Groot Gouda, woensdag 10 april 1946

Wat b er In Gouda ta doant Reunie Vrfldng t m Woentjtag Gravin Alexandra Boven 18 jaar Thalla Theateri Vrtjdag t m Woenad Blanke Slavin Boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dia De zwarte spion Boven 18 jaar Woensdagmorgen om 10 uur Excursie van de Ned Vereen van Huisvrouwen afd Gouda Broodbakkerij Fa Steenland Woensdag 10 April Schouwburg 7 a R damsch Philharmonisch orkest Idem Beursklok 8 uur Partij vd Vrijheid sprekers de heer v Dijk en Prof Molenaar Idem Ned Herv Ver Calvljn 7 30 a Ds V Dijk van Monster Idem Bureau Groot Gouda 7 9 oor Spreekuur voor gerepatrleerden Idem bovenzaal Reunie 7 uur Da J Borger De mensch van morgen Idem 8 uur Repetitie Gemengde zangvereenlglng Euterpe 1ste Bewaarschool Patersteeg Donderdag 11 April Nieuwe Schouwburg 7 30 uur G en A V Excelsior Uitvoering Vredesspel Idem Reunie bovenzaal 2 uur Vroowengroep Partij van den Arbeid Me Mr de Jong over Het werk v d Kinderpolitie Idem Reunie u Mij Not v h Alg Voordracht Albert Vogel Jr naar Allahabad waar getankt werd Ooh hier werd de tocht niet onderbroken en behalve de landingen te Karachi en Basra werd er onafgebroken doorgevlogen naar Caïro Hier kon de bemanning even op adem komen Vrijwel alle passagiers toonden gro e belangstelling voor de cockpit De soltan van Pontlanak vertoefde er bQna gedurende de geheele reis Onder de passagiers zelf heerschte een opgewekte stemming en het zou voor een boitaastaander moeilijk geweest zijn om vnst te stellen dat In het vliegtuig twee pwtljen zaten Van Cairo ging de tocht rcchtsstrceka naar Nederland Een lichte motorstoring veroorzaakte bij het vertrek een oponthoud van 2 V2 uur Om den Terloren tijd In te halen werd de kortste route gevlogen over de Mlddelandsche zee d Alphen en langs het verwoeate Keulen Gedurende de geheele tocht was het weer schitterend Men keek om zoo te zeggen over de Mlddelandsche zee heen Nauwelijks In Utrecht of de echte Nederlandsche wolken verschenen doch deze belemmering veroorzaakte geen minder hartelijk ontvangst op Schiphol waar de belan Stelllng enorm was Diefstal Uit koffers van uit Indlë komende personen zijn bij het vervoer van Amsterdam naar Schiedam o a 1100 sigaretten en 3 zeemlappen gestolen Als daden van dezen diefstal heeft de politie alhier 3 personen gearresteerd die belast waren met het transport der koffers Stadgenoot spreekt voor de radio Onze stadgenoot de heer R v d Brug lid van de Tweede Kamer en lid van het Hoofdbestuur van de Parti v de Arbeid houdt a s Zaterdagavond 6 45 uur een radio voordracht met als onderwerp 1 Een betere samenleving De uitzending vindt plaats over Hilversum I 301 M in het programma voorbereid door de V A R A ¥ GROOT GOUDA pj ASTRA Redactie L J Pi v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda fn f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Administratie M J van Loon NUMMER 201 WOENSDAG 10 APRIL 1946 B f JI J CJ iS io WuJcUdcU Raadsimpressie BARON INVERCHAPEL Ofschoon Baron Inverchapel waarschijnlijk beccr bekend als Sir Archibald Clark Kerr op zijn doortocht van Indlë naar Engeland slechu 24 uur in ons land doorbracht hebben wij toch op een persconferentie te Den Haag het genoegen gehad hem eeaige vragen te kunnen stellen over xljn opinie aangaande de Indonesische kwestie Hierop deelde hij ons het volgende medei Bij mijn aankomst In Indlë leek mijn taak hopeloos Soekarno weigerde beslist m contact te treden met Dr van Mook Du was nu juUt mijn taak en ik heb het geaoegen gehad dezen al was het met loelte te volbrengen Verder heb Ik aan Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot ergeB voBcl Wordt verwacht I Matige aan de kust tijdelijk krachtige wind tusschen N ep N W Koude nacht Overdag meest zwaar bewolkt met later kans op regen De Haastrcchtsche Brug j OHANiV£S In het jaar M66 waa Karel zoo van PJiSSION Kort bondig en zakelijk clat is wel ie voornaamste impressie van de Raadsvergadering van den Tijdelijken gemeenteraad van Maandagavond Toch is er veel belangrijks den hamer gepasseerd maar de vergadering was zeer eenstemmig en maakte het den Voorzitter niet moeUijk Tusschen haakjes het was wel typisch dat deze snelheid werd bereikt zonder den heer Snel die verstek liet gaan De belangrijke punten bevonden zich al tusschen de ingekomen stukken zooais bijv de verklaring van de fractie der S I A P de Vrijz Democraten en den heer Kwinkelenberg dat zij voortaan de fractie van de Partij van den Arbeid zullen vormen Hiermede doet deze nieuwe Partij haar intrede in onzen Raad en zien we met belangstelling haar optreden tegemoet Zij start thans met 10 Raadsleden waaronder 2 Wethouders Ook bleek uit een telegram der Kon Ntd AtMetiek Unie dat de oude kwestie der Sintelbaan in Gouda weer opgehaald wordt Van belang voor Gouda als stad waren de besluiten over de Haastrechtsche tol de steen des aanstoots die nu gaat verdwijnen Bij de discussie bleek tevens toen de heer Spek hierover een vraag stelde dat er een Tollenfonds bestaat waaruit dit geiinancierd zal kunnen worden De behandeling der Röntgen apparaten toonde aan dat Gouda in dit opzicht wel goed voor den dag komt Het Sinl Jozef paviljoen heeft pas een nieuwe installatei ontvangen De Wijkverpleging beschikt ook over een modern apparaaat en nu zal voor het Van Uerson Ziekenhuis een geheel nieuwe installatie ontvangen De Wijkverplemarktplaats is van groot belang dat het Veemarktrestaurant uitgebreid zal worden door het tijdens den oorlog zoo vernielde andere gedeelte van het Kazernegeboqw hiervoor in te richten zoodat de boeren die onze Markt bezoeken ook in dit gebouw dan ook al hun zaken kunnen afhandelen De Burgemeester vond dat met net opheffen der tol een daad gesteld moest worden en de Raad nam dit ter harte in plaats van woorden stelde ztj dezen avond daden TH A Toonkunst vestigt met haar jaarlljksche opvoering van Bach s Johannes Passion een tsaditle Hiermede had het ons geen grootere dienst kunnen bewijzen hnmers de belde Passionen van den Lelpzlger Cantor vormen de beste en schoonste muziek die ooit geschreven Is een muziek die niets aardsch meer heeft die het meest verheven getuigenis aflegt van het Innig geloofsvertrouwen van s werelds grootsten componist Nico Verhoeff Is een all round musicus zijn opvatting van het werk is door en door muzikaal zeer nauwkeurig geeft hij tot in de kleinste bijzonderheden aan I hij tot in de kleinste bijzonderheden aan i oelte te voinrengen veroer u ui aoM daarbij weet hij het koor geheel en al van I de besprekingen zelf niet deelgenomen i i A n A r mn W Ac e tr A v ik Iran wel vertellen dat Vau Moolc ae DC3t it uy 0 doch Ik kan wel vertellen dat Van Mook en Sjahrlr die mij een zeer verstandig redelijk man Hikt een plan hebben weten samen te stellfc dat zeer dicht grenst het eenlge weken geleden door Nederland opgestelde plan De besprekingen op de Hooge Veluwe dienen om de goedkeuring van de Nederl Regterlng te verkrijgen voor dit schema Naar mijn meening zoo zelde hij is het voor Nederland beslist noodzakelijk dat de overeenkomst au aangegaan wordt Toen wij hem vroegen voor welke deelen vaa Indiè deze overeenkomst van kracht zon zijn antwoordde hij alleen voor Java en Sumatra Op de vraag of de besprekingen tusschen Schermerhorn en Attlee betrekking hadden op de Indonesische kwestie mocht hij niet antwoorden De dikwijls vermelde oneenlgheld tusschen Nederl en Brltsche troepen noemde hij een fabel er was zelfs een overeenkomst gesloten waarbij bepaald was dat zoowel Nederl als Brltsche eenheden de nog geïnterneerde Hollanders ea Japanners bij hun transport naar de havens zouden beschermen De toestand In de kampen was niet bepaald aangenaam toch bevredigend en van hongerlijden had Clark Kerr noch in kampen noch ender de bevolking iets kunnen merken Het aantal extremisten op Java zoo vervolgde hl is gering en bij de bestrijding van dezen werken Indonesiërs Nederlanders en Britten eensgezind samen zijn Intenties te doordringen Ik doel hier bij o a op het contrast tusschen forte en plano in het koraal In meines Herzens Grunde het prachtig gezongen Ruht wohl de wijze waarop sommige tenorenttekjes naar voren werden gehaald enz Verhoeff vervalt niet in de fout van vele koordirigenten om het orkest maar aan zichzelf over te laten en zich uitsluitend met het koor te bemoeien het instrumentale gedeelte heeft evenzeer zijn aandacht als het vocale Met de beoordeeling der solisten moet men rekening houden met de groote ruimte der kerk Mevr Bakker Naberman heeft een zeer goede heldere stem terwijl haar voordracht getuigt van een geheel zich inleven in haar partij Anteon Elderlng weet met zijn pracht geluld de groote gewelven te vullen op devote wijze vertolkte hij de ChrUtusrol Bram van Luljn wiens stem niet zoo zwaar Is als die van Elderlng zingt eveneens goed Mevr Immlnk kon me evenwel minder bekoren Ij wekte de Indruk dat zij deze avend minder goed op dreef was Gom V Munster heeft vroeger ongetwijfeld een voorname stem gehad het Is evenwel zeer te betreuren dat dit tot de verleden tijd gaat behooren In de concertzaal zal hij beter voldoen dan In de kerk in de St Jan Is zijn volume verreweg te klein Het orkest speelde min of meer vIbk Bij de altaria Vonden Stricken melner Philips van Bourfondie nog slechts graaf van Charolulsen stadhouder van Holland Later zou hij naam Karel de Stoute dragen Van zl n residentie Gerinchem was hi in de herfst van genoemd jaar op reis naar Den Haag Met zijn gevolg moest hi de l sel over bq Haastrecht waar slechts een kIcinpoBtje de veerdienst onderhield Het stormde en regende geweldig het overzetten van alle maanen ea paarden duurde eindeloos lang en de onstuimige graaf raakte danig uit zijn humeur Toen hij rnam dat het veer aan Gouda beheorde reed kl woedend naar de stad stapte hel stadhuls kinnen en eUchtc van de magistraat dat er te Haastrecht onmiddellijk eea ophaalbrug gebouwd moest worden De heeren van het stadtbestuur klaagden over de groote onkosun die ze nauwelijks konden betalen Het baatte niet De brug moest en zou er komen Vader Philips keurde de handelwijze van zijn zoon goed Dus werd de Haastrechtsche brug In plaats van het veer te Haastrecht gebouwd Spoedig bleek de brug een uitkomst te zl n voor de boeren uit Krlmpener en Loplkerwaard zelfs bij ijsgang kon men veortaan Gouda bereiken Nog beter zou de brug aan de belangen van Gouda beantwoorden als ze watdlehter bij de stad kwam te liggen binnen haar recfclsgebled Dus werd debrug afgebroken en naar haar tegenwoordige plaats tegenover Stelwljkersluls gebracht A t v ilT T FI s ± T Wel kwam het stadsbestuur lnl otsing met den eigenaar van het veer te Gouda doch voor een flinke som stemde hij in het leggea der brug In 1471 tee Om de aanzienlijke kosten goed te aken werd tl tol op de brug t heven die dt omliggende dorpen konden afkoopen door het betalen van een jaarlijksch bedrag Vanaf 1473 lag de Haastrechtsche brug ever de IJssel In 1572 werd de brug weggenomen uit vrees voor een overval vaa de Spanjaarden vanuit de Krlmpenerwaard Haastrecht moest zich tevreden stellen met een voetveer alleen het vet der boeren dat naar de welden ten noorden der rivier gebracht werd of daarvan wederkeerde mocht met een pontje evergezet worden ounucu 14JU luid boven de toch al vrij zwakke alt uit Verbaasd heb Ik gestaan over de wel zeer slechte viola da gamba begeleiding In de altaria Es 1st vollbracht Moge dan al de temgeratuur mede oorzaak zijn geweest van het ontstemd raken van het Instrument een goed solist behoeft dan toch niet zoo onzuiver te spelen daarbi deden de vele overdrevei glissando s wel leer hinderlijk aan De daveclmbel en orgelpaitlj resp In handen van Rle Kool en Frlts de Jong werden goed vertolkt jammer was het Il uitgesloten daar bijna geheel Java achter Sjahrlr staat Ook de communistische invloed is betrekkelijk gering al bestaat er een klein partijtje onder leiding van een Kaukasiër De Indruk die Clark Kerr over het algemeen gekregen had was dat wij het verder verloop van de besprekingen optimistisch moeten bezien Na afloop van deze conferentie bewees de nieuwe Lord dat hij behalve een geschikt bemiddelaar ook een voortreffelijk gastheer was In een gesprek dat zich STADSNIEUWS Vrottweagrocp P v d A Op de weeklljksche vergadering van de vrouwengroep P v d A ipreekt deze veek me Mr de Jong over Het werk IB de Kinderpolitie Vergeet II niet dat U Morgen nieuwe inlegvcUen texticlkaartcn en en quetteformuliereri voor brandstoflFen moet halen als uw naam ligt tusschen Pol Roz U behoeft alleen Uw tweede dlstrl butiettamkaart en het inUgvel mede te brengen U kunt in het Gymnaitieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tuwchen 9 30 en 12 u of 2 en J 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbllj dat U Morgen een schoenenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint met een der volgende letters I J en K aan loket 12 van het Distributiekantoor aan de Peperstraat Zij die onder bovenbedoelde categorie vallen en reeds een schoenenbon ontvangen hebben in 45 w moeten zich vervoegen aan loket 4 Peperstraat U moet medebrengen de Tweede distributie stamkaart en het Inlegvel GA GB GUof GD CK 605 Zie ook ons blad van Donderdag 4 April worden gemaakt j waarover wlj hem dan ook een en ander meedeelden Zooais de meeste veren over de rivieren in Holland was ook het Haastrechtsche veer en dus later ook de brug een leen van de grafelijkheid Gouda of liever zijn plaatsvervanger moest dus met ie brug beleend worden Deze plechtigheid had m Den Haag plaats Als geschenk aan dea graaf was de stad verplicht een paar witte handschoenen o 3 stuivers te geven samen met andere rechten kwam deze heergewade op bijna 15 gld Het leen kon echter slechts an een mensch verleend worden das werd een der burgemeesters leenman van den graaf Na zijn deod had opnieuw het verlel met heergewade plaats Daarom werd deze burgemeester niet leenman doch sterfman genoemd Een vliegenier verteld Gisteravond hadden wij een onderhoud met den heer S Soeters die piloot navigator was op den reusachtlgen skymasler waarmede de Lt G G Dr H J van Mook de Eagelsche bijzondere ambassadeurs Archibald Clark Kerr Dr P J A Idenburg de sultan van Pontisnak Alkadrl Hamld II overste in het K N I L en de afgevaardigden van Sjahrlr Soenandi min van Just Socdarsono min van Blnn Zak en Prlngodlgdo staatssecretaris benevens adviseurs en secretarissen 1 Bij lijn vertrek had Dr van Mookaan den gezagvoerder der K L M verzocht zich aan het gewone vUegschemate houden Na de eerste landing na 9 uur vliegen van Batavia werd hiervan reeds afgeweken Deze landing had plaats op het vliegveld Pekjoe bij Rangoon Dit is een oorlogïvliegveld van de R A F midden in het oerwoud gelegen vrijwel zender eenig comfort geen koud water geen tloletgelegenheld kortom practlsch niets Bovendien was de hitte vrijwel ondraaglijk Na benzine Innemen ging de tocht dan ook weer spoedig verder De delegatie vloog m den nacht over het Khltterend verlichte Calcutta vloog door JttbUea bij de Znid HoUand Maandag herdachten drie werknemers bij de N V Koninklijke Plateelbakkerlj ZuidHolland het feit dat zij 25 Jaren m het bedrijf werkzaam waren en wel de heeren J Snel en J W Rietveld resé chef van de modelmaker en glazuurder en ej C Verkalk die 25 jaar als magailjnbedlende werkzaam ïs en hetgeen voorwaar wel als een zeldzaam jubileum gekenmerkt mag worden De jubilarissen werden door Directie en bedrijfsleiding ontvangen waarbij de Directie In een korte toespraak het telt memoreerde en aan de jubilarissen hulde bracht voor hun goede en trouwe plichtsbetrachting wnarna een geschenk onder couvert aan elk van hen werd overhandigd Omdheidkundige kring Die Goude De Oudheidkundige kring Die Goudeheeft op Dinsdag 16 April een vergadering in De Beursklok belegd waarop 1 spreken de heer Muylwljk over Op twee partijtjes bij een stadssecretaris en twee verjaardagsvisites bij e n o d b g meester In den Franichen Tijd In 1798 was de opbrengst dezer tol 315 gld in 1916 bedroeg die 7695 gld Door het toenemende autovervoer steeg de opbrengst In 1937 tot ongeveer 60 000 gld Alle pogingen der balanghebbenden om deze tol te doen verdwijnen Hepen op niets uit Zelfs een overval hielp niet De nieuwe weg door de Krimpenerwaard die deze landstreek van Oost naar Weit doorsnijdt zou bij zijn voltoolng zeker de boeren naar Rotterdam lokken Het is dus QOff fl = j de Gemeenteraad op8 April j l besloot de tol op te heffen Laten we hopen dat het oenemend bezoek uit de Waarden een flinke vergoeding zal blijken voor het verlies der tolgelden Ziekenfondswezen en Volksgezondheid Het Tweede Kamerlid C J van Llenden ïal in een cursusvergadering van de Partij van den Arbeid dit onderwerp behandelen ledere belangstellende Is op deze interessante bijeenkomst van harte welkom Deze vergadering wordt gehouden in de bovenzaal van Café net Schaakbord op de Kleiweg op Zaterdag 13 APrtI a s en vangt aan om 8 oor l V B f I I