Groot Gouda, maandag 15 april 1946

P GROOT GOUDA H U ASTPA Bedactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K ® Administratie M j van Loon MAANDAG 15 APRIL 1946 NUMMER 205 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 8 Abonn p w 27 c Losse numm lOct Feestavond Vires et Ccleritas Zaterdag hield de athletlek ea handbalvercenlglng Vires et Celeritas haai jaarlljkschen grooten feestavond in Kunstmin welke in het teeken stond van de P P C Pers en Propagandacommissic De heer Wirtz voorzitter P PC opende met een propagandistisch woord waarin hy o m mededeelde dat de Vires leden S v d Meer en P v Decst waarschijnlijk deel zullen uit maken van de aihletiekploeg die binnenkort te Oslo de Nederlandsche kleuren zal verdedigen Na dit openingswoord toonde de tooneelgroep van deze vereenlging o l v W Zevenhoven dat Vires niet alleen op de sintelbaan doch ook op de planken haar mannetje staat Het stuk Een huis vol herrie een Waardeering voor den Westerschen geest door een oosterling uit Indonesië Men ontmoet er zoo zegt hij maar twee typen van de zelfingenomen profiteur der wetenschappen die de kneepjes kent om de onwillige natuur te beheerschen materialistisch platkoppen die de wereld waarin ze door het noodlot geraakt zijn alleen kunnen zien als een rekensom die uit moet komen en de sentimenteele naïve en conventioneele kleinburger die zijn eigen kleine wereld met zijn Temidden van uitgestrekte heidevelden en omgeven door ruisch le dennen ligt zoowel van Arnhem als van Apeldoorn eenige uren verwijderd de Hooge yeluwe Het is een buitengoed in grooten stijl een slot gebouwd niet door een Middeleeuwschen baron maar door den scheep vaarten handelsridder Kröller uit Rotterdam omstreeks den tijd van den vorigen oorlog Het is omgeven door een groot natuurpark Sedert eenige een groot natuurpark beaert eenige zijn eig jaren is er het museum gevestigd étiquette en zijn geloof over den waarin de schilderijenverzameling oceaan heeft gebracht waarin hij a schilderijenverzamelir Kröller is opgenomen met vele van de mooiste werken van Vincent van Gogh Op dit merkwaardige knooppunt van natuur handelsgeest en kunst heeft de ontmoeting plaats van de Nederlandsche regeering met vertegenwoordigers uit Indonesië Handel in historie bracht Nederland en Indië tezamen Daardoor heeft binnen het ééne Rijk der Nederlanden hier een der ontmoetingen plaats van Oost en West Hoewel de pers ernaast op nieuws dringt vanuit het binnenland van de Veluwe zoo goed als niets door van hetgeen daar wordt besproken t Is zoowel voor Nederland als voor Indië van groot belang wat het directe resultaat van deze besprekingen zal zijn Toch is de gebeurtenis op de Hooge Veluwe maar een klem deel van de ontwikkeling der verhouding tusschen Oost en West waarin de heele wereld betrokken is De laatste honderd jaren in het bizonder beginnende met den wijsgeer Arthur Schopenhauer heeft de Westersche geest zich toegelegd op de bestudeering van het Oosten De mystiek van het Oosten goed of minder juist begrepen had invloed op het Westen De beeldende kunst toont duidelijk de sporen van Oostersche voorbeelden Hoe denkt anderzijds het Oosten over het Westen De verhouding tusschen Indië en Nederland schiep de gelegenheid hierop een antwoord te ontvangen Zoo geeft de Chin Tjan Tjoe Som in De Nieuwe Stem in uitstekend Nederlandsch aan hoe hij de Westersche cultuurwereld in Indië vertegenwoordigd zag en hoe hij daartegenover hier in het Westen den kern daarvan leerde kennen Voor de meeste Westerlingen in Indië toont deze Oosterling weinig waardeering zich knus comfortabel huiselijk en op zijn dooie gemak voelt Ik ben mij bewust dat ik generaliseer Er z ij n andere figuren aan te wijzen zij die ondanks rijsttafel tantièmes en sociëteit volledig mensch zijn gebleven Maar zij veranderen het totale beeld niet dat de Westersche wereld in Indonesië bi edt In het Westen blijkbaar bij zijn studie in Nederland vatte hij daarentegen groote waardeering op voor den Westerling die stil geduldig en eerbiedig werkt aan een gekozen taak bezield door een geest wiens keurmerk is een nimmer eindigende verwondering voor wien geen heihge laatste waarheden bestaan welke men op gezag aanvaarden moet die echter op zijn langen langen weg ook de bescheidenheid heeft leeren betrachten zoo passend bij den diepen ernst van zijn doel Niet de tactische politieke besprekingen zijn hoe belangrijk ook tenslotte de basis waarop een goede samenwerking tusschen Oost en West zal rusten maar een waardeering als deze van de beste hoedanigheid van elkanders geest STADSNIEUWS Repatrieerenden Op ons bureau ligt ter inzage de passagierslijst van het m s Kota Agoeng dat 20 Maart uit Batavia is Vertrokken en 19 April a s Vrijdag te Amsterdam verwacht Waarschuwing voorspigbelaBrs Het komt de laatste tijd geregeld voor dat jongelui tijdens de uren die ze op de schoolbanken behooren door te brengen op straat worden aangetroffen In sommige gevallen voelen de personen in kwestie zelf weinig voOr de banken vaak zijn echter ook de ouders de schuldigen De Goudsche politie echter brengt elke scholier die ze op de schooluren op straat aantreft naar school terwijl tevens een procesverbaaï In vele gevallen niet ondenkbaar s Bqbelsch spel Rebecca Het Werkverband van de Vereenlging van Vrijzinnig Nederlandsch Hervormden heeft Vrijdagavond In een zeer druk bezochte gemeenteavosd die in Het Blauwe Kruis werd gehouden het bltbelsch spel Rebecca dat enkele episoden uit het leven van de aarts vaders IsaSc en Jacob weergeeft opgevoerd Hoewel er op een uiterst primitief tooneeltje werd gespeeld gelukte het de spelers deze oud testamentarische taftreelen in en juiste sfeer te plaatsen Vooraf hadden de jeugdgroepen Ue Vrije Vogels en de Jeugd Gemeeoschap in een paar stukjes hun ideaal en doel vertolkt Personen op Java Op ons bureau liggen ter inzage lijsten met namen van personen die zich op eén der volgende plaatsen op Java en buitengealliecrd gebied bevinden üe plaatsen zijn I Malang in de K f in Karantengah Stad Blitar Magelang i ziekenhuis Besoel te Batoe kamp Talvangan Lawang kamp Gondang Lege Solo lijsten F 4 t m P 8 Vergeet U niet dat U morgen nieuwe inlcgvellcn textielkaarten en en Juetterformulieren voor brandstoflFetv moet halen als uw naam ligt tusschen Ta Vcrdz U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het inlegvel mede te brengen U kunt in het Gymnastieklokaal aan dePcperstraat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 10 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor b4zonderhedeo zie aanplakbilj dat U morgen eeA schoenenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint met een der letters S T en U aan loket 12 van het Distributiekantoor aan de Peperstraat Zij die onder bovenbedoelde categorie vallen en reeds een schoenenbon ontvangen he bben in 45 of 4i moeten zich vervoegen aan loket 4 Peperstraat U moet medebrengen de Tweede distributie stamkaart en het inlegvel GA GBGIC of GD CK 605 Zie ook ons blad van Donderdag 4 April Feestavond Y V en A V O N A Met de traditie brekend hield ONA Zaterdag In Concordia een geslaagden feestavond In plaats van voetbal als Ontspanning Na Arbeid De voorzitter H van Soest die dezen avond opende meende goed te doen om nog eens een blik terugblik te werpen op verleden jaar toen wij aan den vooravond van onze bevrijding stonden waarna ter nagedachtenis aan hen die hiervoor hun leven lieten eenige oogenblikken stille in acht genomen werd Hierna ving het zeer gevarieerde programma aan met verschillende schetsen welke goed werden opgevoerd al was het opstellen van de belde microfoons dicht bij den souffleur wel wat hinderlijk De nog Jeugdige B v d Hoe UetdUdM Wcerivcrwachting medefledeeld door het K N M 1 tot mergennvowL Wordt verwacht 1 Zonnig weer Wind tusschen O en Z Wat Is er in Gouda t doant Reonlcj VrJIdag t m Wocoadng i De RoDMUitische Senorlta Boven 14 Jaar Thalln Theateri Vrijdag t Woenad ic De hel der engelenJ Boven 18 Jair klucht In 3 bedrijven door Stephens en Linton werd door deze amateurs buitengewoon goed gespeeld Het geheel speelt zich af ten huize van Jack Gay Wlm v Zevenhoven en was een aaneenschakeling van malle gevallen die elkaar In razend tempo opvolgden en waarbij het publiek zich dikwijls tranen lachte De eigenlijke oorzaak van alle verwikkelingen s de baby van den jongen schrijver Willie Gilfort die in het geheim Is gehuwd met het kamermeisje Als plotseling de achterdochtige schoonmama van Jack Gay ten tooneele verschijnt met haar man Noak een pantoffelheld van het zuiverste water breekt de hel los en worden bijna twee huwelijken verbroken doch alles komt op zijn pootjes terecht want alle misverstanden worden opgehelderd en als tenslotte de pantoffelheld In een dronkenbul tot de ontdekking komt dat hij toch eigenlijk de baas Is dan zijn er alleen nog maar gelukkige paartjes De schoonmoeder prachtig uitgebeeld door Gré v Vliet beheerschte het geheele spel daarin goed bijgestaan door haar man Noak Gilfort Jan v Eik zonder evenwel aan het spel van de anderen te kort te doen Buitengewoon amusant was de scene waarin Doe Knock de schoonmoeder met een start plstool dreigt dood te schieten De slotscène waarin de pantofelheld tot het besef komt dat hij de baas is had Iets overtuigender gespeeld kunnen worden In de Muze kwam het eigenlijke doel van dez n avond naar voren de donateurs actie van de F CI De discrete wijze waarop deze uitgevoerd werd was mede de oorzaak dat velen zich aanmeldden als lid zoodat deze actie geslaagd mag heeten Doordat de zaal geheel bezet was en een zeer groot deel het bal mee wilde maken was de dansvloer vol danslustigen wat echter aan de gezelligheid geen afbreuk deed Al met al een avond het 18 jarlg bestaan waardig ven met zin accordeonsolo s en Kalua 1 m n rHn Havenkwartier Boven 18 Jaar Maandag 15 April BI Krul 8 1 Natuorkj Genootschap Dr J P v d Berg Radar Idem Kunstmin 8 uur Verg Party van den Arbeid sprekers de heer Mr A M Joekes Mevr Mr S Ruijter de Zeeuw Idem 7 30 uur Rem Geref Gem Wijdingssamenkomst Dinsdag 16 April Concordia 8 uur Alproch filmstichttag Onder één vlag Idem Benrsklok 8 uur Oudheidkundige Vereerf Die Goude spreker de heer Muylwijk o Woensdag 17 April Concordia uur Alproch filmstichting Onder één vla Hawalans l og ten een welverdiend Schouwburg Bioscoop Vrjjdag t m Din A v d Heuvel en C Overeijnder met goede Vaste tweede stem van eerstgenoemde kwam goed tot zijn recht terwijl G Langeraar met z n liedje Louise zit niet op je nagels te bijten ook al door zijn meeslepende voordracht de stemming nog aanmerkelijk wist te verbeteren Nadat het danspaar Mej S Flux cn j Hagenman In zigeunerdracht nog eenige dansen op verdienstelijke wijze gedemonsteerd hadden en J Broekman zijn dank met bloemen voor de dames aan alle medewerkenden had uitgeproken sloot de heer H v Soest dezen avond waarin de heer Hak als conferencier ge fungeerd had Een gezellig bal waaraan het van Berkel ensemble zijn muzikale medewerking verleende hield de aanwezigen nog langen tijd bijeen De Tablnta Gisteravond om 8 uur Is het m s Tabinta met 858 repatrieerenden aan boord in Amsterdam binnengeloopen De opvarenden werden met muziek van het stafmuziekcorps van het 2e R 1 ontvangen Hedenmorgen om 9 uur is met de Tusschen deze fondsen maar vowtd tusschen de Maatschappij en de Onderlinge Fondsen werd een harde strijd gevoerd maar thans wordt meer toenadering gezocht I Tijdens de bezetting kwam de verplichte verzekering er en werd het werk der Ziekenfondsen enorm verzwaard en uitgebreid Ook werd daardoor de geheele premie heffing omgescliakeld Pogingen om éénheid te scheppen Tijdens de bezetting heeft contact plaats gevonden met de illegale art senorganisatie het Medisch Contact en heeft men getracht tot een gemeenschappelijk program te komen om dit aan de Regeering voor te leggen Dit heeft echter niet tot fesultaten geleid Thans is dit overleg opnieuw opgevat De voornaamste punten zijn de Welstandsgrens de Bestuurssamenstelling en de Vrije Artsenkeuze Betreffende de Welstandsgrens wordt in het urgentieprogram geen bedrag genoemd De sociale verzekeringen nemen nu aan ƒ 3 750 de Ziekenfondsen zij op ƒ 3 000 inkomen per jaar gebleven Dit is niet billijk r Ook op het gebied der Ziekenfondsen bepleitte spr voorts een zeTcere mate van gerichte economie daar dit in het belang van de geheele groep is Over de taak der Fondsen zei spr ten slotte dat menigeeh deze als uitsluitend administratief ziet doch het Ziekenfondswezen heeft op het gebied der Volksgezondheid een belangrijke taak te vervullen De voorz de heer v Ooyen dankte den spreker mede namens de aanwezigen hartelijk voor zijn interessant betoog BURGBRLIJKB STAND GEBOREN April Mijndert zv C L Visser nE M V d Dool Ridder van CaUweg 96 Teunis zv J Anders en M C v Ettlnger Woudstraat 26 Jacobua zv H C Boonstraea L M Prevoo Krugerlaan 18 April Trijntje dv P Annaars ea A Soesbergen Cappenersteeg 4 Johanna CM dv K W Versluis en G Zwaan Karekietstraat 116 Adnaan zv A v dPanne en A J Kuik BurgvÜetkade 79 eal2 April Catharina M A dv C Schouten M J Bakker Komijnsteeg 38 Johannes zv C J Disseldorp en M M Hogendoora Boshweg 25 ONDERTROUWD t 11 April B J Hagcman en J F Overeijnder W M Benschop en J M Hefl J W van Unen en P W van Mecrtcn W Lagerberg en J L Scheltea F FInx en W Mathol W S Verkerk en N Schoonderwocrd applaus al was het reportolre wel ietsU uitgebreid Het zingen van de dames debarkatie begonnen waarbij het muziekcorps van de Amsterdam sche politic voor verhooging van de stemming zorgde Karnenelk en Yoghatt distributie OPROEP Allen die tot dusver nog niets vernomen hebben van hun verwanten In het Verre Oosten worden verzocht daarvan kennis te geven aan het informatiebureau van het Ned Roode Kruis gebouw Petrolea Benoordenhoutscheweg 7 den Haag onder vermelding van naam voornamen ge boórtedatum laatst bekende verblijfplaats en verdere bijzonderheden Met ingang van 14 April 1946 zijn de melksUjters In staat gesteld een hoeveelheid karnemelk en of uit karnemelk en ondermelk bereide producten pap en ondermelk yoghart in consumptie te brengen ter bedrage van lO pCt van hun gestandaniseerde melk omzet De slijters dienen deze hoeveelheid naar billijkheid onder al hun afnemers te distribueeren De regeling waarbij mogelijk waS dat consumptie ten behoeve van zieken of kinderen melkbonncn omwisselen tegen karnemelkbonnen In verhouding van 1 2 blijft van kracht Deze omwisseling oet op het distributiekantoor plaats jrinden en kan niet via den slijter geschieden Bedrijfschap van zuivel ZIEKENFONDSEN EN VOLKSGEZONDHEID Voor gerepatrieerden Alle gerepatrieerden die in het tijdvak van 1 Januari tot en met 13 Maart vanuit Ned O lndië teruggekomen zijn hetzij met een vreemde boot per vliegmachine of met een der repatrleeringischepen wordt dringend verzocht zich te melden aan het ecretariaat van het Comité Nederland helpt Indië dat lederen Woensdagavond van 7 9 uur spreekuur houdt in het gebouw van het Dagblad Groot Gouda Markt 67 Dé aanmelding staat in verband met de uitgaven van een aanvullend kleeding ZiJ die verhinderd moehten zijn op een Woensdagavond te komen worden verzocht zich schriftelijk op te geven bij den secretaris van het Comité Nederland helpt Indië onder vermelding van naam voornanjen geboorte datum nummer Identiteitskaart en naam van het schip waarmede ilj gedebarkeerd zijn Secretaris de heer P E van Bemmel Bodegraverstraatweg 68 Telef 272 Retuwljk In een door het Plaatselijk Bestuur van de Partij van den Arbeid belegde bijeenkomst besprak de heer Van Lienden Zaterdagavond het onderwerp Ziekenfondsen en Volksgezondheid Spr ving aan met te vertellen dat de Ziekenfondsen reeds meer dan lüU jaar oud zijn en dat deze spontaan uit het volk zijn gegroeid zonder Overheidssteun Ongeveer de helft van het Nederlandsche volk was toen reeds geheel vrijwillig in een of ander Ziekenfonds georganiseerd Hierna ging de heer Van Lienden In op de organisatie der verschillende fondsen Allereerst de Onderlinge Fondsen die geheel dooi de verzekerden zelf beheerd worden ten tweede de Maatschappij Ziekenfondsen welke beheerd worden door de Mij tot Bevordering der Geneeskunde De derde groep zijn de Directe Fondsen als regel een onderdeel van een Verzekeringsmaatschappij en tenslotte de Ondernemingsfondsen zooals bi v het Mijnwerkersfonds het Fonds voor het Spoorwegpersoneel en Philips Bij de laatste bestaat het bestuur gewionlijk voor de helft plus 1 uit GETROUWD beider in de Onderneming 13 ApriL S WSoeteraenJHBoekaaip