Groot Gouda, maandag 8 april 1946

Kapitein Klaickebos op de Leeuwenjadit VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMÖEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA 30 Geef die ballonnetjes ma r eens hier zei hij en meteen had hij den heelen voorraad al te pakken Betalen schreeuwde de koopman Asjeblieft daar heb je alvast voorschot de rest kun je op t stadhuis halen zei de agent terwijl hij den stakker n tik op zijn hoed gaf 29 Nu dat was buitengewoon intei essant en ze hadden er n prachtig uitzicht Maar hoe kwamen ze er af De steeds aangroeiende menigte op straat wist het ook niet Tot opeens een der politie agenten op een inval kwam Hij had n l tusschen het publiek een ballonnetjes koopman ontdekt dat de overeenkomst over de evacuatie van de Japanneeztn en de geïnterneerden uit Oost en Midden Java eenig misverstand heeft veroorzaakt De in donesischen hebben toch krachtige maatregelen genomen om te zorgen dat de zaak door de geheele bevolking volko e begrepen wordt Het hoofdkwartier van de T R 1 heeft voor Maandag a s een conferentie te Ujogiakarta bijeengeroepen waarvoor de afgevaardigden van de organisaties van welke e meeste hun eigen wapens hebben zijn uitgenoodigd Uver het doel dezer conferentie is mets bekend gemaakt Men acht het echter waarschijnlijk dat de T R I zich er van wil overtuigen dat ook de andere nationalistische gewapende jeu dorganisaties volledig omtrent de redenen van de evacuatie van de Japanneezen en de geinterneerden Qp de hoogte worden gebracht Ook de T R I heeft zonder voorbehoud de verantwoordelijkheid aanvaard toe te zien dat de Djinnah blijft Pakistan eischen Op een bijeenkomst van de Liga van vertegehwoordigers in de centrale provinciale raadsvergadering te New Delhi heeft dr Mohammed AU Djinnah voorzitter der Voor Indische Mohammedaansche Liga nogmaals met nadruk te kennen gegeven dat de Mohammedanen geen afstand zullen doen van hun eisch tot de stichting van den zelfstandigen Mohammedaanschen Staat Pakistan Djinnah wees o m op de successen van de Mohammedaansche Liga bij de jongste gewestelijke verkiezingen Hij werd luid toegejuicht Minister Mansholt die momenteel met het oog oï de Internationale Voedselconferentie in Londen vertoeft kon dit bericht aan den A N P redac teur aldaar bevestigen Nededanil helpt Indiê Het Concertgebouworkest speelt Zondagavond had Kopenhagen de gelegenheïd het Amsterdamsche Concertgebouw te leeren kennen want m de K B hallen had dien avond een galaconcert plaats dat door niet minder dan 3 000 invite s bezocht werd Voor in de zaal hadden de Deensche Konin de Deensche Kroonprinses en Piinses Juhana en Prins Bernhard plaats genomen Daar achter zette zich INDIE Grootscheepsche razzia te Batavia Te Batavia blijft men in verband u aa v goederendiefstallen op jroote konvooien in alle veihgheid de ha vens mer goeuerenuicisifiiitii cunvuuicn m am v a 4 schaal politie razzia s houden De Ne bereiken en streeft er naar om hel ge rx + P vaar voor botsingen tot een minimum te beperken derlandsche militaire politie te Paal piaais geriuiiicn vjcax w c Merah ten Zuid Westen van Batavia de geheele Koninklijke familie en deUgg gen groote benzinediefstal aan hofhouding Owit gezant jhr Van j j ji j t gebracht waarbij ook eenige De Merdeka en de Ra Jat over de arrestaties Naar wij vernemen hebben zoowel Merdeka als Ra jat de beide republikeinsche dagbladen welke te Batavia verschijnen aangedrongen op een verklaring van de republiek inzake de arrestaties die den laatsten tijd verricht zijn aangezien het publiek de bedoeling daarvan niet begrijpt De suikerproductie op Java Weinig is bekend omtrent de uitgestrektheid van het gebied dat op het oogenblik met suikerriet bei ant js maa men kan vermoeden dat dit gebied klein is Daar er ook slechts een kleine hoeveelheid jonge planten bibith is is het onwaarschijnlijk dat de productie groot genoeg zal zijn om weer uit te kunnen voeren voor 1949 zelfs indien nu nieuwe bibitvelden velden kunnen worden uitgezet Verder moet men er rekening mede houden dat het meerendeel van de suikerfabrieken hersteld moet worden voordat de oogst verwerkt kan worden daar ongeveer vijftig van deze fabrieken door de Japanneezen zijn omgeschakeld voor de productie van cement alcohol benzol butanol paier en smeerolie Lennep leidde de hooge Gasten binnen de zaal die geheel versierd was met de Deensche en Nederland sche vlaggen Onmiddellijk na deze entree werden de Deensche en Nederlandsche Volksliederen gespeeld Het concert was een indrukwekkende manifestatie van dank van ons Vaderland aan het Deensche Volk Het voorname Auditorium heeft dit gebaar van Nederland volkomen begrepen en heeft na afloop der uitvoering gereageerd op een manier zoo spontaan en zoo hartelijk dat het de talrijke aanwezige Nederlanders teil zeerste ontroerd heeft Kroonprins Frederik zelf zeer muzikaal gaf hier het voorbeeld Na de laatste klanken van Tsaikowsky s 5e Symphonic stond hij onmiddellijk van zijn plaats op om naar het podium te gaan waar hij den dirigent Eduard van Beinum langdurig en zeer hartelijk de hand drukte MaSndag 8 April cpncerteeren de Amsterdammers voor de tweede maal Iri dezelfde zaal zullen zij de Ouverture Midzomernachtdroom van Mendelsohn de Küniiau variaties van Hendrik Andriessen drie deelen uit de Damnation de Faust van Berhoz en de eerste Symphonie van Brahms laten hooren Chineesche reeders en kapiteins be trokken zijn Men heeft eemgen van hen gearresteerd terwijl eveneens groote hoeveelheden van de gestolen benzine zijn achterhaald op twee jonken in de visschershaven van Batavia Pasar Ikan j Deze razzia waarmede men in den avond van 4 April begonnen is heeft tot gistermiddag geduurd Het onderzoek duurt voort Geallieerden stellen vliegtuigen beschikbaar voor vervoer van zieken uit Midden Java Naar wij vernemen heeft de Afrib Allied Forces radio in Batavia omtrent de evacuatie van de geïnterneerden uit midden Java nog medegedeeld dat de Geallieerden vliegtuigen ter beschikking stellen voor de zieken die niet per vrachtauto of trein vervoerd kunnen worden De evacuatie van de Japanners en de geinterneerden op Java Volgens het op Java in de Engelsche taal verschijnende blad Evening News zijn er uit de binnenlanden van Java berichten binnengekomen ABONNEERT U OP GROOT GOUDA haastig inschenkend Je bent jezelf niet mon cher Het is misschien je di gestie Het is waar zei Poirot dat het eten in Syrië misschien niet geschikt was voor mijn maag Hij dronk van zijn wijn Dan achterover leunend liet hij zijn blik nadenkend door den restauratie wagen gaan Behalve zij zaten er dertien menschen en zooals monsieur Bouc gezegd had van alle nationaliteiten en standen Hij begon hen te bestudeeren Aan de tafel tegenover hen zraten drie mannen Ze reisden vermoedde hij ieder afzonderlijk en waren slechts zoo bij elkaar gezet door het feillooze oordeel der kellners Een groote donkere Italiaan be werkte zijn tanden met gusto Een magere nette Engelschman tegenover iem had het uitdrukkinglooze afkeurende gezicht van den goedgedres seerden bediende Naast den Engelschniah zat een groote Amerikaan misschien een handelsreiziger je moet t er dik opleggen zei hij luid Ah zuchte hij Had ik maar de pen van een Balzac Ik zou dit tooneel beschrijven Hij wuifde met zijn hand Dat is een idee zei Poirot Ah vindje ook niet Het is nog niét eerder gedaan denk je wel En toch het leent zich tot romantiek mijn vriend Om ons zijn menschen van alle standen van alle nationaliteiten van alle leeftijden Drie dagen zijn die menschen vreemden voor elkaar samen gebracht Ze slapen en eten onder hetzelfde dak ze kunnen niet van elkaar weg Aan het eind van de drie dagen scheiden ze ze gaan huns weegs om elkaar misschien noot weer te zien En toch zei Poirot stel dat eenongeluk Och neen mijn vriend Van jouw gezichtspunt zou het betreurenswaardig zijn dat geef ik toe Maar toch laten we t even veronderstellen Dan misschien worden allenhier aaneengeschakeld door den dood Nog wat wijn zei monsieur Boac De Orient Express was zijn dri € daagsche reis door Europa begonnen HOOFDSTUK UI Monsieur Poirot was een beetje laat toen hij den volgenden dag den re tauratiewagen binnen kwam Hij was vroeg opgestaan had bijna alleen ontbeten en had den morgen doorgebracht met de notities door te zien van het geval dat hem naar Londen terugriep Hij had weinig van zijn reisgezel gezien Monsieur Bouc die al aan tafel zat wuifde een groet en wenkte zijn vriend naar de leege plaats tegenover hem Poi rot ging zitten en genoot al spoedig mee van het voorrecht van de tafel die het eerst bediend werd en met de uitgezochtste beetjes Het eten was ook ongewoon goed Niet voor ze van een fijne roomkaas smulden liet monsieur Bouc zijn aandacht afdwalen naar andere zaken dan de Voeding Hij was in dat stadium bij een maal waar in je filosofisch wordt Er werd gefloten er kwam een lange melaficholieke gil van de locomotief Beide mannen gingen m de Buiten schreeuwde een stem Instappen We gaan zei MacQueen Maar ze gingen nog met De tluit klonk weer Zeg mijnheer zei de jonge man opèenb als u liever het benedenbed hebt makkelijker en zoo dan vind ik het best Een geschikte baas Neen neen protesteerde Poirot Ik wil u niet ontrieven Dat is niets U is te vriendelijk Beleefde protesten van weerskan Het is maar voor één nacht verklaarde Poirot In Belgrado O juist U stapt uit m Belgrado Oat niet Ziet u Èen plotselinge ruk De twee mannen gingen naar het raam kijkend naar het lange verlichte perron dat langzaam langs hen gleed mastervliegtuigen dezen wekelijkschen dienst zullen verzorgn De Skyniaster heeft een maximum capaciteit van 22 personen terwijl de DC4 40 tot 42 personen kan vervoeren OntvangSt Comité voor Indonesische delegattie In Den Haag is een ontvangst comité voor de delegatie van de Indonesische Republiek gevormd bestaande uit vertegenwoordigers der Perhimpoenan Indonesia Verbond van fndonesische Burgers IndoCpmité Vrij Indonesië PerkoempoeJan Islam Indofiesischd Christenjongeren en de Indonesische Zeelieden in Nederland Rapporten over Prefabs verzocht Volgens de Sunday Express zal de Britsche minister van gezondheidszorg Aneurin Bevan een onderzoek instellen in verband met de levering aan Nederland van geprefabriceerde huizen voor 5700 gulden per stuk Het ministerie van openbare werken heeft besloten aan vrouwelijke bewoners van Prefabs tegen betaling om periodieke rapporten te verzoeken over deze huizen o m betreffende de temperatuur en het dagelijksch kolenverbruik Nederland leent Frankrijk 70 000 tön graan en bloem I Volgens een bericht vap radio Parijs is Nederland in verband met de Fransche voedselpositie bereid gevonden aan Frankrijk 70 000 ton graan en bloem te leenen welke in Juni zullen worden gerestitueerd oaOIOPROGRAMMA VOOR MAANDAG mVERSUM I 301 m uARA 18 00 Nieuws 18 18 Novelty l ders 18 40 Om en nabij de twinrS Tango s en rumba s 19 15 st ShLÏ 20 00 Nieuws 20 05 Sman Salomon viool en Oeza Fnd niano 20 30 Vijf jaar van o ns leven ffrsoel 21 45 Fragmenten uit De Edo 2i20 The Ramblers 22 45 Slijk leven 23 00 Nieuws 23 15 Grammuziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 4 5 m NCRV 18 00 Radio Promenade ork 18 30 Sportpraatje 18 45 Pianoduo RawiczLandauer 19 00Nieuw 1920 Marschmuziek 19 40 Onder de NCRVleesiamp 20 00 Nieuws 20 05 Voor den Landbouw 20 20 Herdenking evallen zenflingsarbeiders 21 30 NCRVstrijdorkest 22 00 Nieuws 2215 Actueel geluid 22 30 Moeilijke teksten uit het O T 22 50 Feike Asma orgel 23 00 Willem Ravelii bas 23 30 Gram muziek 23 50 Schriftlezing en sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m HetPriösdijkbezockaaoKopeohagcn Een speciale verslaggever meldt uit Kopenhagen In allen eenvoud heeft Zondagochtend te Ryvangen een Duitsche terechtstelling van Deensche ipatriotten in de buurt van Kopenhagen een treffende plechtigheid plaats gehad Prinses Juliana en Prins Bernhard arriveerden om kwart over tien vergezeld door den Deenschen ministetvan eerediensr Hermansen die de Deensche regeering vertegenwoordigde De minister zeide dat het bloedige verzet van het Nederlandsche volk en de Nederlandsche stem voor de radio voor de Uencn een voortdurende bron van inspiratie was geweest De Prinses en de Piins legden persoonlijk een zeer croote krans van witte tulpen en serin en waaraan bevestigd een oranje lint m et letter J B te midden der raven Na een stilte van eenige minuten dankte de Deensche minister Federspiel voor de hier geuite symnhatie ten opzichte van de kameraden die hun leven hadden gegi en in den strijd tegen den gemeenschappelijken vijand Om tien over elf vond in de Eglise ReformFrancage een Kerkdienst plaats waarin Ds F Loschen voorging Het Prinselijk Paar woonde dezen dienst bij en werd aan den ingang van het Keikgebouw opgewacht door den Franschen en Nederlandschen gezant Ds Löschen hield in de Fiansche taal een predicatie over Joh 17 vers 20 tot 26 een gedeelte uit het Hoogepriestelijk gebed De predicatie was een pleit voor de eenh d der geloovigen In zijn gebed memo1 eerde de Predikant in het bijzonder het bezoek van hfct Prinselijk Paar AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymn 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 815 Gram muziek 9 15 Morgenwij1 ding 9 30 Arbeidsvitaminen 10 30 Van vrouw tot vrouw 10 35 Pianoxecital 11 00 Voordracht 11 15 Zangrecital 11 45 Berichten over krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 ÜÜ Het Lyra trio 12 30 On platteland 12 40 Pianospel 13 00 Nieuws 13 T5 The Romancers 14 00 Met naald en schaar 14 20 Vijf mannen drie meisjes en een piano 14 45 Zangdeclamatie 15 00 Handen uit de mouwen 15 15 Trio voor clarinet viool en piano 15 35 Gram muziek 15 50 De Kwintetspelers 16 30 Kindertijd 16 45 Van 14 tot 18 17 00 De zevenWlapper 17 30 Zweden is een heerlijk land HILVERSUM II 4 5 m 1 KRO 7 00 iNieuws 7 15 Ochtendgymn 7 45 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 10 35 Ron de hut van bchoonmoed r 10 50 Gram muz ril 15 Als de ziele luistert 11 30 Cello recital 12 00 MusctteklanTcen 12 15 Tochtgenooten gedichten 12 30 Joifn Lance 13 00 Nieuw 13 20 Joan Lance 13 45 Operaprogram gr 14 15 De ontwikkeling van de sonate 15 00 Zangrecital 15 15 Voor dé vrouw 15 45 Paolo Tosti 16 03 Radioziekenbezoek 16 30 V at weet U van de Gamelaïi lit OO Jan Prins fluit Elisabeth Everts piano 17 30 Voor de jongeren Dr Q Junkers voor Rijksluchtvaartschool Vrijdagmiddag landden op SchiphQl een 3 tal Junkers J U 52 afkomstig uit Duitschlartd Zij zijn als oorlogsbuit toegewezen aan de Rijksluchtvaartschool te Gilzerijen om als lesvliegtuigen te worden gebruikt Up liet oogenblik worden zij door de Fokkkerfahrieken grondig nagezien Wekelijksch K L M dient op Curasao Met ingang van 10 April zal een i speciale wekelijksche vliegdienst op Curasao worden onderhouden Hiervoor zal het nieuwe DC4 toestel wor den ingeschakeld met dien verstande dat beurtelings de DC4 en de bky No 7 Feuilleton Het seheim van den ingesneeuwden slaapwagen De conducteur kwam uit den coupé nadat hij de koffers in de rekken had gezwaaid Voiia monsieur zei hij Alles is in orde U hebt het bovenste bed no 7 We gaan over een minuut Hij holde de ang af Poirot ging den coupé weer in Een fenomeen als ik zelden heb gezien zei hij vroolijk Efen slaap wagenconducteur die zelf de bagage in het rek zet Het is ongehoord in medereiziger glimlachte Hij was bl baar over zijn ergernis heen Sr lia Wijkbaaf bestoten de zaak nlosophisoh op te vatten De trem is opmerkelijk vol zei