Groot Gouda, donderdag 11 april 1946

GROOT GOUDA OMSTREKEN Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 Abonn p w 27 c Losse numra 10 et DONDERöAG 11 APRIL 1946 mlJ persoonlijk een der heerlijkste scheppingen der romantische litteratuur Verwijt men dikwijls terecht het tijdperk der romantische kunst een zekere sentlmentallteld die onwaar aandoet Schuberts symphonle Is van zoo n zuivere eerlijke lyriek dat Schuman haar de himmlische Lëlnge noemde Een lengte die dank zij het himmlische mijnentwegén de helft langer mocht zijn Het Is evenwel jammer dat Bando over dynamische tekens heen liep I de sforzato s in de bassen te beginnen bij maat 11 van het tweede deel werden dikwijls verwaarloosd soms hoorde men nauwelijks onderscheid tusschen toch duidelijk In de partituur aangegeven forto en plano waardoor het geheel zelfs een enkele maal een wat ruwe Indruk gaf Al met al bleef het een uitvoering waarvoor Ik erkentelijk ben Imede in aanmerking genomen dat ir weinig werken uit dien tijd te noemen zijn die en dit vooral in het laatste deel zulke hoohe eischen aan de uitvoerenden stellen STADSNIEUWS Grachten zqn gten vnilaisbeltcn De wnd comm verzocht ona U er op attent te maken dat grachten en open terreinen geen plaatsen zijn om afval te storten Zag men dit tijdens den oorlog nog wel eens door de vingers op het oogenblik éa de GemeentelijJce reiniging weer Iwcemaal per week rijdt is er geen reden meer aanwezig om het hulsvuil op grachten e a te storten Indien men hier niet de hand aan houdt zullen er door de politic bij overtreding hiervan bekeuringen worden opgemaakt Het Rotterdamsch Philhar moniach Orkest Dlepcnbrock s instrumentale werken zijn in hoofdzaak tonnelmuziek De vogels Faust Elektra enz Dit zal mede wel oorzaak zijn dat zijn werken zelden op een concertprogramma voorkomen te betreuren blijft het niettemin Ik herinner me dat het meer dan tien Jaar geleden is dat ik elders de ouverture De vogels van dezen grooten componist mocht hooren Het pleit voor Bando die naar mij ter oore kwam betrekkelijk korten tijd had om zich in de ze materie In te werken zulk een goede uitvoering wist te suggereeren De ouverture werd met vaart en élan gespeeld Mimi Erb kan een forsch geluld produceeren t dank zij haar goede voordracht wist zlJ van Haydn s cantate Ariadne auf Naxos nog wat te maken Het werkje doet eenlgszins verouderd aan Dr E Reeser schrijft van Hayden s opera s dat zlJ zich nanwelljks van den NapoUtaansche middelmaat onderscheiden wenscht men deze cantate onder hetzelfde genre te rangschlkkec dan verwondert mij het groote verschil tusschen deze muziek en die van de oratoria symphoniëen en kwartetten van den genlalén meester niet Schubert s zevende symphonle Is voor Goede greep vèn de P R A Door de P R A Politieke Recherche Afdeellng Gouda werd Hendrik Langenberg gearresteerd die tijdens de Dultsche bezetting werkzaam was bij de Arbelds Controle Dienst Door de Dultschers was hem een polltle unlform aangetrokken en menig onderduiker heeft hij te Gouda opgepikt die dan op transport naar Dttltschland werd gesteld Te Erica gemeente Emmen werd hU jjearresteerd Ter insage4egging lijiten vaa candidates De voorzitter van het hoofdstemboreau in de kieskring IV Gouda burgemeester jimes maakt bekend dat de blJ hem Ingeleverde lijsten der candidaten gesteld voor de op 29 Mei a s te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelcgd Wetsovertreders poor den Kantonrechter getikt maar ik heb toch nog nooit hier gestaan voor diefstal of oplichting waarmee de man blijkbaar zijn heele kennis over de criminologie gelucht had hierna ontwikkelde zich nog een hefig dispuut totdat besloten werd de zaak 14 dagen aan te houden om 2 getuigen op te roepen Na dit levendige intermezzo verscheen F v V in de verdachten bank die f 30 of 10 dh tegen zich hoorde eischen W v U die min of meer eigenwijs was kreeg f 10 of 5 dh Tot slot kwamen nog A v d K en M H met f 5 of 2 dh J A met f 6 of 3 dh en C A V T en ET tegen wie de uitspraak voor onbepaalden tijd werd aangehouden Ook nog andere zaken Na de leerplichtendelicten bleken er ook nog andere misdaden te bestaan zooals b v het visschen zonder vergunning waarvoor H W zich te verantwoorden had De 4 snoeken die hij gevangen had had hij indertijd de vrijheid weer moeten geven bovendien hoorde hij nu nog f 7 50 of 3 dh tegen zich eischen en bovendien werden zijn hengels verbeurd verklaard daar hij de hengels geleend had werd er f 12 50 of 5 dh van gemaakt 1 H was verhuisd zonder vergunning daar ze liever niet meer bij haar kinderen woonde Hiervoor werd f 10 of 5 dh geëischt met bevel tot ontruiming van de kamers binnen 2 maanden Na een getuige verklaring mocht ze blijven wonen maar ze zal toch f 10 boete moeten betalen J v d S had haar rijwiel met op slotgezet wat haar op f 7 50 of 4 dhkwam te staan ui i W V D die een oude bekende bleek had te diep in het glaasje gekeken waardoor hij met zwaaiende gang en belemmerde spraak was aangetroffen en nu bestraft werd met f 15 of 5 dh waarbij de hoop op verbetering werd uitgesproken I O die zonder vergunning had gevent kreeg f 3 of 1 dh terwijl de bij hem in beslag genomen goederen worden teruggegeven De Kantongerechtzitting van deze week begon met B O die niet op een rijwielpad gereden had dat er volgens verdachte niet was Vorige maal was hij hier ook al voor gedagvaard de uitspraak werd toen veertien dagen uitgesteld daar men het toen niet eens kon worden De wachtmeester der marechaussee die het proces verbaal had opgemaakt was nu als getuige opgeroepen na veel iheen en weer gepraat was men het tenslotte over de situatie eens en wat voor den verbalisant belangrijker was ook over zijn moeilijkheden in deze kwestie zoodat hij er met f 0 50 of 1 d h van afkwam B O was laternogmaals bekeurd voor het zelfdedelict ook hiervoor zal hij f 0 50 moeten betalen verder had hij met eenmotorfiets op een rijwielpad geredenvoor welk feit hij f 1 50 of 1 d h hoorde eischen Het oude thema Vervolgens passeerden 15 gevalleti de revue wier kinderen in t geheel of geregeld de school niet bezoeken Bij de een was gebrek aan kleeren of schoeisel bij de ander weer gebrek aan hulp in t gezin De eerste was M J R tegen wie f 2 50 of 1 dh geeischt werd Vervolgens kwamen A ü die f 15 of 5 dh kreeg hij vond het erg veel toen de Kantonrechter echter het zelfde eischte betaalde hij maar a contant H v D kreeg f 5 of 2 dh P v Z f 10 of 4 dh en een voorwaardelijke hechtenis van 3 dagen metproeftijd van een jaar De uitspraaktegen F v d H werd voor onbepaaldentijd aangehouden L D hoorde f 20 of 10 dh tegen zich eischen en J V f 12 50 of 50 dh A V had zijn dochter thuisgehouden omdat de juffrouw gezegd had A V wat doe je hier blijfthuis hetgeen door den vader metbeide handen was aangepakt zoodathij nu verantwoording voor zijn daadmoest komen afleggen Volgens denKantonrechter had de man geen blanco strafregister waarop A V als commentaar leverde Het zal nog wel I schikken het is misschien wel zwart f Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Een Bfandcndc Kwestie Over het probleem dat hier even onder Uw aandacht wordt gebr acht is het laatste woord nóch gesproken noch geschreven Het is n l het probleem der gezinshulp Was het in de afgeloopen oorlogsjaren niet gemakkelijk om hulp vrouwelijke te krijgen op het oogenblik schijnt ze verdwenen als sneeuw voor de zon Waar zijn onze meisjes gebleven i Naar de fabrieken naar de ateliers Neen want wanneer men de advertentiepagina s maar eens naleest kan men zien welk een gebrek hier is Dat al onze meisjes plotseling naarkantoren en winkels zijn vertrokken zal toch waarschijnlijk ook niemand jrelooven We moeten dus wel aannemen dat ze er wèl zijn maar helaasechter niet willen Men kijke overdagmaar eens op straat En dat ze er weldegelijk zijn blijkt wel uit de volgende feiten In verband met het groote aantal toeristen dat dezen zomer in Engeland wordt verwacht hebben de Engelsche hotels meisjes gevraagd van alle mogelijke nationaliteiten o a 1000 Nederlandsche Het aantal aanbiedingen overtreft echter verre het gevraagde aantal Een ander feit Vorige week Maandag 1 April plaatste een van de landelijke dagbladen een advertentie van ongeveer den volgenden inhoud Gevraagd in klein gezin flinke dienstbode voor dag of dag en nacht naar keuze juffrouw en werkster aanwezig wasch buiten huis afzonderlijke zit en slaapkamer met radio annex badkamer Ontbijt op bed geserveerd Eiken avond na het diner vrij Huissleutel mee Drie weken vacantie aan zee Aanvangsalaris 75 p m of nader overeen te komen Brieven onder no etc Resultaat In 3 dagen ruim 200 aanbiedingen waarvan ruim 60 serieus 60 waarin om nadere inlichtingen werd gevraagd terwijl het resteerende deel den Aprlmop door had Zooals U ziet ze zijn er wel maar ze willen niet tenzij het iets anders is dan gewoonlijk of bij uitzondering in een klein gezin waar zij dan een prinsessenleven eischen Is het eigenlijk niet hemeltergend dat er nog zoovelen zijn die zelfs de aanbiedingen in bovenstaande advertentie schijnbaar heel gewoon vinden en de b elachelijkheid er van niet mzien Er schijnt bijna niets anders op te Verseet U niet dat U Morgen nieuwe inlegvellen textielkaarten en cnquette formulieren voor brandstoffen moet halen als uw naam ligt tusschen Ru Sliz U behoeft alleen Uw tweede distri btttlcitamkaart en het inlegvel mede te brengen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peper st raat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 J0 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbllj dat U Morgen een ichoenenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint met een der volgende letters L M en N aan loket 12 van het Distributiekantoor aan de Peperstraat Zij die onder bovenbedoelde cate Qorle vallen en reeds een schoenenbon ontvangen hebben in 45 of 46 moeten zich vervoegen aan loket 4 Peperstraat U moet medebrengen de Tweede distributie stamkaart en het Inlegvel GAGB GC of GD CK 605 Zie ook ons blad van Donderdag 4 April NUMMER 202 OPROEP De Directeur Generaal van het Rijksarbeldsbureau A N van Mill maakt bekend Voor den wederopbouw waarvan voor het herstel van 0ds land zooveel afhangt en waarbi duizenden gezinnen een zoo groot belang hebben Is een overzicht van het aantal arbeiders werkzaam In de bouwnijverheid en aanverwante bedrijven veralscht Derhalve heeft de Minister van Sociale Zaken besloten tot een registratie van de bouwvakarbeiders Deze registratie heeft betrekking op arbeiders zoowel werkenden als werkloozen welke als werkzaamheden verrichten of verricht hebben in de volgende bedrijven i burgerlijke en utiliteitsbouw water spoor en wegenbouw uitgezonderd het natte baggerbedrijf betonbouw schilders en glazenmakersbedrijven steen hout en kunstgranietbedrijvcn steenhouwersbcdrijf stucadoorsbedrijvcn behangersbedrij ven lood en zinkwerkersbedrljven enbedrijven voor aanleg van centrale verwarming enelectrlciteltslnstallatlcs vloerleggers en dakdekkersbedrijven sloopersbedrijven ten behoeve vande bouwbedrijven ovenbouwerijen metielaar ovenbouwcr Het bovenstaande geld ook voor hen die tijdelijk andere diensten verrichten zooals bij gezagstroepen bewaking van kampen enz Buiten deze registratie blijven de arbeiders In dienst van ondernemingen niet tot het bouwbedrijfbehoorende die daar deel uitmaken van Jiet vaste personeel en arbeid verrichten welke betreft het dagelijkschonderhoud en kleine herstellingswerken van gebouwen en terreinen van deze ondernemingen de arbeiders in vasten overheidsdienst die onder de Pensioenwet vallen de arbeiders in timmerfabrieken deuren fabrieken cementwarenfabriekén e d De registratie vindt plaats in de periode van 15 tot en met 30 April 1946 De arbeiders ook zij die niet georganiseerd zijn kunnen zich voor deze registratie melden bij I de afdeellngen van de arbeidersorganisaties van hun woonplaats welke vertegenwoordigd zijn in debedrljfs raden voor de bouw en nevenbebedrijven te weten i 1 Algemeene Nederl Bouwarbeldersbond 2 R K Bouwvakarbeldersbend St Joseph 3 Nederl Christ Bouwarbeidersbond Voor wat de loodgieter fitters electriclens en verwarmlngimonteurs betreft blJ 4 Algem Nederl Metaalbewerkersbond 5 Nederl R K Metaalbewerkersbond 6 Christ Metaalbewerkersbond In Nederland II De Gewestelijke Arbeidsbureanx en de bijkantoren waaronder dewoonplaats ressorteert Om alle bedoelde arbeiders ia de gelegenheid te stellen zich aan te melden zullen de Gewestelijke Arbcidsbureaux en be bijkantoren in genoemd tijdvak 1530 April ook des avonds geopend zijn n l van 19 21 uur Tevens zullen de kantoren geopend zijn op de Zaterdagen 20 en 27 April van 9 13 uur en van 19 tot 21 uur Speciaal zij onder de aandacht gebracht dat de arbeiders zlcb zoo veel mogelijk bij de instantie van hun woonplaats dit Is de plaats waar zij hun domicilie hebben moeten melden Voorzoover dit echter niet moge lijk kunnen de betrokken arbeiders zich bij wijze van uitzondering bij de instanties van de gemeente waarin ze werkzaam zijn vervoegen zitten dan een soort dienstplicht voor meisjes in te voeren waardoor door den Staat een einde wordt gemaakt aan den heerschenden toestand Laten wij hopen dat de Nederlandsche meisjes een dergelijke regeeringsmaatregel niet noodig maken UtetUdeU Weersverwachting medegedetW door het K N M l totmorgenavoBd Wordt verwacht I In het N en midden des lands meest zwaar bewolkt m pi ecniae 1 regen of motregen a d kust vrij kr W wind Iets zacht l h Z gedeelt bew geen regen overdag mat wind uit W Wat Is er In Gouda ta doanf Reunie I Vrijdag t m Woenadng i De Romantische Senorita Boven 14 Jaar Thalln Theaten Vrijdag t Woenadi De hel der engelen Boven 18 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dlii Havenkwartier Boven 1 Jaar Donderdag 11 April Nieuwe Schouwburg 7 30 uur G en A V Excelsior Uitvoering Vredesspel Idem Reunie bovenzaal 2 uor Vroowengroep Partij van den Arbeid MeJ Mr de Jong over Het werk v d Kinderpolitie Idem Reunie 8 u MlJ Nat v h Alg Voordracht Albert Vogel Jr Vrijdag 12 April Blauwe Kruii Saor Gemeenteavond Ver v Vriji Hervorm Idem Concordia 8 uur Revue Hollandsch Glorie Zaterdag 13 April Concordia 8 uor Feestavond O N A Idem Kunstmin 8 uur Feestavond vl Veres et Celerltas Nieuwe BoineniQst Voor de tweede helft van de 4e periodt 1946 van 14 April t m 27 April 1946 Elk der volgende bonnen geeft rechtop het koopen van i Beakaarten ka kb kc 604 173 178 algemeen 800 gram breod algemeen algemeen 200 gram bli 100 gram gedr Zuidvruchten algemeen 40 gram snlkw algemeen 250 gram margarine algemeen 125 gram margarine algemeen 100 gram vet algemeen 150 gram kaas b 38 reserve 1600 gram brood c 38 reserve 800 gram brood d 39 reserve 2 kg aardappelen Bonkaarten la Ib Ic 604 107 108 109 J 0 gram vlcesch 110 200 gram vleesch 103 aardappelen 2 Kg aardappelen a 25 melk 2 liter melk b 25 c 25 melk 3 liter melk Bonkaarten kd en ke 604 679 680 algemeen 800 gram brood 678 alfemeeB 200 gram bloem 677 algemeen 500 gram suiker 676 algemeen 100 gram gedr Zuidvruchten 675 algemeen 250 gram boter 674 algemeen 125 gram margartae 673 algemeen 100 gram kaas d 37 ea d 38 reserve 400 gram broad e 37 reserve 500 gram ri st of kiaéermMt Bonkaarten ld en Ie 604607 608 609 100 gram vleesch 603 aardappelen 1 Kg aardappelen d 25 e 25 melk 6 Liter melk Tabakskaarten enz t 23 2 rants tabaksartikelen naar keuze geen import V 23 100 gram chocolade of sutkerwerken X 23 2 rants tabaksartikelcn naar keuze geen import De bonnen voor melk en aardappelen lijn geldig t m Zaterdag 20 April a a Voor de week van 21 t m 27 April a szullen nog bonnen worden aangewezdi voor melk aardappelen Jam caca tabaksartikelen versnaperingen en zaclf zeep Bovengenoemde bennen kunnen reedt op Vrijdag 12 April van smorgeni 8 uur af worden gebruikt met uitzonde riag van de boanea voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst metingaag van Maandag 15 April mag worden afgeleverd