Groot Gouda, maandag 8 april 1946

men voor aan Australië onthield zich van stemming De Perzische afgevaardigde Hussein Ala verklaarde vervolgens dat Perzië door middel van de Vereenigde Naties resultaten had bereikt die het alleen nooit bereikt zou hebben Hierop werd de vergadering verdaagd tot aanstaanden Dinsdag om 21 uur Ned tijd Deensche bladen wijden artikelen aan Kroonprinselilk Paar In hoofdartikelen laten de Deensche bladen zich op hartelijke wijze uit over Nederland en in het bijzonder over de Koninklijke bezoekers Berlingske Tidende schrijft o a de onmiddellijke grond voor het bezoek van het Kroonprinselijk Paar is het verlangen om te danken voor de hulp geboderf toen Nederland in nood was Het blad is verheugd over het feit dat de kleine bijdrage van Denemarken gunstig ontvangen is maar meent dat de ontmoeting tusschen het herschapen Denemarken en het herrezen Nederland stellig een dieperen ondergrond heeft Politiken schrijft dat de oorlog de kleine gedurende de bezetting onderdrukte naties meer tot elkaar heeft gebracht Tusschen Denemarken en Nederland zijn handen van velerlei aard ontstaan en dat is de reden dat men het Kroonprinselijk Paar in Denemarken met vreugde begroet Ook National Tindendke legt er den nadruk op dat men in Prinses Juliana en Prins Bernhard niet alleen sympathieke gasten ziet maar tevens en vooral vertegenwoordigers van een land waarmede nauwe betrekkingen worden onderhouden Iets dergelijks zegt Kristeligt Dagblad Denemarken zegt het blad RONDOM VEIUGHEIDSRAAD en waar mén elk gebaar kan volgen dat er gemaakt wordt Het v voor het eerst in de historie van belangrijke conferenties dat men een Intensief gebruik maakt van televisie Er zijn verscheidene toestellen waarop men het doen en laten in de hoofdzaal kan volgen Het een voor den leek on geloof elijke technische prestatie maar een groot gemak voor den aanvankelijks teleurgestelden journalist Er zijn 127 publieke telefoons geïnstalleerd benevens een groot aantal rechtstreeksche verbindingen met Nieuwsbureaux Mfn hooft er alle talen van de wereld Trouwens in 28 talen wordt het gesproken woord over de wereld uitgezonden De groote nieuwsagentschappen hebben eigen kantoren in het conferentiegebouw terwijl losloopende journalisten over alle faciliteiten beschikken die er mogelijk zijn Er zijtt 125 splinternieuwe schrijfmachines op gemakkelijke tafels waar men gebruik van kan maken De accoustiek van de groote zaal waar de bijeenkomsten worden gehouden voldoet aan de hoogste eischen Tien zoeklichten van 2 000 Watt zijn op de gedelegeerden gericht zoodat de televisiebatterijen de stille en geluidsfilm apparaten haar spel ten volle uit kunnen spelen Een gedeelte van de muren is bedekt met rossig bruine gordijnen die brandvrij zijn De gedelegeerden zitten aan een eenigszins rondgebogen tafel Aan een T vormige tafel vlak daarvoor zitten de officieele stenografen en de vertalers die elk gesproken woord in het Fransch en Engefsch zeggen Er wordt goed voor de inwendige mensch gezorgd Een cafetaria kan 3 000 menschen voeden en er zijn drie DEN Een buitenstaander heeft er geen idee van hoe hard men hier gewerkt heeft om het Hunter College voor meisjes in de Bronx een buitenwijk van New York waar de vergadering van den veiligheidsraad van de vereenigde naties gehouden worden voor het doel geschikt te maken Hier is een bijna bovenmenschelijke taak verricht en de gebouwen hebben in 14 dagen tijds een verandering ondergaan zooals men die vermoedelijk alleen maar in het wonderland dat Amerika heet kan bewerkstelligen Er is dag en nacht door honderden vaklieden gewerkt en waar nog een piaar weken geleden het zoo popuj jre Amerikaansche basketball werd gespeeld zitten thans de vertegenwoordigers van 11 landen de Vereenigde Staten Engeland SowjetRusland Frankrijk China Australië Brazilië Egypte Mexico Nederland en Polen die over t toekomstige lot van de wereld te beslissen hebben Elke gedelegeerde heeft een microfoon voor zich en elk gesproken woord wordt op een gramofoonplgat vastgelegd en zal voor de wereld bewaard blijven Ongeveer 800 journalisten hebben zich voor deze hoog belangrijke bijeenkomst laten inschrijven De pers heeft 228 plaatsen in de zaal De Koningin der aarde heeft uitgebreide faciliteiten gekregen in wat vroeger een gymnastiekzaal was Men ziet hier en daar nog wat ringen hangen en apparaten voor Zweedsche gymnastiek maar dat is dan ook alles Voor honderden en honderden persmenschen is geen pUats maar er is toch voor hen gezorgd Er is een speciale zaal luixieus ingerichfe waar men elk woord hooren wat gezegd wordt Weer voorradig eenige moderne ORGELS EN PIANO S Ie Klas merken Fa Joh de Heer Heemraadiplein 9 b Tel 31558 ROTTERDAM W TE KOOP beste melkgeit 3 jonge geitjes 1 gesneden bok Bloemendaal 25a Te koop aangeboden RADIO Pick op installatie per 15 April of later gevraagd in JT pretttQ huis direct aan de heide Br onder no 6035 bur v d blad te koop gevraagd Brieven met opgave merk en pr s aan I P Weber BeatrQsstraatlSb Rotterdam KEN K$08 P F A B R I E HEERDE D U P ijw TE KOOP AANGIBGDEN 1 paar lederen laarzen no 43 en 18 kopctca traproedea of ratten voor witte shirts en of broeken wit Gr lacobastr 41 tisschcn 7 en S nnr I gj i haard Zwarteweg 14 G da Een doakerbl tapoo maat 44 en een gelcgenbcids apon donkerbl en een mantel mnat42Brieven onder no 5960 borean van dit bladZwart emaille kookkachel X g a n kinderwageavacht iichtbl babycape wollen wiegdeken Ie H v Alphenstr 28 Gouda Een radiokast met lagcbonwde luidspreker tevens aieubeUtnk Ketelstrnat 66 Ben nieuwe costunarok asaat 42 Bothastraat 24 Een paar mdileMchoenen maat 36 xwartea Ma gclijkriehtar ta bevragen V Str eastraai tt Gonda 1 Spicgal en I halskaacrlamp Zaterdag na I aai Rhllavls Pcltbitraat 15 Bea boogtaioa Heathtag locbcaa L Noodgo traai 29 Rastaatca U b iabeedel Bothastraat 3k Ooada Mot fooie blijdschap ven wif kennis van de geboorte van onseo Zoon en Broerije Herman die bij hei H Doopsel de namen onivinfi Hermanus Gerardui Joseph Hendrikus P A Neuray J M F Neuray Veriijl q mdo 7 April 1946 Markl 20 beven Op ons kantoor kan gepiaa t worden een Bediende Aanmelden t DÏEISTIODE te Hil rsum Kantoor GROOT GOUDA Markt 67 prettig bij familie met kinderen Intern s Zondags vrij ruime eigen kamer wordt als dochter des huizes opgenomen hoog loon meerdere halp aanwezig goede referentie noodig Aanmelden p a Krugerl 92 Gouda na 6 n r Gevraagd x nette loopjongen Aanmelden Kantoor GROOT GOUDA Markt 67 PliUIO S ORGELS Reparaties worden momenteel weer aangenomen Fa Joh de Heer Heemr dsplein 9b Tel 31558 ROTTEHDAM W MEVR RAMBONNET Haringvlietstraat 22 A dam vraagt een nctta flinke DIENSTBODE voor dag en nacht gezia klein Vereischt gaed koken Te koop Fornuis reiswieg en dames armbandhorloge mtA te ruilen tegen waa4elwageat e SLIGTER StolwQkersluls D71 EcTtU h i HMMtr44k mm mum Touwatëfery A TAK Vrouweitêeg 18 Er kan geplaatst worden EEN MEISJE voor oirfekiing ia het vak of een aankomend kapster H P v Wijngaarden Kleiweg 75 Gevraagd MEISJE voor bovenhuis tot 5 oor een middag en s Zondags vrij of voor halve dagen B P V Wijngaarden Kleiweg 75 Biedt zich aan een leerIiog baoketbakker waar veel te leeren Is Br onder no 6040 bur v d blad Te huur een lange donkerblauwe TROUWJAPON T DE REDELIJKHEID Blocmendaalscheweg 16 Te koop aangeboden een schoenmakers uitpoetsmachine mei of zonder motor Raam 137 Gouda Bakkarsfietsmandan vanaf f 17 76 Slageramandan f 17 76 Haagach Wasohmandan f 18 00 Ronde Waschmandan f 6 60 f 7 76 Hondanmandan f 7 60 f 6 50 Aanbevelend W BIJVANK Nicawc Haven 87 Gouda Piano te koop gevraagd Brieven met opgave van prijs en merk Mej H A v Elswijk Nozemanstraat 14 Rotterdam Gevraagd een flinke tweede WIIKEieEDIENOE N V P J Endenburg ZcUaakci en SehccptafBoH VBBRSTAL gelegenheden voor wat te drinken Het gewone publiek heeft niet veel kans om deze grootste gebeurtenis in de geschiedenis van New York mee te maken Er zijn slechts 45 plaatsen voor de eerstkomende beschikbaar gesteld maar dezen hebben er urenlang staan voor over om deze historische vergadering bij te wonen DE VELIGHEIDSRAAD Kwestie Perzië uitgesteld tot 6 Mei De Veiligheidsraad kwam Donderdag om 17 uur Ned tijd te New York bijeen De Russische afgevaardigde Gromyko was afwezig Byrnes stelde voor om gezien de verzekeringen van de Sowjet Unie dat de roode troepen uit Perzië teruggetrokken zouden worden de verdere behandeling van het Perzische probleem tot 6 Mei uit te stellen Zeven der tien aanwezige leden juichten het voorstel toe n l de Ver Staten Engel Braz Egypte Polen Frankrijk en Mexico Australië zou zich van stemming onthouden en behield zich het recht vóór op of vóór 6 Mei een volledig onderzoek te vragen De Australische afgevaardigde Hodgsen verklaarde dat met deze zaak den Raad was uitgedaagd en dat de Raad deze uitdaging niet had aanvaard Hij verweet Gromyko te zijn vertrokken voor de aangelegenheid volledig was uiteengezet De voorzitter van den Raad Kwo Tai Tsji verklaarde dat naar zijn meening de partijen op 6 Mei in een dergelijke positie zullen zijn dat een verdere behandeling van de aangelegenheid door den Veiligheidsraad overbodig zal zijn De Veiligheidsraad nam daarop het voorstel van Byrfies met negen stem De Alproch Filmstichting te Zeist brengt U Onder één vlag Bm iiH1 m1 ata dl U n ToIledlB OY ralcht geeft ▼ de oorlog ieii MO f Tan de NederUndecfce d den b lte de greniea Dcxe docii e t lre getaldieim iMl U o a ilen De trijd om Indil De ilig op de J v e De ln llB HoU dl pejepfem hoc ïe kwasM en gingen De ootvanget van H K H Prlniei Jnllana In Weit hwJiï Da R A F In actie De iararie In Norniandlï enz Het tweede deel laat U xlcn Fricalaad In en na de oorlagijaran De Konlnkli k Famllto in Ottawa Onze PrlnMs ei v a BabD Het tatnfcctt op het Paleii te Soesiditk eaz Dcza filoi die icdarccn moet zien kont Dinsdag 16 April en Woensdag 17 April a f te Gouda In hat gebouw Concordia Westhaven 27 des avonds om 8 uur Toegangaprija ft exclusief event belasting Kaartverkoop bij Boekhandel F Bijlsma Lange Tiendeweg 5 Boekhandel J Verschoor Dubbele Buurt 3 GEVRAAGD nette zelfstandige hnlp in de haishouding goed loon voor dag of dag en nacht W SCHULD Wijdstraat 23 Gouda Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Gouda VIERDE NUTSAVOND op DONDERDAG 11 APRIL des avonds 8 uur in de groote zaal van de Sociëteit De Réunie Oosthaven Gouda Optreden van ALBERT VOGEL Jr Voordrachtkunstenaar 1 Poëzie van Jan Prins 2 Een fragment uit Delrdreendezenen vaa Usnach Keltisch verhaal door A Roland Helst 3 De wijze van liefde en dood van den Cornet Christoffel Rilke R M Rilke vert V Tan Vriesland 4 De Naumachie Louis Couperus B4 den Hear Anton Coapa ta e avondCaan de zaalx n antree bll cttcn voor nictledenverkt gbaa tegen f 1 30 pet pctiooa itcd bel labcgrepcB Gevraagd een Orgel Flinke Tuinilersluiicirt Hoog loon Bloemendaalscheweg 25a Chauffenfs en zij die het wtUea werden volgt onzen carsas AUTO EN VERKEERSTECHNIEK Lceit d 3 maanden Prl a l II M Carivibeak Inbegrepen Barelc lei Donderdag 11 April 19 30 nor In de etadeersaal van Caf Het Schaakbord Kleiweg 13 Gasda Nleawe csrililcn kannen lck nog opgeven vaaaf 19 nnr DE TECHNISCHE AUTOSCHOOL POtYSCOlA Weet U nog Uot HU Daarom Dinsdagavond 9 April naar de Kleine Kerk Peperstraat Aanvang 7 30 uur Zangkoor De Vrije Evang Gemeente N v CARROSSERIEFABRIEK VERHEUL vraagt voor haar af deelingen Plaatwerkeri t Afwerkcrij en StofiEeerderi pchoiliB en gioitiRih MEDEWEIKEIS alsmede JONGENS ter opleiding Persoonll k melden aan het Hoofdkantoor Hca owJverweg W veea ew tneel a Woensdagsavonds aan ée 2e Ka 3i Goada heeft vruchten geplukt van het Neder landsche cultureele leven Dagbladet Boersen meent dathM Kroonprinslijk Paar bij zijn vertrek een goeden indruk van land en volk van Denemarken moet hebben Hoewd Denemarken en Nederland niet voor dezelfde problemen staan is de vreugde over de herwonnen vrijheid na zooveel zorg en lijden toch gelijk De verkiezingen in Griekenland De uitslagen van 99 van alle stembureaux door geheel Griekenland toonen aan zoo meldt Reuter dat slechts 50 3 van het aantal ingeschreven kiezers heeft gestemd De Grieksche Koningskwestie Een diplomatieke correspondent van Reuter meldt dat een lid van het gevolg van Koning George van Griekenland heeft verklaard dat de Koning niet onmiddellijk een officieele verklaring zal afleggen noch over de kwestie van het plebisciet noch over het onmiddelliik gevolg van het aftreden van den Griekschen Regent in verband met de verklaring van Athene welk het aftreden van Aartsbisschop Damaskinos vergezelde dat de zaak nu bij den Koning berusf heeft iedere verklaring en eik besluit van Koning George thans meer rechtstreeks betrekking op de binnehland sche ontwikkeling in Griekenland Het standpunt van Koning George inzake de mogelijkheid tot het houden van een vroegtijdig plebisciet zal waarschijnlijk de oplossing vormen niet alleen van het constitutioneel probleem maar ook van de vraag hoe lang de huidige coalitie regeering in Athene zal stand houden HUWELIJK m Bcnxaacl Bblf tocb niet Unger doorleven met Uw atil verlangen near eea Wveaakaaaraad I Door mt D bemtddc Hng kunt U toch la contact komca act iemand die evenali U ztlf oprtcht verlangt naar een ematlgc oprcclite kranlimnklng Ik heb Immen mana l Ingochrevcncn uit alle plaatsen ca dorpen In gdwel Nederland ook uit U G ovlnde en evcneen uit dt plaatiwer inwoning ca de omgeving daarvaaMt n bemiddering is voor jong en oud voor werkenden gegoeden middeb enbocrcnitand Ik heb een pedale prettige bemiddeling vooi fongelul n k akeeren die in een moedefloot geaio met huwelijk all doel een terleuiebniahoudater xoekcn of Dame die tkaoodanig geplaatst wenscken te yofden ook van dienst xiln Kom ceasrastig met mi praten Dat is de be imethode om ook voor U su svol siabet weite ga 4i Mocht U betto niet in de gelegenheid xijn persoonWkIe komen vraag dan tchrlfteliili inlidiUaoen bil de Hoofd adminiiUatie il I HAARLEM Verc igd Nederlandsch HawelftjBnniddelingakantorca EXCELSIOB lUmpersinflcl W rood Haarlem Dagelijks geopend van 2 3 ook Zaterdags i Zondags geslote Voor Zuid Holland GOUDA Go we 90 sGravenhage Woudenbergstr 9 Leiden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbocht 20 Geopead van 2 5 ja ook Zondaf Maandags geslotcs Hniikamer amenblcmeat i f a o rievea ader ao 6052 bar v d W Daaeiregenjas 38 Te rnUen 1 pr ïWütt damesschoenen m 38 voar 7 St Jobstraat 5 2xb 1 paar hooga keeransaaenen luat 45 Achter de Vischmarfct TE KOOP GEVRAAGD Zakenman loekt ter overname modin schrijfmachine rievea net pr sopg beschrijving onder no 5982 buteaav d E n waadelwagentja M Lange Noodgodsstraat V Divan met kleed u Br andar ao 5993 baraaa van dit MM E a fanteaU Karaemalksloot 114 RUILEN Gaheel nieuw eiken fc n J J fonderhouden klnderwafcn iaoysn Wie ruilt een baa voor damesschoeaea voBT m n damesschoeaea 36 lU J Kaastra Io ertstr at 13 2 paar daaesscboAen 38 en 39 drlekwll hak voor I paar mollltre g j jfl 2 somermanteli tg a n voor t S 13 laar voor f r J ♦ Damesfiets l g at i art l ektbaaden o Jkinderwagen Z 2 rubo 2t n30voo l f ji 1 paar i g a n Jongensschoenen m lpaa br U e cho n y 2 Wie ruilt a n Bim Baaklok voor i t vloerkleed 4 s 5 Reinhard SnoyiU Doakerbl mantelpak KlSïJopklapbed ïouderbed V sscnba chM Een goed ondarhoaden klnderwsge plache vIo tkle l of damesr wiel jj te H V Alphenstii DIVERSEN Thuiswerk gevraagd meubel es JlTbi Brlavea aad r na 5997 bar Adueeteed u Groot Gouda