Groot Gouda, dinsdag 9 april 1946

Het prinselijk paar in KopeDhageo Stadgenoof bestiiarde het Vnegtoig van de Indisclie delegatie Onze stadgenoot de heer S Soetert heeft h t geooegen mogen smaken bestjaorder te zi n van het toestel waarmede Dr Van Mook Clark Kerr en de ove rtge leden dct missie naar Nederland zijn gevlogen Over zijn ervaringen komen Q morgen nader terug Groote Vergaderiog Anti Rev Partij Zaterdagmiddag spraken voor rttlm 1300 aanwezigen Ds Pokkema en het kamerlid Schouten in een streekvergadering die werd gehouden in de Gereformeerde Kerk alhier Os Pokkema stelde de vraag waarom de predikanten van de Ned Herv Kerk niet in staat waren om in het politieke levep een positief Christelijke richting te kiezen Spr was verheugd tot de A R te behooren want deze partij weet wat zij wil Zij zet het programma van haar vaderen voort Vervolgens stelde spr de vraag of de P v d A op den grondslag van een Christelijke levensroeping stond tiij was van nï ening dat het huidige eenheidsvlsioen o l v prol Schermerhorn en opzij schuiven van het Christendom was Voor den A R is het stemmen geen probleem en spreker verzocht alle aanwezigen hun overtuiging uit te dragen speciaal tegenover de Ned Hervormden Dl Pokkema gaf als zijn meening te kennen dat de S D A P en de Vrijz Democraten In de P v d A den boventoon voerden en de stemmen in het kamp van de jongste socialistische partij zeer verdeeld waren Hierna werd het woord gevoerd door den heer J Schouten Allereerst wees hif op het gevaar van van het communisme dat niets onbeproefd laat om de wereldheerschappij in handen te krijgen Overal zien wij verwildering De schoolstrijd is weer ontblocld In het kamp der jongeren is verwarming Zij voelen zich onthutst omdat Zij hun Idealen na de bevrijding niet verwezenlijkt zien Een Christen moet echter neggen t Ik laat mij leiden door mijn Christelijk beginsel Tegen den bezetter was eenheid mogelijk Nu niet meer want beginselen regceren de wereld Door overrompeling wordt bet niet soclallstisch Nederland geregeerd door een socialiitische regeering Ons bezwaar tegen het huidige kabinet ts dat men zich laat leiden door verkeerde beginselen Het kabinet begrijpt het gezag niet voelt niet wat roeping Is t a v ons overzeesche rijk Van links tracht mei ons twart te maken doch er Is water en zetp om dit zwart af te wasschen Kaderavond N V d uitgesteld Wegeas plotselinge verhindering van den spreker is de Kadctavond van de Ned Volksbeweging die a s Woensdag ia Hotel De Zalm zou worden gehooden voorloopig uitgesteld BURGERLIJKE STAND Geboren 5 April Cornelia d v de Graaf en A Muller F W Reitzstraat 44 Anthonie z v A Klijn en J M v d Kist St Josephstraat 58 6 April Jannetje W d v G de Pater en J v Heteren R v Catsweg 44 Laurentius J z v P Klerks en A J de Haas K Wilhelml aaweg 174 Rob z v C V Willigen en C Graveste a Sophiastraat 17 7 April Bcrnardua W M z v W M Slootjes en B M Zwarts Spoorstraat 37 Hermanns G J H z v P A Neuraij en J M F Verxiil Markt 20b Elly R d v W Kraijsheer en D Boom Raam 2 8 April Yone 4 V G J Hageman en E Scholten Da Costakade 35 Catharina H d v J J Stalenberg en E v d Berg Sophiastraat 92 Cornelis P H z v H J Smeels en C M M M Voost Beatrixstraat 18 Getrouwd V i Horst Overleden veld 84 J 9 April J Schouten en S 6 April Abraham Kraaij UIT DEN OMTREK REEUWIJK Wie volgt De Oranjevereenlging Margriet te Slaipwijk heeft in haar ledenvergadering een collecte gebonden voor aanschaffing van de nieuwe klok in den toren van de Sloipwijksche Kerk Aangevuld met een bijdrage uit de kas der Vereeniging heeft zij aan de Kerkvoogdij te Slulpwijk een gift doen toekomen van f 100 I9V2 terwijl ook de ijsclub Catrien gevestigd op den plas Groot Vogelenzang een gift vaa f 15 voor hetzelfde doel heeft geichonken Geloidsinatallatie aaagebracht Ia de Ned Herv Kerk te Slaipwijk is thans ten gclBidsinsIalIatle yngebracht zoodat ook de doove leden der gemeente de prediking kannen hooren Wie voor een plaats In aaamerking weascht te komen kan daartoe vóór 21 April a s een aanvrage indienen bij den secretaris der Kerkvcrogdy de heer v Wensveen De installatie is aangebracht in de banken B 3 vrouwenplaatsen en C D E elk I plaats voor mannen Voor gebraiksaanwijzingen vrage men Inlichtingen bij den Koster Bonwfonds Het ingestelde bouwfonds voor een nieuwe kerk te Reeuwijk Dorp is thans gestegen tot een bedrag van f I5119 S8 Ds H Roelöfsen die eerlang deze gemeente meentezal gaan verlaten pm zijn functie te Bodegraven verder voort te zetten en die medeoprichter was van het bouwfonds en zeker niet het minst de stuwkracht tot dit werk is geweest heeft allen hartelijk dank gezegd voor hunne medewerking en gaven de hoop uitsprekende dat hij spoedig hooren mag In Reeuwijk bou Wt men Damnieuws De damvereeniging Denk en zet te Reeuwijk speelde een wedstrijd tegen Oud en on te Belersche De uitslagluidt als volgt Reeuwijk Beiersche F Verwaal P Blanken 0 2 D v d Star i v Vliet M P Hoogerbrug A dtk Ouden 0 2 Hoogerbrug G Graaf land 2 0 j V Wensveen W Both 2 0 H Koster P Nomen 2 0 L BooB P Meerkerk 0 2 M v d Berg C Stoppelenburg 1 1 C Hulsthof C Stoppelenburg 0 2 S v d Star I Both 1 1 B Verwaal C Slappendel 2 0 J Hagcn H Honkoop 1 1 J Stigter J Nomen 0 2 S V Eijk I Buischer 0 2 A den Ouden T v Doold 2t 0 L Stigter J de Jong 2 0 H V Wijk A Verwaal 0 2 Uitslag 16 18 Onze particuliere correspondente uit Kopenhagen schrijft ons Voor de Hollanders in Kopenhagen zijn het groote dagen H t vaderland is plotseling naar hun woonplaats gekomen en hun nieuwe landgenooten hebben het zoo hartelijk welkom geheeten dat zij bijna het gevoel hebben of hun twee vaderlanden zich vereenigd hebben tot één groot Kopenhagen zag er dan ook op z n voordeeligst uit en was werkelijk de glimlachende stad aan de Sont De zon scheen vroolijk er was juist genoeg wind om de vlaggen te laten wapperen en toch de blonde krullen der Kopenhaagsche jonge meisjes niet in de war te brengen Het was zoo warm dat voorjaarsen zomerkleeding een vroolijke noot aan het geheel gaven De trams en bussen hadden hun vlaggetjes achter de ooren gestokÉn zooals men dat hier uitdrukt n l twee vlaggetjes op het voorbalcon De étalages waren feestelijk versierd zooals zij dat plegen te zijn bij groote gebeurtenissen En over dit alles waaiden de groote ylaggen Dannebrog en de Hollandsche driekleur naast elkaar Ongeloofelijk zooveel Hollandsche vlaggen Kopenhagen plotseling bezit Op straat hoort men veel Hollandsch spreken De Kopenhagenaars luisteren glimlachend naar dit Koeterwaals dat zij beleefd een mengsel van Engelsch Duitsch en Deenshc noemen sinds zij begrepen hebben dat wij Hollanders er nu niet bepaald op gfesteld zijn om onze taal als een soort platduitsch betiteld te hooren Maar het amuseert hen buitengewoon Toen de Hollandsche kinderen op het Slote P lein hoera riepen en zongen voor het rinselijk Paar klonk dit zoo grappig in Deensche ooren dat t in de krant vermeld werd De Deensche hoera s klinken als een groot spreekkoor drie keer drie hoera s precies in de maat Alle kinderen die in of om Kopenhagen wonen waren verzameld op het Slotsplein om het Prinselijk Paar welkom te heeten en de Denen hielden zich bescheiden achteraf of verdrongen zich in de straten waar de stoet doorheen reed om een glimp op te vangen van de Holandsche gasten Het bleef helaas tot een glimp want de Prinses reed in de gesloten auto van de Koningin die Haar in Kastrup verwelkomd had Maar de kinderen kregen hun eigen Prinses toch te zien want na de aankomst in het paleis werden de groote ramen in de benedenverdieping geopend en zoowel de Prinses als Prins Bernhard spraken met hun jeugdige landgenooten die er zelf van overtuigd waren dat het Prinselijk Paar zich naar Kopenhagen gehaast had om deze stacf te bezoe BINNENLAND Wetsontwerp betreffende Indische comptabiliteit ingetr Hd en De minister van Overzeesche gebiedsdeelen heeff krachtens een hem door de Koningin verleende machtiging ingetrokken het sedert April 40 bij de Tweede Kamer der Staten Generaal aanhangig wetsontwerp tot nadere wijziging en aanvifliing van de Indische Comptabiliteitswet Vrijwillig dienstplichtigen Personen die geboren lijn in een derJajÊji 1921 1922 1923 1924 1926 l9 Ten 1928 en er belang in zouden stellen vrijwillig alle plichten van een dienstplichtige op zich te nemen en met de lichting 1945 in dienst te worden gesteld kunnen zich met een daartoe strekkend verzoek tot het Ministerie van Oorlog wenden Getracht zal worden aan een beperkt aantal hunner gelegenheid tot zoodanige dienstneming te geven zij komen dan geheel met n dienstplichtige gelijk te staan zoowel wat rechten als wat verplichtingen betreft Zij zullen zoo noodig ook kunnen worden aangewezen om een gedeelte van den werkelijken dienst in Ned Indië of elders buiten Nederland te vervullen Eveneens kunnen zij bij de landmacht mededingen om te worden aangewezen voor opleiding tot onderofficier of tot officier later ook voor opleiding tot beroepsofficier doch deze aanwijzing geschiedt eerst vrij geruimen tijd na de opkomst zoodat daaromtrent aan niemand reeds bij de indiensttreding uitzicht kan worden gegeven Wat de geboortejaren 1926 1927 en 1928 betreft komt het dienen met de lichting 1945 neer op vervroegde inlijving A ken voftr de kinderen naar huis reizen 11 April Ook de Deensche pers is zeer tevreden over het bezoek hetgeen blijkt uit de morgenbladen De ongedwongen houding van het Prinselijk Paar valt in goede aarde bij de Denen die deze houding van hun eigen vorstenhuis gewend zijn Er werd allerlei gevraagd over de wederopbouw de verzetsbeweging het politieke leven en de kleine Prinsesjes En waat de Denen ons nu het best mee konden helpen waar we het meest behoefte aan hadden Hierop werd echter geantwoord dat dit een dankbezoek was en het Prinselijk Paar niet gekt men was om hulp te vragen Ook de receptie bij den Gezant had een geanimeerd verloop Er waren ongeveer 200 gasten en er werd evenveel D ensch als Hollandsch gesproken daar het meerendeel der hier wonende Hollanders piet Deensche staatsburgers is getrouwd Na de aankomst van het Prinselijk Paar werden de gasten aan de Prinses en den Prins voorgesteld De Prinses was gekleed in een resedagroene japon met korte mouwen en de Prins in de generaalsuniform der luchtmacht Terwijl er thee en gebak werd rondgediend waarbij vooral de speculaasjes aftrek vonden bij het Hollandsch deel van het gezelschap terwijl de resp echtgenooten hoofdschuddend toekeken werd aan de Prinses een ingebonden jaargang van De Vliegende Hollander het krantje voor de Hollandsche kinderen in Denemarken aangeboden Daarna werd de Willemsorde posthuum uitgereikt aan den in de Scheveningsche gevangenis overleden parachutist Biallorterski welke zijn in Denemarken geboren echtgenoote in ontvangst nam Nadat de Prinses zich eenige tijd met de gasten onderhouden had nam het Prinselijk Paar afscheid en daarmee w s het representatieve deel voor dezen dag afgeloopen De rest van den dag werd doorgebracht bij de Koninklijke familie Maar in de restaurants en op de straat troffen de Hollanders elkaar en brachten gezellige uurtjes door Het traditioneele Oranjespeldje prijkt namelijk op de revers en daaraan kent men de landgenooten SPORT VOETBAL Bofidselftal B Royal Navy 2 3 Heeft de wedstrijd van het Bonds elftalA Zaterdag j l den leden van de Technische Commissie eenige goede tips kunnen geven voor de samenstelling van het Nedeflandsche elftal tegen België de wedstrijd gistermid dag in het Feijenoord stadion ftedt dit eveneens gedaan Het werd echter wel een wedstrijd van geheel anderen inhoud hetgeen trouwens de uitslag de marinemannen womien met 3 2 wel doet vermoeden Het tempo van deze Bondsploeg was zeker beduidend lager dan die welke in Amsterdam speelde en het directe gevolg hiervan was dat de Britten hun spel thans goed konden ontplooien Het spel der Engelschen was dan ook niet te vergelijken met dat van Zaterdag Er was thans een veel betere eenheid en ook in de voorhoede waar Taylof w6er de gevaarlijkste man was werd thans aardig geóombineerd hoewel het toch van het biraientrio moest komen Spil Flewin die natuurlijk als Engelschman zwaar stOR erde was een groot struikelblok vpor de Nederlandsche voorhoede wa afvan ongetwijfeld minder uitging dan die van elftal A hoewel het spel zeker niet slecht was De middenvoor Rijshouwer was de minst goede Zijn openen naar de vleugels liet veel te wenschen over doch het tweede doelpunt van zijn voet was van prima kwaliteit De jeugdige N A C er Bouwmeester op de linksbuitenplaats miste ongetwijfeld zijn clubgenoot Rijvers doch hij liet toch aardige staaltjes voetbal zien Van der Gijp werkte hard evenals v d Bogert en Bakker welke laatste op de rechtsbuitenplaats een goede partij heeft gespeeld De middenlinie heeft over het algemeen een bevredigende indruk achtergelaten doch spil Langelaan mist snelheid en bovendien beheerscht hij niet altijd het middenveld De aangewezen spil voor ons nationale elftal lijkt hij ons niet Van der Hoeven zal zich ongetwijfeld in de nationale ploeg hebben gespeeld want deze speler is zeker te verkiezen boven van Buytenen Zijn spel was doortastend erf zijn techniek staat eveneens ap e hooriijk peil Stijger speelde eveneens een robuste partij en doet op het oogenblik voor de Vroet zeker met veel onder In de achterhoede hadden we liever Choufoer eens gezien doch hij hacr 2iin plaats toch weer moeten afs n aan Wilders De Blauwwitter Avas ook vandaag in uitstekenden vorm evenals trouwens zijn secondant De Jong Van Raalte in het doel had last van een Zondag opgeloopen blessure en was niet zoo zeker als we van hem gewend waren Na de rust jiad hij zich laten vervangen door v d Vliet van A D O De wedstrijd begon met eenig overwicht van het Bondselftal waarbij n schot van Rijshouwer net naast ging en Bakker tegen den paal schoot Na 20 minuten spelen kreeg de Engelsche linksbinnen Taylor den bal op verren afstand van het doel te pakken en met een hard en welgericht schot vloog het leer in de touwen 01 Het gewaagde uitloopen van den Engelschen doelman werd dezen even later noodlottig w5nt Bakker schoot hard langs hem heen in het verlaten doel 1 1 Rijshouwer kreeg een goede kans zijn elftal de leiding te geven doch hij wachtte even te lang met schieten zoodat de Britsche keeper kon wegwerken Na 35 minuten gaf Bouwmeester een prachtigen voorzet Rijshouwer ving den bal netjes op en scoorde ondanlrë bedreiging van beide backs met een schitterend schot 2 1 In de tweede helft maakte de Engelsche middenvoor Iggledon gelijk nadat hij De Jong had gepasseerd en den bal na tegen v d Vliet te hebben geschoten terug kreeg en in het verlaten doel trapte 2 2 Tenslotte was het wederom Taylor die na een voorzet van den rechtervleugel ineens onhoudbaar inschoot 2 3 Na afloop vroegen wij den aanvoerder van het Navy team Flewif naar zijn meening over het Nederlandsche spel Ik verwonder mij er over dat men niet het stopperspil systeem speelt aldus Flewif hierdoor hadden zeker eenige doelpunten voorkomen kunnen worden In Kraak Rijvers en Wilkes heeft U prachtige spelers Het elftal van Zaterdag staat zeker op hetzelfde peil als een eerste klas Engelsch League team VOETBAL Fi nkrijk Tsjecho Slowakije 3 0 Zondag werd te Parijs de internationale voetbalwedstrijd Frankrijk Tsjecho Slowakije gesp eeld welke door Frankrijk met 3 0 werd gewonnen rust 1 0 HOCKEY G M H C I dames Excelsiw II 2 0 G M H C dai9es herstellen zich De dames hebben Excelsior III jn een tamelijk eenzijdig partijtje met w R S egeven Had de machine van GMHC iets vlotter gedraaid dan n Jun f r f 2 0 gebleven OAVHC zit direct na de niiddenbuUy op de helft van Excelsior De Excelsiordames slagen er niet in den bal goed weg te werken Bij e n aanval over links gaat de b al naar de middenvoor die weer doorgeeft aan de toegeloopen linksbuiten mej Verduyn die de score opent 1 0 Het Excelsiordoel verkeert geregeld in gevaar terwijl daarentegen de Goudsche verdediging niet veel e doen heeft GMHC ziet echer geen kans de score op te voeren Rust gaat in met 1 0 In de tweede helft zijn de GMHCdames weer in de meerderheid De a anvajlen van Exc zijn niet zoo bijz gevaarlijk Een van de beste speelsters Henny Barentsen valt ongelukkig en kan niet meer meespelen Dit geeft den GMHC dames een moreele inzinking wat direct aan het spel te merken is Excelsio komt meer in den aanval is echter niet doortastend genoeg GMHC versterkt met een nvalster trekt weer ten aanval De rechtsbuiten mej Kengen zet voor welke voorzet de middenvoor mej Lavies benut en er 2 O van maakt GMHC blijft aanvallen maar ziet geen kans meer de voorsprong te vergrooten De overwinning is welverdiend G M H C I heereri Leonidas III 3 0 G M H C laat geen steek vallen GMHC I heeft gedaan wat van haar verwacht werd Zij heeft zich niet van het rechte spoor af laten brengen en Leonidas 111 met een 3 O nederlaag naar Rotterdam teruggezonden De geheele wedstrijd door was GMHC in de meerderhed Dit wil niet zeggen dat Leonidas IH zich maar in een hoekje liet drukken Integendeel hun aanvallen wareji gevaarlijk Echter misten zij in ae voorhoede menschen die van geboden kansen gebruik wisten te maken en dat had GMHC nu juist wel Eén speler van Leonidas willen wij noemen omdat deze speler de linksbinnen de beste was Wat deze veteraan met soms één hand aan zijn stick presteerde was een waar genoegen om te zien GMHC heeft op het oogenblik geen spelers waarvan wij kunnen zeggen dat zij met kop en schouders boven de anderen uitsteken Ze hebben allemaal hun good day Het spel is nog niet lang aan den gang of Jan Klarenbeek weet te doelpunten 1 0 Na deze goal noteeren wij verscheidene gevaarlijke aanvallen van Leonidas die niets opleveren GMHC heeft blijkbaar plannen om de zege zoo vlug mogelijk zeker te stellen de middenvoor Bosma maakt er 2 to van Als de schiedsrechter rusten fluit is GMHC nog steeds in den aanval De tweede helft toont ons een Leonidas dat bezeten is met den wil hun uiterste krachten te geven om Gouda de punten afhandig temaken Inderdaad is Leonidas meer in den aanval dan voor de rust Doelpunten maken zij niet daar zorgt de achterhoede met keeper Ad Jonker aan t hoofd wel voor Bij een van de vele GMHCaanvallen maakt Jan Klarenbeek er 3 O van De Leonidasheeren zetten alles op W es maar de stand blijft 3 0 Verder is nog gespeeld GMHC II Push 1 3 DAMMEN t Paasch Damtoumooi Zondag werd te Bussum de 2e ronde van het Paasfh damtournooi gespeeld De kampioen van Nederland Keiler wist het tegen den kampioen van IJtnuiden Laros niet verder dan remise te brengen 1 1 De oud kampioen van Frankrijk H de jongh won van den bekenden meesterdammer Dukel 2 0 De kampioeYi van Amsterdam Metz wist het tegen den 68 jarigen blinden Rotterdamschen meesterdammer Olsen die in Bussum zijn besten vorm heeft gevonden ook niet verder te brengen dan remise De bekende eindspelcomponist Moser speelde remise tegen Stormmesand De stand is thans Keiler en De Jonghh ieder 3 punten Laros Stormmesand Olsen P Vos en Metz ieder 2 punten Dukel en Moser ieder 1 punt ZWEMMEN Prachtige Russische prestatie Te Moskou zijn zwemwedstrijden gehouden waaraan de sterkste Moskousche zwemmers deelnamen Meshkov leverde een uitzonderlijke prestatie op de 200 meter schoolslag door dezen afstand beneden wereldrecordtijd af te leggen Hij deed er 2 min35 9 sec over terwijl het wereldrecord met 2 min 36 8 sec op naan van den Franschman Nakache staat