Groot Gouda, dinsdag 16 april 1946

y GROOT GOUDA EENDRACHT f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S D ASTBA Administratie M J van Loop Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30M Abonn p w 27 c Losse numm 10 et Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DINSDAG 16 APRIL 1946 Valschc bonnen Terzake het inleveren van valsche bonnen is tegen een neotlngdoende uit onze gemeente door de politie procesverbaal opgemaakt Grond te koop gevraagd Door de Roel en Zellvereenlging Gouda Is een verzoek aan het gemeentebestuur gedaan om een stuk grond te 1 koopen aan de Notaris d Aumerielaan L Door J van Houwellngen Is een verzoek aan het gemeentebestuur gedaan om een stuk water in de plas Elfhoeven tn erfpacht te mogen ontvangen Geknoei met ecti fiets Een inwoner onzer gemeente had bi den dlstributiediens een nieuwe fiets aangevraagd en daarvoor een bon toegewezen gekregsn Maar In dien tosschenüjd had de man kans gezien een tweedehands rijwiel te koopen zoodat een nieuw heerenrijwiel waarvoor de bon gold overbodig was geworden Hij trad echter met een rijwielhandelaar in onze naburige gemeente Zwammerdam i In onderhaodtllng en liet zich voor de bon een tweedehands damesrijwiel leveren zoodat di rijwielhandelaar de bon voor een heerenrijwiel vr had omdat het damesrijwiel bulten de distributie om werd geleverd Het geknoei kon dus beginnen en dat begon dan ook De rljwlelhandtlaar verkocht op die bon een nieuw heerenrijwiel aan een veehouder In de buurt voor f 250 en een oud rijwiel toe De zaak lekte uit en de politie zat erachter Het gevolg was dat de politiebeide rijwielen dames en heerenrijwiel iB beslag nam omdat de rijwielhandelaar verkocht had boven den vastgestelden prijs en de veehouder te veel hadbetaald Tegen het drietal In dit gedingis procesverbaal opgemaakt Het ▼ oorloopig gedcnkteeken aan het Stadhuis Nu het teenen bevrijdingsmonumen aan het Stadhuis niet voor Mei 1947 klaar kan zijn komt daar zooals men weet een voorloopig gedenkteeken op dezelfde plaats aan den zijgevel van het Stadhuls Dezer dagen kan men de steigers zien aan de zuidzijkant bij het blinde raam Onderaan zal een bord komen met enkele In goud op eikenhout gegrifde woorden die aan druk en bevrijding herinneren Er boven komt een kort ruw eikenhouten kruis In de top van het blinde raam zal een groote krans van denappels komen waarboven een gnlr lande van coniferen Aan weerskanten komen op den gedenkdag de Nederlandsche en de Goudsche vlag Voor het monument komt een verhooging waar bloemen en kransen kunnen worden neergelegd STADSNIEUWS RADAR Het U een goed idee geweeit van bet Nttttorkundlfl Genootschap voor Gouda ea om treken om een lezing te organlseeren over het naast de atoombom meest actneele probleem Radar Hierover sprak gisteravond In het Blauwe Krul onze stadgenoot Dr J P v d Berg D naam Radar Is een afkorting van Radio Detection And Ranglno hetgeen beteekend opsporing en plaatsbepaling door radio Het eerste groote succes met radarapparaten werd behaald tijdens de Battle of Britain d l dus in de tweede helft van 1940 waarbij de Engelschen met goed gevolg een tienvoudige Duitsche overmacht In de lucht bestreden Spreker behandelde achtereenvolgens de ontwikkeling en zeer populair de theorie van radar om vervolgens over te gaan op de resultaten die door de toepassing van radar tijdens den afgeloopen oorlog door de geallieerden behaald zijn Eén er van The Battle of Britain hebben we reeds gezien Een recorddag was 15 Sept 40 toen van 500 Duitsche toestellen 185 stoks werden neergeschoten Verder heeft radar uitstekende diensten bewezen bl het bestrijden van duikbooten waardoor de Séndermeldungen en de enorme aantallen bruto reglstertonnen langzamerhand verdwenen Het bij elkaar houden van convoolen en het slagen van de luchtaanvallen op de Duitsche Indus triecentra komen ook in hoofdzaak neer op rekening van de radar Bovendien heeft radar enorme diensten bewezen bij het uitvoeren van de invasie in uBi 44 en bij het bestrijden van vliegende bommen Door de toepassing van radar apparaten heeft het Engelsche luchtafweergeschut eens op één dag van d 105 V Ts er 102 neergehaald Wc ïien dus dat radar een groote bijdrage heeft geleverd tot onze bevrijding maar ook in vredestijd is het zeer goed te ge bruiken zooals bij het binnenkomen van Khepen en vliegtuigen Indien de haven resp het vliegveld In nevel gehuld is Ook in de ultra korte radio techniek en met name bij de televisie speelt het een belangrijke rol De heer v d Berg heeft dezen avond dus zooals U ziet enkele geheimen van radar voor ons opgelost terwijl hij met lantaarn plaatjes het geheel nog verduidelijkte Voor de aanwezigen Is het zeer zeker een interessante avond geweest Comité Nederland helpt Indië Een bekend stadgenoot verraste bet Comité met een gift van 25 gulden UutUcUU OPROEP Gerepatrieerden moeten zich laten Inschrijven bij het Secretariaat van het Comité Nederland helpt Indië p a den heer P E van Bemmel Bodegraver straatweg 68 Reeuwijk Telefoon 272 De secretaris van het comité houdt lederen Woensdagavond spreekuur van 7 9 uur in het kantoor van Groot Gouds Markt 67 Plaatsbeiprcken Hoofdstad Operette Morgen Woensdag bestaat er gelegenheid om van 10 30 12 30 uur plaats te bespreken voor de operette Drie meisjes huls welke op 18 April as wordt opgevoerd in den Nieuwen Schouwburd CJ B Agenda TREKVOGELS Veriuim je koppelavond niet Er worden voor het Paaschfeest de laatste mededeelingen gedaan Werkploegen denkt om de afspraken Trekvoaela en Roode Wachten Donderdagavond 7 uur bij school 1 Inspectietocht voor alle Paaschfeestdeelnemers Vergeet niets We verschijnen zooals we naar Amsterdam gaan Vrijdagavond 9 30 uur verzamelen we bij den ingang van het van Bergen IJzerdoornpark Absoluut niet later Vergeet dan vooral het deelnemers bewijs niet 20 21 en 22 April i Vrlendschaps feest te Amsterdam RQODE WACHTEN Donderdag 18 April n m 8 uur Buitengewoon ledenvergadering in school 1 Er worden geen convocatie s verstuurd dus zeg het voort Aller opkomst gewenscht Vergeet U niet dat U morgen nieuwe inlegvellen textielkaarten en enquette formulieren voor brandstoflFen moet halen als uw naam hgt tusschen Vere Vliez U behoeft alleen Uw tweede dUtri btttiestamkaart en het Inlegvel mede te brengen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peper st raat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 J0 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbllj dat U morgen een schocnenbon moet halen als Uw stamkaartnuramer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint mét een der letters V znW aan loket 12 van het Distributiekantoor aan de Peperstraat Zij die onder bovenbedoelde cate gone vallen en reeds een schoenenbon ontvangen hebben in 45 of 46 moeten zich vervoegen aan loket 4 Peperstraat U moet medebrengen de Tweede distributie stamkaart en het inlegvel GAGB GC of GD CK 605 Zie ook ons blad van Donderdag April U IT DEN OMTREK REEUWIJK Geen ontheffing verleend De heer G J Blomsma Butagascentrale te Oegstgeest had een verzoek gedaan aan Ged Staten van Zuid Holland om ontheffing van het verbod tot het berijden van een auto in verband met het bezorgen van butagas aan diverse klanten om over de navolgende wegen te Reeuwijk die voor het autoverkeer gesloten zijn te mogen beraden en wel i den Korsendijk de Reede den Zoetendijk den Hottemansdijk den Laixdijk en den Reewal allen nelcgen in de gemeente Reeuwijk In verband met de geringe breedte van oenoemde wegen is het verzoek door Ged Staten afgewezen Openbare raadsvergadering De burgemeester heeft tegen Donderdag 25 April a s een openbare raadsvergadering uitgeschreven De agenda vermeldt om Vaststellen begrootingen 1946 van Gemeente Burgerlijk Armbestuur Bouwbedrijf G E B Waterleidingsbedrijf Intrekking verordening vaststellen vermenigvuldigingscijfer schoolgeld en vaststellen nieuwe verordening NUMMER 206 Onderavond Prinacs Jnlianaschooir Gisteravond hield de Prinses Julianaschool haar ouderavond in gebouw Concordia Door de nog steeds toenemenden bloei der school was het niet meer mogelijk deze in het Gymnastieklokaal te houden zooals dit vroeger het geval was Nadat de vergadering was geopend met gebed en het zingen van Ps 61 10 herdacht de voorzitter den heer v Wijk de afgeloopen bezettingsjaren Tevens dankte hij mej Grebc die met pensioen gaat voor haar trouwen en toegewljden arbeid Voor de pauze hield dhr Gründlehner een inleiding over het onderwerp De invloed van den oorlog op onze rijpere jeugd De heer Gründlehner had bij zijn onderzoek hiernaar de jongelui anoniem zelf aan bet woord gelaten Talrijk waren de klachten die op deze wijze binnengekomen waren Vrijwel usanlem is men van oordeel dat het ongeregelde schoolgaan la de laatste jaren de vreugde aan het werk heeft weggenomen Ze zijn een stelletje vrijbuiters geworden Het valt niet mee je weer aan regelmatig schoolgaan en werken te wennen Ook over het huiswerk wordt veel geklaagd Vaak is de taak te groot en kunnen ze die niet aan Dikwijls ook moet gewerkt worden in een kamer met meerdere personen met vaak nog een lawaaiende radio erbij Kolen en licht voor een eigen hokje kan er niet op overschieten Zelf bekennen de jongelui dat ze het met de waarheid niet zoo nauw meer nemen In de bezettingstijd loog toch ledereen maar wat Ook Is de geest van verzet nog steeds min of meer aanwezig Dit is ook iets wat niet zoo gemakkelijk te veranderen is Gelukkig Is het echter een feit dat de jeugd er van doordrongen is dat het zoo niet voort kan gaan en ze hun houding toch eepigszins zullen moeten wijzigen Vragen naar aanleiding van dit interessante onderwerp binnengeko en werden door den heer Gründlehner vlot beantwoord Na de pauze voerden de leerhngen onder leiding van den heer onker de kindercantate van Caf van Rennes uit Er werd vroolijk en met veel animo gezongen Men kan begrijpen dat het instudeeren van een dergelijk stuk met leerlingen van zoo uiteenloopende leeftijden heel wat Inspanning en geduld heeft gekost Het resultaat was echter uitstekend Vooral de sopraansolo van jan de Koster vond veel bewondering Hierna volgde een gymnastiekles onder leiding van den heer Hazelhorst met enkele meisjes van de U L O afdeeling Ook dit werd door de ouders zeer op prijs gesteld De moeilijke oefeningen met banken en bruggen werden correct en vlot uitgevoerd Buitengewoon In de smaak viel het bokspringen waarbij vooral Agatha de Pater en Adrie van Blokland uitblonken Na een kort woord van dank door den voorzitter uitgesproken eindigde de heer Vink het samenzijn met dankzegging Geknoeid De bouwkundige S H Is gearresteerd wegens valschheld In geschrifte Hij heeft n l zitten te knoeien In de qultantles van geleverd hout Duur betaald H J M k zette op den Kleiweg zijnfiets neer bij deed hem niet op slot entoen hij terug kwam Geen geluk De politie te Amsterdam heeft eenigc zware jongens te pakken genomen n l Th v H en D A S en opgesloten in de strafgevangenis Ook Gouda was door hen bezocht waarbij Ingebroken was bij den groentehandelaar M aan den Jan Philipsweg en bij L aan de Heerenstraat bij wien een servies buitgemaakt werd dat S aan zijn meifjc cadeau heeft gegeven evenals een fiets die hij elders buit had gemaakt Overigens schijnt S een gladde jongen te zijn hij Is nl onlangs in dameskleeren uit Veenhuizen ontsnapt Gauwdieven Toen mej Kuljf alhier die zich belast met de ophaaldienst van bonnen voor de Inwoners van Reeuwijk zich aan het loket te Boskoop vervoegde tot het in ontvangst nemen van textielkaarten en schoenenbonnen heeft een gauwdief in een onbewaakt oogenbiik kans geziea om de tasch met stamkaarten textielkaarten en schoenenbonnen te stelen 44 stamkaarten 44 textielkaarten en 4 schoenenbonnen die reeds door mej Kuljf in ontvangst waren genomen werden door den dief buitgemaakt De politie stelt een onderzoek in WADDINXVEEN Uitvoering Concordia Donderdagavond gaf de muzlekver Concordia haar laatste uitvoering in dit seizoen De voorzitter zelde In zijn openingswoord na allen welkom te hebben geheeten dat zijn vereenlglng zooals gewoonlijk een ultslekend programma zou laien hooren De verschillende nummers werden onder leiding van den emin enten direkteur den heer van Gent zeét goed uitgevoerd Hlirop verder in te gaan laat onze Jrulmte niet toe maar laten we kort en bondig zeggen Concordia Is op den goeden weg ga zoo voort Met eigen krachten werd verder opgevoerd het looneelstuk Storm op het kanaal Het stuk was boelend van begin tot eind Concordia kan op een zeer geslaagden avond terugzien Nationale feestdag De nationale feestdag zal sober worden gevierd De bedoeling is s middags marschen te organlseeren door de gemeente m m v beide muziekvereeniglngen s Avonds concert en fakkeloptocht Vrijdagsavonds zullen er kerkdiensten gehouden worden en tevens zullen op de graven der gevallenen tijdens een korte plechtigheid bloemen gelegd worden Damkampioenschap HDe heer Flier wist door zijn laatste partij dammen remise te spelen beslag te leggen op de titel 3e klas kampioen district Gouda mcdcgcdcrid isroeMiveadi Weersverwachting door het K N M I tot margeMV Wordt verwacht I Geleidelijk toenemende bewolking met iets lagere temperatuur Aanvankelijk veranderlijke wind later uit de richtingen tusschen W en Z Wat Is er In Gouda ta doanf Reaniei VriJdafl t m Woe d i De Romantische Senorita Boven 14 Jaar Thalla Theateri Vrfldag t ai Woeosdi De hel der engelen Boven 18 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dia Havenkwartier Boven 18 Jaar Dinsdag 16 April Concordia 8 nar Alproch fllmstlchtlng Onder één vlag Idem Benrsklok 8 uur Oudheidkundige Vereen Die Goude spreker de heer Muylwijk Woensdag 17 April Concordia 8 uur Alproch fllmstlchtlng Onder één vlag Woensdag 17 April 7 30 Reaa Geref Gem Wijdingssamenkomst Idem Reunie bovenzaal 7 uur Ds J Borger De mensch van morgen Idem 7 30 uur ledenvergadering der Ned Chr Vrouwenbond in het Veem Rest Mijn reis naar Zuln Afrika in ooriogstljd Donderdag 18 April Scouwborg 8 o Fritz Hlrsch operette Drel Madler Hau Verloren voorwerpen 1 portefeuille 1 grijze ceintuur 1 por tmonnale 1 baal zakken DISTRIBUTIE NIEUWS HAASTRECHT De Dlstrlbutiedienst Haastrecht maakt bekend dat met ingang van Donderdag 18 April 1946 nieuwe bonkaarten van levensmiddelen en brandstoffenkaarten voor vaste brandstoffen stookseizoen 1946 47 zullen worden uitgereikt Houders van Inlegvel GA 605 M ontvangen 1 bonkaart KA LA en KF 606 GA 605 vr ontvangen 1 bonkaart KA LA en KF 606 GB 605 ontvangen 1 bonkaart KB LB en KF 606 GC 605 ontvangen 1 bonkaart KC LC en KF 606 GD 605 ontvangen 1 bonkaart KD LD en KG 606 GE 605 ontvangen 1 bonkaart KE LE en KG 606 Tevens zal aan het hoofd van het gezin of aan een alleenstaand hoofdbewoner een brandstoffenkaart T 606 worden uitgereikt Uitreiking zal geschieden te Haastrecht op 18 en 19 April 1946 voor zelfverzorgers Gouderak op 23 April 1946 Stolwijk op 24 25 en 26 April Vlist op 29 April 1946 v zelfverzorgers en niet zelfverzorgers Berkenwoude op30 April v zelfverzorgers en 1 Mei 46 voor zelfverzorgers en niet zelfverzorgers Haastrecht 2 en 3 Mei voor niet zelfverz Gouderak 6 en 7 Mei voor niet zelfverz Stolwijk 8 en 9 Mei voor niet zelfverz De loketten zijn geopend van 9 12 en 2 3 30 uur Door het publiek dient te worden medegebracht alle tweede distributiestamkaarten alle nieuwe Inleg velUn bon 49 van de thans in gebruik zijnde brandstoffenkaart het volledig Ingevuld en onderteekend aanvraagformulier voor vaste brandstoffen In verband met 2en Paaschdag kan afhatlng en indiening van formulieren geschieden te Gouderak op Woensdag 24 April van 9 11 30 uur te Berkenwoude van 2 3 30 uur De aandacht van de werkgevers wordt er op gevestigd dat indiening der naamlijsten voor zwaren en langdurigen arbeid dient te geschieden op de aangegeven plaats en tijd BlJafwljklng hlervan kunnjn voor de betreffende periode geen extra rantsoenen worden beschikbaar gesteld