van rechts en links komt ét bal voor het doel en het gevolg is dat hij via een ia het nauw gedreven verdediger over de lijn gaat 1 1 Tot aan de rast blijft het een snel op ea acer gaud spel met aaa beide zijdeo Noord 5 GVAV Fri ia 3 O Be Quick Leeuwarden 01 HecrenveenAchilles 7 0 HSC LSC 10 Veendam Velocitas 2 0 Zuid 6 MVV Sportcl Emma 3 4 RoermondLimburgia 18 Brabantia VVV 3 2 onder protest van VVV SpechtenBleijer heide 02 Juliana PSV 3 2 2e klasse B West 2 HiiversumUVV 3 4 Heracles Unitas 1 4 S VW Gouda 1 2 Sliedrecht HVC 1 2 3e klasse GSV Tonegido 1 1 Olympia RVC 3 0 Cromvliet Ona 5 3 zijn plaats zeker nog waard Van der Linden stelde evenmin teleur hoewel men in hem eigenlijk nog geen internationale kracht heeft Kraak Yas m puiken vorm Hij werd eenmaal niet kansloos gepasseerd Men moet zich vooral niet blind staren op dezen fantastischen uitslag Zeker de voorhoede speelde uitstekend maar de Navy en vooral haar achterhoede was bijzonder zwak Alleen de keeper Spahin bleek van behoorlijke klasse en ook het spel van haar stopperspil Flewin kwam boven middelmaat uit Opvallend was het aarzelen der Britsche backs met als gevolg dat de Bondsvoqrhoede heel wat meer kansen kreeg dan noodig was Zeker vijf van de tien doel punten ontstonden door te laat of niet ingrijpen der Navy backs De voor hode der gasten speelde kort en voerde bovendien dit korte spel primitief uit Alleen linksbinnen Taylor was een speler van behoorlijk formaat die bovendien een schot durfde lossen Hij was de maker van het eenige Engelsche doelpunt Over het spelverloop nog dit voor de rust werd het 4 0 door Roozen tweemaal en Wilkens 2 maal Het vierde doelpunt door Roozen ineens ingeschoten na een voorzet van Bergman was een juweel Na de rust maakte Bergman het vijfde Nederlandsche doelpunt toen hij Spahin met den bal in het doel werkte Het zesde was voor Roozen het zevende weer voor Wilkes Daarna kwam het tegenpunt der Navy Toen Taylor een ver schot loste dat Kraak blijkbaar verraste Draeger werkte en aanval van Roozen goed af en maakte nummer acht voor de Bondsploeg Roozen kopte het negende in en Rijvers zorgde dat de tien op het scoringsbord kwam met een verren boogbal spannende momenten doch gingen blijven de baas In de tweede helft is het tempo minder vooral Gouda gaat weer vervallen in wat kort spel en geen van belde binnenspelers waagt zich naar voien Bovendien staat wAn t Hul bij een Goudsche aanval nogal eens buitenspel SVW gooit er een schepje op en weet Gouda een poosje geheel terug te dringen door goed werk van spelers en keeper voorkomt Gouda verdere doelpunten Wanneer E oef een een verre pass geeft aan Multem snelt deze speler naar binnen en passeert hierbij den uitloopenden keeper De Jong 12 Verscheidene malen komt Gouda nu weer met open spel terug goede voorzetten van Walthie en Multem doch Van t Hul schiet een goede kans naast en kopt even later juist over de lat Scheidsrechter Lizé leidde rustig zijn beslissingen waren positief maar niet altijd juist Er is forsch doch volkomen fair gevoetbald CromvlietoOna 5 3 Het is Ona niet osogen gelukken Cromvliet een nederlaag toe te brengen al zag het er met de rust toen Ona met 3 1 voorstond niet naar uit Ona wint den toss en verkiest met den straffen wind mee te spelen Ona is direct In den aanval en al spoedig krijgt zij een corner te nemen welke niets oplevert Vlak hierop weer een corner maar ook deze levert niets op Ab er 5 in geapeeld is zet v d Broek keurig voor en V WiUigen dpelpunt 0 1 Ona blijft aanvallen maar door den wlad wordt de bal te hard geipeeld om vtcct te hebben Vis er 20 min gespeeld li krijgt Ona o Vrl e trap op den rand van het strafichopflebied Biesheuvel plaatst tegCn den staander en Cromvllet weet verder gevaar te kceren Vlak hierop breekt v Willigen door en weet op schitterende wijze te doelpunten 02 Na een half uur spelen lost Ona s midhalf een goed schot dat Ciromvliet s keeper te machtig blijkt 0 3 Als er nog enkele min gespeeld moet worden breekt de r buiten van Cromvllet door en zet keurig voor Filer kan den bal niet bemachtigen en de m voor is er als de kippen bij en maakt er 1 3 van waarmee de rust aanbreekt Na de rust krijgt Cromvllet den straffen wind in den rug en is nu direct in den aanval en het duurt niet lanp of hun m voor benut een bal die door Fliej verkeerd beoordeeld werd 2 3 Even later l eoordeelt Flier wederom een bal verkeerd en nu is het de r binnen van Cromvliet die hiei van gebruikt 3 3 Ona komt nu ook diverse malen voor het Cromvlietdoei maar tot doelpunten komen zij niet Ook Cromvliet zit niet itll keer op keer komen zl v or Onas doel maar Flier weet enkele goed geplaatste schoten te stoppen maar Jii kan toch niet verhinderen dat een goed ge plaatste vrije trap door de r blnnen wordt ingekopt 43 5 in later er Is dus 35 min gespeeld na de rust passeert Cromvliet s r binnen Flier met een hard schpt 53 Eenige tijd golft het spel nu heen en weer Ona valt nog enkele malen goed aan maar gedoelpunt wordt er niet meer zoodat Cromvliet 2 kostbare punten veroverd heeft Ona had drie Invallers GSV Toncgido 14 Als beide partijen zich opstellen heeft GSV 3 invallers namelijk H Brem H v Harten en A Lakerveld Het spel van de Groen Witten is tegengevallen tegen het op de ranglijst zeer slecht geklasseerde Tonegldo De opeen golvende aanvallen der GSV ers waren wel snel en overrompelend maar bij de afwerking kwamen de technische tekortkomingen al te zeer aan den dag zeker tegen de zeer goede verdediging der Hagenaars GSV was het eerst in de aanval en al snel volgen eenige goed opgeleide kansen waarbij Stouthard en Vermeer den bal naast schieten Ook Tonegldo probeert het maar F Laker veld en W Staman geven niet thuis Tot de rust golft heen en weer maar tot doelpunten komt het niet Na de rust was het GSV dat den toon aangeeft eenige goed opgezette aanvallen via de goedspelende H Lakerveld loopen ec iter op niets uit Bij een doelworsleling hebben de Groen Witten succes als de bal via den voet ven een der spelers van de tegenpartij bij P Nuvelstein belandt BINNENLAND Op 12 April besprekingen tusschen minister Schermerhorn en Attlee Het Britsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft Zaterdagavond de volgende verklaring uitgegeven Sinds de ontmoeting tusschen de Britsche en Nederlandsche eerste ministers op 27 December te Chequers hebben tusschen de Nederlandsche en Indonesische vertegenwoordigers te Batavia onderhandelingen plaats gehad om tot een overeenkomst inzake de tusschen de beide partijen bestaande geschillen te komen Deze onderhandetingen zijn tijdelijk geschorst om den luit gouv gen van Nederlandsch Indïë dr Van Mook in de gelegenheid te stellen met eenige Indonesische leiders naar Nederland te vertrekken om verslag aan zlijn regeering uit te brengen Ook Lord Inverchapel wiens goede diensten voor beide p tijen tijdens de onderhandelingen beschikbaar zijn geweest zal Sir Archibald Clark Kerr aan zijn regeering verslag uitbrengen De Britsche regeering heeft besloten van deze gelegenheid gebruik te maken om den Nederlandschen eersten minister uit te noodigen naar Londen te komen voor een gedachtenwisseling over de Nederlandsch Indische kwestie De Nederlandsche eerste minister heeft deze uitnoodiging aanvaard en zal op 12 April door den Britschen eersten minister ontvangen w orden Twee Nederlanders ontvangen het Croix de Guerre Schoonhoven was Zaterdagmorgen in vlaggetooi ter eere van twee moedige landgenooten den sergeantmajoor Renze Huizinga en den dienstplichtigen soldaat Robert Jack Sanders die beiden deel uitmakende van de toenmalige brigade Prinses Irene zich bij den veldtocht in Frankrijk in Augustus 1944 hebben onderscheiden door het ten uitvoer brengen van bijzonder moeilijke en gevaarlijke opdrachten De onderscheiding werd hen op de en deze doelverdedifer J Pul het nakijken geeft 10 Als F Lakerveld en M Kerk even voor de rand van het strafschspgebied eenige overtredingen begaan krijgen de gasten enkele vrije schoppen te nemen welke door de rechts back tot driemaal toe worden genomen en steeds naast gekogeld werden GSV krijgt voor een overtreding in het beruchte gebied een penalty te nemen welke door C Brem onbenut gelaten wordt Eenige hoekschpppen worden door Vermee en D Stouthard genomen waarvan eerstgenoemde speler te hard voorzet en geen rekening hield met den wind ook die van Stouthard leveren geen goede resultaten op Hoe de Groen Witten ook het vijandelijke doel onder vuur nemen niemand tfeft de rooi Een snelle aanval van de Hagenaars volgt waarbij het Jeder van den midhalf D Lucas naar rechtsbinnen G Kors wordt gespeeld welke speler met een schitterend schot Th Klnè geen schijn van kans af Hoe ook gewerkt wordt in de stand komt geen verandering zoodat Tenegido een koitbaar punt mee naar huis nam DONK OVV 2 0 In een zeer slap gespeelden wedstrijd hetft Donk gisteren den vollen buit binnen weten te halen Slechts heel zelden konden we voetbal zien maar laten we hopen dat iet de oorzaak hiervan lag in het feit dat Donk twee en OW vier invallers telde Van het begin af konden we zien dat Donk de beste papieren had en na een kwartier spelen weet H v d Bos dan ook den stand op 1 0 te brengen Iets later krijgt W v d Bos een vrije trap te nemen die prachtig voor den doelmond belandt Donk s midvoor aarzelt niet en schiet laafl ia 2 0 Na de rust was even een kleine opleving waar te nemen maar weldra vervielen belde pattijen weer tot het Oude spelletje Donk noch OW wist den doelmond nog te vinden zoodat hel einde kwam met onveranderden stand Wvccn Oudcwatcr 2 0 Waddlnxveen is direct na den aftrap In den aanval het schot van Gers mist echter doel Nu komt Oudewater aan de beurt haar oorhoede heeft echter bij de W verdediging geen schijn van kans Het spel galft nu een tijd heen en weer de W aanvallen zijn echter gevaarlijker dan die van O tot doelpunten komt het echter pas als van Hofwcgen een voorzet van Kant direct opvangt ei de O keeper geen schijn van kans geeft l Q Met dezen stand gaat de rust in Na de rust is V het meest in den borst gespe4d door den Franschen militairen attaché Colonel Jourdier voor het front der op het Doelenplein opp estelde troepen van het eerste bataljon van het Koninklijke ragiment Prinses Irene onder bevel Tyn den commandant majoor Scherpenberg De plechtigheid werd voqrafgegaan door een inspectie der troepen waaraan behalve Colonel jourdier als gasten deelnamen de majoor Forbes Wels als vertegenwoordiger van generaal Kruis kolonel Henning bevelhebber van de tweede militaire afdeeling kolonel De Ruyter van Steveninck destijds commandant van de brigade Irene luitenant kolonel Loringh van Beeck van die brigade thans commandant van het eerste bataljon jrenadiers en verder eenige genoqdigden onder wie de burgem van Schoonhoven de heer A M Nieuwenhuisen en de eerste wethouder de heer A C A Deerenberg Het publiek toonde groote J elangstelling voor dit militaire schouwspel De distributiefraude te Arnhem In den loop van de vorige week js door ambtenaren van de C C D een onderzoek ingesteld naar aanleiding van het vermoeden dat door ambtenaren van het distributiekantoor te Arnhem frauduleuze handelingen zouden zijn of worden gepleegd In verband met dit onderzoek zijn tot nu toe 11 ambtenaren v n dit distributie kantoor gearresteerd Effectenregistratie Onder de aandacht vöp alle effectenbezitters wordt gebracht dat aan de verplichting tot inlevering van vrijwel alle courante effecten moet zijn voldaan vóór 14 April a s Voor dien datum kan ook aangifte worden gedaan indien men effecten op onrechtmatige wijze b v door maatregelen van den vijand oorlogsgeweld diefstal of brand verloren heeft Belanghebbenden wordt in hun eigen belang met klem aangeraden zich zoo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór 14 April a s tot een Bjank of Commissionnair in effecten te wenden van O genoteerd kunnen wordfen de keeper en backs toonen echter hun plaats waard te zijn Wanneer een doelschop vanaf het O doel door Kant wordt opgevanfcn plaatst deze den bal direct naar v Hofwegen die een goede soeloren met eea onhoudbaar schot besluit 2 0 O zet nu alles op al es om de eer te redden het geluk is evenwel niet met haar zoodat deze sportieve kamp geeln digd is in een 2 0 overwinning voor W Jodan Boys 2 1 I K 2 6 0 Het tweede elftal van de Boys zet haar overwinntngsreeks voort en stuur den de Rotterdammers met een flinke nederlaag huiswaarts Vriendschappelijk Jodan Boys 3 Comb Overschotje 7 2 Jodan Boys A Overschotje A 0 Handbalnieuws van Vires et Celeritas Wedstrijden van Zondag 7 April 1946 Het Ie elftal der dames speelde tegen Krachtsport 1 en won gedecideerd met 80 Over alle linies was de eenigszini gewijzigde Vtresploeg de sterkste en kan dan ook opjeen uitstekenden wedstrijd terugzien Met de rust was éi stand 5 0 door 5 uitstekende doelpunten van de zeer goed op dreef zijnde Mej G v Vliet Na de rust werden np doelpunten gescoord door mej Endenburg 2 en mej Ktoef I Het 2e elftal der dames speelde tegen Stolwljk 11 en moest met een gelijk spel genoegen nemen wat de verhoudtqg in het veld zeer goed weergaf Met de tust was de stand 1 0 voor Stolwijk terwijl na de rust mevr v Zevenhoven de partijen op gelijken voet wist te brengen Het 2c elftal der heeren speelde te Rotterdam tegen de leiders der afdeeling Meeuwen 11 en moest met 4 Invallers spelende mét 4 2 de meerderheid der gastheeren erkennen Achillessacces te Amersfoort Zondagmiddag von len te Amersfoort de wegkampioenschappen plaafs die door A V V georganlseend waren waaraan 734 loopers deelnamen Slljkhuls Holland wist in goeden stijlen met mooien voorsprong het kampioenschap over 5 K M te behalen Bij deunioren zag Japsen dleindenGoudschenparkploeg de tweede plaats bezette Kans de winnaar vqn dezen wedstrijd Verhoekste verslaan en zoodcecde Junioren kampioen te worden f Onze stadgenoot B Vreeswijk AchtUes leverde een goede p cstatie door dezen wedstrgd als C klasser in goeden stijl uit te loopen en een behoorlijke plaats te Bedrijfszuivering in het Gooi begonnen Zaterdag kwam voor de eerste maal de Qooische Kamer van den Zuive ringsraad voor het Bedrijfsleven afdeeling detailjiandel en ambacht onder presidium van mr G F Haase in zitting bijeen De beschuldigde in de eerste zaak was C K te Bussunv wien ten laste was gelegd dat hij een z g j verwalterschap had aanvaard in oen zaak van lompen en afval pro ducten van de joodsche firma K te Hilversum Post voor repartieerenden t a b Nieuw Amsterdam De gerepatrie rden a b van s s Nieuw Amste rdam dat in loop van de volgends week te terdam verwacht wordt zullen het den Rot gedu rende de periode van debarkeering door tusschenkomst van den repatri eeringsdient telegrammen en post kunnen ontvangen De Klipfontein met repatrieerenden vertrokken Het motorschip Klipfontejn is gistermorgen met totaal 1091 fepatn eerenden uit Tandjong Priok naar Nederland vertrokken Het schip wordt 18 April te Suez verwacht Er is wel Maizana fabrikaat Ouryea maar gemakkelijk te krijgen is ze nog niet De vraag is ook zoo groot en da aanvoer van grondstot nog beperkt Wij doen ona uiterste best MAtZËNA Dir YEA C Hoi oim o Y0rmaafd9