Groot Gouda, dinsdag 9 april 1946

PER ASPffev AD ASTRA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda De Qloudsche Gemeenteraad bijeen Onder voorxittersachap van Burgemecs ter james kwam gUterenavond de tljde IQkc Goudscbe Gemeenteraad in vergadering btjeen In zijn openingswoord kan de Burgemeeater 21 leden welkom heeten bericht van verhindering wegens ziekte Il binnengekomen van den heer F J J Moerel Allereerst zijn een 9 tal ingekomen stukken aan de orde die de Raad voor kennisgeving aanneemt Twee hiervan bevatten het verzoek resp van den heer A v d Rutjt uit Rotterdam tijdelqk Icöaar aan de Ned Taal en Handelscorrcspondentle aan de Middelbare Handelsavondschool en van Me Appel onderwijzeres aan de O L School No 7 tot ontslag nlt bun functie Deze verzoeken worden Ingewilligd Ds Joh van Welzen heeft een klacht betreffende straatschenderij ingediend en de Raad stelt dit stok in handen van den Burgemeester ter nadere afdoening Tenslotte maakt de Burgemeester nog voor kennisgeving aan den Raad bekend dat een schrijve is ingekomen van de Raadsfracties der S D A P den Vrijzinnig Democratischen Bond en van het raadslid den heer M Kwlnkelentierg waarin tij mededeelen voortaan als nieuwe fractie in den Raad zullen optreden en wel als fractie van de Partq van den Arbeid NUtuwt onderw rs benoemd Dan zijn de punten 3 4 5 van de Agenda aan de orde die inhouden het benoemen nieuwe krachten bij het onderwijs Zonder discussie worden bQ algemeene stemmen gekozen de heer C Verdoold tot onderwijzer aan de Openbare Opleidingsschool C de Heer W CSpaan als 6e onderwi zer aan de O L S C en Me E Limborgh tot onderwijzeres aan de O L S no 1 Ifiplaata van den heer G G ilom die op II December In deze fnnctic was gekozen doch zijn benoeming niet heeft aangenomen Dan brengt de Burgemeester In den Raad het verzoek hem te machtigen aan den Commissaris van de Koningin voor te stellen om het peil der Wethouderssalarissen te brengen op de hoogte van het jaar 1929 waarbij dan tevens rekening gehouden wordt met een stijging van Wethouderssalarlssen over de geheele lijn met 15 pCt en bovendien het feit dat onze Gemeente thans ongeveer 37 0ÜU zielen telt Zonder discussie machtigt de Raad den Burgemeester dit voorstel In te dienen De Haastrechtsche tel Een voor Gouda belangrijk punt komt dan aan de orde en wel een ontwerpbeslnlt om ovcs te gaan t t opheffing VUft Is r In Couda doaiil Renniei VrtJdag t ni Wocaadagi Gravin Alexandra Boven 18 jaar Thalla Theatet I VrtJ deg t as Woeaad Blanke Slavin Boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dias De zwarte spion Boven 18 jaar Dinsdag 9 April Groote Kerk 7 30 n Johannes Passion Woensdagmorgen om 10 uur Excurate van de Ned Vereen van HuUvrouwefl afd Gouda Broodbakkerij Pa Steenland Woensdag 10 April Schouwburg 7 n R damsch Pbtlharmonlsch orkest Idem Beursklok 8 uur Partij vd Vrijheid sprekers de heer v Dijk ea Prof Molenaar Idem Ncd Herv Ver Calvljn 7 30 n Ds V Dijk van Monster Idem Bureau Groot Gouda 7 9 uur Spreekuur voor gerepatrieerden Idem bovenzaal Reunie 7 uur Da J Borger De mensch van morgen Donderdag U April Nieuwe Schouwburg 7 30 uur G en A V Excelalor Uitvoering Vredesspel Idem Reunie bovenzaal 2 uur Vrouwengroep Partij van den Arbeid hoofdthema hier in de begeleiding gebruikt Eenigszins verwant met dit thema is de melodie die in het begin van de doorwerking optreedt Men noemt deze symphonie de groote C dur symphonie Maar niet alleen aan de lengte van het werk zij duurt 45 a 50 minuten dankt zi dezen naam maar vooral Jiaar den inhoud groot en grootsch Bij vergissing is aangekomdigd dat de soliste van dit concert Mimi Efb een cantate van Handel zal zingen IMt is niet zoo Zij zal zii en riadne auf Naxos van Haydn DE A S VERKIEZINGEN Zooals U waarschijnlijk al bekend is zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer vastgesteld op 17 Mei die voor de Provinciale Staten op 29 Mei en de Gemeenteraadsverkiezingen op 26 juli Uiterlijk 3 dagen voor de stemming d i dus vóór 14 en 26 Mei en 23 Juli moet U de oproepingskaart ontvangen hebben Personen die in een andere plaats dan in die waar ze Qp de kiezerslijst voorkomen willen stemmen moeten uiterlijk 14 dagen voor den stemmingsdag dus vóór 3 en 15 Mei en 12 Juli PERSOONLIJK op de gemeentesecretarie een dgl verzoek indienen waarbij zij op moeten geven in welke gemeente ze aan hun stemplicht willen voldoen benevens het adres in die gemeente waaraan hun oproep gestuurd moet worden In dit geval is bij volmacht stemmen niet geoorloofd Geëvacueerden kunnen voor zoover betreft de verkiezingen voor de Prov Staten en den Gemeenteraad stemmen in de gemeente waaruit ze geëvacueerd zijn Een hiertoe strekkend verzoekschrift moet vóór 30 April wat betreft de Prov Staten en vóór 27 Juni wat betreft de stemming voor den Gemeenteraad ingediend worden bij den burgemeester der gemeente in welker bevolkingsregister men is ingeschreven Formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar ter gemeentesecretarie Deze regeling voor geëvacueerden geldt niet voor de Tweede Kamerverkiezingen KIEZERLIJST De kiezerlijst voor het jaar 1946 1947 is vastgesteld en ligt voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie Tot 20 April is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur een verzoek ter verbetering der lijstyn te dienen lEen dergelijk verzoek Kan op onge I zegeld papier worden gesteld Vergeet U niet dat U Morgen nieuwe inlegvellen textielkaarten en en quettcformulieren voor brandstoffen moet halen als uw naam ligt tusschen Ni Poez U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het inlegvel mede t brengen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loketl 3 5 7 en 9 tnuchen 9 J0 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbllj dat U Morgen een schoenenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint met een der volgende letters F G en H aan loket 12 van het Distributiekantoor aan de Peperstraat Zij die onder bovenbedoelde categorie vallen en reeds een schoenenbon ontvangen hebben in 45 of 46 moelnit zich vervoegen aan loket 4 Peperstraat U moet medebrengen de Tweede I distributie itamkaart en het inlfgvel IGAGB GC of GD CK 605 I Zie ook ons blad van Donderdag l4J ril 4 1 GOUDA EENDRACHT ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1 1 Administratie M J van Loon DINSDAG 9 APRIL 1946 NUMKfER 200 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30 STADSNIEUWS Abonn p w 27 c Losse numm 10 et Voor Venlo De collecten vorige week In het Thalia Theater gehouden na het vertoonen van de film over Venlo heeft f 496 89 opgebracht welk bedrag aan den burgemeester van Venlo ter hand gesteld zal worden Verkiezingen voor Kamer en Gemeente Vorige maand vermeldden wij de gemeenten welke behoorden tot den Si ateu kieskring Gouda Dezelfde gemeenten behooren ook tot den Kamerkieskring Lelden Hiertoe behooren bovendien de volgende gemeenten van den Statenkieskrlng Leiden Leiden Leiderdorp Zoeterwoude Koudekerke Voorschoten Oegstgeest Rijnsburg Valkenburg Warmond Sassenhclm Noordwljk Noordw kerhout Voorhout Llsae HiUegom Katwijk en Wassenaar De Koempoelan Verschenen Zaterdag hield het district Gouda van de N P V voor de leid st ers en de plaatselijke commissies een bijeenkomst Na de opening door den Marschband en het breken van de vlag sprak de DistrictCommissaris de heer P A Bijle de hoop uit dat dcM eerste koempoelan slagen mocht Vervolgens hield burgemeester James eerevoorzitter van de afdeeling Gouda een uiteenzetting over het nut van de padvinderij in dezen tijd van bandeloosheid Ook de voorzitter der Goudsche PC de heer Nederhorst sprak een kort woord it De heer Helbcrs boeide de aanwezigen met een interessante beschrijving over Historisch Gouda De middag werd door de Goudsche groepen opgeluisterd met muziek en recreaties Na het slotwoord door den D C werd I deze geslaagde bijeenkomst besloten met het padvinderslied Hoort zegt het voort WecrsverwachtiBg medegedeald door het K N M l totm rae ayo d Wordt verwacht I Droog voorjaarsweer Hefderenacht met flinke nachtvorst Overdag lichtelijk bewolkt Aan de kust matige overigens meest zwakke wind tofschen N W en N k eec6cdM van de Haastrechtsche Tol Dit oorstel brengt enkele tongen in beweging en den heer Fennet stelt voor nadat hij den Burgemeester met dit Initiatief feliciteerd heeft oclc direct tot opheffing van de tol aan den Bodegraafschesttaatweg over te gaan terwijl de heer Spek lib vraagt welke bezwaren er tegen de tol gelden want zij brengt toch nog nltljd een f 30 000 per Jaar op In zijn antwoord hierop deelt de Burgemeester mede dat later aaa den Raad voorstellen zullen worden voorgelegd ter financiering hiervan maar dat men nu reeds een daad wil en moet stellen ook tegenover de buitengemeenten Hierop wordt ook dit voorstel zonder meer aangenomen Punt 7 van de agenda brengt ter tafel een voorstel tot het wederinvoeren van de Commissie van georganiseerd overleg en van de Dienstcommissies die bij besluit van 16 Maart 1943 bulten werking waren gesteld De Raad gaat zonder discussie met dit voorstel accoord en dan moeten worden benoemd een vijftal leden vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur in de commissie van overleg voor de ambtenaren en werklieden Na stemming worden hiervoor aangewezen de heeren G J Beunk J van Ooyen P v d A M A Engelhard R K K Begeer Chr H en K Korf Lib Uitbreidingsplan Kromme Goawe en Nieuwe Vaart worden Bovendien staat de naam va het V Iterson Ziekenhuls hierbij nog op het spel f9a deze uiteenzetting gaat de Raad zonder meer met het voorstel tot aanschaffing accoord Dan passeerA snel de volgende agendapunten de hamer en wel een voorstel tot vaststellingvan het vermcnigvuldlgingscljfer voor het Schoolgeld voor het Lager Onderwas en het verslag over de Schoolklceding 1945 Uitbreiding Veemarktrestaurant Dan wordt aan den Raad voorgelegd ten voorstel tot verbetering en uitbreiding van het Vecnarktrestaarant waardoor dit ook eenigszlns het karakter van een Beurs zal krijgen en beter aan zijn doel zal beantwoorden dan thans Hiermede zal een bedrag gemoeid zijn van ongev f 15 000 Dr Bik A R brengt dan in dit verband de klachten van padvinderij en elervelllng belde gebruikers van het Kazernegebouw over dat de daken zoo lekken en men er beneden last van ondervindt Wethouder Heerkens antwoordt hierop dat daaraan zeker Is gedacht en men niet beneden zal gaan opknappen als het boven nog niet In orde is Daarna wordt zonder stemming dit voorstel aangenomen romme Gouwe en Vaart Omtrent de industrleterdle hiervoor gereed gemaakt zul Uit EU we Tot slot komen dan aog aan de orde een wijziging van den marktgdden voor de Voorjaars en Najasurspaardenmarkt om het bedrag van f 0 25 per paard of hit te brengen op f 0 50 een ontwerp rente 3 pÓ en een wijziging van de begrootlag dienst 1945 welke alle drie zonder meer door den Kaad aangenomen worden Met een woord van hartelijken dank aan de aanwezigen besluit dan de Burgemeester op een ongCwoon vroeg uur deze vergadering waarbij In een vl t tempo eca aantal belangrijke zaken afgewikkeld werden T jtui i i u inO o een wHzlalna kreeg de Raad voorgelegd een concept besluit betreffende de herziening van dit plan en een verordening die de bebouwlngs voorschriften voor deze gronden Inhoudt Ook dit voorstel kon zonder eenige opmerking de goedkeuring van de Raad vinden Nieuwe Röntgen apparaten voor het Rotterdamseh Philhirmonisch Orkest overeenkomst vertoont de lange inleiding de toonsoort en de rhythmiscl standvastigheid van het tweede deel de verhouding van scherzo en trio Het is niet moeilijk in de talrijke thema s en thematische bestanddeelen de details te vinden die bovenomschreven karakteriseering rechtvaardigen Reeds de eerste acht maten van de inleiding bevatten er één n l in maat 7 en 8 de verbreede echo van maat 6 Van deze inleidingsmaten krijgt vooral de tweede groote beteekenis voo den verderen uitbouw van het werk Wat vervolgens reeds overgang schijnt Is nog steeds voortzetting van het thema 55 maten blijft de toonsooit C gr t gehandhaafd Het andante con moto is één der merkwaardigste voorbeelden van Schuberfs tragiek zooals wij die hierboven hebben omschreven Het straffe marsch achtige rhythme het is het rhythme van de Winterreise de voordurende wisseling van mineur en majeur en gelijktijdig klinken van melodische stemmen het is één zang van hartstochtelijk verlangen en gedroomd geluk En temidden van dezen melodieën rijkdom die rijkgeschakeei de fanfaremotieven soms zingend heel zacht als een verre posthoorn soms schetterend als een angstige kreet Ook het Scherzo vereenigt vroolijke Weensche dansrhythmen met eenigszins weemoedige melodiek Het trio is een ononderbroken melodie van de blaasinstrumenten de strijkers hebben een vrijwel uitsluitend begeleidende functie Bijzondere aandacht verdient de epiloog van de beide deelen van dit trio die wederom bewijst dat de kern van Schuberfs musiceeren het lied is Ook de finale welker begin evenals dat van het scherzo een allerminst lyrisch karakter draagt brengt weer lied elementen Evenals in de doorwerking van het eerste deel wordt het rhythme van t Op het concert dat Woensdag 10 April a s door het Rotterdamsch Orkest in den Nieuwen Schouwburg gegeven wordt zal na de pauze gespeeld worden Schubert s zevende symphonie in C dur Voor Gouda beteekent dit een eerste uitvoering Naar aanleiding hiervan schrijft men ons Het is bekend dat Schubert zelf zijn vierde symphonie in C kl t den bijnaam Tragische heeft gegeven En de dramatische accenten van de inleiding en de hartstochtelijke beweging van eerste en laatste deel in aanmerking genomen is zij daarmede zeker niet onjuist gekarakteriseerd al is het een ander soort tragiek dan die van zijn groote voorbeeld Beethoven Er is echter een principieel Verschil tusschen het tragische bij Beethoven en bij Schubert Beethoven s tragiek zou men dramatische tragiek kunnen noemen zij is op de ontwikkeling en ontknooping van dramatische conflicten gebaseerd en heeft niet zelden n theatrale allure Dit nu ontbreekt bij Schubert Wat men bij hem vindt zou men lyrische tragiek kunnen noemen Zijn natuur verlangde in de eerste plaats te zingen en bediende zich daartoe nu eens van de menschelijke stem dan weer van piano viool cello quartet of orkest Het meest opvallende kenmerk ervan is de schijnbare vreugde de smart en de weemoed in een luchtig gewaad van vroolijkheid walsen en menuetten vol teedere verlangens majeurmelodieën die mineuraffecten suggereeren En alles is zwevend en zonder zwaarte zelfs in het fortissimo Wanneer men dit bedenkt verdient de groote C dur symphonie misschien nog eerder den naam Tragische dan de vierde als uiting van die tragiek n l zooals zij slechts Schubert eigen is De vergelijking met Beethoven dringt zich echter ook hier aan ons op en wel in het bijzonder met diens pan Iteraon Ziekenhais Het volgende punt lokte enkele bemerkingen uit en wel allereerst van den heer Nedethorst P v d A die het aanschaffen van nieuwe Röntgen apparaten voor het van Iterson Ziekenhuls zeker een belangrijk voorstel noemde Hij vroeg zich echter af of dit wel een gelukkig moment was om tot een dergelijke kostbare aanschaffing over te gaan Wellicht zijn in een tijdverloop van misschien een jaar de kwaliteit der apparaten verbeterd en de aanschaffingsprijzen belangrijk verminderd De heer Nederhorst wilde gaarne weten of de aanschaffing dermate urgent was dat niet meer gewacht kon worden Dr Bik A R had dit onderwerp met den Directeur van het v Iterson Zieken huls besproken want zoo druppelsgewijs komt het eene voorstel na het andere dat geld kost Welke punten zijn nu urgent zoo vraagt spreker zich af Uit zijn bespreking was hem echter gebleken dat wanneer ééa onderwerp urgent was dit bet zeker Is In JnUi 1930 is de huidige installatie reeds aangeachaft en In lè jaar afgeschreven In bedrijf vertoont het apparaat thans wel eens gebleken en tot slot kon Dr Bik verzekeren dat het nieuwe apparaat zeer matig in prijs was Er Is bovendien als adviseur nog een neutraal Röntgenoloog Ingeschakeld en het zal nog maar zeer de vraag zijn of een dergelijk apparaat volgend Jaar gocdkooper zal zijn rn7eT rhTwrek ThuVrdatloSgeyeer even lange zevende sj en gewoseo u waarmede Schuberfs werk i r21r f Xl=e ige mericwaardig punten van De Burgemeester nam hierop het woord en vond dit Inderdaad voor een leek een moeilijk onderwerp Er staan menschenlevens op het spel en dan wordt het bezwaarlijk oQrdeelen De gegevens waren echter zeer objectief verzameld en burgemeester James verklaarde dat het huidige apparaat reeds verschillende jaren oud is Feitelijk moeten dergelijke installaties snel vernieuwd worden Er is 2 fabrieken om prijsopgave gevraagd n tevens is de mogelijkheid bekeken of met name uit Amerika betere en goedkoopere apparaten betrokken kmiden worden Dit bleek niet het geval en de installatie zooals die nu aan den Raad werd voorgesteld Is de beste momenteel tegen matigen prijs te verkrijgen De Regenten hebben gewikt